Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 64, от дата 16.8.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.19


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (обн., ДВ, бр. 42 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2006 г.; изм., бр. 44 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 4 и 97 от 2008 г., бр. 18 от 2010 г.; изм., бр. 50 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 33 и 80 от 2011 г., бр. 95 от 2012 г. и бр. 31 от 2014 г. и бр. 70 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 4:
а) точка 1 се изменя така:
„1. такса за всеки кандидат за изпит;“
б) точка 2 се отменя.
2. В ал. 5 думите „ал. 4, т. 1, буква „а“ и т. 2 – 4“ се заменят с „ал. 4, т. 3 и 4“.
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Теоретичният изпит се провежда в кабинети на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.“
§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. обособено работно място за всеки изпитван, изолирано по начин, непозволяващ физически и визуален контакт между изпитваните лица по време на изпита;“.
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинеи 5, 6, 7, 8 и 9 се отменят.
§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. Алинея 5 се отменя.
2. В ал. 7 думите „теоретичен или“ се заличават.
§ 5. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В графика за изпитите се посочват датите и номерата на комисиите за практическите изпити на групите, формирани от учебните центрове, и съответно номерата на комисиите за практическите изпити и на лицата за провеждане на теоретичните изпити на групите, формирани от регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.“
2. В ал. 4 т. 1 се изменя така:
„1. избират и запазват предпочитаните от тях дати и номера на комисии за провеждане на практически изпити, като отбелязват поредния номер на комисията от незаетите в електронния график и определени за провеждане на изпити на групи, формирани от учебните центрове, или“.
3. Алинея 7 се отменя.
§ 6. В чл. 35, ал. 2 думите „по ал. 1“ се заменят с „на учебната площадка и МПС за провеждане на изпита или уведомяват ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за предприемане на действия за отстраняване на несъответствието на кабинета за изпит“.
§ 7. Създава се чл. 35а:
„Чл. 35а. В кабинета за изпит изпитваните лица нямат право да ползват и/или държат у себе си други електронни устройства освен електронното устройство, предназначено за провеждане на изпита. Преди да заемат работните си места, изпитваните лица подлежат на проверка с техническо устройство за наличието на електронни устройства у тях.“
§ 8. В чл. 37 ал. 4 се отменя.
§ 9. В чл. 53а ал. 1 се отменя.
§ 10. В чл. 54 думите „в чийто кабинет е проведен теоретичният“ се заменят с „представил кандидати за“.
§ 11. Приложение № 3б към чл. 12, ал. 8 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 12. Параграф 3 относно чл. 12, ал. 2, т. 3 и § 7 влизат в сила от 1 март 2017 г.
Министър: Ивайло Московски
6431