Министерски съвет
брой: 89, от дата 11.11.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.70


Постановление № 291 от 7 ноември 2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291 ОТ 7 НОЕМВРИ 2016 Г.
за приемане на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура, за изминато разстояние, за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища и за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях, приета с Постановление № 160 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 64 от 2010 г.), се отменя.
Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
НАРЕДБА
за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за събиране на:
1. такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса; заплащането на винетната такса дава право на едно пътно превозно средство да ползва за определен срок републиканските пътища, които са включени в трансевропейската пътна мрежа, както и такива, които са извън нея, или тех­ни участъци; размерът на винетните такси, включително административните разходи, за всички категории превозни средства се определя от Министерския съвет, така че да не е по-висок от максималните размери, посочени в приложение № 1 към чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата;
2. такса за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата – мостове, тунели и/или планински проходи, посочени в списък, приет с решение на Министерския съвет и обнародван в „Държавен вестник“;
3. такса за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях.
Чл. 2. Агенция „Пътна инфраструктура“ сигнализира пътищата и пътните съоръжения, за които се събират такси по чл. 1, т. 1 и 2.
Чл. 3. Пътните превозни средства на Министерството на вътрешните работи, на Националната служба за охрана, на Държавна агенция „Национална сигурност“, на Спешна медицинска помощ и на въоръжените сили не заплащат такси по чл. 1, т. 1 и 2.
Чл. 4. (1) Ползването на републиканските пътища включва движението и/или паркирането на пътни превозни средства по републиканските пътища или по техни участъци.
(2) Потребители на републиканската пътна инфраструктура на Република България са:
1. физически лица и юридически лица, които използват републиканските пътища с пътни превозни средства, регистрирани в Република България, наричани по-нататък „местни потребители“;
2. физически лица и юридически лица, които използват републиканските пътища с пътни превозни средства с чуждестранна регистрация, наричани по-нататък „чуждестранни потребители“.
Чл. 5. Събирането на таксите по чл. 1 не следва пряко или непряко да води до дискриминация въз основа на националността на превозвача, страната или мястото на регистрация на превозвача или на превозното средство или въз основа на началния или крайния пункт на транспортната операция.
Глава втора
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪБИРАНЕ НА ВИНЕТНИ ТАКСИ
Чл. 6. (1) Винетната такса на територията на Република България се заплаща в левове.
(2) Потребителите могат да заплащат винетни такси при преминаване на границата на Република България на съответния граничен контролно-пропускателен пункт в левове или в евро.
Чл. 7. Собственикът или ползвателят на пътно превозно средство има право да ползва републиканската пътна инфраструктура на Република България, като преминава по нея или по нейни участъци с пътното превозно средство само когато е заплатил винетна такса съобразно категорията на пътното превозно средство и за съответния период по чл. 9, ал. 2, като на предното стъкло на пътното превозно средство е залепена валидна винетка.
Чл. 8. Собственикът или ползвателят на пътно превозно средство декларира устно регистрационния си номер при заплащане на винетна такса за ползване за определен срок на републиканските пътища, които са включени в трансевропейската пътна мрежа, както и такива, които са извън нея, или техни участъци. Регистрационният номер се вписва в платежния документ от издателя му.
Чл. 9. (1) Срещу заплащане на винетната такса, определена с тарифата по чл. 10, ал. 6 от Закона за пътищата, на потребителя се издават платежен документ и винетка, която доказва правото на ползване на републиканските пътища за период съобразно валидността на винетния стикер.
(2) Винетните такси се събират в съответствие с Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“ и съобразно периода им на валидност, както следва:
1. годишна винетка с валидност, съответстваща на бюджетната година, по смисъла на чл. 10, ал. 2 от Закона за публичните финанси, от 1 януари до 31 декември на годината, за която е издадена, като потребителите могат да ползват републиканската пътна мрежа в срок до 31 януари на следващата година, при заплатена винетна такса за предходната година;
2. месечна винетка с валидност един календарен месец считано от датата на издаването й;
3. седмична винетка с валидност 7 дни считано от датата на издаването й;
4. дневна винетка, валидна за деня, който е обозначен на нея чрез перфорация.
Чл. 10. За различните категории пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7 от Закона за пътищата се издават различни винетки по чл. 9, ал. 2.
Чл. 11. (1) Пътни превозни средства, предназначени за теглене на полуремаркета, се считат за пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари с над 2 оси, независимо от броя на осите и от това дали полуремаркето е прикачено, или не.
