Министерски съвет
брой: 64, от дата 18.7.2003 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.20


Постановление № 152 от 11 юли 2003 г. за приемане на Наредба за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 ОТ 11 ЮЛИ 2003 Г.
за приемане на Наредба за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Приема Наредба за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите.
Чл. 2. Признават се за представителни на национално равнище само организациите на работниците и служителите и на работодателите, за които наличието на критериите по чл. 34 и 35 от Кодекса на труда е установено по реда на наредбата по чл. 1.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Организациите на работниците и служителите и на работодателите, които с решение на Министерския съвет са били признати за представителни на национално равнище на основание чл. 3 от Кодекса на труда, в срок до 15 октомври 2003 г. представят в Министерския съвет документите, необходими за установяване наличието на критерии за представителност.
(2) Организациите по ал. 1 запазват представителността си за срок 3 месеца след изтичането на срока по ал. 1.
§ 2. Отменят се:
1.   Наредбата за процедурата за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите, приета с Постановление № 41 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 1998 г.; Решение № 6563 на Върховния административен съд от 1998 г.—бр. 7 от 1999 г.).
2.   Правилникът за определяне принципите, реда и условията за признаване на организациите на работниците и служителите и на работодателите за представителни на национално равнище в тристранното сътрудничество, приет с Постановление № 7 на Министерския съвет от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 23 от 1993 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 7353 на Върховния административен съд от 2000 г.— бр. 102 от 2000г.).
Министър-председател: Симеон Сакскобургготски
Главен секретар на Министерския съвет: Севдалин Мавров
 
