Народно събрание
брой: 98, от дата 9.12.2016 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.18


Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.

 

УКАЗ № 388
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., приет от ХLІІI Народно събрание на 30 ноември 2016 г.
Издаден в София на 7 декември 2016 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Екатерина Захариева
ЗАКОН
за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 10 375 563,8 хил. лв., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
І.
ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
10 375 563,8
1.
Осигурителни приходи
5 614 738,0
1.1.
Осигурителни вноски
5 614 738,0
2.
Неданъчни приходи
38 315,0
2.1.
Приходи и доходи от собственост
6 840,0
2.2.
Глоби, санкции и наказателни лихви
5 200,0
2.3.
Други приходи
26 275,0
3.
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
-1 065,0
4.
Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
325 085,9
5.
Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства
 
4 398 489,9

(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 10 375 563,8 хил. лв., както следва:

І.
РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
10 375 563,8
1.
Разходи
10 368 163,8
1.1.
Пенсии
8 936 300,0
1.1.1.
Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
8 610 964,2
1.1.2.
Пенсии за сметка на държавния бюджет
324 035,8
1.1.3.
Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ
1 300,0
1.2.
Социални помощи и обезщетения
1 350 000,0
1.3.
Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
81 795,8
1.3.1.
Разходи за персонал
56 505,2
1.3.2.
Издръжка
18 534,9
1.3.3.
Платени данъци, такси и административни санкции
550,0
1.3.4.
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
118,2
1.3.5.
Капиталови разходи
6 087,5
1.4.
Отбрана и сигурност
68,0
1.5.
Разходи за лихви
1.5.1.
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина
1.5.2.
Други разходи за лихви към местни лица
2.
Предоставени трансфери
7 400,0
2.1.
На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „в“, чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
3 150,0
2.2.
На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“
4 000,0
2.2.1.
Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
3 000,0
2.2.2.
За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
1 000,0
2.3.
На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно чл. 92, ал. 4 НПОС
250,0

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Държавното обществено осигуряване, както следва:

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)
ФИНАНСИРАНЕ
0,0
Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)
0,0
Наличност в края на периода
0,0

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща сума 3 737 277,5 хил. лв., както следва:

І.
ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
3 737 277,5
1.
Осигурителни приходи
3 736 627,4
1.1.
Осигурителни вноски
3 736 627,4
4.
Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
650,1

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по разходите и трансферите на обща сума 7 815 277,2 хил. лв., както следва:

І.
РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
7 815 277,2
1.
Разходи
7 815 277,2
1.1.
Пенсии
7 814 670,1
1.1.1.
Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
7 813 370,1
1.1.3.
Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ
1 300,0
1.2.
Социални помощи и обезщетения
607,1

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)
-4 077 999,7

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по приходите и трансферите на обща сума 626 276,6 хил. лв., както следва:

І.
ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
626 276,6
1.
Осигурителни приходи
626 276,6
1.1.
Осигурителни вноски
626 276,6

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по разходите и трансферите на обща сума 756 941,6 хил. лв., както следва:

І.
РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
756 941,6
1.
Разходи
756 941,6
1.1.
Пенсии
756 939,6
1.1.1.
Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
756 939,6
1.2.
Социални помощи и обезщетения
2,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)
-130 665,0

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ по приходите и трансферите на обща сума 324 035,8 хил. лв., както следва:

І.
ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
324 035,8
4.
Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
324 035,8

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ на обща сума 324 047,9 хил. лв., както следва:

І.
РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
324 047,9
1.
Разходи
324 047,9
1.1.
Пенсии
324 035,8
1.1.2.
Пенсии за сметка на държавния бюджет
324 035,8
1.2.
Социални помощи и обезщетения
12,1

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)
-12,1

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по приходите и трансферите на обща сума 159 406,5 хил. лв., както следва:

І.
ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
159 406,5
1.
Осигурителни приходи
159 406,5
1.1.
Осигурителни вноски
159 406,5

(2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по разходите и трансферите на обща сума 53 245,2 хил. лв., както следва:

І.
РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
53 245,2
1.
Разходи
48 895,2
1.1.
Пенсии
40 654,5
1.1.1.
Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
40 654,5
1.2.
Социални помощи и обезщетения
8 240,7
2.
Предоставени трансфери
4 350,0
2.1.
На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване
350,0
2.2.
На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“
4 000,0
2.2.1.
Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
3 000,0
2.2.2.
За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
1 000,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)
106 161,3

 
Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по приходите и трансферите на обща сума 856 092,7 хил. лв., както следва:

І.
ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
856 092,7
1.
Осигурителни приходи
856 092,7
1.1.
Осигурителни вноски
856 092,7

(2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по разходите и трансферите на обща сума 984 279,3 хил. лв., както следва:

І.
РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
984 279,3
1.
Разходи
981 479,3
1.2.
Социални помощи и обезщетения
981 479,3
2.
Предоставени трансфери
2 800,0
2.1.
На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
2 800,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)
-128 186,6

Чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща сума 236 734,8 хил. лв., както следва:

І.
ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
236 734,8
1.
Осигурителни приходи
236 334,8
1.1.
Осигурителни вноски
236 334,8
4.
Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
400,0

(2) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по разходите и трансферите на обща сума  359 658,8 хил. лв., както следва:

І.
РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
359 658,8
1.
Разходи
359 658,8
1.2.
Социални помощи и обезщетения
359 658,8

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Безработица“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)
-122 924,0

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 4 435 739,9 хил. лв.,  както следва:

 І.
ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
4 435 739,9
2.
Неданъчни приходи
38 315,0
2.1.
Приходи и доходи от собственост
6 840,0
2.2.
Глоби, санкции и наказателни лихви
5 200,0
2.3.
Други приходи
26 275,0
3.
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
-1 065,0
5.
Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства
4 398 489,9

