Министерски съвет
брой: 46, от дата 17.6.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.7


Постановление № 142 от 14 юни 2016 г. за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142  ОТ 14 ЮНИ 2016 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 58, 76 и 101 от 2014 г., бр. 37 и 57 от 2015 г. и бр. 2 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 след думите „Европейските структурни и инвестиционни фондове“ се добавя „наричани по-нататък „ЕСИФ“ и се поставя запетая, а думите „наричан по-нататък „Комитета“ и запетаята пред тях се заличават.
§ 2. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст след думата „Комитетът“ се добавя „за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за периода 2014 – 2020 г., наричан по-нататък „Комитета“.
2. В т. 3 думата „програма“ се заменя с „програма или програми“.
3. В т. 10 думата „одобрява“ се заменя с „приема“.
4. Създава се нова т. 13:
„13. да разглежда предложения за намаляване на административната тежест при изпълнението на програмите и да следи за предприетите действия за намаляване на административната тежест;“.
5. Досегашната т. 13 става т. 14.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, т. 4 думите „директорът на дирекция“ се заменят с „директорите на дирекции“.
2. Алинеи 5 и 6 се отменят.
3. В ал. 7 се създава изречение второ:
„Когато някое от лицата по ал. 4 не посочи в определения срок, който не може да бъде по-кратък от 7 работни дни, основен и резервни членове за представители в състава на Комитета, заповедта се издава, без да бъдат включени поименно представители на съответното ведомство/организация/група организации.“
4. В ал. 8, т. 3 думите „директорът на дирекция „Наблюдение, координация и контрол на Разплащателната агенция“ на“ се заменят с „ръководителят на Звеното за наблюдение, координация и контрол на дейността на Разплащателната агенция в“, а думата „дирекцията“ се заменя със „звеното“.
§ 4. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Българската академия на науките, Селскостопанската академия и Съветът на ректорите на висшите училища в Република България определят един основен и двама резервни членове, които участват в дейността на Комитета на ротационен принцип.
(2) Определянето на представителите по ал. 1 и редът на тяхното участие в Комитета се извършва съгласно раздел I на приложение № 1.“
§ 5. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. (1) Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност по чл. 3, ал. 3, т. 10 трябва да отговарят на следните общи критерии:
1. да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедура за избор съгласно раздел I на приложение № 2;
2. да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедура за избор съгласно раздел I на приложение № 2;
3. да имат опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на стратегии/програми или политики;
4. да имат опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка/Споразумението за партньорство/програми или проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз.
(2) Лицата по чл. 3, ал. 3, т. 10 не може да членуват в представителните на национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет.
(3) Лицата по чл. 3, ал. 3, т. 10 се избират при условия и по ред съгласно раздел I на приложение № 2. Избраните лица определят общо за съответната група един основен член и до трима резервни членове за участие в Комитета.
(4) Определеният основен член, както и резервните членове трябва да отговарят на следните условия:
1. да не е осъждан за престъпление с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран;
2. да има минимум 2 години опит в сферата на дейност на лицата, за чийто представител е номиниран;
3. да има опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка/Споразумението за партньорство/програми или проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;
4. да е служител или да е член на върховен орган или на управителен орган на някое от лицата по ал. 3.“
§ 6. В чл. 7 се създава ал. 5:
„(5) Поканата, дневният ред и всички документи, подлежащи на одобрение, се изпращат от Секретариата на основните и на резервните членове на Комитета и на наблюдателите и на резервните наблюдатели в Комитета най-малко 10 работни дни преди датата на заседанието.“
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „общо съгласие“ се заменят с „единодушие“.
2. В ал. 2 думите „общо съгласие“ се заменят с „единодушие“ и думата „приема“ се заменя с „взема“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Комитетът може да взема решения и неприсъствено, с изключение на решенията по чл. 2, ал. 1, т. 11 и 12.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При процедура за неприсъствено вземане на решение председателят изпраща проекта на решение и документите във връзка с решението на членовете на Комитета за съгласуване. Срокът за представяне на становищата не може да бъде по-кратък от 10 работни дни от изпращането на проекта на решение и приложените към него документи.“
5. Създават се ал. 5 – 7:
„(5) Проектът на решение се счита за приет, когато е съгласуван от повече от две трети от членовете с право на глас. При липса на писмен отговор от страна на член на Комитета се приема, че той съгласува проекта на решение без бележки.
