Министерски съвет
брой: 57, от дата 22.7.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.18


Постановление № 173 от 13 юли 2016 г. за приемане на Наредба за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173  ОТ 13 ЮЛИ 2016 Г.
за приемане на Наредба за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
НАРЕДБА
за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на постъпилите сигнали и установени нередности, засягащи средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), редът за извършване на проверка за установяване на нередност и докладването на нередностите пред дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) в структурата на Министерството на вътрешните работи.
(2) Извършването на дейностите, посочени в ал. 1, представлява администриране на нередности.
(3) С наредбата се определя и редът за осъществяване на контрола от дирекция „АФКОС“ по прилагането на процедурите за администриране на нередности, засягащи средства от ЕСИФ.
Чл. 2. Отговорни за прилагането на дейностите по чл. 1, ал. 2 са:
1. ръководителите на Управляващите органи (УО) на оперативните програми, ръководителят на УО на Програмата за развитие на селските райони и на Програмата за морско дело и рибарство;
2. ръководителят на програмите за европейско териториално сътрудничество;
3. изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“;
4. ръководителите на междинните звена.
Глава втора
ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ПОСТЪПИЛИТЕ СИГНАЛИ И УСТАНОВЕНИ НЕРЕДНОСТИ, РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ И ДОКЛАДВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ
Чл. 3. Процедурите за администриране на нередности включват:
1. регистриране на сигнал за нередност;
2. проверка за установяване на нередност или липса на нередност;
3. издаване на първа писмена оценка за установяване на нередност или липса на нередност;
4. регистриране на нередност;
5. докладване на нередност;
6. корективни действия и последващото им проследяване;
7. приключване на процедурата по администриране на нередност;
8. други действия, изпълнението на които е от значение за правилното администриране на нередността.
Раздел I
Регистриране на сигнал за нередност
Чл. 4. (1) Процедурите по администриране на нередности започват по инициатива на орган по чл. 2 или по сигнал.
(2) Всяко лице може да подаде сигнал за нередност във връзка с изпълнението на програми и проекти, съфинансирани от ЕСИФ.
(3) При наличие на достатъчно данни за извършена нередност служителите на органите по чл. 2 са задължени да подават сигнали за нередности до ръководителя на структурата и/или до компетентното вътрешно звено, отговорно за проверката на получените сигнали в съответната институция.
Чл. 5. Когато във връзка с осъществяваната дейност органите по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) установят достатъчно данни за извършена нередност, те подават сигнал за това до съответния орган по чл. 2.
Чл. 6. При наличие или съмнение за конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2015 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.) на служителите по нередности, отговорни за проверката на получения сигнал, или на други служители, на които е възложено извършването на проверката по сигнала, с лице, за което се отнася сигналът за нередност, информацията се подава от орган по чл. 2 до един или до няколко от следните органи:
1. ресорния заместник-министър или ръководител на ведомство, когато същият не е орган по чл. 2;
2. директора на дирекция „АФКОС“;
3. Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
Чл. 7. (1) Ръководителите на органите по чл. 2 осигуряват възможност за подаване на сигнали за нередности на своите интернет страници, на посочена електронна поща, факс или по друг начин, който съответната администрация е оповестила на официалната си интернет страница.
(2) Постъпилите сигнали се регистрират в деловодната система на съответната администрация.
(3) Сигналите за нередности могат да са устни или писмени. Служителят, приел устен сигнал, го документира и регистрира в деловодната система на съответната администрация.
Чл. 8. (1) След регистриране в деловодната система на съответната администрация постъпилите сигнали се предоставят незабавно на ръководителя на съответния орган по чл. 2 или на упълномощено от него лице.
(2) Ръководителят на органа по чл. 2 или упълномощеното от него лице възлага на съответния компетентен служител да извърши проверка по постъпилия сигнал.
Чл. 9. (1) Служителят, на когото е възложено извършването на проверката по сигнала, или служителят по нередностите в съответния административен орган в срок до три работни дни от възлагането въвежда обстоятелствата, подлежащи на вписване в електронна система, когато е възможно, или в регистър на постъпилите сигнали и установените нередности, засягащи средства от ЕСИФ (Регистъра), поддържан в електронен формат, съгласно приложение № 1.