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 82 113,8 хил. лв., както следва:

І.
РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
82 113,8
1.
Разходи
81 863,8
1.3.
Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
81 795,8
1.3.1.
Разходи за персонал
56 505,2
1.3.2.
Издръжка
18 534,9
1.3.3.
Платени данъци, такси и административни санкции
550,0
1.3.4.
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
118,2
1.3.5.
Капиталови разходи
6 087,5
1.4.
Отбрана и сигурност
68,0
1.5.
Разходи за лихви
1.5.1.
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина
1.5.2.
Други разходи за лихви към местни лица
2.
Предоставени трансфери
250,0
2.3.
На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно чл. 92, ал. 4 от НПОС
250,0

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
4 353 626,1
РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ
-4 353 626,1
Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)
0,0
Наличност в края на периода
4 353 626,1

Чл. 9. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2017 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2015 г. като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. – 460 лв.;
б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. – 500 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 550 лв.;
г) над 7500 лв. – 600 лв.;
3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 300 лв.;
4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв.
(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за започналите дейност през 2016 и 2017 г. е 460 лв.
(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква „а“.
Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2017 г.:
1. от 1 януари до 30 юни – 161,38 лв.;
2. от 1 юли до 31 декември – 165,25 лв.
Чл. 11. Определя се процент по чл. 70, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване – 1,126 на сто.
Чл. 12. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2017 г. – 7,20 лв.
Чл. 13. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2017 г. – 340 лв.
Чл. 14. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2017 г. – 540 лв.
Чл. 15. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2017 г. съгласно приложение № 2.
Чл. 16. (1) За 2017 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.
(2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2017 г. – 1200 лв.
(3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 1,5 на сто от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
(4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ съгласно приложение № 3.
Чл. 17. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2017 г. съгласно приложение № 4.
Чл. 18. Приема Консолидиран бюджет на всички администрирани от Националния осигурителен институт социалноосигурителни фондове съгласно приложение № 5.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.
(2) Паричните помощи за профилактика и рехабилитация, превеждани на бюджетните организации от бюджета на държавното обществено осигуряване, се отчитат като трансфери.
§ 2. За 2017 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
§ 3. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г. и бр. 62 и 95 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4:
а) в ал. 1:
aа) в т. 1, изречение първо след думите „лицата по“ се добавя „ал. 10 и по“;
бб) в т. 7 думите „управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове“ се заменят с „управителите и прокуристите на търговски дружества, на еднолични търговци, на техните клонове и на клоновете на чуждестранни юридически лица“;
вв) в т. 10 след думите „младши съдии“ се поставя запетая, а думите „и младши прокурори“ се заменят с „младши прокурори и младши следователи“;
б) в ал. 11 думите „ал. 7, 8 и 9“ се заменят с „ал. 7 и 9“.
2. В чл. 5 ал. 7 се изменя така:
„(7) Осигурителят е длъжен в 14-дневен срок да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с тях, по искане на:
1. осигуреното лице или негов представител – за периоди преди 1 януари 2000 г.;
2. длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1.“
3. В чл. 6:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1, буква „б“ думите „40,8 на сто“ се заменят с „60,8 на сто“;
бб) в т. 2, буква „б“ думите „35,8 на сто“ се заменят с „55,8 на сто“;
б) в ал. 11:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. доходи от дейности на лицата съгласно последователността, посочена в чл. 4, ал. 1 и 10;“
бб) създава се нова т. 2:
„2. доходи от обезщетения, изплащани по Кодекса на труда или по специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски;“
вв) досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4;
в) в ал. 12 думите „в размера за фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ се заличават;
г) в ал. 16 след думите „доход за“ се добавя „месеците от“;
д) създава се ал. 17:
„(17) Минималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец е равен на сбора от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход – минималната работна заплата за страната, за месеците от периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време.“
4. В чл. 9:
а) в ал. 1:
aа) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход – минималната работна заплата за страната;“
бб) точка 4 се изменя така:
„4. времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски по чл. 6, ал. 8 от самоосигуряващите се лица и дължимите осигурителни вноски от лицата по чл. 4а, ал. 1;“
б) в ал. 11 след думите „начинът за“ се добавя „удостоверяване и“.
