Народно събрание
брой: 88, от дата 8.11.2016 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

 

УКАЗ № 343
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, приет от ХLІІI Народно събрание на 27 октомври 2016 г.
Издаден в София на 31 октомври 2016 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Екатерина Захариева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г. и бр. 58, 60 и 74 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 4 се създава т. 4:
„4. безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка, когато към момента на предоставянето едновременно са изпълнени следните условия:
а) единичната бройка от хранителна стока е с незначителна стойност;
б) операторът на хранителна банка е вписан в регистър по чл. 37у от Закона за храните;
в) хранителната стока е включена в списъка по чл. 37м, ал. 4 от Закона за храните;
г) не е изтекъл срокът по чл. 37м, ал. 5 от Закона за храните, до който може да се доставя хранителната стока;
д) хранителната стока е с маркировка „дарение, не подлежи на продажба“;
е) общата стойност на безвъзмездно предоставените хранителни стоки към оператори на хранителна банка за текущата календарна година не надхвърля 0,5 на сто от общата стойност на извършените от лицето облагаеми доставки на хранителни стоки през календарната година преди текущата;
ж) лицето, предоставило безвъзмездно хранителните стоки, няма изискуеми и неплатени данъчни, осигурителни или други публични задължения и през последните две години няма влязло в сила наказателно постановление за нарушение на чл. 180, 180а, 181, 182 и 185.“
§ 2. В чл. 39, т. 7 се създава изречение второ: „Доставките са освободени, когато Българският Червен кръст или други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в регистъра по чл. 37у от Закона за храните като оператор на хранителна банка, не извършват продажба на безвъзмездно предоставените хранителни стоки по чл. 6, ал. 4, т. 4.“
§ 3. В чл. 70, ал. 3 се създава т. 9:
„9. безвъзмездното предоставяне на стоки по чл. 6, ал. 4, т. 4.“
§ 4. В чл. 117 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
„5. в случаите по чл. 6, ал. 4, т. 4 – от регистрирано лице, предоставило безвъзмездно хранителни стоки.“
2. В ал. 3 се създава изречение второ: „В случаите на безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки по чл. 6, ал. 4, т. 4 протоколът се издава не по-късно от 5 дни от датата, на която са предоставени хранителните стоки.“
§ 5. В чл. 124 се създава ал. 9:
„(9) Протоколът за безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки по чл. 6, ал. 4, т. 4 се отразява в дневника за продажбите, съответно в справка-декларацията по чл. 125, ал. 1 по ред, определен в правилника за прилагане на закона.“
§ 6. В чл. 170 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието думите „с митническата администрация“ се заличават.
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Националната агенция за приходите при поискване предоставя на Българската агенция по безопасност на храните информация за наличието на публични задължения на лице, оператор на хранителна банка.
(4) Националната агенция за приходите незабавно уведомява Българската агенция по безопасност на храните за наличие на обстоятелства по чл. 37ц, ал. 1, т. 6 от Закона за храните.“
§ 7. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 9а и 9б:
„9а. „Хранителна стока с незначителна стойност“ по смисъла на чл. 6, ал. 4, т. 4 е стока, включена в списъка по чл. 37м, ал. 4 от Закона за храните и е безвъзмездно предоставена в сроковете, определени по чл. 37м, ал. 5 от същия закон.
9б. „Оператор на хранителна банка“ е лице, получило разрешение по чл. 37п, ал. 4 от Закона за храните.“
Заключителни разпоредби
§ 8. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 54, 77 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 56 от 2015 г. и бр. 28 и 44 от 2016 г.) се правят следните допълнения:
1. Създава се глава шеста „в“ с чл. 37м – 37ц:
„Глава шеста „в“
ХРАНИТЕЛНО БАНКИРАНЕ. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОПЕРАТОР НА ХРАНИТЕЛНА БАНКА
Чл. 37м. (1) Хранително банкиране по този закон може да се извършва само от лица, получили разрешение за оператор на хранителна банка.
