Народно събрание
брой: 75, от дата 27.9.2016 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

 

УКАЗ № 305
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за туризма, приет от ХLIІI Народно събрание на 14 септември 2016 г.
Издаден в София на 17 септември 2016 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Екатерина Захариева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г. и бр. 20, 43 и 59 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 112, т. 1 накрая се добавя „с изключение на разпоредбите на чл. 116“.
§ 2. Член 116 се изменя така:
„Чл. 116. (1) Лицата, извършващи хотелиерство, водят регистър за настанените туристи със съдържание на данните, утвърдени от министъра на туризма и публикувани на интернет страницата на Министерството на туризма.
(2) Регистърът по ал. 1 се води:
1. чрез централизирана информационна система, поддържана от министъра на туризма, достъпна чрез публично уеб-базирано или друго приложение за онлайн достъп;
2. чрез избрана от лицето, извършващо хотелиерство, информационна система, отговаряща на изискванията на Закона за електронното управление;
3. на хартиен носител по образец, утвърден от министъра на туризма и публикуван на интернет страницата на Министерството на туризма.
(3) За местата за настаняване от клас „А“ регистърът по ал. 1 се води съгласно ал. 2, т. 1 или 2.
(4) За местата за настаняване от клас „Б“, за туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални, както и за обектите по чл. 112, т. 1, регистърът по ал. 1 се води съгласно ал. 2, т. 1, 2 или 3.
(5) В Единната система за туристическа информация се вписват следните данни от регистрите за настаняване:
1. за туристи – граждани на Република България, на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария – брой на настанените туристи, дата на регистрация и дата на отпътуване;
2. за туристи – граждани на държави, извън тези по т. 1 – брой на настанените туристи, идентифициращи данни за лицата съгласно чл. 28, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България, дата на регистрация и дата на отпътуване.
(6) Когато регистърът за настаняване се води съгласно:
1. алинея 2, т. 1 – данните по ал. 5 се отразяват автоматизирано в Единната система за туристическа информация;
2. алинея 2, т. 2 – лицата, извършващи хотелиерство, осигуряват автоматизиран оперативно съвместим обмен на данни между регистъра и Единната система за туристическа информация; обменът се осъществява по реда на Закона за електронното управление или чрез интерфейси за директна свързаност;
3. алинея 2, т. 3 – данните се въвеждат в Единната система за туристическа информация ежедневно чрез публично достъпен уеб или друг интерфейс и сигурна комуникационна сесия за свързаност; когато туристически обекти по ал. 4 се намират в труднодостъпни или отдалечени райони, за които липсва комуникационна свързаност, вписването се извършва веднъж седмично; районите се определят от министъра на туризма и се публикуват на интернет страницата на Министерството на туризма въз основа на данни от Комисията за регулиране на съобщенията.
(7) Данните по ал. 5 не са публични. Достъп до тях имат:
1. лицата, извършващи хотелиерство – за данните за настанените от тях лица;
2. съответната община – за данните за броя на настанените лица, тяхното гражданство и броя на реализираните нощувки на територията й;
3. Националната агенция за приходите – за данните за броя на настанените лица, тяхното гражданство и броя на реализираните от тях нощувки на територията на цялата страна;
4. министърът на вътрешните работи – за всички данни по ал. 5;
5. Националният статистически институт – за обобщени статистически данни, въз основа на наличните данни в Единната система за туристическа информация, в обем, определен със закон.
(8) Лицата по ал. 7, т. 2 – 5 могат да получават данните в съответния обем от Единната система за туристическа информация по реда на Закона за електронното управление.
(9) Информация от Единната система за туристическа информация може да се предоставя със заличени лични данни за настанените лица и данни за конкретни места за настаняване в отворен машинночетим формат за нуждите на повторно използване на информация от обществения сектор по реда на Закона за достъп до обществена информация.“
§ 3. В чл. 137, ал. 1, т. 10 думите „чл. 116, ал. 1 и 3“ се заменят с „чл. 116, ал. 1 и 6“.
§ 4. Наименованието на глава петнадесета се изменя така: „Национален туристически регистър“.
§ 5. Член 165 се изменя така:
„Чл. 165. (1) Министърът на туризма разработва и поддържа Националния туристически регистър като единна информационна система, която включва и Единната система за туристическа информация.
(2) Министерският съвет приема наредба за Националния туристически регистър по предложение на министъра на туризма.“
§ 6. В чл. 166, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 буква „д“ се изменя така:
„д) електронния адрес на интернет страницата, съответно връзка за достъп към софтуерно приложение, за извършване на дейността по електронен път;“.
2. В т. 3, буква „а“ пред думата „електронната“ се добавя „адрес на“.
3. Създава се т. 10:
„10. вписванията в Единната система за туристическа информация.“
§ 7. Член 167 се изменя така:
„Чл. 167. (1) Кметовете на общини или оправомощени от тях длъжностни лица водят и поддържат електронен регистър по реда на наредбата по чл. 165, ал. 2 за всички туристически обекти на територията на общината с издадени временни удостоверения и категоризирани от тях обекти.
(2) Регистрите по ал. 1 са интегрирани като неразделна част от Националния туристически регистър. Вписването се извършва чрез въвеждане на изискуемите данни по този закон чрез съответен интерфейс и сигурна комуникационна свързаност.“
§ 8. В чл. 168 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „регистрите по чл. 166, ал. 1“ се добавя „т. 1 – 9“.
2. В ал. 3 се създава изречение второ: „В случай че таксата е платена по електронен път, това се отбелязва в заявлението и документ не се прилага.“
§ 9. В чл. 179 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „чл. 116, ал. 1 и 3“ се заменят с „чл. 116, ал. 1 и 6“.
2. В ал. 2, т. 4 думите „чл. 116, ал. 1 и 3“ се заменят с „чл. 116, ал. 1 и 6“.
§ 10. Член 213 се изменя така:
„Чл. 213. (1) Хотелиер, който не води регистър на настанените туристи по чл. 116, ал. 1, се наказва с глоба в размер 2000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 7000 лв.
(2) Хотелиер, който не води регистъра по ал. 1 съгласно разпоредбите на чл. 116, се наказва с глоба в размер от 100 до 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.
(3) Който не осигури или не извършва обмен на данни по реда на чл. 116, ал. 6, т. 2 и 3 в Единната система за туристическа информация, се наказва с глоба в размер 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 5000 лв.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. (1) В срок до 12 месеца от влизането в сила на този закон министърът на туризма осигурява интерфейси за съответен обмен на данни с Единната система за туристическа информация по реда на чл. 116, ал. 6, т. 2 и 3 и разработва и осигурява ползване на информационната система по чл. 116, ал. 2, т. 1.
(2) До осигуряване на условията за обмен на данни по ал. 1 лицата, извършващи хотелиерство, ежемесечно подават по електронен път данните по чл. 116, ал. 7, т. 2 до съответната община чрез справка-декларация по образец, утвърден от министъра на туризма и публикуван на интернет страницата на Министерството на туризма. До утвърждаване на образеца информацията за броя на реализираните нощувки се подава по досегашния ред.
§ 12. В срок до 12 месеца от влизането в сила на този закон министърът на туризма осигурява условия за вписване в Националния туристически регистър по реда на чл. 167, ал. 2. До осигуряване на условията за вписване лицата по чл. 167, ал. 1 водят регистъра и изпращат информация относно вписванията в него по досегашния ред.
§ 13. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема наредбата по чл. 165, ал. 2.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 14 септември 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Димитър Главчев
7613