(6) В случаите на изменения в представения за съгласуване проект на решение или приложените към него документи въз основа на получените становища председателят изпраща повторно проекта на решение на членовете на Комитета за съгласуване за срок, който не може да бъде по-кратък от 3 работни дни. С проекта на решение се изпраща и справка за отразяване на получените становища.
(7) За проведената процедура за неприсъствено вземане на решение се изготвя протокол, който се одобрява от председателя и се изпраща на членовете в срок до 3 работни дни от одобряването му.“
§ 8. В чл. 9, ал. 1 думата „другите“ се заличава, а думата „представителни“ се заменя с „представителните“.
§ 9. В чл. 11, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „програма, съфинансирана“ се заменят с „програма или програми, съфинансирани“, а думата „програмата“ се заменя с „програмата или програмите“.
2. В т. 2 думите „разглежда и одобрява индикативната годишна работна програма, която се изготвя от управляващия орган на съответната програма“ се заменят със „съгласува по предложение на ръководителя на управляващия орган на съответната програма индикативна годишна работна програма“, а думата „нея“ се заменя с „тях“.
3. В т. 3 навсякъде думите „процедури за“ се заменят с „процедури чрез“, а думата „операции“ се заменя с „проектни предложения“.
4. В т. 7 думите „се информира“ се заменят със „следи“.
5. В т. 9 думите „от сертифициращите органи по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и от Разплащателната агенция по Програмата за развитие на селските райони, за финансовото управление и изпълнение на съответната програма“ се заменят със „за финансовото управление и изпълнение на съответната програма, включително за сертифицираните разходи по съответната програма“.
6. В т. 13 думите „съответната програма“ се заменят със „съответната програма или програми“, а думите „наблюдение на програмата“ се заменят с „наблюдение на програмата или програмите“.
7. Точка 16 се отменя.
8. Точка 17 се изменя така:
„17. в случай на прилагане на финансови инструменти по съответната програма:
а) да получава информация за предварителната оценка за всеки от инструментите;
б) да разглежда напредъка в изпълнението на финансовите инструменти;
в) да получава информация за разпоредбите относно базираното на изпълнението изчисление на извършените разходи за управление или на таксите за управление на финансовия инструмент и да получава ежегодни доклади за разходите и таксите, които са били действително платени през предходната календарна година.“
9. Създава се нова т. 20:
„20. да разглежда предложения за намаляване на административната тежест при изпълнението на съответната програма и да следи за предприетите действия за намаляване на административната тежест;“.
10. Досегашните т. 20 и 21 стават съответно т. 21 и 22.
§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „програмата“ се заменя с „програмата или програмите“.
2. В ал. 2 думата „програмата“ се заменя с „програмата или програмите“.
3. В ал. 3:
а) в основния текст думата „програмата“ се заменя с „програмата или програмите“;
б) в т. 3 думата „съответна“ се заменя със „съответната“;
в) точка 9 се изменя така:
„9. по един представител на следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност:
а) организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
б) организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
в) екологични организации;
г) организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата.“
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) За членове могат да бъдат определяни представители и на други групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, имащи отношение към мерките, които ще се финансират по съответната програма.“
5. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) По инициатива на председателя в състава на Комитета за наблюдение на програмата или програмите може да се включват до трима допълнителни членове, извън посочените в ал. 3 и 4, които:
1. имат отношение към мерките, които ще се финансират по съответната програма, и
2. не осъществяват дейност в частна полза.
(6) При определяне на членовете по ал. 5 се спазва принципът за недискриминация и равнопоставеност, като при необходимост се прилага процедурата по чл. 13а, ал. 3.“
6. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея навсякъде думите „наблюдение на програмата“ се заменят с „наблюдение на програмата или програмите“.
7. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) Съставът на Комитета за наблюдение на програмата или програмите, основните и резервните членове се определят поименно с писмена заповед на министъра, на чието подчинение е управляващият орган на съответната програма, а за Оперативна програма „Добро управление“ – с писмена заповед на ръководителя на управляващия орган на програмата или на оправомощено от него длъжностно лице. Когато лице по ал. 7 не определи в съответния срок, който не може да бъде по-кратък от 7 работни дни, основен и резервни членове в състава на Комитета за наблюдение на програмата или програмите, в заповедта не се посочват поименно представители на съответното ведомство/организация/група организации.“
8. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея т. 3 се изменя така:
„3. ръководителят на Звеното за наблюдение, координация и контрол на дейността на Разплащателната агенция в Министерството на земеделието и храните или определени от него служители на звеното;“.
9. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 9“.
§ 11. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Българската академия на науките, Селскостопанската академия и Съветът на ректорите на висшите училища в Република България определят един основен и двама резервни членове, които участват в дейността на Комитета за наблюдение на програмата или програмите на ротационен принцип.
(2) Определянето на представителите по ал. 1 и на реда за тяхното участие в Комитета за наблюдение на програма или програми се извършва съгласно раздел II на прило­жение № 1.“
§ 12. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност по чл. 12, ал. 3, т. 9 и ал. 4 трябва да отговарят на следните критерии:
1. да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедура за избор съгласно раздел II на приложение № 2;
2. да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявление за участие в процедура за избор съгласно раздел II на приложение № 2;
3. да имат опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на стратегии/програми или политики;
4. да имат опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка/Споразумението за партньорство/програми или проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз.
(2) Лицата по чл. 12, ал. 3, т. 9 и ал. 4 не може да членуват в представителните на национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет.
(3) Лицата по чл. 12, ал. 3, т. 9 и ал. 4 се избират при условия и по ред съгласно раздел ІІ на приложение № 2. Избраните лица определят общо за съответната група един основен член и до трима резервни членове за участие в Комитета за наблюдение на програмата или програмите.
(4) Определеният основен член, както и резервните членове трябва да отговаря на следните условия:
1. да не е осъждан за престъпление с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран;
2. да има минимум 2 години опит в сферата на дейност на лицата, за чийто представител е номиниран;
3. да има опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка/Споразумението за партньорство/програми или проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;
4. да е служител или да е член на върховен орган или на управителен орган на някое от лицата по ал. 3.
(5) За всеки Комитет за наблюдение на програма или програми конкретните групи лица по чл. 12, ал. 4 се определят в поканата по т. 1 от раздел II на приложение № 2 според мерките, които ще се финансират по съответната програма или програми.“
§ 13. В чл. 14 думата „програмата“ се заменя с „програмата или програмите“.
§ 14. В чл. 15 думата „програма“ се заменя с „програма или програми“.
§ 15. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. Навсякъде думата „програмата“ се заменя с „програмата или програмите“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Поканата, дневният ред и всички документи, подлежащи на одобрение, се изпращат на основните и на резервните членове на Комитета за наблюдение на програмата или програмите и на наблюдателите и резервните наблюдатели в Комитета най-малко 10 работни дни преди датата на заседанието.“
§ 16. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „общо съгласие“ се заменят с „единодушие“ и думата „програмата“ се заменя с „програмата или програмите“.
2. В ал. 2 думите „общо съгласие“ се заменят с „единодушие“ и думите „програмата приема“ се заменят с „програмата или програмите взема“.
3. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Комитетът за наблюдение на програмата или програмите може да взема решения и неприсъствено, с изключение на решенията по чл. 11, ал. 1, т. 13 и 14.
(4) При процедура за неприсъствено вземане на решение председателят изпраща проекта на решение и документите във връзка с решението на членовете на Комитета за наблюдение на програмата или програмите за съгласуване. Срокът за представяне на становища не може да бъде по-кратък от 10 работни дни от изпращането на проекта на решение и приложените към него документи.“
4. Създават се ал. 5 – 7:
„(5) Проектът на решение се счита за приет, когато е съгласуван от повече от две трети от членовете с право на глас. При липса на писмен отговор от страна на член на Комитета за наблюдение на програмата или програмите се приема, че той съгласува проекта на решение без бележки.