НАРЕДБА
за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите
Глава  първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определя редът за установяване наличието на критериите по чл. 34 и 35 от Кодекса на труда (КТ), на които следва да отговарят организациите на работниците и служителите и на работодателите, за да бъдат признати за представителни на национално равнище.
Чл. 2. Наредбата се прилага, когато:
1. организациите на работниците и служителите и на работодателите поискат от Министерския съвет да бъдат признати за представителни на национално равнище;
2. организациите на работниците и служителите и на работодателите в срока по чл. 36а КТ установяват представителността си;
3. Министерският съвет по своя инициатива или по предложение на Националния съвет за тристранно сътрудничество извършва проверка на изискванията за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите.
Чл. 3. Установяването на наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите се осъществява въз основа на следните принципи:
1. прозрачност на процедурата по установяване наличието на критериите за представителност;
2. гарантиране истинността на първичната информация;
3. взаимен контрол при установяване наличието на критериите за представителност.
Глава  втора
ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА КРИТЕРИИТЕ ПО ЧЛ. 34 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА
Чл. 4. (1) В случаите, когато организациите на работниците и служителите направят искане да бъдат признати за представителни на национално равнище, те представят в Министерския съвет:
1. съдебно решение за вписване и удостоверение от съда за актуално състояние на организацията;
2. действащия устав на организацията с последните изменения и допълнения, вписани в съдебния регистър;
3. документи, с които се установява наличието на необходимия по чл. 34, т. 1 КТ числен състав на организацията;
4. списък на организациите по отрасли (съгласно приложение № 1) с данни за необходимия членски състав, заверен от националния ръководен орган;
5. списък на местните органи и техните адреси, разпределени по общини, и на имената на представляващите ги лица с Единен граждански номер (ЕГН), заверени от националния ръководен орган;
6. списък на членовете на националния ръководен орган на организацията.
(2) Данните по ал. 1, т. 4 — 6 се представят освен на хартиен и на магнитен носител.
Чл. 5. (1) Численият състав по чл. 4, ал. 1, т. 3 на организациите на работниците и служителите в съответното предприятие се удостоверява чрез единен протокол — по образец съгласно приложение № 2, съставен по официални данни, установени с организационни и/или финансови документи, изготвен от комисия, в която участват председателите на съответните синдикални организации, участващи в процедурата по установяване на критериите. Единният протокол се подписва и от ръководителя на предприятието.
(2)   При възникване на спор между участващите в съставянето на единния протокол те уточняват позициите си и полагат усилия за решаването му в срок не по-дълъг от 3 работни дни.
(3)   Ако спорът по ал. 2 не бъде решен, единният протокол се подписва със забележка за разногласия, като всеки от участващите в съставянето на протокола го изпраща незабавно на националния ръководен орган.
(4)   Националните ръководни органи на спорещите организации на работниците и служителите на съвместна среща обсъждат възникналите разногласия и вземат решение по спора в 15-дневен срок от подписването на протокола по ал. 3.
(5)   Когато решение по спора не е взето или разногласията продължават, националните ръководни органи по ал. 4 съставят протокол, в който се посочват разногласията. Протоколът се представя с документите, които се прилагат към искането за признаване на представителност.
Глава  трета
ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА КРИТЕРИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА
Чл. 6. (1) В случаите, когато организациите на работодателите направят искане да бъдат признати за представителни на национално равнище, те представят в Министерския съвет:
1. съдебно решение за вписване и удостоверение от съда за актуално състояние на организацията;
2. заверен от съда препис на последния устав на организацията;
3.   документи, с които се установява наличието на необходимия по чл. 35, т.1 и 2 КТ членски състав на организацията;
4.списък на местните органи и техните адреси, разпределени по общини, и имената на представляващите ги лица с ЕГН, заверен от националния ръководен орган.
(2)   Членският състав на организациите на работодателите по чл. 35, т. 1 КТ се установява чрез списък на членуващите работодатели, заверен от националния орган, в който се посочват пълното наименование и БУЛСТАТ на предприятието. Към списъка се прилага и справка от Националния осигурителен институт, че посочените работодатели имат не по-малко от 20 работници и служители.
(3)   Броят на организациите на работодателите с не по-малко от 10 членове в отделните отрасли (съгласно приложение № 1) се удостоверява със списък, утвърден от националното ръководство на съответната работодателска организация, въз основа на официални документи на членуващите в нея отраслови организации на работодателите.
(4)   В случаите, когато един работодател членува в две или повече отраслови организации на работодателите, при установяване на членския състав с оглед наличието на критериите за представителност той се включва в списъка на тази отраслова организация, в която е заявил, че желае да бъде включен.
(5)   В случаите, когато една отраслова организация на работодателите членува в две или повече национални организации на работодателите, при установяване на членския състав по ал. 3 с оглед наличието на критериите за представителност тя се включва в списъка на тази национална организация, на която е дала изрично пълномощно да я представлява. Пълномощното се подписва от органа, който представлява организацията.
(6)   Пълномощното по ал. 5 се представя с документите, които се прилагат към искането за признаване на представителност.
(7)   Данните по ал. 1, т.3 и 4 и ал. 3 се представят освен на хартиен и на магнитен носител.
Глава  четвърта
СРОКОВЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ. 36а ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА
Чл. 7. (1) В случаите по чл. 36а, ал. 1 КТ организациите на работниците и служителите и на работодателите са длъжни да представят документите по чл. 4 или чл. 6 най-късно до изтичането на трите години, считано от датата на влизане в сила на решението на Министерския съвет за признаване или потвърждаване на тяхната представителност.
(2) В случаите по чл. 36а, ал. 2 КТ организациите на работниците и служителите или на работодателите са длъжни да представят документите по чл. 4 или чл. 6 в 3-месечен срок от влизането в сила на решението на Министерския съвет.
Глава  пета
ОРГАНИ И РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И ПРОВЕРКА НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ ПО ЧЛ. 34 И 35 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА
Чл. 8. Представените в Министерския съвет документи по чл. 4 и 6 се предоставят на министъра на труда и социалната политика за извършване на анализ и оценка на съдържащите се в тях данни.
Чл. 9. Министърът на труда и социалната политика назначава комисия за установяване на наличието на критериите за представителност, в работата на която имат право да вземат участие като наблюдатели представители на организациите, които участват в процедурата по установяване на критериите за представителност.
Чл. 10. (1) Министърът на труда и социалната политика може да изисква от съответните организации да представят допълнително информация, свързана с документите по чл. 4 и 6, както и да организира извършването на проверки на място в предприятията или организациите, когато това се налага.
(2)   В случаите по чл. 5, ал. 5 министърът на труда и социалната политика изисква и представянето на поименни списъци на членовете на организациите на работниците и служителите в предприятието.
(3)   В случаите, когато се констатира, че работодателят е включен в списъците на две или повече отраслови организации на работодателите, министърът на труда и социалната политика изисква той да представи в 14-дневен срок копие от заявлението по чл. 6, ал. 4, с което е посочил в членския състав на коя отраслова организация желае да бъде включен, с оглед установяване наличието на критериите за представителност.
(4)   В случаите по чл. 6, ал. 5, когато една отраслова организация на работодателите не е дала изрично пълномощно, министърът на труда и социалната политика изисква тя да го представи в 14-дневен срок с оглед установяване наличието на критериите за представителност.
(5)   В случай че заявлението по ал. 3 или пълномощното по ал. 4 не са представени в определения срок, работодателят, съответно отрасловата организация на работодателите, не се включва в членския състав на отрасловите, съответно на националните организации, които го сочат за свой член.
Чл. 11. (1) Въз основа на резултатите от извършения анализ министърът на труда и социалната политика в двумесечен срок от постъпването на всички изискващи се по чл. 4 или по чл. 6 документи внася в Министерския съвет доклад с проект на решение.
(2) Копие от доклада по ал. 1 се предоставя и на организацията, спрямо която се установява наличието на критериите за представителност.
Чл. 12. (1) В случаите по чл. 36а, ал. 1 КТ Министерският съвет се произнася в 3-месечен срок от датата на постъпването на документите.
(2) Когато Министерският съвет приеме, че е необходимо да се представят допълнително доказателства или да се извърши проверка на някои от посочените данни, той уведомява за това заинтересуваната организация. В тези случаи срокът по ал. 1 се удължава с времето, определено за предоставяне на допълнителна информация или за извършване на проверка.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 36, ал. 1 във връзка с чл. 34, т.2 и чл. 35, т. 2 от Кодекса на труда.
Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, т. 4
Списък на отраслите по чл. 34, т.2 и чл. 35, т. 2 от Кодекса на труда
 
 
Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1
Единен протокол по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите
 
Виж приложенията в PDF-а на броя