Народно събрание
брой: 98, от дата 9.12.2016 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.37


Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

 

УКАЗ № 389
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за държавния бюджет на Република България за 2017 г., приет от ХLIII Народно събрание на 1 декември 2016 г.
Издаден в София на 7 декември 2016 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Екатерина Захариева
 
 
 
 
ЗАКОН
за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2017 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
21 932 005,4
 1.
Данъчни приходи
19 221 646,7
 1.1.
Корпоративен данък
1 973 900,0
 1.2.
Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица
62 000,0
 1.3.
Данъци върху доходите на физически лица
3 037 000,0
 1.4.
Данък върху добавената стойност
8 783 500,0
 1.5.
Акцизи
5 038 000,0
 1.6.
Данък върху застрахователните премии
30 900,0
 1.7.
Мита и митнически такси
166 000,0
 1.8.
Такса върху производството на захар и изоглюкоза
1 046,7
 1.9.
Други данъци
129 300,0
 2.
Неданъчни приходи
2 710 358,7
 2.1.
Държавни такси
1 174 953,3
 2.2.
Съдебни такси
105 000,0
 2.3.
Приходи и доходи от собственост
435 933,8
 2.4.
Глоби, санкции и наказателни лихви
164 201,5
 2.5.
Други приходи
830 270,1

(2) Приема държавния бюджет за 2017 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 II.
РАЗХОДИ
11 092 124,1
 1.
Текущи разходи
8 910 512,8
 
в т.ч.
 
 1.1.
Персонал
4 095 684,2
 1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
908 402,0
 1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
840 956,7
 1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
67 445,3
 1.3.
Лихви
792 922,2
 1.4.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 060 652,4
 2.
Капиталови разходи
2 076 928,2
 2.1
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
1 829 467,4
 2.2.
Капиталови трансфери
247 460,8
 3.
Прираст на държавния резерв (нето)
19 233,1
 4.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
14 350,0
 5.
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
71 100,0
 5.1.
По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
70 000,0
 5.2.
По бюджета на съдебната власт
600,0
 5.3.
По бюджета на Народното събрание
500,0
 III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО
10 711 465,9
1.
 Предоставени трансфери за:
10 978 919,9
1.1.
     Общините
2 881 352,5
1.2.
     Държавното обществено осигуряване
4 723 575,8
1.3.
     Националната здравноосигурителна каса
1 158 086,0
 
 в т.ч.
 
1.3.1.
      – от Министерството на здравеопазването
24 000,0
1.4.
     Българското национално радио
42 224,4
1.5.
     Българската национална телевизия
65 272,2
1.6.
     Българската телеграфна агенция
4 836,3
1.7.
     Държавните висши училища
419 985,8
1.7.1.
    – от Министерството на образованието и науката
394 249,8
1.7.2.
    – от Министерството на отбраната
25 736,0
1.8.
     Българската академия на науките
80 837,0
1.8.1.
   – от Министерството на образованието и науката
78 287,0
1.8.2.
    – от Министерството на околната среда и водите
2 550,0
1.9.
 Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда от Министерството на околната среда и водите
 83 868,0
1.10.
Другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз
130 435,0
1.10.1.
 – от Министерския съвет
6 793,0
1.10.2.
 – от Министерството на финансите
594,9
1.10.3.
 – от Министерството на вътрешните работи
98 632,0
1.10.4.
 – от Министерството на външните работи
1 700,7
1.10.5.
 – от Министерството на туризма
71,1
1.10.6.
 – от Министерството на образованието и науката
5 000,0
1.10.7.
 – от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
15 000,0
1.10.8.
 – от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
432,3
1.10.9.
 – от Министерството на земеделието и храните
93,2
1.10.10.
 – от Министерството на икономиката
69,7
1.10.11.
 – от Националния статистически институт
350,0
1.10.12.
 – от Държавната агенция „Технически операции“
1 403,0
1.10.13.
 – от Държавната агенция „Национална сигурност“
295,1
1.11.
 Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд
1 182 486,9
1.12.
 Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“
205 960,0
2.
 Получени трансфери от:
267 454,0
2.1.
Държавното обществено осигуряване
7 400,0
2.1.1.
 – за Министерството на труда и социалната политика
7 150,0
2.1.2.
 – за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
250,0
2.2.
Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите
4 054,0
2.3.
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за Министерството на околната среда и водите
6 000,0
2.4.
Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“ за централния бюджет
 250 000,0
 IV.
ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
992 571,6

