Президент на републиката
брой: 7, от дата 20.1.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.4


Указ № 1 за изменение на Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания

 

УКАЗ № 1
На основание чл. 102, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 136, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
В Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания (обн., ДВ, бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 17 и 37 от 2013 г., бр. 40 и 83 от 2014 г. и бр. 26 и 53 от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В приложението към т. 1:
а) в колона „Военни звания“ думата „Комодор“ се заменя с „Флотилен адмирал“;
б) в т. 4 „Военни академии, военни училища и Национална гвардейска част“ наименованието на длъжността на ред 28 се изменя така:
„Началник на Военномедицинската академия и главен лекар на въоръжените сили на Република България – от 1 февруари 2017 г.“
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната и на началника на Националната служба за охрана.
Издаден в София на 6 януари 2017 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Екатерина Захариева
261