Народно събрание
брой: 88, от дата 8.11.2016 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.7


Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

 

УКАЗ № 344
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, приет от ХLІІI Народно събрание на 27 октомври 2016 г.
Издаден в София на 31 октомври 2016 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Екатерина Захариева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г., бр. 49, 59, 85 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15, 68 и 70 от 2013 г., бр. 54 и 61 от 2014 г., бр. 54, 79, 101 и 102 от 2015 г., бр. 33 и 59 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Комисията по заетостта към областния съвет за развитие два пъти в годината набира, обработва и предоставя на Агенцията по заетостта информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта, като взема предвид приоритетите, заложени в документите по ал. 1. Редът за набиране, обработване и предоставяне на информацията се определя в правилника за прилагане на закона.“
§ 2. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Агенцията по заетостта е администратор на следните приходи:
1. такси за издаване на удостоверения за регистрация за осъществяване на посредническа дейност по наемане на работа;
2. такси за разрешения за извършване на дейност на свободна практика и за разрешения за работа на чужденци;
3. постъпления от рекламно-информационна и издателска дейност;
4. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
5. такси, събирани за предоставяне на посреднически услуги от агенцията на чуждестранни работодатели и лицензирани посреднически агенции за наемане на български граждани в чужбина;
6. такси за предоставяне на решение за упражняване на висококвалифицирана заетост на чужденци във връзка с издаване на Синя карта на Европейския съюз от органите на Министерството на вътрешните работи;
7. такси за регистрация на предприятия, осигуряващи временна работа;
8. такси за предоставяне на решение за упражняване на трудова заетост на чужденци във връзка с издаване на Единно разрешение за пребиваване и работа от органите на Министерството на вътрешните работи;
9. такси за предоставяне на решение за сезонна заетост на чужденци във връзка с издаване на Разрешение за сезонен работник от органите на Министерството на вътрешните работи;
10. такси за предоставяне на решение за вътрешнокорпоративен трансфер на чужденци във връзка с издаване на Разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер от органите на Министерството на вътрешните работи.“
§ 3. В чл. 16а, ал. 2 думата „схема“ се заменя със „схеми“.
§ 4. В чл. 18, ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България, лица, получаващи професионална пенсия за ранно пенсиониране по чл. 168 от Кодекса за социално осигуряване, пенсия за старост в друга държава или пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване, които не работят.“
§ 5. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 т. 1 се отменя.
2. В ал. 4 т. 6 се изменя така:
„6. придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или получават професионална пенсия за ранно пенсиониране по чл. 168 от Кодекса за социално осигуряване, пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване или пенсия за старост в друга държава;“.
3. Алинея 10 се отменя.
§ 6. В чл. 27 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Посредническите услуги по чл. 26, т. 1, 2 и 5, предлагани от Агенцията по заетостта, се организират и предоставят от дирекциите „Бюро по труда“ независимо от адреса на регистрация на търсещите работа лица.
(5) Посредническите услуги по чл. 26, т. 3 и 4, предлагани от Агенцията по заетостта, се организират и предоставят от дирекциите „Бюро по труда“ по адреса на регистрация на безработните лица.“
§ 7. В чл. 30а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 24:
„24. разходи за такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище, такси за ползване на интернет.“
2. В ал. 2 се създава т. 16:
„16. по т. 24 – на безработни лица по чл. 42, ал. 3.“
§ 8. В чл. 36, ал. 2 думите „социални заведения“ се заменят със „специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип“.
§ 9. В чл. 42 се създава ал. 3:
„(3) На безработни лица, включително младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта към определен работодател за наемане на работа в населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес, се изплащат месечно суми съгласно чл. 30а, ал. 1, т. 24, но за не повече от 12 месеца.“
§ 10. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. са предприятия в затруднено положение – при отпускане на средства под формата на схеми за държавна помощ при спазване на Регламент (ЕС) № 651/2014.“
2. В ал. 2 т. 1 се отменя.
§ 11. В чл. 74о, ал. 2, т. 2 думите „т. 2 и 3“ се заменят с „т. 2, 3 и 4“.
§ 12. В чл. 74п думите „т. 2 и 3“ се заменят с „т. 2, 3 и 4“.
§ 13. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. „Безработен“ е лице, което при регистрация в дирекция „Бюро по труда“ не работи, търси работа, има готовност да започне работа в 14-дневен срок от уведомяването му от дирекцията „Бюро по труда“.“;
б) в т. 4 думите „18 месеца“ се заменят с „12 месеца“;
в) в т. 4а думите „социални заведения“ се заменят със „специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип“;
г) точки 31, 36а и 36б се отменят;
д) точка 42 се изменя така:
„42. „Предприятие в затруднено положение“ е предприятие по смисъла на чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014.“;
е) създават се т. 48 и 49:
„48. „Специализирани институции“ е понятие по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за социално подпомагане.
49. „Социални услуги в общността от резидентен тип“ е понятие по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за социално подпомагане.“
2. Параграфи 1а, 1б и 1в се отменят.
§ 14. Приложение № 1 към чл. 74ж, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1  към чл. 74ж, ал. 1
Вх. № ………                                                                               ДО
                                                                                                   АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА
                                                                                                   БУЛ. „ДОНДУКОВ“ № 3
                                                                                                   СОФИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ, КОЕТО ОСИГУРЯВА ВРЕМЕННА РАБОТА
1.
От
………….….……………………….............................…...................……..............................................
(физическо лице, юридическо лице съгласно търговската регистрация)
2.
Представляван от:
………….….……………………….............................…...................……...............................................
(име, презиме, фамилия)
3.
Търговска регистрация:
………….….…………………….............................…...................…………….........................................
(единен идентификационен код/удостоверение за актуално състояние)
4.
Седалище и адрес на управление:
(съгласно търговската регистрация)
гр./с. ………….….…………………….............................…...................………....................................
община ………….….…………………….............................…..................……...................................
ул./кв./ж.к. ………….….……………………............................................ № ……............................
бл. …………...............…........................... ет. ………….......…..….... ап. ……….........…...............
5.
Адрес и телефон за контакти:
 