(2) Разрешенията за оператор на хранителна банка се издават от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
(3) Дейностите по хранително банкиране са:
1. безвъзмездно получаване на храни от производители и търговци на храни;
2. складиране, съхранение и/или разфасоване и опаковане на дарените храни;
3. безвъзмездно предоставяне на дарените храни на нуждаещи се лица при спазване на изискванията за контрол и безопасност на храните по този закон.
(4) Списъкът на храните, обект на хранително банкиране, се утвърждава със заповед на министъра на земеделието и храните, след съгласуване с министъра на финансите, по мотивирано предложение на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. Заповедта и списъкът се публикуват на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и Българската агенция по безопасност на храните.
(5) Списъкът по ал. 4 съдържа и информация за сроковете, от и до които могат да се даряват храните, преди изтичане на срока на годност или трайност на съответната храна.
(6) Операторите на хранителни банки, получили разрешение по този закон, осигуряват и контролират спазването на нормативните изисквания към безвъзмездно получените от тях храни.
(7) Българската агенция по безопасност на храните извършва контрол върху операторите на хранителни банки по отношение безопасността на получаваните и даряваните храни.
(8) Министърът на труда и социалната политика утвърждава със заповед списък на групите нуждаещи се лица и на лицата, които предоставят социални услуги, на които операторите на хранителни банки могат да предоставят дарените храни. Заповедта и списъкът се публикуват на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика.
(9) Храните, които безвъзмездно се предоставят на оператор на хранителна банка, задължително се маркират от производители или търговци на храни с маркировка „дарение, не подлежи на продажба“. Маркировката се поставя върху потребителската опаковка на храните по начин, непозволяващ нейното отстраняване, без да се наруши целостта на опаковката и без да прикрива каквато и да е част от информацията, съдържаща се на етикета. За безвъзмездно предоставените храни, които не са опаковани в потребителска опаковка, маркировката се поставя върху транспортната опаковка.
Чл. 37н. Разрешение за оператор на хранителна банка може да бъде издадено на лице, което отговаря едновременно на следните условия:
1. е юридическо лице с нестопанска цел, определено за осъществяване на общественополезна дейност и вписано в Централния регистър при Министерството на правосъдието по чл. 45, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
2. няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения;
3. разполага със собствени или наети обекти и/или площи в обекти за извършване на дейностите по хранително банкиране, които отговарят на хигиенните и/или на ветеринарно-санитарните изисквания, определени с нормативен акт и са регистрирани по реда на чл. 12;
4. обектите по т. 3 са разположени на територията на не по-малко от 20 на сто от областите в страната;
5. разполага със собствени и/или наети транспортни средства, когато това е необходимо за извършване на дейностите по хранително банкиране, които отговарят на изискванията за транспортиране на храни в приложение II, Глава IV от Регламент (ЕО) № 852/2004 или са регистрирани съгласно чл. 245 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
6. разполага със собствена мрежа или мрежа от партньорски организации за безвъзмездно предоставяне на храни;
7. използва система за отчетност, която позволява органите на Българската агенция по безопасност на храните и органите по приходите на Националната агенция за приходите да извършват контрол на дарените, складираните и предоставените храни, включително по дарители, идентифицирани с единен идентификационен код по БУЛСТАТ.
Чл. 37о. (1) За издаване на разрешение за оператор на хранителна банка се подава писмено заявление до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа данните по чл. 12, ал. 4, както и данни за вида на храните, които ще се получават, складират и предоставят.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
2. документ за собственост или договор за наем на помещенията и/или площите по чл. 37н, т. 3 и копие от удостоверението за регистрация на обект по реда на чл. 12;
3. ръководство за потребителя за използваната система за отчетност;
4. план за извършване на дейността, който съдържа информация за:
а) дейностите по хранително банкиране, които ще бъдат извършвани;
б) годишния прогнозен обем на получените и безвъзмездно предоставени храни;
в) максималния складов капацитет за съхраняване на безвъзмездно получените храни – по видове храни;
г) начина на унищожаване на недарените храни в рамките на срока на годност или трайност;
5. финансова обосновка за източниците на финансиране и осигуряване на необходимите средства за осъществяване на дейностите по хранително банкиране, включително за унищожаване на дарени храни, които не са безвъзмездно предоставени от хранителната банка на нуждаещи се лица;
6. декларация, че лицето не е в производство по прекратяване по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 37п. (1) Заявлението по чл. 37о, ал. 1 се разглежда от оправомощени от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните длъжностни лица.