5. В чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „в“ думите „и кърмене“ се заменят с „или кърмене или напреднал етап на лечение инвитро“.
6. В чл. 13, ал. 2 се създава изречение второ: „При смърт на самоосигуряващо се лице помощта се изплаща, когато са внесени дължимите осигурителни вноски за последния месец, за който е изтекъл срокът по чл. 7, ал. 4.“
7. В чл. 13а, т. 1, буква „в“ думите „и кърмене“ се заменят с „или кърмене или напреднал етап на лечение инвитро“.
8. В чл. 20, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. процент от приходите от осигурителните вноски за фондовете „Пенсии“, „Пенсии за лицата по чл. 69“, „Общо заболяване и майчинство“, „Трудова злополука и професионална болест“ и „Безработица“;“.
9. В чл. 20а се създава ал. 6:
„(6) Административното, техническото, счетоводното, правното и информационното обслужване на Учителския пенсионен фонд се извършва от Националния осигурителен институт.“
10. В чл. 33:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Националният осигурителен институт е юридическо лице със седалище София. Структурата и организацията на Националния осигурителен институт се определят с правилника по чл. 36, ал. 1, т. 5.“;
б) в ал. 5 се създава т. 13:
„13. уведомява лицата не по-късно от 6 месеца преди да навършат възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1, на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за условията, при които могат да се пенсионират през следващата календарна година.“
11. В чл. 35, ал. 1 думите „изпълнителният директор“ се заменят със „заместник изпълнителен директор“.
12. В чл. 37, ал. 1 се създават изречения второ и трето: „До три месеца преди изтичането на мандата на управителя и подуправителя Народното събрание избира нови управител и подуправител. В случай че до изтичане на мандата на управителя и подуправителя не е осъществен нов избор, те продължават да изпълняват своите правомощия до провеждането му.“
13. В чл. 50:
а) в ал. 3, изречение първо след думата „почине“ се поставя запетая и се добавя „е настанено по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето“;
б) в ал. 4, изречение първо след думите „настанено е“ се добавя „по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето или“, а след думите „от раждането“ се добавя „както и при отглеждането му от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството“ и се поставя запетая;
в) алинея 5 се изменя така:
„(5) Осигурената или осигуреният за общо заболяване и майчинство, които осиновяват дете или при които е настанено дете по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето, има право на обезщетение по ал. 1 в размер на разликата от възрастта на детето в деня на предаването му за осиновяване, съответно настаняването му по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето, до изтичането на срока на полагащото се обезщетение за раждане.“;
г) алинея 6 се изменя така:
„(6) Осигуреният за общо заболяване и майчинство баща (осиновител) има право на парично обезщетение при раждане (осиновяване) на дете в размера, определен по реда на чл. 49, за срок до 15 календарни дни, през време на отпуска по чл. 163, ал. 8 и 9 от Кодекса на труда, когато отговаря на условията по чл. 48а.“;
д) в ал. 7 думите „Осигуреният за общо заболяване и майчинство баща/осиновител“ се заменят с „Осигуреното за общо заболяване и майчинство лице“, а думите „чл. 163, ал. 8“ се заменят с „чл. 163, ал. 10, 11 или 12“.
14. Създава се чл. 50а:
„Обезщетение при неизползване на отпуска за бременност и раждане
Чл. 50а. (1) Майката (осиновителката), която е осигурена за общо заболяване и майчинство и е имала право на обезщетение по чл. 48а, получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 49, когато:
1. след изтичането на периодите след раждането, които се разрешават с актове на здравните органи, не ползва отпуск за бременност и раждане или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване;
2. след изтичането на периодите след раждането, които се разрешават с актове на здравните органи, самоосигуряващото се лице започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява за общо заболяване и майчинство.
(2) Когато майката (осиновителката) е починала, лишена е от родителски права или упражняването на родителските права върху детето е предоставено на бащата (осиновителя), това обезщетение се изплаща на бащата (осиновителя), а когато той е починал – на настойника. Обезщетението се изплаща, когато лицето, поело отглеждането на детето, е осигурено за общо заболяване и майчинство.
(3) Обезщетението по ал. 1 и 2 не се изплаща при смърт на детето, когато детето е дадено за осиновяване, настанено е по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето или в детско заведение на пълна държавна издръжка, както и при отглеждането му от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.“
15. В чл. 51, изречение първо думите „чл. 49 или чл. 53“ се заменят с „чл. 49, чл. 53 или чл. 53а“.
16. В чл. 53, ал. 4 думите „в детски заведения“ се заменят с „по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето или в детско заведение“.
17. В чл. 54, ал. 3 думите „когато детето“ се заменят с „при смърт на детето, когато детето е дадено за осиновяване, настанено е по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето или“.
18. В чл. 54б, ал. 6 думите „имат право на“ се заменят с „получават“.
19. В чл. 54в:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, за период според продължителността на осигурителния стаж, по време на който лицата са били осигурени за безработица, за времето след 31 декември 2001 г., както следва:

