Народно събрание
брой: 8, от дата 24.1.2017 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията

 

УКАЗ № 16
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, приет от ХLIIІ Народно събрание на 12 януари 2017 г.
Издаден в София на 16 януари 2017 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Екатерина Захариева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 91 от 2013 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107 от 2014 г., бр. 96 от 2015 г. и бр. 46, 61, 98 и 103 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Алинея 3 може временно да не се прилага по отношение на програма от друга държава – членка на Европейския съюз, при условие че:
1. програмата открито, съществено и грубо нарушава чл. 17, ал. 2 и 3;
2. за предходен период от една година са установени най-малко две нарушения на т. 1, извършени от телевизионния оператор;
3. Съветът за електронни медии е уведомил писмено телевизионния оператор и Европейската комисия за твърдените нарушения по т. 1 и за мерките, които възнамерява да предприеме, ако подобно нарушение възникне отново;
4. консултациите с държавата членка, под чиято юрисдикция попада телевизионният оператор, и с Европейската комисия не са довели до приемливо уреждане на въпроса в рамките на 15 дни от уведомлението, предвидено в т. 3, и твърдяното нарушение продължава.“
2. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) Европейската комисия се произнася по съвместимостта на мерките по ал. 4, т. 3 с правото на Европейския съюз в срок до два месеца след уведомлението по ал. 4, т. 3. При установяване на несъвместимост Съветът за електронни медии спешно прекратява мерките по ал. 4, т. 3.
(6) Алинея 4 се прилага независимо от наличието на основания за търсене на административнонаказателна, наказателна или друг вид отговорност, когато за съответните нарушения такава е предвидена в държавата членка, под чиято юрисдикция попада телевизионният оператор.“
3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 7 и 8 и се изменят така:
„(7) Алинея 3 може временно да не се прилага по отношение на определена медийна услуга по заявка от друга държава – членка на Европейския съюз, когато ограниченията са:
1. необходими за:
а) опазването на обществения ред, по-специално за предотвратяване, разследване, разкриване и съдебно преследване на престъпления, включително защита на децата и борбата срещу подбуждането към омраза въз основа на раса, пол, религия или националност и накърняване на човешкото достойнство на отделни лица;
б) опазването на общественото здраве;
в) гарантирането на обществената сигурност, включително на националната сигурност и отбрана;
г) защитата на потребителите, включително на инвеститорите;
2. предприети срещу определена аудио-визуална медийна услуга по заявка, която накърнява или може съществено и грубо да накърни посочените в т. 1 цели;
3. пропорционални на целите по т. 1.
(8) Преди да се приложат ограниченията по ал. 7, т. 1 и без да се нарушават съдебни процедури, включително предварителни процесуални действия, извършвани в рамките на следствието, се уведомяват:
1. съответната държава членка, под чиято юрисдикция попада доставчикът на медийната услуга, да предприеме мерки, тъй като последната не е предприела такива или предприетите мерки са били недостатъчни;
2. Европейската комисия и държавата членка, под чиято юрисдикция попада доставчикът на медийната услуга, за намерението си да предприеме мерките по ал. 7.“
4. Създава се ал. 9:
„(9) Условията, предвидени в ал. 8, може в спешни случаи да не се прилагат. Тези случаи се съобщават в най-кратък срок на Европейската комисия и на държавата членка, под чиято юрисдикция попада доставчикът на медийната услуга, като се посочват причините, поради които случаят е спешен.“
§ 2. В § 1а от допълнителните разпоредби се създава т. 4:
„4. Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудио-визуални медийни услуги (OB, L 95/1 от 15 април 2010 г.).“
Заключителна разпоредба
§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 12 януари 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева
350