(3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2017 г., както следва:   

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 V.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV)
-864 156,2

(4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет за 2017 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
VІ.
 ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
864 156,2

Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2017 г., както следва:

 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
125 000,0
1.
Приходи от дейността на органите на съдебната власт
125 000,0
 
в т.ч. приходи от съдебни такси
105 000,0
II.
РАЗХОДИ
565 000,0
 1.
 Текущи разходи                                           
547 306,0
 2.    
 Капиталови разходи
17 094,0
 3.
 Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
600,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
440 000,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
440 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2017 г., както следва: 

Органи на съдебната власт
 
Сума
(хил. лв.)
1
2
Висш съдебен съвет
21 001,4
Върховен касационен съд
18 168,9
Върховен административен съд
14 482,1
Прокуратура на Република България
216 780,9
Съдилища на Република България
284 223,4
Национален институт на правосъдието
3 617,7
Инспекторат към Висшия съдебен съвет
6 125,6
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
600,0
Всичко:
565 000,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от органите на съдебната власт, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
91 600,3
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
78 002,5

(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.
(5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.
(6) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите.
(7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.
Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2017 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
1 480,0
1.    
 Неданъчни приходи
1 480,0
II.
РАЗХОДИ
56 600,0
1.    
 Текущи разходи                                            
53 800,0
2.    
 Капиталови разходи
2 300,0
3.    
 Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
500,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
55 120,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
55 120,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва: 

Наименование на функционалната област
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.    
Функционална област „Представителен и ефективен Парламент“
36 622,8
 
 в т.ч. Резерв за неотложни и непредвидени разходи
500,0
2.    
Функционална област „Осигуряващи дейности“
18 630,6
3.    
Функционална област „Съпътстваща дейност“ (Икономически и социален съвет)
1 001,9
4.
Функционална област „Мониторинг на фискалната политика“ (Фискален съвет)
344,7
 
Всичко:
56 600,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Народното събрание, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
20 922,1
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
22 126,0

(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Народното събрание.
(5) В срок до 31 януари 2017 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.
(6) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез промяна на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.
(7) При недостиг на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.
(8) Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за издръжка.
(9) В срок един месец от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на показатели по ал. 1 по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.
Чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2017 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
150,0
1.    
Неданъчни приходи
150,0
II.
РАЗХОДИ                                       
16 200,0
1.    
 Текущи разходи                                           
15 660,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
13 873,0
2.    
 Капиталови разходи
540,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
16 050,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
16 050,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Сметната палата, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
2 325,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
2 325,0

Чл. 5. (1) Приема бюджета на Администрацията на президента за 2017 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ                                      
6 118,0
1.    
Текущи разходи                                           
5 918,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
4 186,0
2.    
Капиталови разходи
200,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
6 118,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
6 118,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Администрацията на президента, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
1 950,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
1 882,0

Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2017 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
17 200,0
1.
Неданъчни приходи
17 200,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
600,0
II.
РАЗХОДИ                                      
88 270,0
1.    
Текущи разходи                                           
83 060,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
54 084,0
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
5 000,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
5 000,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
347,0
2.    
Капиталови разходи
5 210,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
71 070,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
77 863,0
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-6 793,0
2.1.
       Предоставени трансфери (-)
-6 793,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет“
8 222,0
 2.
Политика в областта на управлението на средствата от ЕС
561,0
 3.
Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България
23 401,0
 4.
Политика в областта на правото на вероизповедание
5 173,0
 5.
Политика в областта на архивното дело
6 262,0
 6.
Бюджетна програма „Администрация“
11 591,0
 7.
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
33 060,0
 7.1.
Бюджетна програма „Други дейности и услуги“
25 060,0
 7.2.
Бюджетна програма „Убежище и бежанци“
8 000,0
 
