Президент на републиката
брой: 68, от дата 30.8.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 290 за назначаване на Августина Кирилова Цветкова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Босна и Херцеговина със седалище в гр. Сараево

 

УКАЗ № 290
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Августина Кирилова Цветкова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Босна и Херцеговина със седалище в гр. Сараево.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 август 2016 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
7112