(2) Обстоятелства, открити на по-късен етап и подлежащи на вписване, се въвеждат в срок до три работни дни от откриването им.
(3) Когато обстоятелствата се въвеждат в Регистъра, копие от същия се изпраща на електронен носител на дирекция „АФКОС“ в сроковете по чл. 19, ал. 2.
(4) Когато обстоятелствата се въвеждат в електронна система, Регистърът се генерира автоматично чрез справка от електронната система и предоставя информацията за сигналите като съдържание и форма съгласно приложение № 1.
(5) За програмите по § 2, т. 1 – 9 от допълнителните разпоредби информацията за сигналите се въвежда в модул „Проверки“, подмодул „Сигнали за нередности“ в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в РБ 2014 – 2020 (ИСУН 2020).
(6) За програмата по § 2, т. 10 от допълнителните разпоредби информацията за сигналите се въвежда в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).
(7) Ръководителите на органите по чл. 2 следят за своевременното актуализиране и попълване на информацията за сигналите за нередност.
Раздел II
Проверка за установяване на нередност или липса на нередност
Чл. 10. (1) След регистрирането на сигнал за нередност лицето, на което е възложена проверката по сигнала, извършва всички необходими действия за установяване на изложените в него обстоятелства.
(2) Проверката по сигнал за нередност приключва в срок до 3 месеца от датата на получаването на сигнала с първата писмена оценка по чл. 14.
(3) При правна и фактическа сложност ръководителят на органа по чл. 2 може еднократно да удължи срока на проверката с до 3 месеца. Удължаването на срока се прави след мотивирано писмено искане на лицето, на което е възложена проверката, в което се излагат причините, обуславящи фактическата и правната сложност на случая.
(4) Органите на държавна власт и органите на местното самоуправление, както и техните администрации са длъжни да оказват съдействие при осъществяване на проверките по сигнали за нередности.
Чл. 11. Органите по чл. 2 образуват преписка на електронен или хартиен носител по всеки сигнал. Когато преписката се поддържа на хартиен носител, относимите документи се подреждат в хронологичен ред.
Чл. 12. (1) Всеки сигнал за нередност, който не се отнася до дейността на административната структура, в която е получен, се препраща до тази, за чиято дейност се отнася, като се уведомява подателят на сигнала, ако е посочен адрес.
(2) В случаите, в които сигналите за нередност съдържат информация за съмнение за измама, в която участват органи по чл. 2, сигналът се подава на съответните правоохранителни органи с копие до директора на дирекция „АФКОС“.
Чл. 13. (1) Компетентни органи по установяване на наличието или липсата на нередност са:
1. ръководителите на органите по чл. 2;
2. съдът.
(2) Ръководителите на органите по чл. 2 утвърждават или предлагат за утвърждаване от ръководителите на ведомствата и администрациите, част от които са, вътрешни правила за администриране на нередности в ръководените от тях администрации.
(3) Вътрешните правила по ал. 2 се публикуват на интернет страниците на програмите по § 2 от допълнителните разпоредби.
Чл. 14. (1) Установяването на наличие или липса на нередност се обективира в първа писмена оценка на компетентния орган по чл. 13, ал. 1, т. 1 или в съдебен акт. Първата писмена оценка съдържа мотивирано заключение въз основа на конкретни факти, че е извършена или не е извършена нередност, без да се засяга възможността това заключение впоследствие да бъде преразгледано или отменено в хода на административната или съдебната процедура.
(2) Когато първа писмена оценка се издава от компетентния орган по чл. 13, ал. 1, т. 1, тя съдържа:
1. наименованието на органа, който я издава;
2. наименование на документа с отбелязване на правното основание за издаването му;
3. описание на извършените действия и посочване на нарушената правна норма;
4. финансовото изражение на нередността;
5. дата на издаване и подпис на лицето, издало първата писмена оценка, с посочване на длъжността му.
(3) За първа писмена оценка по ал. 1 се счита и решението за определяне на финансова корекция по чл. 73, ал. 1 ЗУСЕСИФ, когато същото съдържа всички реквизити, посочени в ал. 2.