(2) При установяване на нередовност в заявлението по чл. 37о, ал. 1 със съобщение се указва на лицето да отстрани допуснатите нередовности в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
(3) Когато нередовностите не са отстранени в срока по ал. 2, заявлението се връща на лицето и производството се прекратява с решение на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
(4) В 30-дневен срок от постъпване на заявлението, съответно от отстраняване на нередовностите в него изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните издава или мотивирано отказва издаването на разрешение.
(5) Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ.
(6) Решенията по ал. 3 и 4 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) В случаите на отказ заявителят може да подаде ново заявление за издаване на разрешение не по-рано от 90 дни от постановяване на решението за отказ, съответно от влизането в сила на съдебното решение, с което жалбата е отхвърлена като неоснователна. 
Чл. 37р. Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните отказва издаването на разрешение, когато:
 1. заявителят е предоставил неверни данни или документи с невярно съдържание, които са от значение за издаване на разрешението;
 2. заявителят не отговаря на условията за издаване на разрешение.
 Чл. 37с. (1) Разрешението за оператор на хранителна банка се издава за срок до 5 години.
(2) Разрешението по ал. 1 съдържа:
1. наименование на органа, който го издава;
2. наименование и регистрационен номер на акта;
3. правни и фактически основания за издаване на акта;
4. наименование, седалище, адрес на управление и единен идентификационен код на лицето;
5. срок на разрешението;
6. обекти, чрез които ще се извършва дейността;
7. дата на влизане в сила на разрешението.
Чл. 37т. Лице, получило разрешение за оператор на хранителна банка, е длъжно да уведоми изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за всички промени в обстоятелствата, при които е издадено разрешението, в 14-дневен срок от настъпването им, като представи необходимите документи.
Чл. 37у. (1) В Българската агенция по безопасност на храните се води регистър на издадените разрешения за оператори на хранителни банки. Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните определя със заповед лицата, които водят и актуализират регистъра на издадените разрешения за оператори на хранителни банки.
(2) Регистърът по ал. 1 е публичен.
(3) Регистърът по ал. 1 се води, като се създава компютърна база данни и досиета за лицата, включващи обстоятелствата, подлежащи на вписване.
(4) На вписване подлежат само предвидените в чл. 37ф, ал. 1 обстоятелства и последвалите промени в тях.
(5) Вписванията в регистъра се извършват въз основа на решенията на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
(6) Вписването на обстоятелствата за съответното лице се извършва въз основа на данните, съдържащи се в документите, представени пред изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните или служебно събрани от него.
(7) За всяко подлежащо на вписване в регистъра лице в компютърната база данни се създава електронно досие с уникален код, в което се извършват предвидените вписвания.
(8) За всяко подлежащо на вписване в регистъра лице се открива досие за всяко отделно разрешение, в което по реда на постъпването се подреждат всички отнасящи се до него документи, както и актовете на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
(9) Информацията, която подлежи на вписване в регистъра, се актуализира в 14-дневен срок след постъпване на уведомлението по чл. 37т.
Чл. 37ф. (1) В регистъра по чл. 37у, ал. 1 се вписват:
1. наименованието на юридическото лице с нестопанска цел, определено за осъществяване на общественополезна дейност;
2. единният идентификационен код по БУЛСТАТ;
3. датата на постъпване на заявлението за издаване на разрешение;
4. датата и номерът на решението, въз основа на което се издава разрешението;
5. датата и номерът на решението, с което изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните изменя или допълва издаденото разрешение;
6. видът и адресът на обектите, чрез които ще се извършва дейността;
7. наложените имуществени санкции и принудителни мерки.
(2) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните предоставя безплатен и неограничен електронен достъп до регистъра чрез интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.