Осигурителен стаж с осигуряване за безработица за времето
след 31 декември 2001 г.
(години)
Период на изплащане на обезщетението
(месеци)
до 3
4
от 3 до 6
6
от 6 до 9
8
от 9 до 12
10
над 12
12

б) алинея 2 се отменя.
20. В чл. 54д, ал. 5 след думите „по чл. 4“ се добавя „или трудова дейност по законодателството на друга държава“.
21. В чл. 54е:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Изплатените парични обезщетения за безработица се възстановяват от лицата за периода на полученото обезщетение за оставане без работа поради незаконно уволнение, определено съгласно нормативен акт.“;
б) в ал. 2 думите „обезщетенията по ал. 1“ се заменят с „обезщетението за оставане без работа поради незаконно уволнение“.
22. Член 54м се изменя така:
„Преизчисляване на парични обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
Чл. 54м. (1) Паричните обезщетения се преизчисляват служебно до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят, по ред, определен с акта по чл. 54к, въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и/или на окончателния осигурителен доход, определен съгласно чл. 6, ал. 9, и внесените окончателни осигурителни вноски.
(2) Когато в резултат на преизчисляването по ал. 1 се установи разлика между изплатения и дължимия размер на обезщетението:
1. разликата до по-високия размер се изплаща на лицето в срока по ал. 1;
2. изплатеното в по-висок от дължимия размер се възстановява от лицето, освен когато е в резултат на неправилно подадени данни за изплащане на паричното обезщетение и/или удостоверяване на осигурителен стаж и доход от осигурителя.“
23. В чл. 59, ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. данните от издадените първични болнични листове и решенията по обжалването им от регистъра по чл. 33, ал. 5, т. 12;“.
24. В чл. 60:
а) в ал. 1 думите „документите в досието в 7-дневен срок“ се заменят с „документите в досието и данните в информационната система по чл. 33, ал. 5, т. 7 в 14-дневен срок“;
б) в ал. 3 думите „в 7-дневен срок от издаването“ се заличават.
25. В заглавието на чл. 69 думите „и следователите“ се заличават.
26. В чл. 69б, ал. 3 изречение първо се изменя така: „Лицата, които имат 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3, могат да се пенсионират преди навършване на възрастта по чл. 68, при условие че имат сбор от възрастта и осигурителен стаж 90 и до 31 декември 2015 г. са навършили 52-годишна възраст за мъжете и 47-годишна възраст за жените.“
27. В чл. 70:
а) в ал. 1 изречения второ и трето се изменят така: „След 31 декември 2016 г. процентът за всяка година осигурителен стаж нараства от първо число на всяка следваща календарна година с процент, равен или по-голям от процента, определен по правилото на чл. 100, ал. 1, до достигане на 1,5. Процентът се определя ежегодно със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година на база на използваните при съставянето на бюджета прогнозни стойности за нарастването на осигурителния доход и за индекса на потребителските цени.“;
б) в ал. 3 се създава изречение трето: „При определяне на индивидуалния коефициент на самоосигуряващо се лице се взема предвид доходът, върху който са внесени осигурителните вноски.“
28. В чл. 82:
а) в ал. 1 се създава изречение трето: „Децата, които полагат стаж след дипломиране, не се смятат за учащи.“;
б) в ал. 3 накрая се добавя „и не получават лична пенсия“.
29. В чл. 94, ал. 1:
а) в изречение първо след думата „Пенсиите“ се добавя „и добавките към тях“, а думата „6-месечен“ се заменя с „2-месечен“;
б) в изречение второ думата „6-месечния“ се заменя с „2-месечния“.
30. В чл. 96, ал. 1, т. 2 след думата „наследствена“ се добавя „или персонална“.
31. В чл. 98, ал. 2 изречения четвърто и пето се заличават.
32. В чл. 99:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Влязлото в сила разпореждане по чл. 98 може да се измени или отмени от органа, който го е издал:
1. по заявление на пенсионера – когато същият представи нови доказателства за:
a) осигурителен стаж и/или осигурителен доход, придобит преди пенсионирането, извън случаите по чл. 70, ал. 14;
б) гражданското си състояние;
2. по инициатива на органа – когато се установи, че:
a) пенсията е отпусната въз основа на неистински или подправен документ или на документ с невярно съдържание;
б) инвалидността, за която е отпусната пенсията, е причинена умишлено от лицето или е в резултат на извършено от него умишлено престъпление;
в) смъртта на наследодателя, от когото е получена пенсията, е причинена умишлено от наследника или е в резултат на извършено от него умишлено престъпление;
г) пенсията е неправилно отпусната или неправилно е отказано отпускането й;
д) пенсията е определена в неправилен размер.“;
б) в ал. 2, т. 2 думите „т. 2 – 6“ се заменят с „т. 2“.
33. В чл. 101, ал. 1 се създава т. 5:
„5. наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст или наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване с наследствена пенсия от същия вид;“.
34. В чл. 102:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, могат да поискат не повече от веднъж в една календарна година преизчисляване на пенсията за придобит осигурителен стаж след пенсионирането или за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, когато това е по-благоприятно за тях. Преизчисляването се извършва по реда на чл. 70, съответно чл. 75 – 77.“;
б) алинея 3 се отменя.
35. В чл. 104, ал. 10 се създава изречение второ: „За установяване на условията на труд и на заеманата длъжност не се допускат свидетелски показания, когато не са представени писмени доказателства, които са издадени от работодателя/осигурителя, при който е положен трудът, и по време на полагането му.“
36. Член 108 се изменя така:
„Правомощия на контролните органи
Чл. 108. (1) Контролните органи на Националния осигурителен институт при изпълнение на служебните си задължения:
1. извършват проверки и ревизии във връзка с дейността, възложена на Националния осигурителен институт;
2. установяват административни нарушения на законодателството относно държавното обществено осигуряване и на разпоредбите за дейността, възложена на Националния осигурителен институт;
3. дават задължителни предписания за спазване на разпоредбите по държавното обществено осигуряване и дейността, възложена на Националния осигурителен институт;
4. могат да изискват от физическите и юридическите лица и техните поделения да декларират банковите си сметки в страната и в чужбина, както и да предоставят документи, свързани с трудовата и стопанската им дейност;
5. могат да изискват от органите на медицинската експертиза и лечебните заведения да предоставят документи във връзка с медицинската експертиза на временната неработоспособност и подаване на данни в регистъра по чл. 33, ал. 5, т. 12;
6. имат право на достъп до подлежащите на контрол работни помещения и обекти.