(4) Когато първата писмена оценка е издадена от орган по чл. 13, ал. 1, т. 1, препис от същата се предоставя на засегнатите лица в тридневен срок от издаването й.
Раздел IІI
Регистриране и докладване на нередности. Използване на информационни системи за докладване на нередности
Чл. 15. (1) Информацията за установените по реда на чл. 14 нередности се въвежда в срок до три работни дни от датата на издаване на акта по чл. 14, ал. 1 или чл. 14, ал. 3 в електронна система, когато е възможно, или в Регистъра, поддържан в електронен формат съгласно приложение № 1.
(2) Когато обстоятелствата се въвеждат в Регистъра, копие от същия се изпраща на електронен носител на дирекция „АФКОС“ в сроковете по чл. 19, ал. 2.
(3) Когато информацията за установените нередности се въвежда в електронна система, Регистърът се генерира автоматично чрез справка от електронната система и предоставя информацията за нередностите като съдържание и форма съгласно приложение № 1
(4) За програмите по § 2, т. 1 – 9 от допълнителните разпоредби информацията за нередностите се въвежда в модул „Проверки“, подмодул „База данни нередности“ в ИСУН 2020.
(5) За програмата по § 2, т. 10 от допълнителните разпоредби информацията за нередностите се въвежда в ИСАК.
(6) За програмите по § 2, т. 11 от допълнителните разпоредби информацията за нередностите се въвежда в информационни системи, създадени и поддържани за тях, съгласно § 5 от допълнителните разпоредби на ЗУСЕСИФ.
(7) Ръководителите на органите по чл. 2 следят за своевременното актуализиране и попълване на информацията за нередностите.
Чл. 16. (1) Органите по чл. 2 поддържат досие за всяка установена нередност на електронен или хартиен носител. Когато досието се поддържа на хартиен носител, относимите документи се подреждат в хронологичен ред.
(2) Досието на нередността съдържа цялата относима документация, събрана във връзка със съответната нередност, и задължително включва:
1. преписката по сигнала за нередност съгласно чл. 11;
2. документацията по извършената проверка, в т. ч. всички писмени доказателства по случая;
3. първата писмена оценка за установяване на нередността съгласно чл. 14;
4. извадки от одиторски доклади, когато е приложимо;
5. всякакъв вид кореспонденция, свързана с нередността, включително относимата кореспонденция с бенефициентите;
6. информация, свързана със съдебни дела и действия на правоохранителните органи, когато е приложимо;
7. финансова информация за нередността, включително за възстановяването на дължимите суми;
8. друга относима информация.
(3) Досието по нередността носи националния идентификационен номер, под който е регистрирана съответната нередност.
(4) В случаите на делегиране на правомощия от Управляващ орган на Междинно звено досиетата по установените нередности се поддържат от съответното междинно звено.
Чл. 17. (1) За всяка нова нередност по програмите по § 2, т. 1 – 9 от допълнителните разпоредби ИСУН 2020 генерира пореден национален идентификационен номер. Националният идентификационен номер се съставя по правилата, разписани в § 3, т. 1 от допълнителните разпоредби.
(2) За всяка нова нередност по програмата по § 2, т. 10 от допълнителните разпоредби Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), дава пореден национален идентификационен номер. Националният идентификационен номер се съставя по начин, указан във вътрешните правила за работа на Разплащателната агенция.
(3) За всяка нова нередност по програмите по § 2, т. 11 от допълнителните разпоредби органите по чл. 2, т. 2 дават пореден национален идентификационен номер. Националният идентификационен номер се съставя по правилата, разписани в § 3, т. 2 от допълнителните разпоредби.
Чл. 18. Органите по чл. 2 прилагат вътрешни правила за докладване на нередности, утвърдени на основание чл. 13, ал. 2.
Чл. 19. (1) Органите по чл. 2 класифицират нередностите според механизма на докладването по следните признаци:
1. нередности, попадащи под прага за докладване до ОЛАФ, представляващ 10 000 евро финансово изражение на нередността принос от фондовете;
2. нередности, попадащи в изключенията за докладване до ОЛАФ, съгласно приложимото законодателство на ЕС;
3. нередности, подлежащи на докладване до ОЛАФ.