(6) В случаите на изменения в представения за съгласуване проект на решение или в приложените към него документи въз основа на получените становища председателят изпраща повторно проекта на решение на членовете на Комитета за наблюдение на програмата или програмите за съгласуване за срок, който не може да бъде по-кратък от 3 работни дни. С проекта на решение се изпраща и справка за отразяване на получените становища.
(7) За проведената процедура за неприсъствено вземане на решение се изготвя протокол, който се одобрява от председателя и се изпраща на членовете в срок до 3 работни дни от одобряването му.“
§ 17. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. Навсякъде думата „програмата“ се заменя с „програмата или програмите“.
2. В ал. 1 думата „другите“ се заличава, а думата „представителни“ се заменя с „представителните“.
3. В ал. 3 след думите „т. 9“ се добавя „и ал. 4“.
§ 18. Създава се чл. 19:
„Чл. 19. (1) Член, съответно резервен член, на комитетите по чл. 1 и 10 не може да участва в обсъждането, подготовката, вземането и изпълнението на решения, когато той или свързани с него лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси са заинтересувани от съответното решение или когато има със заинтересувани лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност.
(2) В случай че по отношение на член, съответно резервен член, на комитетите по чл. 1 и 10 възникне конфликт на интереси, той е длъжен незабавно да информира председателя на Комитета.
(3) Всеки член, съответно резервен член, на комитетите по чл. 1 и 10 е задължен да декларира наличие или липса на частни интереси, свързани с дейността му в съответния комитет за наблюдение, като за целта подписва декларация.“
§ 19. Създава се приложение № 1 към чл. 4, ал. 2 и чл. 13, ал. 2:
„Приложение № 1  към чл. 4, ал. 2 и чл. 13, ал. 2
Процедура за определяне на представители на академичната общност за участие в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и в комитетите за наблюдение на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014 – 2020 г.
Раздел I
Процедура за определяне на представители на академичната общност за участие в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство по чл. 1.
1. Основният и резервните членове на представителите по чл. 3, ал. 3, т. 9 в Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство се определят след отправяне на писмена покана от председателя на Комитета до председателите на Българската академия на науките, на Селскостопанската академия и на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България.
2. В срок до 15 дни от получаването на поканата председателите на Българската академия на науките, на Селскостопанската академия и на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България определят по един представител и уведомяват писмено председателя на Комитета за определените от тях представители.
3. Определените по т. 2 лица представляват академичната общност в Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство на ротационен принцип за срок една година, като един от тримата посочени представители е основен член, а другите двама са резервни членове.
4. Редът за последователно представителство в Комитета е, както следва:
а) Българска академия на науките;
б) Селскостопанска академия;
в) Съвет на ректорите на висшите училища в Република България.
Раздел II
Процедура за определяне на представители на академичната общност за участие в състава на Комитета за наблюдение на програмите, съфинансирани от ЕСИФ по чл. 10.
1. Основният и резервните членове на представителите по чл. 12, ал. 3, т. 8 в Комитета за наблюдение на програмата или програмите се определят след отправяне на писмена покана от председателя на Комитета за наблюдение на съответната програма или програми до председателите на Българската академия на науките, на Селскостопанската академия и на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България.
2. В срок до 15 дни от получаването на поканата председателите на Българската академия на науките, на Селскостопанската академия и на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България определят по един представител и уведомяват писмено председателя на Комитета за наблюдение на програмата или програмите за определените от тях представители.
3. Определените по т. 2 лица представляват академичната общност в Комитета за наблюдение на програмата или програмите на ротационен принцип за срок една година, като един от тримата посочени представители е основен член, а другите двама са резервни членове.