Всичко:
88 270,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Министерския съвет, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
43 402,7
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
44 003,0

(4) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията съгласно приложение № 1.
Чл. 7. (1) Приема бюджета на Конституционния съд за 2017 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ                                      
2 815,0
1.    
Текущи разходи                                            
2 715,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
2 415,0
2.    
Капиталови разходи
100,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
2 815,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
2 815,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Конституционния съд, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
393,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
393,0

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Омбудсмана за 2017 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ                                      
2 950,0
1.    
Текущи разходи                                            
2 899,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
1 839,0
2.    
Капиталови разходи
51,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
2 950,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
2 950,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Омбудсмана, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
1 084,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
1 110,0

Чл. 9. (1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2017 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
115 000,0
1.
Неданъчни приходи
115 000,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
97 315,0
II.
РАЗХОДИ                                      
427 188,0
1.    
Текущи разходи                                           
404 644,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
262 619,0
1.2.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
12 667,0
2.    
Капиталови разходи
22 544,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
312 188,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
310 728,9
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
2 054,0
2.1.
        Получени трансфери (+)
4 054,0
2.2.
       Предоставени трансфери (-)
-2 000,0
3.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-594,9
3.1.
       Предоставени трансфери (-)
-594,9
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси
57 502,3
 2.
Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи
275 302,4
 3.
Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма
43 997,6
 4.
Политика в областта на управлението на дълга
4 797,0
 5.
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
11 372,3
 5.1.
Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“
11 372,3
 6.
Бюджетна програма „Администрация“
34 216,4
 
Всичко:
427 188,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на финансите, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
190 000,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
165 000,0

(4) В разходите по ал. 1 са включени средства за персонал за увеличаване на числеността на персонала на Агенцията за обществени поръчки с петнадесет щатни бройки за обезпечаване изпълнението на възложените й функции по Закона за обществените поръчки и с Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки за периода 2014 – 2020 г. Разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г. и бр. 57 от 2016 г.) не се прилагат при увеличението на числеността на персонала на агенцията.
Чл. 10. (1) Приема бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
62 000,0
1.
Неданъчни приходи
62 000,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
49 154,8
II.
РАЗХОДИ                                      
128 358,0
1.    
Текущи разходи                                            
115 895,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
23 478,1
2.
Капиталови разходи
6 463,0
3.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
6 000,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
66 358,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
68 058,7
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-1 700,7
2.1.
       Предоставени трансфери (-)
-1 700,7
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба
106 194,4
 2.
Политика в областта на публичната дипломация
730,7
 3.
Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация
21 432,9
 
Всичко:
128 358,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на външните работи, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
104 879,9
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
104 879,9

(4) Утвърждава целеви текущи и капиталови трансфери за чужбина за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ общо в размер на 6 000,0 хил. лв., които не могат да бъдат разходвани за други цели, като не повече от 5 на сто от тези средства могат да се разходват за администриране на помощта.
Чл. 11. (1) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
44 000,0
1.
Неданъчни приходи
44 000,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
50,0
II.
РАЗХОДИ                                      
1 080 267,0
1.    
Текущи разходи                                           
1 024 953,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
804 678,0
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
2 528,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
2 528,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
980,0
2.    
Капиталови разходи
55 314,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1 036 267,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 062 003,0
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-25 736,0
2.1.
       Предоставени трансфери (-)
-25 736,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на отбранителните способности
1 008 910,0
 2.
Политика в областта на съюзната и международната сигурност
71 357,0
 
Всичко:
1 080 267,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на отбраната, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
241 000,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
320 000,0