Чл. 37х. (1) Срокът на разрешението за оператор на хранителна банка се удължава с нов срок до 5 години, ако лицето е направило писмено заявление за това най-малко 6 месеца преди изтичането на срока на разрешението и отговаря на изискванията по чл. 37н.
(2) В производството по удължаване на срока на разрешението се прилагат съответно редът и сроковете за подаване и разглеждане на заявленията за издаване на разрешение.
Чл. 37ц. (1) Действието на издадено разрешение за оператор на хранителна банка се прекратява с решение на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните в следните случаи:
1. при изтичане на срока на разрешението;
2. по искане на оператора на хранителна банка, включително при прехвърляне на имуществото, с което се осъществява дейността по хранително банкиране;
3. при системно възпрепятстване на дейността на контролните органи;
4. ако операторът на хранителна банка не започне да извършва дейност в срок 12 месеца от влизането в сила на разрешението;
5. когато операторът на хранителна банка престане да отговаря на условията, при които е издадено разрешението;
6. когато на оператора на хранителна банка е наложена имуществена санкция с влязло в сила наказателно постановление за повторно нарушаване на разпоредбите на този закон и/или на Закона за данък върху добавената стойност;
7. при прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел.
(2) Производството по прекратяване на действието на разрешение започва по мотивирано решение на компетентния орган или по писмено искане на оператора на хранителна банка.
(3) Операторът на хранителна банка подава искане за прекратяване на действието на разрешението, което съдържа:
1. наименованието, седалището, адреса на управление и идентификационния код по БУЛСТАТ на заявителя;
2. регистрационния номер на разрешението;
3. обосновка на исканото прекратяване.
(4) Към искането се прилагат документи, доказващи основанието за прекратяване.
(5) Когато изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните започва производство за прекратяване на действието на издадено разрешение, на оператора на хранителна банка се изпраща писмено съобщение, като в него изрично се посочват основанията за прекратяване. Операторът на хранителна банка може да представи писмено становище по основанията за прекратяване на действието на разрешението в 14-дневен срок.
(6) Решението за прекратяване на действието на разрешението може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Лице, на което е прекратено разрешението за оператор на хранителна банка по решение на компетентния орган, не може да кандидатства за издаване на ново разрешение за същата дейност за срок от две години.“
2. Създават се чл. 53 – 56:
„Чл. 53. (1) Лице, което извършва дейности по хранително банкиране, без получено разрешение по този закон, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 1500 до 3000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с глоба от 2000 до 6000 лв.
(2) За нарушение по ал. 1, извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2500 до 4500 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 7000 лв.
Чл. 54. Оператор на хранителна банка, който отказва или препятства извършването на официален контрол в обектите за хранително банкиране или вземането на проби от компетентните органи, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с имуществена санкция от 1000 до 1500 лв.
Чл. 55. Оператор на хранителна банка, който извърши продажба на безвъзмездно предоставени храни или предостави безвъзмездно храни на лица, които не са включени в списъка по чл. 37м, ал. 8, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция в размер 20 на сто върху пазарната цена на възмездно предоставените храни, но не по-малко от 1000 лв. При повторно нарушение размерът на имуществената санкция е 40 на сто върху пазарната цена на възмездно предоставените храни, но не по-малко от 2000 лв.
Чл. 56. (1) В случаите на нарушения по чл. 53 и 55 актовете за установяване на нарушения се съставят от оправомощени от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните или от оправомощени от него лица.
(2) В случаите на нарушения по чл. 54 актовете за установяване на нарушения се съставят от длъжностни лица на съответния компетентен орган, а наказателните постановления се издават от ръководителя на съответния компетентен орган в зависимост от подчинението на длъжностното лице, установило нарушението.“
3. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 75:
„75. „Системно възпрепятстване“ е създаване на затруднения на контролните органи при осъществяване на дейността им два или повече пъти в рамките на една календарна година.“
§ 9. 3аконът влиза в сила от 1 януари 2017 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 27 октомври 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:  Димитър Главчев
8670