(2) Всички нередности по ал. 1 се докладват до дирекция „АФКОС“ на тримесечна база в следните срокове:
1. за първото тримесечие на текущата година – 30 април на текущата година;
2. за второто тримесечие на текущата година – 31 юли на текущата година;
3. за третото тримесечие на текущата година – 31 октомври на текущата година;
4. за четвъртото тримесечие на текущата година – 31 януари на следващата година.
(3) Нередностите по ал. 1, т. 3 се докладват незабавно на дирекция „АФКОС“, когато има основание да се счита, че те могат да имат отражение извън територията на страната.
Чл. 20. (1) Органите по чл. 2 докладват до дирекция „АФКОС“ в сроковете по чл. 19, ал. 2 всички нови нередности, последващите действия и съществените промени по вече докладвани в предходни периоди нередности по чл. 19, ал. 1.
(2) Нередностите по ал. 1 се докладват, както следва:
1. за програмите по § 2, т. 1 – 8 от допълнителните разпоредби – до дирекция „АФКОС“ и до ръководителя на сертифициращия орган в Министерството на финансите, а за програмата по § 2, т. 9 от допълнителните разпоредби – до дирекция „АФКОС“ и до ръководителя на сертифициращия орган в ДФЗ – РА чрез въвеждането им в ИСУН 2020;
2. за програмата по § 2, т. 10 от допълнителните разпоредби – до дирекция „АФКОС“чрез въвеждането им в ИСАК;
3. за програмите по § 2, т. 11 от допълнителните разпоредби – до дирекция „АФКОС“чрез изпращане на копие на електронен носител от регистъра на постъпилите сигнали и установените от тях нередности, създаден и поддържан за съответната програма.
(3) Всички нови нередности, последващите действия и промените по вече докладвани нередности по чл. 19, ал. 1, т. 3 се докладват по електронен път до дирекция „АФКОС“ и чрез предоставения от ОЛАФ достъп до електронната система за управление на нередности (IMS) в сроковете по чл. 19, ал. 2 съгласно приложимото законодателство на ЕС.
(4) Когато за съответния период няма установени нередности и/или регистрираните в предходни периоди нередности са приключени, органите по чл. 2 декларират тези обстоятелства пред дирекция „АФКОС“.
(5) Когато за съответния период няма настъпила съществена промяна по вече докладвани нередности, органите по чл. 2 декларират това обстоятелство пред дирекция „АФКОС“.
(6) При докладване по ал. 1, 2 и 3 и при деклариране по ал. 4 и 5 органите по чл. 2 изпращат до дирекция „АФКОС“ писмо съгласно приложение № 2 за програмите по § 2, т. 10 – 11.
(7) За програмите по § 2, т. 1 – 9 от допълнителните разпоредби информацията по ал. 6 се генерира чрез справка от ИСУН 2020.
(8) Междинните звена, когато има такива, докладват до дирекция „АФКОС“ чрез управляващите органи.
Чл. 21. (1) Дирекция „АФКОС“ проверява получените уведомления за нередности по чл. 20, ал. 3 за съответствие с изискванията на ОЛАФ относно попълването на уведомленията и при необходимост ги връща за коригиране. В срок до 3 работни дни уведомленията с отразените корекции се изпращат отново на дирекция „АФКОС“.
(2) Дирекция „АФКОС“ изпраща на ОЛАФ в рамките на втория месец считано от края на всяко тримесечие всички проверени и коригирани уведомления за нередности по чл. 20, ал. 3.
(3) Дирекция „АФКОС“ незабавно изпраща на ОЛАФ нередностите по чл. 19, ал. 3.
Чл. 22. (1) Едновременно с изпращането до ОЛАФ дирекция „АФКОС“ предоставя информацията по чл. 21, ал. 2 и 3 и на министъра на земеделието и храните като компетентен орган по смисъла на чл. 2а от Закона за подпомагане на земеделските производители – по отношение на контрола върху дейността на Разплащателната агенция при извършването на всички плащания със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство.
(2) Предоставянето на информацията по ал. 1 се извършва, като дирекция „АФКОС“ осигурява достъп до електронната система за управление на нередности, предоставена от ОЛАФ.