4. Редът за последователно представителство в Комитета за наблюдение на програмата или програмите е, както следва:
а) Българска академия на науките;
б) Селскостопанска академия;
в) Съвет на ректорите на висшите училища в Република България.“
§ 20. Създава се приложение № 2 към чл. 4а, ал. 3 и чл. 13а, ал. 3:
„Приложение № 2  към чл. 4а, ал. 3 и чл. 13а, ал. 3
Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и на комитетите за наблюдение на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014 – 2020 г.
Раздел I
Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство по чл. 1.
1. На Единния информационен портал за обща информация за изпълнението и управлението на ЕСИФ www.eufunds.bg се публикува покана за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство.
2. В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице по смисъла на чл. 3, ал. 3, т. 10 подава писмено заявление за участие в избора до директора на дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет.
3. Лице по чл. 3, ал. 3, т. 10 не може да подаде повече от едно заявление.
4. Писменото заявление по т. 2 се представя по образец, утвърден от заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика. Към заявлението се прилагат:
а) решение за първоначална съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние;
б) списък с описание на изпълняваните проекти, програми и/или дейности съгласно чл. 4а, ал. 1, т. 3 и 4;
в) декларация за обстоятелствата по чл. 4а, ал. 1, т. 2 и ал. 2.
5. В срок до 10 работни дни след изтичането на срока по т. 2 директорът на дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет уведомява лицата, отговарящи на критериите по чл. 4а, ал. 1 и 2, и ги кани да излъчат един общ представител на съответната група по чл. 3, ал. 3, т. 10 за основен член и до трима представители за резервни членове.
6. В срок до 7 работни дни от получаване на поканата по т. 5 лицата по т. 5 писмено уведомяват директора на дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет за излъчените представители, като представят доказателства за общото им одобрение.
7. В 14-дневен срок от уведомлението по т. 5 излъченият основен член и резервните членове представят на директора по т. 6 документи, доказващи обстоятелствата по чл. 4а, ал. 4.
8. До предоставянето на документите по т. 7 съответният основен член или резервен член не се включва поименно в заповедта по чл. 3, ал. 7 и не може да участва в заседанията и вземането на решения от Комитета за наблюдение.
9. При промяна на основния член или на резервен член лицата по т. 5 писмено уведомяват директора по т. 6 за промяната и предоставят документи, доказващи обстоятелствата по чл. 4а, ал. 4.
10. Когато след изтичането на срока по т. 2 за някоя от групите юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност всички лица, подали заявление за участие в избора, не отговарят на изискванията по чл. 4а, ал. 1 и 2, за конкретната група се провежда повторна процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в срок до 3 месеца след изтичането на срока по т. 2.
11. Когато в срока по т. 2 за някоя от групите юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност не са получени заявления, за конкретната група се провежда повторна процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност преди следващото заседание на Комитета за наблюдение на програмата или програмите, но не по-рано от една година преди провеждането на първата процедура за избор.
Раздел II
Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на комитетите за наблюдение на програмите, съфинансирани от ЕСИФ по чл. 10.
1. Управляващият орган публикува на Единния информационен портал за обща информация за изпълнението и управлението на ЕСИФ www.eufunds.bg и на електронната страница на съответната програма покана за участие на лицата по чл. 12, ал. 3, т. 9 и ал. 4 в избора на представители на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в комитетите за наблюдение на програма или програми по чл. 10.
2. В поканата по т. 1 се определят конкретните групи лица по чл. 12, ал. 4 според мерките, които ще се финансират по съответната програма или програми.
3. В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице по смисъла на чл. 12, ал. 3, т. 9 и ал. 4 подава писмено заявление за участие в избора до ръководителя на административното звено, което е определено за управляващ орган на съответната програма.
4. Лице по чл. 12, ал. 3, т. 9 и ал. 4 не може да подаде повече от едно заявление.
5. Писменото заявление по т. 3 се представя по образец, утвърден от заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика. Към заявлението се прилагат:
а) решение за първоначална съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние;
б) списък с описание на изпълняваните проекти, програми и/или дейности съгласно чл. 13а, ал. 1, т. 3 и 4;
в) декларация за обстоятелствата по чл. 13а, ал. 1, т. 2 и ал. 2.