(2) В случаите, когато пътно превозно средство по чл. 10а, ал. 7, т. 2 от Закона за пътищата, без тези, предназначени за превоз на пътници, се движи с прикачено ремарке, потребителят е длъжен да заплати допълнителна винетна такса, като закупи втора винетка по чл. 9, ал. 2 за същата категория пътно превозно средство, независимо от броя на осите на ремаркето, за срока на ползване на републиканските пътища от пътното превозно средство с прикаченото ремарке.
Чл. 12. (1) Винетният стикер е удостоверителен знак, който се залепва на мястото, определено в чл. 13, т. 1, в превозното средство, за което е предназначен, и неговото наличие е основание за допускане на съответното превозно средство до движение по републиканските пътища на Република България или до техни участъци, определени от Министерския съвет.
(2) Водачите на моторни превозни средства са длъжни незабавно да свалят винетните стикери с изтекъл срок.
Чл. 13. Винетката се състои от две части:
1. първата част е оформена за еднократно залепване в долния десен ъгъл на вътрешната страна на предното стъкло на пътното превозно средство и е осигурена срещу фалшифициране със защитни знаци; тя има и предназначението да удостоверява плащането на винетната такса пред контролните органи;
2. втората част във вид на талон се съхранява от водача на пътното превозно средство и служи за доказателство за платена винетна такса при издаване на безплатен винетен стикер в случаите на счупване или кражба на предното стъкло на автомобила, както и при производствен дефект на винетния стикер.
Чл. 14. (1) Винетните стикери се различават в зависимост от вида на пътното превозно средство, за което са предназначени, както и от периода, за който е платена винетната такса.
(2) Валидна е тази винетка, която съответства на вида на пътното превозно средство, на което е поставена, и чийто срок на действие съвпада с периода на ползване по чл. 9, ал. 2, и която съдържа всички реквизити, които се изискват за графичното оформяне на винетките.
Чл. 15. Председателят на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ одобрява със заповед графичното оформление на различните групи и видове винетки. Заповедта за графичното оформление на различните групи и видове винетки за съответната година се обнародва в „Държавен вестник“ в срок до 30 ноември на предходната година.
Чл. 16. Валидизацията на месечната, седмичната и дневната винетка представлява маркировка, направена с механично устройство на предвидените за това места, в съответствие с годината, месеца и датата, от които стартира валидността на винетката, в зависимост от категорията на превозното средство и продължителността на валидност.
Чл. 17. Валидизацията на месечните, седмичните и дневните винетки се извършва от продавача въз основа на данните за вида на превозното средство и периода на валидност на винетката, предоставени от платеца на негова собствена отговорност.
Чл. 18. Запазването на целостта на винетния стикер, съответстваща на категорията на превозното средство и на продължителността на валидност, както и на втората част съгласно чл. 13, е задължение на водача на превозното средство.
Чл. 19. Винетки могат да се закупуват от централната администрация и от областните пътни управления на Агенция „Пътна инфраструктура“, от специализираното звено на Агенция „Митници“ на граничните контролно-пропускателни пунктове или от дистрибутори въз основа на сключен договор с Агенция „Пътна инфраструктура“.
Чл. 20. (1) Когато при напускане на страната се установи, че чуждестранен потребител е превишил периода на ползване на републиканските пътища, за който е заплатил винетна такса, той е длъжен да заплати стойността на винетката за превишения период, но не по-малко от стойността на винетната такса за най-краткия срок за съответната категория пътно превозно средство.
(2) Когато при напускане на страната се установи, че местен потребител не е заплатил винетна такса, той задължително заплаща стойността на винетната такса за най-краткия срок за съответната категория пътно превозно средство, освен когато постоянният адрес на потребителя е в населеното място, на чиято територия се намира съответният граничен пункт.
Глава трета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪБИРАНЕ НА ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ
Чл. 21. Пътно превозно средство има право да преминава по съоръженията, изброени в списъка по чл. 10, ал. 4 от Закона да пътищата, само срещу заплащане от водача на такса за ползване на съоръжения.
Чл. 22. (1) Таксата за ползване на съоръжения по чл. 21 се заплаща от водача на пътното превозно средства в левове.
(2) Водачите на чуждестранни пътни превозни средства могат да заплащат таксата по ал. 1 и в евро.
Чл. 23. В случаите, когато Министерският съвет в съответствие с чл. 11, ал. 1 от Закона за пътищата предвиди права на концесионер да събира и да придобива в собственост постъпленията от таксите за ползване на съоръжения от списъка по чл. 10, ал. 4 от Закона за пътищата, дейностите по изграждането, въвеждането в експлоатация на системата от съоръжения и технологично оборудване, предназначени за събиране на тези такси, се извършва от концесионера в съответствие с концесионния договор.
Чл. 24. (1) Заплащането на таксата по чл. 21 се извършва на контролно-пропускателни пунктове преди или след преминаване по съоръжението.