(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища съгласно приложение № 2.
Чл. 12. (1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
170 378,0
1.
Неданъчни приходи
170 378,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
95 004,0
II.
РАЗХОДИ                                      
1 233 600,0
1.    
Текущи разходи                                           
1 218 653,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
1 106 763,0
2.    
Капиталови разходи
14 947,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1 063 222,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 161 854,0
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-98 632,0
2.1.
       Предоставени трансфери (-)
-98 632,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред
701 123,7
 2.
Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси
181 527,8
 3.
Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации
211 952,8
 4.
Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи
138 995,7
 
Всичко:
1 233 600,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на вътрешните работи, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
210 000,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
241 000,0

Чл. 13. (1) Приема бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
61 000,0
1.
Неданъчни приходи
61 000,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
60 764,0
II.
РАЗХОДИ                                      
211 070,0
1.    
Текущи разходи                                           
202 279,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
140 134,0
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
600,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
600,0
2.    
Капиталови разходи
8 791,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
150 070,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
150 070,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на правосъдието
71 911,0
 2.
Политика в областта на изпълнение на наказанията
131 960,6
 3.
Бюджетна програма „Администрация“ 
7 198,4
 
Всичко:
211 070,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на правосъдието, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
85 000,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
69 492,9

(4) В разходите по ал. 1 са включени средства за персонал за увеличаване на персонала на Агенцията по вписванията с осемнадесет щатни бройки за обезпечаване на възложените й със закон функции. Разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г. и бр. 57 от 2016 г.) не се прилагат при увеличението на числеността на персонала на агенцията.
Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
26 000,0
1.
Неданъчни приходи
26 000,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
19 874,4
II.
РАЗХОДИ                                      
1 117 528,9
1.    
Текущи разходи                                           
1 115 138,9
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
88 701,6
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
3 690,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
3 420,0
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
270,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 000 523,3
2.    
Капиталови разходи
2 390,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1 091 528,9
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 084 378,9
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
7 150,0
2.1.
        Получени трансфери (+)
7 150,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на заетостта
101 177,5
2.
Политика в областта на трудовите отношения
12 935,4
3.
Политика в областта на социалната закрила и равните възможности
175 400,6
4.
Политика в областта на хората с увреждания
200 133,6
5.
Политика в областта на социалното включване
618 744,7
6.
Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие
640,3
7.
Политика в областта на свободното движение, миграцията и интеграцията
135,0
8.
Бюджетна програма „Администрация“
8 361,8
 
Всичко:
1 117 528,9

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
1 035 827,3
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
1 025 327,3

Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
40 000,0
1.
Неданъчни приходи
40 000,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
31 000,0
II.
РАЗХОДИ                                      
458 847,7
1.    
Текущи разходи                                           
443 847,7
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
204 709,1
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
86 636,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
86 636,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
26 800,0
2.    
Капиталови разходи
15 000,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
418 847,7
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
442 847,7
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-24 000,0
2.1.
       Предоставени трансфери (-)
-24 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве
69 145,0
 2.
Политика в областта на диагностиката и лечението
344 612,5
 3.
Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия
27 931,1
 4.
Бюджетна програма „Администрация“
17 159,1
 
Всичко:
458 847,7

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на здравеопазването, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
280 799,4
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
252 299,4

(4) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“ за закупуване през 2017 г. на медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените средства на месечни вноски.
(5) Предоставяните средства по реда на ал. 4 са до размера на възстановените и неизразходвани средства от минали години и текущо възстановяваните през 2017 г. постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“.
Чл. 16. (1) Приема бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
13 100,0
1.
Неданъчни приходи
13 100,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
730,0
II.
РАЗХОДИ                                      
486 092,1
1.    
Текущи разходи                                            
474 987,1
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
228 417,8
 
      в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
26 115,2
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
6 260,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
6 260,0
2.
Капиталови разходи
2 755,0
3.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
8 350,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
473 992,1
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
951 528,9
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-472 536,8
2.1.
       Предоставени трансфери (-)
-472 536,8
3.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-5 000,0
3.1.
       Предоставени трансфери (-)
-5 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
1 000,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
-1 000,0
 
в т.ч.
 
