Министерски съвет
брой: 79, от дата 7.10.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.40


Постановление № 257 от 30 септември 2016 г. за допълнение на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257  ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.
за допълнение на Наредбата за прилагане  на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; попр., бр. 75 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 30 и 37 от 2015 г. и бр. 27 и 36 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 8:
„(8) Длъжността „държавен експерт“ се заема от служители в специализираната администрация.“
Преходни разпоредби
§ 2. В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението ръководителите на администрации утвърждават промени в длъжностните разписания, като трансформират длъжностите „държавен експерт“ в общата администрация в „главен експерт“ в общата администрация.
§ 3. Служителите, заемащи длъжност „държавен експерт“ в общата администрация към датата на влизането в сила на постановлението, се преназначават на длъжност „главен експерт“ в общата администрация при запазване на определения индивидуален размер на основната месечна заплата.
Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
7958