6. В срок до 10 работни дни след изтичането на срока по т. 3 ръководителят на административното звено, което е определено за управляващ орган на съответната програма, уведомява лицата, отговарящи на критериите по чл. 13а, ал. 1 и 2, и ги кани да излъчат един общ представител на съответната група юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за основен член и до трима представители за резервни членове.
7. В срок до 7 работни дни от получаването на поканата по т. 6 лицата по т. 6 писмено уведомяват ръководителя на административното звено, което е определено за управляващ орган на съответната програма, за излъчените представители, като представят доказателства за общото им одобрение.
8. В 14-дневен срок от уведомлението по т. 7 излъченият основен член и резервните членове представят на ръководителя на административното звено, което е определено за управляващ орган на съответната програма, документи, доказващи обстоятелствата по чл. 13а, ал. 4.
9. До предоставянето на документите по т. 8 съответният основен член или резервен член не се включва поименно в заповедта по чл. 12, ал. 8 и не може да участва в заседанията и вземането на решения от Комитета за наблюдение на програмата или програмите.
10. При промяна на основен член или на резервен член одобрените организации по т. 2 писмено уведомяват ръководителя на административното звено, което е определено за управляващ орган на съответната програма, и предоставят документите, доказващи обстоятелствата по чл. 13а, ал. 4.
11. Когато след изтичането на срока по т. 3 за някоя от групите юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност всички лица, подали заявление за участие в избора, не отговарят на изискванията по чл. 13а, ал. 1 и 2, за конкретната група се провежда повторна процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в срок до 3 месеца след изтичането на срока по т. 3.
12. Когато в срока по т. 3 за някоя от групите юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност не са получени заявления, за конкретната група се провежда повторна процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност преди следващото заседание на Комитета, но не по-рано от една година преди провеждането на първата процедура за избор.“
§ 21. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“.
§ 22. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се отменя.
2. В т. 4 думите „искане за плащане по програма“ се заменят със „заявление за плащане и на годишните счетоводни отчети по програмите“.
§ 23. В допълнителните разпоредби се създава параграф 1а:
„§ 1а. (1) Управителен комитет за съвместен план за действие се създава за изпълнение на дейности по чл. 108, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 в срок до три месеца от датата на одобрение на съвместния план за действие от Европейската комисия.
(2) Съставът на управителния комитет се определя със заповед на ръководителя на управляващия орган на съответната програма при осигуряване на принципа на партньорство чрез спазване на изискванията на чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, на Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията от 7 януари 2014 г. относно Европейски кодекс на поведение за партньорство в рамките на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ОВ, L 74/1 от 14 март 2014 г.) и разпоредбите на това постановление. Предложението за състав на управителния комитет се съгласува със съответния комитет за наблюдение на програмата или програмите.
(3) Управителният комитет приема вътрешни правила за работа след съгласуване със съответния комитет за наблюдение на програмата или програмите.“
§ 24. В § 5 от заключителните разпоредби думите „заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър“ се заменят с „министъра“ и думите „министъра на образованието и науката“ се заменят със „заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката“.
§ 25. Параграф 7 от заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 7. Постановлението се приема на основание чл. 15, ал. 2 и 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.“
§ 26. Навсякъде в постановлението думите „Европейските структурни и инвестиционни фондове“ се заменят с „ЕСИФ“.
Заключителни разпоредби
§ 27. В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението:
1. заместник министър-председателят по Европейските фондове и икономическата политика утвърждава образец на заявление по т. 4 на раздел I на приложение № 2 и образец на заявление по т. 5 на раздел II на приложение № 2;
2. председателите на комитетите за наблюдение по чл. 1 и 10 привеждат в съответствие с постановлението вътрешните правила за работа на комитетите.
§ 28. В срок до 3 месеца от влизането в сила на постановлението съставите на комитетите за наблюдение на програмите се привеждат в съответствие с изискванията на чл. 12, ал. 3, т. 9.
§ 29. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
4829