1.
Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)
-1 000,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот
428 060,5
 2.
Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал
51 607,1
 3.
Бюджетна програма „Администрация“
6 424,5
 
Всичко:
486 092,1

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на образованието и науката, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
258 040,7
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
257 740,7

(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката за държавните висши училища и Българската академия на науките съгласно приложение № 3.
Чл. 17. (1) Приема бюджета на Министерството на културата за 2017 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
24 900,0
1.
Неданъчни приходи
24 900,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
500,0
II.
РАЗХОДИ                                      
157 143,9
1.    
Текущи разходи                                           
151 460,2
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
88 817,8
 
      в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
5 151,3
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
14 500,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
13 900,0
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
600,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
100,8
2.    
Капиталови разходи
5 683,7
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
132 243,9
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
132 243,9
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
17 701,8
 2.
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование
134 728,4
 3.
Бюджетна програма „Администрация“
4 713,7
 
Всичко:
157 143,9

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на културата, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
68 125,3
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
68 125,3

Чл. 18. (1) Приема бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2017 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
55 000,0
1.
Неданъчни приходи
55 000,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
50 400,0
II.
РАЗХОДИ                                      
46 046,9
1.    
Текущи разходи                                           
44 658,1
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
26 698,1
2.    
Капиталови разходи
1 388,8
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
-24 251,1
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
56 166,9
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-80 418,0
2.1.
        Получени трансфери (+)
6 000,0
2.2.
       Предоставени трансфери (-)
-86 418,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
-15 298,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
15 298,0
 
в т.ч.
 
1.    
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
15 298,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда
20 787,8
 2.
Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост
8 337,2
 3.
Бюджетна програма „Администрация“
16 921,9
 
Всичко:
46 046,9

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Министерство на околната среда и водите, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
25 348,8
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
19 348,8

Чл. 19. (1) Приема бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
25 000,0
1.
Неданъчни приходи
25 000,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
14 358,8
II.
РАЗХОДИ                                      
76 431,8
1.    
Текущи разходи                                            
75 731,8
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
29 229,8
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
22 700,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
22 630,0
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
70,0
2.    
Капиталови разходи
700,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
51 431,8
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
51 501,5
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-69,7
2.1.
       Предоставени трансфери (-)
-69,7
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност
55 914,8
 2.
Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество
13 517,0
 3.
Бюджетна програма „Администрация“
7 000,0
 
Всичко:
76 431,8

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на икономиката, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
46 961,4
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
45 961,4
 
 
 

Чл. 20. (1) Приема бюджета на Министерството на енергетиката за 2017 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
255 000,0
1.
Неданъчни приходи
255 000,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
2 642,0
II.
РАЗХОДИ                                      
119 340,1
1.    
Текущи разходи                                           
42 301,1
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
5 694,6
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
34 052,7
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
34 052,7
2.    
Капиталови разходи
77 039,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
 
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
135 659,9
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
-135 659,9
 
в т.ч.
 
1.    
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
-135 659,9

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие
115 302,3
 2.
Бюджетна програма „Администрация“
4 037,8
 
Всичко:
119 340,1

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на енергетиката, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
113 645,5
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
113 645,5

(4) Министерският съвет може да извършва промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2017 г. при възникване на допълнителна потребност от извършване на разходи, свързани със спецификата на Фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“ и Фонд „Радиоактивни отпадъци“, при условие че не се влошава бюджетното салдо по държавния бюджет.
(5) Утвърждава целеви капиталови разходи общо в размер на 72 239,0 хил. лв. по Наредбата за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 – 2020 г. (ДВ, бр. 31 от 2014 г.), които не могат да бъдат разходвани за други цели.
Чл. 21. (1) Приема бюджета на Министерството на туризма за 2017 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1