Чл. 23. Дирекция „АФКОС“ дава методически указания на органите по чл. 2 по прилагането на процедурите по чл. 3.
Чл. 24. Дирекция „АФКОС“ предоставя обобщена информация за докладваните до ОЛАФ нередности на годишна база в доклада за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС.
Чл. 25. (1) За целите на докладването, отчитането и наблюдението на установените нередности управляващите органи на оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ, и на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 използват ИСУН 2020.
(2) В ИСУН 2020 сумите се посочват в лева.
(3) На служителите от дирекция „АФКОС“ – МВР, определени със заповед на директора на дирекция „АФКОС“, се предоставя достъп до ИСУН 2020.
Чл. 26. (1) За целите на докладването, отчитането и наблюдението на установените нередности по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 се използва ИСАК.
(2) В ИСАК сумите се посочват в лева.
(3) Дирекция „АФКОС“ получава достъп до ИСАК.
Чл. 27. (1) За докладването на нередности до ОЛАФ се използва системата за управление на нередности IMS (Irregularity Management System).
(2) Националните информационни системи се съвместяват със системата за управление на нередности IMS.
(3) Ползването на системата за управление на нередности IMS се координира на национално ниво от дирекция „АФКОС“ в съответствие с указанията на ОЛАФ.
(4) В IMS сумите се посочват в евро.
Раздел IV
Корективни действия и последващото им проследяване
Чл. 28. При установяване на нередност органите по чл. 2, отговорни за прилагането на чл. 3, са длъжни:
1. да уведомят компетентните органи в случаите на подозрение за извършено престъпление;
2. след установяване на недължимо платените и надплатените суми, както и на неправомерно получените или неправомерно усвоените средства да предприемат корективни действия в сроковете, предвидени във вътрешните правила по чл. 13, ал. 2, по доброволно и/или принудително събиране на средствата, дължими към Европейската комисия и националния бюджет;
3. да осигурят проследяване на изпълнението на корективните действия – при наличието на такива, в т.ч. на възстановяването на дължимите суми и за хода на съдебни и/или други процедури;
4. да уведомят за нарушения на бюджетната дисциплина финансовите контролни органи, когато е приложимо.
Раздел V
Приключване на процедурата по администриране на нередности
Чл. 29. (1) Решението за приключване на процедурата по администриране на нередност се обективира в писмен акт на компетентните органи по чл. 2 в случаите на:
1. възстановяване от бенефициента на недължимо платените и надплатените суми, както и неправомерно получените или неправомерно усвоените средства, включително лихвите върху тях;
2. приключване на започната процедура по административноправен или съдебен ред с влязъл в сила административен или съдебен акт;
3. приключила административна процедура на контролен орган, без в това число да се включват органите, администриращи европейски средства – когато проверката на контролния орган или на органа, оторизиран да направи ревизия на заключението, е приключила, без да са установени нарушения;
4. при изпълнение на задължения на бенефициента, неизпълнението на които е било основание за регистриране на нередността;
5. заличаване на длъжника от съответния регистър, с което се отнема неговата правосубектност;
6. когато нередността е открита преди извършване на плащания по проекта от управляващия орган или междинното звено и бенефициентът поеме финансовите последици от нередността или поиска да бъде прекратен договорът за безвъзмездна финансова помощ;
7. установяване на факти, опровергаващи основанията за установяване на нередността – нередността се приключва чрез прекратяване;
8. отпадане на възможността за принудително събиране на недължимо платените и надплатените суми, както и неправомерно получените или неправомерно усвоените средства, включително лихвите върху тях;
9. извършена финансова корекция по чл. 71, ал. 5 ЗУСЕСИФ.
(2) Решението за приключване на процедурата по администриране на нередността по ал. 1 съдържа:
1. наименованието на органа, който го издава;
2. наименование на акта с отбелязване, че се издава на основание чл. 29, ал. 1 от наредбата;
3. фактическите и правните основания за приключване на процедурата по администриране на нередността;
4. дата на издаване и подпис на лицето, издало акта, с посочване на длъжността му.
