Административен съд - Варна   Варна
брой: 77, от дата 4.10.2016 г.   Неофициален раздел / СЪДИЛИЩАстр.77


адм. дело № 1527/2016 г.

 

Административният съд – Варна, ХХХІІ състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено оспорване от Христиана Красимирова Генчева-Джавгова; „Белгор“ – ЕООД; Стефан Въльов Николаев и Марияна Спасова Николаева; Мирела Христова Донкова; „Металекс строй“ – ООД; Костадин Георгиев Костадинов, Христо Димитров Топчиев ; „Екип Инвест“ – ООД; Десислав Маринов Тодоров и Даниела Янкова Тодорова; Златка Проданова Топчиева; Мариян Тонев Манчев; „Н 2 Труп“ – ООД; „Цвета 99“ – ООД; Мария Проданова Василева; „Бай Бисер“ – ЕООД; Албена Николаева Василева; „Рем Инвест Груп“ – ООД, и „Топленд Стройинвест“ – ООД; Стоян Димитров Казаков; Верка Христова Казакова; Тодор Стоянов Петков, Костадин Вълков Пеев, Продан Вълков Пеев, Стоянка Николова Тодорова и „Рива Инвест“ – ООД, „Моят нов дом 1“ – ЕООД; „Трафикбилд“ – ЕООД; „Еврос Кип“ – ЕООД; „Декастал“ – ЕООД, с предмет Заповед № 1605 от 14.05.2016 г. на кмета на община Варна, издадена на основание чл. 198, ал. 1, т. 2 и ал. 2 ЗУТ. Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като страни по адм. дело № 1527/2016 г. в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи това им качество.
7877