Министерски съвет
брой: 102, от дата 23.12.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.13


Постановление № 360 от 15 декември 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2016 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360  ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 28 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2016 г. в размер 5805 лв. за изплащане на стипендии на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на културата.
Чл. 2. Сумата по чл. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2016 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“ по бюджета на Министерството на културата за 2016 г.
(2) Със сумата 33 075 лв. да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
(3) Със сумата 5805 лв. да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
Чл. 4. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2016 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 146 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 48 от 2016 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 1:
а) в ал. 1 числото „217 215“ се заменя с „216 675“;
б) в ал. 2, т. 1 числото „10 260“ се заменя с „9720“.
2. В приложението към чл. 1, ал. 2, т. 1:
а) пореден № 2 се заличава;
б) на ред „Общо“ числото „11“ се заменя с „10“ и числото „10 260“ се заменя с „9720“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 2 от Постановление № 68 на Министерския съвет от 31 март 2016 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г. (ДВ, бр. 28 от 2016 г.).
§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:  Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
10266