(3) При възникване на нови обстоятелства разглеждането на случая може да се възобнови. Решението за възобновяване на процедурата по администриране на нередност се обективира в писмен акт на компетентните органи по чл. 2. Решението за възобновяване на процедурата по администриране на нередност съдържа:
1. наименованието на органа, който го издава;
2. наименование на акта с отбелязване, че се издава на основание чл. 29, ал. 3 от наредбата;
3. фактическите и правните основания за възобновяване на процедурата по администриране на нередността;
4. дата на издаване и подпис на лицето, издало акта, с посочване на длъжността му.
Глава трета
КОНТРОЛ
Чл. 30. При осъществяване на дейността си дирекция „АФКОС“:
1. извършва административни проверки и контрол относно прилагането на процедурите за администриране на нередности от органите по чл. 2, отговарящи за управлението и/или контрола на средствата от ЕСИФ, включително изпълнението на задълженията на съответните отговорни лица;
2. анализира резултатите от административните проверки по т. 1.
Чл. 31. (1) При осъществяване на административно-контролните си функции дирекция „АФКОС“ извършва първоначални и последващи проверки.
(2) Първоначалните проверки се извършват във всички органи по чл. 2, отговарящи за управлението и/или контрола на средства от ЕСИФ. Проверките се извършват от служители на дирекция „АФКОС“ след писмено уведомление до проверяваната административна структура от директора на дирекцията.
(3) При необходимост в проверките могат да участват външни експерти.
Чл. 32. (1) За резултатите от проверките се изготвя доклад с констатации, препоръки и срокове за изпълнение. Докладът се изпраща на ръководителя на проверяваната административна структура, който в 15-дневен срок може да даде писмено становище.
(2) В случай че ръководителят на проверяваната административна структура не изпрати писмено становище в срока по ал. 1, докладът се счита за окончателен.
(3) В едномесечен срок от постъпване на писменото становище се изготвя окончателен доклад. При необходимост директорът на дирекция „АФКОС“ може да назначи допълнителна проверка за изясняване на становището на ръководителя на съответната структура, след която в едномесечен срок се изготвя окончателен доклад.
(4) В зависимост от констатациите в окончателния доклад директорът на дирекция „АФКОС“:
1. дава препоръки на ръководителя на проверяваната административна структура и съответни срокове за тяхното изпълнение;
2. при наличие на данни за извършено нарушение изпраща сигнал до компетентните органи за търсене на административнонаказателна и/или дисциплинарна отговорност по съответния ред;
3. при наличие на данни за извършено престъпление изпраща сигнал до съответните правоохранителни органи;
4. представя информация за констатациите от проверката и направените препоръки на заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.
(5) В случай че докладът по ал. 1 съдържа констатации относно нередност и/или съмнение за измама, в която участва ръководителят на проверяваната структура, докладът се предоставя само на органите по чл. 7 ЗУСЕСИФ и/или на съответните правоохранителни органи.
(6) Ръководителят на проверяваната административна структура в срок до два месеца от даването на препоръките е длъжен писмено да уведоми директора на дирекция „АФКОС“ за предприетите действия във връзка с изпълнението им.
Чл. 33. Служители от дирекция „АФКОС“ могат да извършват последващи проверки по спазване и изпълнение на препоръките, направени в доклада по чл. 32, ал. 1.
Чл. 34. При извършване на проверки по чл. 30 и 31 от дирекция „АФКОС“ служителите в проверяваните административни структури са длъжни съобразно своите правомощия:
1. да оказват съдействие на проверяващите;
2. да осигуряват на проверяващите свободен достъп до служебните помещения и до цялата документация, включително до съхраняваната в електронен формат;
3. да предоставят в определените от проверяващите срокове изисканата информация, включително справки, сведения, копия на документи и други, които се отнасят до предмета на проверката.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Достатъчно данни за извършена нередност“ са налице, когато може да се направи основателно предположение за извършена нередност.
2. „Нередност“ съгласно определението, дадено в чл. 1, параграф 2 от Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) № 2988/95 от 18 декември 1995 г. за закрилата на финансовите интереси на Европейските общности, означава всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход. Специфичните определения за нередност и системна нередност относно програмите по ЕСИФ са посочени в Регламент № 1303/2013.
