Народно събрание
брой: 103, от дата 27.12.2016 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.20


Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

 

УКАЗ № 433
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, приет от ХLIIІ Народно събрание на 16 декември 2016 г.
Издаден в София на 22 декември 2016 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Екатерина Захариева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12,17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г. и бр. 50, 95 и 97 от 2016 г.)
§ 1. Член 47а се отменя.
§ 2. В чл. 48 ал. 3 се отменя.
§ 3. В чл. 73, ал. 3, т. 8, буква „в“ думите „съоръжения с оценено съответствие по реда“ се заменят със „съоръжения, които отговарят на приложимите изисквания“.
§ 4. Член 263 се отменя.
§ 5. Член 264 се изменя така:
„Чл. 264. Радиосъоръженията се пускат в действие и се използват, когато са правилно инсталирани, поддържани и използвани по предназначение и отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите.“
§ 6. Член 265 се отменя.
§ 7. Член 266 се изменя така:
„Чл. 266. Допълнителни изисквания за пускане в действие и/или използване на радиосъоръжения могат да се въвеждат само от съображения, свързани със:
1. ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър;
2. избягване на вредни радиосмущения;
3. избягване на смущаващи електромагнитни въздействия;
4. защита на общественото здраве;
5. защита на националната сигурност.“
§ 8. В чл. 267 се правят следните допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думите „в действие“ се добавя „и да се използват“.
2. Създава се т. 4:
„4. чиито технически характеристики не отговарят на тези, определени в техническите изисквания по чл. 32, т. 2 и/или в издадените разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър и/или позиция на геостационарна орбита.“
§ 9. Членове 268, 269 и 270 се отменят.
§ 10. В чл. 271 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
(1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, не могат да отказват свързване към обществената електронна съобщителна мрежа на крайни електронни съобщителни устройства, ако те съответстват на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите.
(2) Когато крайни електронни съобщителни устройства, които съответстват на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, причиняват повреди на електронната съобщителна мрежа, създават радиосмущения или пречат на функционирането на мрежата, или не се използват съгласно предназначението им, предприятията по ал. 1 имат право да ги изключват или да прекратяват предоставянето на услугите чрез тях, след като извършат всички необходими технически проверки.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случаите по ал. 2 предприятията незабавно уведомяват комисията и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.“
§ 11. В чл. 272 ал. 2 се изменя така:
„(2) Техническите спецификации по ал. 1 включват всички необходими данни, позволяващи на потребителите да имат достъп до обществени електронни съобщителни мрежи и даващи възможност на производителите на крайни електронни съобщителни устройства да ги пускат на пазара.“
§ 12. В чл. 280, ал. 1, т. 1 думата „далекосъобщителни“ се заменя с „електронни съобщителни“.
§ 13. В чл. 311 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „в действие“ се добавя „и използване“, а думите „и 268“ се заличават.
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 4 думите „ал. 1, 2 и 3“ се заменят с „ал. 1 и 2“, а думите „Министерството на икономиката“ и тирето след тях се заличават.
4. Алинея 5 се отменя.
§ 14. В чл. 330 след думите „в действие“ се добавя „или използва“.
§ 15. В чл. 331 се създават ал. 9 и 10:
„(9) Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, което при поискване от комисията не предостави информация по чл. 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (OB, L 172/10 от 30 юни 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 531/2012“, или предостави невярна, непълна, неточна информация или не в срока, определен с искането, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лв.
(10) Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, което при поискване от комисията не предостави информация по чл. 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (OB, L 310/1 от 26 ноември 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 2015/2120“, или предостави невярна, непълна, неточна информация или не в срока, определен с искането, се наказва с имуществена санкция в размер от 4000 до 40 000 лв.“
§ 16. В чл. 331а, ал. 1 след думите „решение по чл. 78, ал. 1“ се добавя „или на решение по чл. 16, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 531/2012“.
§ 17. В чл. 334б, aл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (OB, L 172/10 от 30 юни 2012 г.)“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 531/2012“.
2. Създават се нови т. 4 и 5:
„4. за нарушение на чл. 6д, параграф 1 от регламента – в размер от 50 000 до 2 000 000 лв.;
5. за нарушение на чл. 6д, параграфи 3 и 4 от регламента – в размер от 10 000 до 100 000 лв.“
3. Досегашната т. 4 става т. 6.
4. Досегашните т. 5 и 6 се отменят.
5. Точки 8, 9, 10, 13 и 14 се отменят.
§ 18. Създава се чл. 334г:
„Чл. 334г. (1) За нарушение на чл. 3 от Регламент (ЕС) № 2015/2120 се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 200 000 лв.
(2) За нарушение на чл. 4 от Регламент (ЕС) № 2015/2120 се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.
(3) Когато нарушението по ал. 1 или 2 е извършено повторно, се налага имуществена санкция в двоен размер на наложената санкция за първото нарушение.“
§ 19. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 56 се изменя така:
„56. „Радиосъоръжение“ е електрически или електронен продукт, който е проектиран да излъчва и/или приема радиовълни с цел радиокомуникация и/или радиоопределяне, или електрически или електронен продукт, който трябва да е докомплектуван с принадлежност, като например антена, така че да излъчва и/или да приема радиовълни за целите на радиокомуникация и/или радио­определяне.“
2. Създават се т. 56а и 56б:
„56а. „Радиокомуникация“ е комуникация чрез радиовълни.
56б. „Радиоопределяне“ е определяне на местоположение, скорост и/или други характеристики на даден обект или получаване на информация относно тези параметри чрез свойствата на разпространение на радиовълните.“
3. Точка 57 се изменя така:
„57. „Радиочестотен спектър“ обхваща радиовълни с честоти под 3000 GHz. Радиовълните са електромагнитни вълни, разпространяващи се в пространството без изкуствено насочване.“
4. Създава се т. 69а:
„69а. „Системно неплащане“ по смисъла на чл. 117, ал. 1, т. 3 е налице, когато не са заплатени:
а) годишна такса за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за период повече от две тримесечия;
б) еднократна такса за издаване и/или такса за изменения и допълнения на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за период повече от три месеца от датата на издаване и/или изменение и допълнение на разрешението.“
Допълнителна разпоредба
§ 20. Този закон:
1. предвижда мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза;
2. въвежда изискванията на чл. 7 от Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (OB, L 153/62 от 22 май 2014 г.).
Заключителна разпоредба
§ 21. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 91 от 2013 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107 от 2014 г., бр. 96 от 2015 г. и бр. 46, 61 и 98 от 2016 г.) чл. 116и се отменя.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 16 декември 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева
10337