(2) Физическите и юридическите лица са длъжни да представят на контролните органи на Националния осигурителен институт исканите от тях документи, сведения, справки, декларации, обяснения и носители на информация, свързани със спазване на осигурителното законодателство във връзка с дейността, възложена на Националния осигурителен институт, както и да оказват съдействие при изпълнението на служебните им задължения.
(3) Управителят на Националния осигурителен институт издава инструкция за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт.
(4) Контролните органи на Националния осигурителен институт задължително се застраховат срещу злополука за сметка на бюджета на държавното обществено осигуряване.
(5) Управителят на Националния осигурителен институт възлага ревизия в 14-дневен срок от получаването на одитния доклад на председателя на Сметната палата по чл. 57, ал. 1 от Закона за Сметната палата за търсене на имуществена или административнонаказателна отговорност.
(6) Органите на Министерството на вът­решните работи оказват съдействие на контролните органи на Националния осигурителен институт при изпълнение на правомощията им.“
37. В чл. 110, ал. 4 в изречения първо и трето думите „разпорежданията, актовете за начет, задължителните предписания и поканите за доброволно изпълнение“ се заменят с „разпорежданията, актовете за начет и задължителните предписания“.
38. В чл. 114 ал. 2 се изменя така:
„(2) Добросъвестно получените суми за осигурителни плащания не подлежат на възстановяване от осигурените лица с изключение на следните случаи, в които възстановяването на сумите е без лихва до изтичането на срока за доброволно изпълнение:
1. по чл. 40, ал. 7, чл. 42, ал. 2, чл. 54е и чл. 54м, ал. 2, т. 2;
2. когато след изплащането им са представени нови документи или данни, които имат значение за определяне на правото, размера и срока на изплащане;
3. на изменение или прекратяване на обезщетение или пенсия в резултат на получени доказателства при прилагане разпоредбите на международни договори, по които Република България е страна.“
39. В чл. 114а:
а) в ал. 1 думите „чл. 114“ се заменят с „чл. 114, ал. 5“;
б) създават се ал. 3 и 4:
„(3) Удръжките от пенсии за възстановяване на неоснователно получени суми за осигурителни плащания са в следните размери:
1. когато пенсионерът получава до 300,00 лв. месечно – една седма част;
2. когато пенсионерът получава от 300,01 до 400,00 лв. месечно – една шеста част;
3. когато пенсионерът получава от 400,01 до 500,00 лв. месечно – една пета част;
4. когато пенсионерът получава от 500,01 до 700,00 лв. месечно – една трета част;
5. когато пенсионерът получава над 700,01 лв. месечно – една втора част.
(4) Вземанията се събират в поредност: задължения за издръжка, неоснователно изплатени суми за осигурителни плащания, други публични вземания и частни вземания.“
40. В чл. 117:
а) заглавието се изменя така: „Обжалване по административен ред“;
б) в ал. 1:
аа) в т. 1 думите „откази за издаване на удостоверения за осигурителен стаж и доход от органите на Националния осигурителен институт, откази за издаване на удостоверения за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация и откази за заверяване на осигурителен стаж и доход в осигурителни книжки“ се заличават;
бб) създават се т. 4 и 5:
„4. откази за издаване на удостоверения за осигурителен стаж и доход от органите на Националния осигурителен институт, откази за издаване на удостоверения за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация и откази за заверяване на осигурителен стаж и доход в осигурителни книжки;
5. съдържанието на документ, удостоверяващ осигурителен стаж и осигурителен доход, издаден от органите на Националния осигурителен институт.“;
в) алинея 2 се изменя така:
„(2) Жалбите по ал. 1 се подават в писмена форма в следните срокове:
1. срещу разпорежданията по т. 2, буква „а“ – в едномесечен срок от получаването им;
2. срещу разпорежданията по т. 2, букви „б“ – „ж“, задължителните предписания по т. 3, отказите по т. 4 и съдържанието на документ по т. 5 – в 14-дневен срок от получаването.“;
г) в ал. 3 изречение трето се заличава;
д) алинея 4 се изменя така:
„(4) Разпорежданията, издадени от длъжностното лице по чл. 98, ал. 1, т. 2, могат да се обжалват пред управителя на Националния осигурителен институт в едномесечен срок, съответно за разпорежданията по чл. 98, ал. 2 – в 14-дневен срок от получаването им. Решението се изготвя в срока и по реда на ал. 3.“
41. В чл. 118:
а) заглавието се изменя така: „Обжалване по съдебен ред“;
б) в ал. 1 се създава изречение трето: „Не може да се оспорва пред съд съдържанието на документ по чл. 117, ал. 1, т. 5, както и решението на ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт, с което се е произнесъл по оспорване съдържанието на такъв документ.“
42. В чл. 118а, ал. 1 след думите „Националния осигурителен институт“ се добавя „и на управителя на Националния осигурителен институт“.
43. В чл. 343в, ал. 1, т. 1 накрая съюзът „или“ се заменя с „и/или“.
44. В чл. 355:
а) в ал. 1 след думите „прилагането им“ се добавя „както и който не подаде или не подаде в срок декларация с данните по чл. 5, ал. 4 или декларация от самоосигуряващо се лице“ и се поставя запетая;
б) в ал. 2 думите „и който не подаде в срок декларация с данните по чл. 5, ал. 4 или декларация от самоосигуряващо се лице“ се заличават, а думите „от 250 лв.“ се заменят с „от 50 до 250 лв.“.
45. В § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби:
а) в т. 3 изречение трето се изменя така: „Самоосигуряващите се лица се смятат за осигурени за времето, през което са внесени дължимите осигурителни вноски по чл. 6, ал. 8, а лицата по чл. 4а се смятат за осигурени за времето, през което са внесени дължимите осигурителни вноски.“;
б) точка 4а се изменя така:
„4а. „Индексът на потребителските цени“ по чл. 100 е хармонизираният индекс на пот­ребителските цени.“;
в) създават се т. 13 и 14:
„13. „Упражняване на правото на обезщетение за безработица“ е наличието на период, за който е изплатено отпуснато парично обезщетение за безработица.
14. „Детски заведения на пълна държавна издръжка“ са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и на общинските бюджети, без да се заплаща такса.“
46. В преходните и заключителните разпоредби:
а) в § 4б:
аа) в ал. 2 след думите „чл. 68“ се добавя „68а“ и се поставя запетая;
бб) в ал. 3 думите „пожизнено трайно намалена работоспособност над 70,99 на сто“ се заменят с „трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто“;
вв) алинея 6 се отменя;
б) в § 6 ал. 5 се изменя така:
„(5) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за лицата, получаващи пенсия за военна инвалидност, при навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1.“
§ 4. Периодът по чл. 54в от Кодекса за социално осигуряване на паричните обезщетения за безработица на лицата, чието осигуряване е прекратено преди 1 януари 2017 г., се определя по досегашния ред.