3. „Сигнал за нередност“ е постъпила, включително от анонимен източник, информация за извършена нередност. За да представлява сигнал за нередност, тази информация като минимум трябва да дава ясна референция за конкретния проект, финансиращата програма, административното звено и описание на нередността.
4. „Съмнение за измама“ е нередност, даваща основание за образуване на административно или съдебно производство на национално ниво с цел да се определи съществуването на определено умишлено поведение, по-специално измама, така, както е посочено в член 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията от 26 юли 1995 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защитата на финансовите интереси на Европейските общности „по отношение на разходите“ е всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
а) използването или представянето на фалшиви, неточни или непълни декларации или документи, което води до злоупотреба или незаконно присвояване на средства от общия бюджет на Европейския съюз или от бюджети, управлявани пряко от Европейския съюз или от негово име;
б) прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, имащо същия ефект;
в) разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са били отпуснати първоначално.
5. „Съществена промяна“ е налице, когато във връзка с докладваните нередности:
а) е необходимо информацията да се коригира или да се добави нова информация;
б) има развитие относно започването, приключването или прекратяването на процедури или производства за налагане на административни мерки, административни наказания или наказателни санкции.
§ 2. Наредбата се прилага за следните програми:
1. Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020;
2. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020;
3. Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014 – 2020;
4. Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020;
5. Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020;
6. Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020;
7. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020;
8. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020;
9. Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020;
10. Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020;
11. Програмите за европейско териториално сътрудничество 2014 – 2020.
§ 3. Националният идентификационен номер се съставя, както следва:
1. За оперативните програми – от инициалите на оперативната програма и добавена цифра 20 след тях (за Оперативна програма „Добро управление“ – ОПДУ20, за Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ – ОПИК20, за Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ – ОПИП20, за Оперативна програма „Региони в растеж“ – ОПРР20, за Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ – ОПТИ20, за Оперативна програма „Околна среда“ – ОПОС20, за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – ОПЧР20, за Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – ОПНО20, за Програма за морско дело и рибарство – ПМДР20), от последните две цифри от годината на установяване на нередността, от инициалите на фонда (за Европейския фонд за регионално развитие – ЕФРР, за Европейския социален фонд – ЕСФ, за Кохезионния фонд – КФ, за Европейския фонд за морско дело и рибарство – ЕФМДР), от поредния номер на регистрираната нередност за програмата от четири символа; от поредния номер на уведомлението, започващ от 1. Отделните елементи се разделят с дясна наклонена черта. Пример: ОПИК20/16/РР/0001/1.
2. За програмите за европейско териториално сътрудничество – от инициалите на страната, от последните две цифри от годината на установяване на нередността, добавена абревиатура INTERREG, от инициалите на програмата, от поредния номер на регистрираната нередност за програмата от четири символа, от поредния номер на уведомлението, започващ от 1. Отделните елементи се разделят с дясна наклонена черта. Пример: BG/16/INTERREG BG-GR/0001/01.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 69, ал. 6 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
§ 5. В тримесечен срок от влизането в сила на наредбата се утвърждават вътрешните правила по чл. 13, ал. 2 за администриране на нередности.
Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 и чл. 15, ал. 1

на сиг-
нала
Дата
на реги-
стри-
ране
на сиг-
нала
в дело-
водст-
вото на
струк-
турата
Про-
грама
Фонд
Управ-
ляващ орган/
меж-
динно звено
Име на
про-
екта
Номер
на
проекта
Заме-
сени
лица (ФЛ/ЮЛ)
Опи-
сание на нару-
шение-
то
Източ-
ник на сигнала
Пред-
приети дей-
ствия
по сиг-
нала
Състоя-
ние на сигнала (акти-
вен
или
прик-
лючен)
Рег. № и дата на акта
по чл. 14
Резултат от
проверката
Ко-мен-тари
номер
от
ИСУН
друга
реги-
страция
устано-
вена
неред-
ност
(да/не)
номер на уста-
нове-
ната
неред-
ност
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
На-
цио-
на-
лен но-
мер на слу-
чая
Триме-
сечие на първо-
начал-
но
до-
клад-
ване
Триме-
сечие
на
по-
след-
ващо
до-
клад-
ване
Про-грама
Фонд
Уп-
рав-
ля-
ващ ор-
ган/
меж-
дин-
но
зве-
но
Име
на
про-
екта
Но-
мер на
проекта
Ква-
ли-
фи-
ка-
ция
на
не-
ред-
ност-
та
При-
ложе-
ни
прак-
тики при
из-
върш-
ване
на
не-
ред-
ност-
та
Рег.