(2) За заплащането на таксата по ал. 1 на водача на пътното превозно средство се издава платежен документ. Когато заплащането се извършва на входа на съоръжението, водачът е длъжен да съхранява платежния документ до напускане на съоръжението.
Чл. 25. Събирането на таксите за ползване на съоръжения се извършва от длъжностни лица на Агенция „Пътна инфраструктура“, на Агенция „Митници“ или на концесионера.
Глава четвърта
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪБИРАНЕ НА ТАКСИ ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ
Чл. 26. (1) Таксата за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях се заплаща за извършване на дейности в обхвата на пътя и в обслужващите зони, като:
1. изграждане на:
а) търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях;
б) площадки за оказване на пътна помощ срещу заплащане и на пътни връзки към тях;
в) рекламни съоръжения;
г) нови подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения и тяхната експлоатация в обхвата на пътя, с изключение на тези, предназначени за обслужване експлоатацията на пътя;
2. експлоатация на:
а) търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях;
б) площадки за оказване на пътна помощ срещу заплащане и на пътни връзки към тях;
в) рекламни съоръжения;
3. ремонт на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения и тяхната експлоатация в обхвата на пътя, с изключение на тези, предназначени за обслужване експлоатацията на пътя;
4. временно ползване на части от пътното платно и земи в обхвата на пътя.
(2) Превозването на тежки и извънгабаритни товари се извършва срещу заплащане на такса за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства.
Чл. 27. (1) Когато специалното ползване е по чл. 26, ал. 1, т. 4 и ал. 2 и обхваща различни републикански пътища, един от които е предоставен на концесия, таксите се определят в две части, които се заплащат съответно по сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“ и на концесионера.
(2) На специално определени места за обявления в централната администрация и в областните пътни управления на Агенция „Пътна инфраструктура“ се предоставя информация за съответния републикански път, който е предоставен на концесия, за концесионера, на когото е възложено събирането на пътните такси, и се обявяват сметките по чл. 28, ал. 3. Сметките се обявяват и в обслужващите банки на Агенция „Пътна инфраструктура“ и на концесионера.
Чл. 28. (1) Таксите по чл. 26, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 2 са еднократни и се заплащат преди издаване на разрешението за съответното специално ползване.
(2) Таксите по чл. 26, ал. 1, т. 2 са годишни и се заплащат изцяло или на равни тримесечни вноски до 10-о число на текущото тримесечие.
(3) Таксите по чл. 26 се заплащат, както следва:
1. по сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“, или
2. по сметка на концесионера в случаите по чл. 11, ал. 1 от Закона за пътищата.
Глава пета
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл. 29. (1) Ползването на републиканските пътища, които са включени в трансевропейската пътна мрежа, както и такива, които са извън нея, или на техни участъци от пътно превозно средство без валидна винетка, се санкционира по реда на чл. 179, ал. 3 от Закона за движението по пътищата.
(2) Ползването на републиканската пътна мрежа без заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата или с винетен стикер с графично оформление, което е различно от одобреното, се санкционира по реда на чл. 179, ал. 3 от Закона за движението по пътищата.
(3) Ползването на републиканската пътна мрежа със заплатена винетна такса по чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата, по-ниска от нормативно установената за съответната категория, се санкционира по реда на чл.179, ал.4 от Закона за движението по пътищата.
(4) За ползването на републиканската пътна мрежа, без да е заплатена съответната такса, определена в Закона за пътищата, или когато е залепен невалиден винетен стикер, се прилага принудителна административна мярка по Закона за движението по пътищата чрез временно спиране от движение на пътното превозно средство.
(5) Контролът по изпълнение на задължението за заплащане на винетна такса за ползване на републиканските пътища за пътни превозни средства, които са в движение, за поставянето на валидни винетни стикери и за премахването на винетни стикери с изтекъл срок се организира от органите на Министерството на вътрешните работи.
(6) Контролът по изпълнение на задължението за заплащане на винетна такса за ползване на републиканските пътища или на техни участъци на територията на граничните контролно-пропускателни пунктове на Република България се осъществява от длъжностни лица на Агенция „Митници“.
(7) Контролът на пътните превозни средства, които се движат по републиканските пътища, осъществяван от Министерството на вътрешните работи, може да се извършва и със съдействието на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Чл. 30. Установяването на нарушения по наредбата, съставянето на актове, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват при условията и по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Пътно превозно средство“ (ППС) е четири- или повече колесно моторно превозно средство или комбинация от съчленени превозни средства.
2. „Ползвател на пътното превозно средство“ е всяко лице, което е различно от собственика и фактически ползва пътното превозно средство.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 10, ал. 6 от Закона за пътищата.
8914