 
Факс:
e-mail:
гр./с. ………….….…………………….............................…...................………...................................
община ………….….…………………….............................…..................……..................................
ул./кв./ж.к. ………….….……………………............................. № ……..........................................
бл. …………...............…............................ ет. …….......…..….... ап. ……….........…......……........
……………………………………………………………..………………………………………………….........................
……………………….......................................................................................................................
6.
Идентификационен номер на удостоверението за вписване в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни:
 
7.
БУЛСТАТ:
(за лицата, регистрирани по българското
законодателство)
 
8.
Адрес на офиса/офисите за извършване на дейност по осигуряване на временна работа
гр./с. ………….….…………………….............................…...................………...................................
община ………….….…………………….............................…..................……..................................
ул./кв./ж.к. ………….….……………………............................. № …….........................................
бл. …………...............…............................ ет. …….......…..….... ап. ……….........…......……........
тел./факс …………………………………………………………………………….............................................
 
9.
 
Приложени документи1
 
          копие на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър
 
          свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицето, което представлява юридическото лице
 
          заверени копия на застрахователните или банковите документи по чл. 74е, ал. 2, т. 7
 
         заверено копие на правилника по чл. 74е, ал. 2, т. 8
 
         други документи съгласно законодателството на държавата по регистрация
 
10.
 
 
Начин на получаване на индивидуалния административен акт2
 
     Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:
………….….……………………….............................…………………......................................................,
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването (за вътрешни пощенски пратки), и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 
Индивидуалният административен акт да бъде изпратен като:
     вътрешна куриерска пратка
 
     вътрешна препоръчана пощенска пратка
 
     международна препоръчана пощенска пратка след предплащане на цената за пощенските услуги
 
     лично
11.
Заявител:
…………………………………………………………………………….................................................................
(име, подпис, печат)
12.
Дата:
……………………………………………………………………………...............................................................
(име, подпис, печат)

1 Отбележете с „X“ документите, които сте представили.
2 Отбележете с „X“ избрания вариант.“
 
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 27 октомври 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:  Димитър Главчев
8669