№ и да-
та
на акта за уста-
но-
вя-
ва-
не на не-
ред-
ност-
та
За-
ме-
сени лица (ФЛ –
ЮЛ)
Су-
ма
на
раз-
ходи-
те
Евро-
пей-
ско
съ-
фи-
нан-
си-
ране
(ле-
ва)
Су-
ма
на
раз-
ходи-
те
На-
цио-
нално
съ-
фи-
нан-
сиране
(ле-
ва)
Су-
ма
на
раз-
ходи-
те
БФП
(ле-
ва)
Су-
ма
на
раз-
хо-
ди-
те
част-
но
съ-
фи-
нан-
сира-
не
(ле-
ва)
Об-
ща
сума
на
раз-ходи-
те
(ле-
ва)
Су-
ма
на
не-
ред-
ния
раз-
ход
Дял
на
ЕС
(ле-
ва)
Су-
ма
на
не-
ред-
ния
раз-
ход
На-
цио-
нал-
но
съфи-
нанси-
ране
(ле-
ва)
Су-
ма
на
не-
ред-
ния
раз-
ход
БФП
(ле-
ва)
Пла-
тена
част
от
не-
ред-
ния
раз-
ход
Дял
на
ЕС
(ле-
ва)
Пла-тена
част
от
не-
ред-
ния
раз-
ход
На-
цио-нално
съфи-нан-
си-
ране
(ле-
ва)
Пла-
тена
част
от
не-
ред-
ния
раз-
ход
БФП
(ле-
ва)
Ста-
тус
на
дъл-
га
Ад-
ми-
ни-
стра-
тив-
ни
про-це-
ду-
ри
Нака-зател-
ни
про-це-
дури
Със-
тоя-
ние
на
слу-
чая
(акти-
вен,
прик-
лю-
чен
или
пре-
кра-
тен)
Рег.
и
да-
та
на
акта
за
при-
ключ-ване
на
не-
ред-ност-
та
Ко-
мен-та-
ри
три-
ме-
се-
чие
го-
ди-
на
три-
ме-
се-
чие
го-
ди-
на
но-
мер
от
И
С
У
Н
дру-
га
ре-
ги-
стра-
ция
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВИЖ приложението

 
 
 
Приложение № 2 към чл. 20, ал. 6
Относно: Докладване на нередности за __ тримесечие на 20___ г. по програма/фонд/инструмент „__________
1. Установени нови нередности:
1.1. подлежащи на докладване до ОЛАФ и въведени в IMS:
1.2. неподлежащи на докладване до ОЛАФ:
1.2.1. Под прага за докладване:
1.2.2. Изключения от докладване:
2. Последващи действия, промени по вече докладвани нередности в предходни периоди:
2.1. подлежащи на докладване до ОЛАФ и въведени в IMS:
2.2. неподлежащи на докладване до ОЛАФ:
2.2.1. Под прага за докладване:
2.2.2. Изключения от докладване:
3. Няма последващи действия, промени по вече докладвани нередности в предходни периоди:
3.1. подлежащи на докладване до ОЛАФ:
3.2. неподлежащи на докладване до ОЛАФ:
3.2.1. Под прага за докладване:
3.2.2. Изключения от докладване:
4. Всички нередности, докладвани до момента до дирекция „АФКОС“ в предходни периоди, са приключени:
Да
Не
 Няма нередности, докладвани до момента до дирекция „АФКОС“.
5. Електронната версия на актуализирания регистър на постъпилите сигнали и установените от тях нередности е в ИСАК/записана на CD и е приложена към писмото.
Забележка.
В т. 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 3.1, 3.2.1 и 3.2.2 се посочват националните идентификационни номера на нередностите или се изписва „няма“.
5808