§ 5. Следователите и младшите следователи, които до 8 август 2016 г. включително са придобили право на пенсия при условията на чл. 69, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване в редакцията от 1 януари 2016 г., може да го упражнят при същите условия.
§ 6. Пенсиите на лицата, които са придобили право на пенсия до 31 декември 2016 г. включително, се отпускат от датата на придобиване на правото, когато заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от тази дата. Когато заявлението е подадено след изтичането на 6-месечния срок от придобиване на правото на пенсия, пенсиите се отпускат от датата на подаване на заявлението.
§ 7. Жалбите по чл. 117, ал. 1, т. 2, буква „а“ и ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване срещу разпореждания за пенсии, връчени до 31 декември 2016 г. включително, може да се подават в двумесечен, съответно в тримесечен срок от връчването.
§ 8. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от 2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г. и бр. 8, 57 и 59 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 163:
а) създава се нова ал. 7:
„(7) Работничка или служителка, при която е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, има право на отпуск по ал. 1 в размер на разликата от възрастта на детето в деня на настаняването му до изтичането на срока на полагащия се отпуск за раждане. Този отпуск не може да се ползва едновременно с отпуска по ал. 1 и 6.“;
б) досегашната ал. 7 става ал. 8;
в) създава се нова ал. 9:
„(9) Когато осиновителката и осиновителят се намират в брак или живеят в едно домакинство, осиновителят има право на 15-дневен отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст при условията на пълно осиновяване от деня на предаване на детето за осиновяване.“;
г) досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея се създават изречения второ и трето: „Когато бащата е неизвестен, отпускът може да се ползва от един от родителите на майката. Когато бащата (осиновителят) е починал, отпускът може да се ползва от един от родителите на майката (осиновителката) или на бащата (осиновителя).“;
д) създава се нова ал. 11:
„(11) Със съгласието на работничка или служителка, която сама е осиновила дете, след навършване на 6-месечна възраст на детето един от нейните родители може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни.“;
е) създава се ал. 12:
„(12) Когато детето е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето при съпрузи, със съгласието на работничката или служителката след навършване на 6-месечна възраст на детето нейният съпруг може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни.“;
ж) досегашната ал. 9 става ал. 13 и се изменя така:
„(13) За времето, през което се ползва отпуск по ал. 10, 11 или 12, отпускът на майката (осиновителката) или работничката или служителката, при която е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, се прекъсва.“;
з) досегашната ал. 10 става ал. 14 и в нея думите „ал. 1 – 9“ се заменят с „ал. 1 – 13“;
и) създава се ал. 15:
„ (15) В случаите, когато не се ползва отпуск по чл. 163, ал. 1 и 6 или лицето по ал. 10 или 11, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване, на майката (осиновителката), когато работи по трудово правоотношение, се изплаща парично обезщетение от държавното обществено осигуряване.“;
к) досегашната ал. 11 става ал. 16.
2. В чл. 167:
а) в ал. 1, изречение първо след думата „възраст“ се добавя „или осиновителката на дете от 2- до 5-годишна възраст“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Когато майката (осиновителката) на дете до 2-годишна възраст или осиновителката на дете от 2- до 5-годишна възраст заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, и бащата (осиновителят) е починал, съответната част от отпуските за раждане, при осиновяване и за отглеждане на малко дете се ползва от един от родителите на майката (осиновителката) или на бащата (осиновителя), когато работи по трудово правоотношение.“;
в) създават се ал. 3 и 4:
„(3) Когато майката на дете до 2-годишна възраст почине или заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, и бащата е неизвестен, съответната част от отпуските за раждане и за отглеждане на малко дете се ползват от един от нейните родители, когато работи по трудово правоотношение.
(4) Когато работничка или служителка, която сама е осиновила дете до 5-годишна възраст, почине или заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, съответната част от отпуските за раждане, при осиновяване и за отглеждане на малко дете се ползва от един от нейните родители, когато работи по трудово правоотношение.“;
г) досегашната ал. 2 става ал. 5.
3. В чл. 167а, ал. 2 думите „чл. 167, ал. 2“ се заменят с „чл. 167, ал. 5“.
§ 9. В Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; изм., бр. 104 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 48, 80 и 105 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г. и бр. 15 и 84 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 24 се отменя.
2. В чл. 26:
a) в ал. 1 се създава изречение второ: „Разпореждането се изпраща в тридневен срок на териториалното поделение на Националния осигурителен институт и на правоимащия работник или служител.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Директорът на фонда издава разпореждане за спиране на производството, когато:
1. са налице доказателства, които могат да доведат до издаване на разпореждане за отказ;
2. не могат да бъдат събрани доказателства за определяне на правото и размера на гарантираното вземане.“;
в) в ал. 4 думите „ал. 1 или 3“ се заменят с „ал. 1 – 3“;
г) в ал. 6 думите „ал. 1 или 3“ се заменят с „ал. 1 – 3“.
3. В чл. 27, ал. 2 думите „дължимите осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, здравно осигуряване“ се заличават.
§ 10. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г. и бр. 17 и 27 от 2016 г.) в чл. 112 се създава ал. 11:
„(11) За Националния осигурителен институт срокът по ал. 1, т. 1 и 2 започва да тече от постъпването на данните от издадените болнични листове по реда на Наредбата за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им (ДВ, бр. 67 от 2014 г.), но не по-рано от представянето на удостоверенията по чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (обн., ДВ, бр. 57 от 2015 г.; изм., бр. 17 от 2016 г.).“
§ 11. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.
§ 12. Законът влиза в сила от 1 януари 2017 г., с изключение на:
1. параграф 5, който влиза в сила от 9 август 2016 г.;
2. параграф 3, т. 13 – 15 и § 8, които влизат в сила от 1 юни 2017 г.;
3. параграф 3, т. 2, която влиза в сила от 1 януари 2018 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 30 ноември 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
 Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева
Приложение № 1  към чл. 9, ал. 1, т. 1
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2017 г. (запазване на нивата от 2016 г. с приравняване на минимална работна заплата за 2017 г. 460,00 лв.)

