Министерство на културата
брой: 52, от дата 8.7.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.33


Устройствен правилник на Държавен културен институт „Културен център „Двореца“

 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Държавен културен институт „Културен център „Двореца“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Държавния културен институт „Културен център „Двореца“ (ДКИ „КЦ „Двореца“).
Чл. 2. Държавният културен институт „Културен център „Двореца“ е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на културата, със седалище в гр. Балчик.
Чл. 3. (1) Предметът на дейност на ДКИ „КЦ „Двореца“ е: опазване и представяне на културни ценности; осъществяване на културни дейности и прояви; осъществяване на трансгранично и регионално сътрудничество по опазване и развитие на етнокултурното разнообразие и религии; популяризиране на културно-историческото наследство чрез културен туризъм.
(2) Държавният културен институт „Културен център „Двореца“ може да извършва и допълнителни дейности, включително и стопански, свързани с основните, като получените допълнителни средства остават на негово разпореждане.
Чл. 4. Държавният културен институт „Културен център „Двореца“ се създава, преобразува и закрива от Министерския съвет по предложение на министъра на културата.
Раздел IІ
Основни функции и задачи
Чл. 5. Държавният културен институт „Културен център „Двореца“ определя самостоятелно своите основни задачи съобразно предмета си на дейност, като:
1. организира и осъществява дейности по издирване, изучаване, опазване и представяне на движими и недвижими културни ценности с познавателна, образователна и естетическа цел;
2. организира и осъществява културни дейности и прояви;
3. организира и осъществява трансгранично регионално сътрудничество по опазване и развитие на етнокултурното разнообразие и религиите;
4. организира и провежда национални и международни научни прояви;
5. осъществява експозиционна, популяризаторска и издателска дейност в страната и в чужбина;
6. осигурява условия за съхраняване, опазване и експониране на движимите и недвижимите културни ценности;
7. управлява представените му имоти;
8. извършва допълнителни дейности, включително и стопански, свързани с предмета на дейност по чл. 3.
Раздел IIІ
Устройство и управление
Чл. 6. В рамките на утвърдената численост на персонала ДКИ „КЦ „Двореца“ определя самостоятелно своята структура.
Чл. 7. (1) Държавният културен институт „Културен център „Двореца“ се ръководи от директор.
(2) Директорът на ДКИ „КЦ „Двореца“ се назначава от министъра на културата след провеждане на конкурс.
(3) Правата и задълженията на директора се определят в кратка характеристика или описание на работата.
Чл. 8. (1) Директорът:
1. представлява ДКИ „КЦ „Двореца“ пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;
2. организира и ръководи дейността на ДКИ „КЦ „Двореца“;
3. прилага системата на делегирания бюджет, която му дава право:
а) да се разпорежда самостоятелно със средствата на института;
б) да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му приходи и разходи, като уведомява за това Министерството на културата;
в) да определя числеността на персонала и възнагражденията на служителите и работниците при спазване на нормите, определени в съответните нормативни актове;
4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работниците и служителите в ДКИ „КЦ „Двореца“;
5. организира дейността по опазване на движимото и недвижимото имущество, предоставено за управление;
6. определя размера на материалните стимули за служителите в съответствия с наличните средства и нормативните изисквания.
(2) Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от определен от него със заповед за всеки конкретен случай служител на ДКИ „КЦ „Двореца“.
Раздел IV
Финансиране
Чл. 9. Финансирането на ДКИ „КЦ „Двореца“ се осъществява със средства от държавния бюджет, като се прилага системата на делегирания бюджет. Средствата от държавния бюджет се определят на база на стандарти за финансиране, одобрени от Министерския съвет, и включват:
1. субсидия, определена на базата на стандарти за финансиране, одобрени от Министерския съвет;
2. допълващи стандарти;
3. установеното в края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията на музея;
4. реализираните собствени приходи;
5. средствата по други програми и проекти, бенефициент по които е музеят;
6. средствата за реализиране на творчески програми и проекти, финансирани от Министерството на културата на конкурсен принцип;
7. средствата, предоставени от общини по сключени договори.
Раздел V
Организация на работата
Чл. 10. Организацията на труда в ДКИ „КЦ „Двореца“, разпределението на работното време и спазването на трудовата дисциплина се уреждат с правилник за вътрешния трудов ред, издаден от директора, в съответствия с изискванията на Кодекса на труда.
Чл. 11. (1) Държавният културен институт „Културен център „Двореца“ осигурява дни и часове за посещение на експонирани движими и недвижими културни ценности, съобразени със свободното време на различните видове и категории посетители, и ги обявява на подходящи места и на интернет страницата си.
(2) За индивидуално или групово посещение на експозиции се заплащат входни билети. Входните билети, платени в брой, са придружени от фискална касова бележка от фискално устройство или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД) съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г. на Министерството на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 106 от 2006 г.).
Заключителни разпоредби
§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 4 от ПМС № 91 от 2004 г. за преобразуване на Архитектурно-парков комплекс „Двореца“ – Балчик, към министъра на културата в държавен културен институт (ДВ, бр. 41 от 2004 г.) и отменя Устройствния правилник на Държавен културен институт „Културен център „Двореца“ – Балчик (ДВ, бр. 61 от 2004 г.).
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:  Вежди Рашидов
5189