Висш адвокатски съвет
брой: 84, от дата 25.10.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.6


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

 

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения  (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2009 г.; доп., бр. 43 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2014 г.; изм., бр. 10 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 2 се създават ал. 4 и 5 със следното съдържание:
„(4) Възнагражденията за процесуално представителство се дължат за всяка инстанция, включително и при връщане на делото за ново разглеждане.
(5) За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията се определят съобразно вида и броя на предявените искове, за всеки един от тях поотделно.“
§ 2. В заглавието на раздел II след думата „договори“ се добавя „и заверяване на преписи от документи по чл. 32 от Закона за адвокатурата“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думата „съвет“ се добавя „консултиране, относно процедура по медиация без участието на адвоката в нея“, а числото „20“ се заменя с „30“.
2. В т. 2 числото „40“ се заменя с „60“.
3. В т. 4 думата „тъжби“ се заменя с „жалби и сигнали“.
4. В т. 6 числото „200“ се заменя с „300“.
5. В т. 8 след думата „спогодба“ се добавя „в това число изготвяне на споразумение, постигнато в процедура по медиация, без участието на адвоката в нея“.
6. В буква „а“ на т. 8 числото „50“ се заменя със „70“.
7. В буква „е“ на т. 9 числото „250“ се заменя с „400“.
8. В буква „з“ на т. 9 числото „350“ се заменя с „400“.
9. Създават се т. 13 и 14 със следното съдържание:
„13. За заверяване на преписи от документи по чл. 32 от Закона за адвокатурата, предоставени на адвоката във връзка или по повод защитата на правата и законните интереси на негов клиент – 3 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница.
14. За изготвяне на документации за участие в процедури по Закона за обществените поръчки, тръжни и конкурсни документации по Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за концесиите адвокатското възнаграждение е не по-малко от 1500 лв.“
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 9 и 10 със следното съдържание:
„9. за процесуално представителство, защита и съдействие по дела за поставяне под запрещение – 500 лв.;
10. за производства по Търговския закон по иск на съдружник или акционер срещу дружеството – 800 лв.“
2. Точка 4 на ал. 2 се изменя така:
„4. при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;“.
3. В ал. 2 се създават т. 5, 6 и 7 със следното съдържание:
„5. при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.;
6. при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 21 530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв.;
7. при интерес над 10 000 000 лв. – 111 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.“
4. В ал. 3 се добавя второ изречение със следното съдържание: „За изготвяне на молба за предявяване на вземане, както и за изготвяне на възражение против предявено или прието вземане в производство по несъстоятелност, без процесуално представителство, възнаграждението е в размер 1/2 от предвиденото по ал. 2, но не по-малко от 400 лв.“
5. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 600 лв. за всяка фаза. За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба само на земеделски земи възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 300 лв. за всяка фаза.“
6. Създават се нови ал. 5 и 6 със следното съдържание:
„(5) За процесуално представителство, защита и съдействие по искове по чл. 75, 76 и 108 ЗС възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 400 лв. за движими вещи и не по-малко от 600 лв. за недвижими имоти или вещни права върху тях.
(6) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за съществуване, за унищожаване или за разваляне на договори и за сключване на окончателен договор с предмет вещни права върху недвижими имоти възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 600 лв.“
7. Досегашните ал. 5 и 6 стават ал. 7 и 8.
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 на ал. 2 думите „Закона за българския държавен стандарт“ се заменят със „Закона за националната стандартизация“.
2. В т. 5 на ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
а) числото „500“ се заменя със „700“;
б) създава се ново изречение второ със следното съдържание: „в производства по обжалване на крайния акт по чл. 108, т. 1 – 3 ЗОП възнаграждението се определя съобразно чл. 8, ал. 1 върху интереса;“.
3. Създават се т. 6 и 7 със следното съдържание:
„6. за дела по Закона за българските лични документи – 400 лв.;
7. за дела по Закона за подпомагане на земеделските производители – 500 лв.“
4. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес, извън случаите по ал. 2, възнаграждението е 500 лв.“
5. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За изготвяне на искова молба и писмен отговор по искова молба, на въззивна жалба и отговор по въззивна жалба, без процесуално представителство, както и за проучване на гражданско дело и приподписване на касационна жалба по чл. 284, ал. 2 ГПК, когато не е изготвена от приподписващия адвокат, възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 300 лв.“
2. В ал. 2 и 3 думите „явяване в съдебно заседание“ се заменят с „процесуално представителство“, изразът „75 %“ се заменя с дробното число „3/4“.
3. В ал. 4 думите „явяване в съдебно заседание“ се заменят с „процесуално представителство“.
4. Създават се ал. 5, 6 и 7 със следното съдържание:
„(5) За изготвяне на жалби до Европейския съд по правата на човека в Страсбург, както и за изготвяне на искане за преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз в Люксембург без процесуално представителство възнаграждението е не по-малко от 1200 лв.
(6) За изготвяне на жалба по Закона за обществените поръчки, писмен отговор, възражение по такава жалба без процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията или Върховния административен съд възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението, определено по реда на чл. 8, но не по-малко от 300 лв.
(7) За изготвяне на възражение пред контролиращ орган или жалба до съд по финансови корекции по проекти, свързани с разходване на европейски средства или оперативни програми без процесуално представителство, възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението, определено по реда на чл. 8, но не по-малко от 300 лв.“
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст след думата „съдействие“ се добавя „на страната“.
2. В т. 3 думите „по изпълнителни дела, които имат“ се заменят с „на страната по изпълнително дело, което има“.
3. Точка 4 се изменя така:
„4. за процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело, което има за предмет действия извън посочените в т. 2 и 3 – 200 лв.;“.
4. Създава се т. 5 със следното съдържание:
„5. за обжалване на действията на съдебен изпълнител – 200 лв., а когато жалбата се разглежда в открито заседание – 300 лв.; същото възнаграждение се дължи и на процесуалния представител на длъжника.“
§ 8. В чл. 13 се създават ал. 3 и 4 със следното съдържание:
„(3) За процесуално представителство, защита и съдействие на подсъдимия, частния тъжител или частния обвинител по няколко обвинения възнаграждението по ал. 1, предвидено за най-тежкото обвинение, се увеличава с 1/2.
(4) При защита на повече от едно лице възнаграждението за всяко защитавано лице се определя по реда на ал. 1.“
§ 9. В чл. 15 думите „явяване в съдебно заседание“ се заменят с „процесуално представителство“.
§ 10. В чл. 18 ал. 1 се изменя така:
„(1) За изготвяне на жалба срещу наказателно постановление без процесуално представителство възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2 на базата на половината от размера на санкцията, съответно обезщетението, но не по-малко от 50 лв.“
§ 11. В чл. 21 думите и числата „чл. 127, 127а и 128“ се заменят с „глава IX, глава X и глава XI“.
§ 12. В чл. 31, ал. 2 думата „възнаграждението“ се заменя с „минималното възна­г­раждение“.
§ 13. В чл. 33 и 34 думата „възнаграждението“ се заменя с „минималното възнаграждение“.
§ 14. Създават се чл. 35 и 36 със следното съдържание:
„Чл. 35. За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за убежището и бежанците минималното възнаграждение е 400 лв.
Чл. 36. За представителство и съдействие в процедура по медиация по граждански и търговски дела минималното възнаграждение е в размер 1/3 от предвидените в чл. 7 възнаграждения.“
§ 15. В § 2а от допълнителните разпоредби в края се поставя запетайка и се добавят думите: „като се дължи съобразно разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност“.
§ 16. В допълнителните разпоредби се създава § 2б със следното съдържание:
„§ 2б. При договаряне с клиенти юридически лица – болници, социални домове за деца, за възрастни хора или за хора с увреждания, с преобладаващо обществено финансиране, които в кръга на своята дейност обслужват неограничен обществен интерес, адвокатът, съответно адвокатският съвет при условията на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата, може да договаря възнаграждения под определения в настоящата наредба минимум за конкретен вид работа, но не по-малко от 1/4 от него.“
Заключителна разпоредба
§ 17. Тази наредба е приета с решение на Висшия адвокатски съвет от 13.10.2016 г. и се издава на основание чл. 121, ал. 1 във връзка с чл. 36 и 38 от Закона за адвокатурата (ДВ, бр. 55 от 2004 г.).
Председател: Ралица Негенцова
8421