По-
ре-
ден но-
мер
Нара-
стване на сред-
ния мин. осиг. доход 2017 г. спрямо 2016 г.
Ико-
номи-
чески дей-
ности (ном. А31)
Иконо-
мически дей-
ности (код по НКИД)
Наименование на икономическа
дейност
Ръко-
води-
тели
Спе-
циа-
листи
Техни-
ци и
при-
лож-
ни
спе-
циа-
листи
По-
мо-
щен адми-
нист-
рати-
вен пер-
сонал
Персо-
нал, зает с услуга за насе-
ление-
то, търго-
вията и охра-
ната
Квали-
фици-
рани работ-
ници в селско-
то, горско-
то, ловно-
то и рибно-
то сто-
панство
Квали-
фицира-
ни ра-
ботници и сродни на тях занаят-
чии
Машин-
ни опе-
ратори и монтаж-
ници
Профе-
сии, неизиск-
ващи специал-
на ква-
лифи-
кация
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2,4%
А
01, 03 без 1.49
Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство
995
750
680
630
460
519
595
662
460
2
3,1%
А
02
Горско стопанство
900
620
530
480
460
460
520
500
460
3
2,6%
А
1,49
Отглеждане на други животни (пчеларство)
727
682
648
570
460
460
536
460
460
4
0,3%
В
05
Добив на въглища
867
710
673
484
460
460
673
611
460
5
1,2%
В
06
Добив на нефт и природен газ
833
668
650
460
460
460
600
552
460
6
0,9%
В
07
Добив на метални руди
891
741
656
471
460
460
649
560
460
7
0,1%
В
08.11
Добив на строителни материали
679
534
485
500
500
460
580
534
500
8
3,1%
В
08.11
Добив на декоративни скални материали
652
514
466
460
460
460
558
514
460
9
2,4%
В
08.11
Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти
682
537
488
460
460
460
584
537
460
10
1,4%
В
08.12
Добив на трошен камък, чакъл и пясък
857
712
615
460
460
460
565
565
460
11
2,9%
В
08.12
Добив на глина и каолин
882
732
632
465
460
460
581
581
460
12
1,9%
В
08.9 и 09
Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива
685
540
490
460
460
460
587
540
460
13
3,6%
C
10.1 без 10.12, 10.2
Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
1430
945
755
572
460
460
612
511
460
14
2,0%
C
10.12
Производство и преработка на месо от домашни птици
1180
980
850
600
460
460
470
620
460
15
4,3%
C
10.3
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
870
700
590
470
460
460
540
541
460
16
1,7%
C
10.4
Производство на растителни и животински масла и мазнини
945
850
620
510
460
460
470
470
460
17
2,2%
C
10.5
Производство на мляко и млечни продукти
1017
671
541
550
480
460
480
480
460
18
0,5%
C
10.6
Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
1200
1000
950
580
460
460
650
800
460
19
4,9%
C
10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82
Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти
800
565
560
460
460
460
460
510
460
20
2,5%
C
10.81 и 10.82
Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия
1100
905
840
600
460
460
590
620
460
21
1,9%
C
10.9
Производство на готови храни за животни
1080
950
860
630
460
460
650
650
460
22
4,7%
C
11 без 11.05, 11.06 и 11.07
Производство на напитки
836
650
558
460
460
460
460
460
460
23
0,3%
C
11.05 и 11.06
Производство на пиво и малц
790
670
615
460
460
460
510
490
460
24
2,2%
C
11.07
Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води
900
760
690
485
460
460
480
492
460
25
1,5%
C
12
Производство на тютюневи изделия
995
970
679
535
460
460
460
535
460
26
7,4%
C
13
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
950
648
620
498
460
460
460
460
460
27
6,0%
C
14 без 14.3
Производство на облекло
890
650
600
480
460
460
460
460
460
28
3,1%
C
14,3
Производство на други трикотажни изделия
960
690
650
550
460
460
460
460
460
29
8,5%
C
15
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
872
592
576
475
460
460
460
460
460
30
5,5%
C
16
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
580
470
460
460
460
460
460
460
460
31
2,7%
C
17
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
820
610
550
460
460
460
510
470
460
32
7,1%
C, J
18, 58 и 59
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
485
460
460
460
460
460
460
460
460
33
0,0%
C
19
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
1697
1261
995
728
849
460
922
931
535
34
3,2%
C
20
Производство на химични продукти
837
654
478
460
460
460
471
460
460
35
1,7%
C
21
Производство на лекарствени вещества и продукти
837
654
478
460
460
460
471
460
460
36
8,9%
C
22
Производство на изделия от каучук и пластмаси
591
460
460
460
460
460
460
460
460
37
2,0%
C
23
Производство на изделия от други неметални минерални суровини
796
645
602
460
460
460
581
581
460
38
1,3%
C
24 без 24.5
Производство на основни метали
780
540
500
460
460
460
460
460
460
39
4,3%
C
24.5
Леене на метали
740
540
520
460
460
460
460
460
460
40
5,2%
C
25 без 25.4
Производство на метални изделия, без машини и оборудване
740
500
470
460
460
460
460
460
460
41
1,1%
C
26
Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
760
660
580
460
460
460
560
540
460
42
1,3%
C
27
Производство на електрически съоръжения
760
660
580
460
460
460
560
540
460
43
1,0%
C
28 без 28.11; 25.4
Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси
830
570
510
460
460
460
480
470
460
44
0,7%
C
28.11
Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
950
600
600
490
460
460
520
510
460
45
2,7%
C
29, 30
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили
980
650
570
460
460
460
580
460
460
46
5,2%
C
31
Производство на мебели
600
475
460
460
460
460
460
460
460
47
7,1%
C
32 без 32.5, 33
Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
679
460
460
460
460
460
460
460
460
48
5,8%
C
32.5
Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)
894
671
460
460
460
460
460
503
460
49
0,6%
D
35.1
Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия
950
750
710
460
460
460
620
590
460
50
0,0%
D
35.2; 49.5
Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт
1406
970
922
559
485
460
674
743
485
51
1,1%
D
35.3
Производство и разпределение на топлинна енергия
840
645
615
460
460
460
490
540
460
52
1,2%
Е
36, 37
Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
780
700
630
460
460
460
530
460
460
53
7,9%
E
38 без 38.12 и 38.22; 39
Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
801
485
471
460
460
460
460
460
460
54
0,0%
E
38.12 и 38.22
Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци
975
810
730
600
575
460
640
600
585
55
3,3%
F
41, 42 без 42.11 и 42.22, 43
Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности
760
620
600
460
460
460
580
580
460
56
1,9%
F
42.11
Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
845
670
610
460
460
460
610
610
460
57
5,4%
F
42.22
Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
670
545
515
460
460
460
460
460
460
58
0,0%
G
45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
1250
1030
910
640
545
460
600
590
470
59
2,6%
G
46.46, 47.73, 47.74
Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки
888
563
471
460
460
460
460
460
460
60
2,7%
I
55, 56, 79
Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
930
800
625
505
460
460
550
560
460
61
1,0%
H
49.1, 49.2, 52 – само за железопътен транспорт
Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт
892
791
650
460
460
460
460
541
460
62
1,4%
H
49.3, 49.4
Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване
813
626
555
460
460
460
463
463
460
63
0,9%
H
50
Воден транспорт
973
889
759
483
460
460
492
547
460
64
0,0%
H
51
Въздушен транспорт
1156
1062
866
539
551
460
561
624
488
65
1,4%
H
52, без железопътен транспорт
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)
999
936
731
460
460
460
516
460
460
66
8,4%
H
53
Пощенски и куриерски дейности
500
490
460
460
460
460
460
460
460
67
0,0%
J
60, 61
Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения
898
786
674
516
516
460
563
563
460
68
0,5%
K
64, 65, 66
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
1529
970
728
535
460
460
460
559
460
69
3,0%
J, L, M, N
62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82
Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
970
631
508
460
460
460
460
460
460
70
9,0%
N
80
Дейности по охрана и разследване
816
570
470
460
460
460
460
460
460
71
3,2%
M
72
Научноизследователска и развойна дейност
648
465
460
460
460
460
460
460
460
72
7,5%
O
84
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ
478
460
460
460
460
460
460
460
460
73
2,6%
P
85
ОБРАЗОВАНИЕ
660
555
465
460
460
460
460
460
460
74
3,2%
Q
86 без 86.1, 75
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност
1006
643
460
460
460
460
460
460
460
75
2,2%
Q
86,1
Дейност на болници (без началник- клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)
1286
950
626
503
460
470
481
481
460
76
9,5%
Q
87, 88
Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване
460
460
460
460
460
460
460
460
460
77
7,8%
R
90, 91, 92, 93
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (за 93.12 Дейност на спортни клубове – без професионален спортист във футболен клуб)
634
460
460
460
460
460
460
460
460
78
8,4%
S, T
95, 96, 97
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ
480
460
460
460
460
460
460
460
460
79
3,5%
S, U
94 без 94.91, 99
Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби
862
606
460
460
460
460
460
460
460
80
0,0%
R
93,12
Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб)
 
