Министерство на труда и социалната политика, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
брой: 90, от дата 15.11.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.94


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 2 след думите „Планът по ал. 1“ се добавя „е част от инвестиционния проект съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2014 г.; изм., бр. 102 от 2014 г. и бр. 13 от 2015 г.) и“.
§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 10 става ал. 1 и т. 3 се изменя така:
„3. план за последователността на извършване на СМР;“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) След издаване на разрешение за строеж и сключване на договор за строителство проектантът или координаторът по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа допълва плана по ал. 1, т. 3, като включва и:
1. дата за започване на работа на строителната площадка;
2. продължителност на съответните видове СМР, включително начална и крайна дата за изпълнението им;
3. дата за завършване на работата на строителната площадка.“
§ 3. Параграф 4 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 4. Министърът на труда и социалната политика и министърът на регионалното развитие и благоустройството дават указания по прилагането на наредбата съгласно своята компетентност.“
Министър на труда и  социалната политика: Зорница Русинова
Министър на регионалното  развитие и благоустройството:  Лиляна Павлова
8920