 
568
 
 
 
 
 
 
81
6,6%
 
 
Централен кооперативен съюз
640
560
500
460
460
460
460
460
460
82
1,6%
Q
86 без 86.1
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)
671
514
460
 
 
 
 
 
 
83
0,0%
Q
86,1
Дейност на болници (само за началник- клиника/отделение)
1062
 
 
 
 
 
 
 
 
84
0,0%
Q
86,1
Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)
737
682
671
 
 
 
 
 
 
85
9,5%
S
94.91
Дейност на религиозни организации
 
460
 
 
 
 
 
 
 

Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – приложение № 2 към Заповед № РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.
5. Ред 80 се отнася само за професионалните футболисти, като минималният осигурителен доход за професионалните футболисти от група А и група Б се определя според квалификационна група 3 – техници и приложни специалисти.
Приложение № 2  към чл. 15
Диференцирани осигурителни вноски  за фонд „ТЗПБ“ 2017

Код КИД 2008
Наименование на икономическа дейност КИД2008
Осигурителна вноска (%)
02
Горско стопанство
1,1
05
Добив на въглища
1,1
07
Добив на метални руди
1,1
08
Добив на неметални материали и суровини
1,1
09
Спомагателни дейности в добива
1,1
13
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
1,1
16
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
1,1
17
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
1,1
20
Производство на химични продукти
1,1
24
Производство на основни метали
1,1
31
Производство на мебели
1,1
33
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
1,1
38
Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
1,1
41
Строителство на сгради
1,1
42
Строителство на съоръжения
1,1
43
Специализирани строителни дейности
1,1
49
Сухопътен транспорт
1,1
50
Воден транспорт
1,1
01
Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности
0,9
11
Производство на напитки
0,9
12
Производство на тютюневи изделия
0,9
19
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
0,9
22
Производство на изделия от каучук и пластмаси
0,9
23
Производство на изделия от други неметални минерални суровини
0,9
25
Производство на метални изделия, без машини и оборудване
0,9
28
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
0,9
30
Производство на превозни средства, без автомобили
0,9
35
Производство и разпределение на електрическа и топ­линна енергия и на газообразни горива
0,9
52
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
0,9
53
Пощенски и куриерски дейности
0,9
10
Производство на хранителни продукти
0,7
21
Производство на лекарствени вещества и продукти