Министерство на земеделието и храните
брой: 46, от дата 17.6.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.17


Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 10  от 10 юни 2016 г.
за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 20142020 г.
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Чл. 2. Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ има за цел:
1. икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспособни единици;
2. ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства;
3. подобряване на опазването на околната среда и борба с климатичните промени.
Чл. 3. Финансовата помощ се предоставя в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност.
Глава втора
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел I
Обхват на дейностите
Чл. 4. (1) Финансовата помощ по тази наредба е безвъзмездна и се предоставя за устойчиво развитие и растеж на малките земеделски стопанства.
(2) Не се предоставя финансова помощ за дейности, свързани с производството на тютюн.
(3) Не се предоставя финансова помощ за земеделски стопанства, които продължават да отглеждат тютюн след края на стопанската година, в която е сключен договорът за предоставяне на финансовата помощ.
Раздел II
Изисквания към кандидатите
Чл. 5. (1) За подпомагане могат да кандидатстват:
1. физически лица, навършили 18 години;
2. еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) или дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон;
3. кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.
(2) Към датата на подаване на заявлението за подпомагане лицата по ал. 1 трябва да:
1. са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), наричана по-нататък „Наредба № 3 от 1999 г.“;
2. са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година;
3. имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между 2000 евро и 7999 евро включително;
4. са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;
5. са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
6. са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия;
7. не са одобрени за подпомагане по реда на тази наредба, както и по реда на:
а) Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 22 от 2015 г.);
б) Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 84 от 2015 г.);
в) Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 42 от 2008 г.);
г) Наредба № 14 от 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 40 от 2015 г.);
8. не им е издавана заповед за одобрение за подпомагане по реда на Наредба № 28 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 74 от 2008 г.) (Наредба № 28 от 2008 г.) за последните пет години; когато кандидатите имат издадени заповеди за одобрение по Наредба № 28 от 2008 г., са допустими за подпомагане по реда на тази наредба, ако към датата на подаване на заявлението за подпомагане:
а) успешно са приключили петгодишния си ангажимент по Наредба № 28 от 2008 г. и е изтекла петата стопанска година от изпълнението на бизнесплана, и
б) са получили всичките плащания по реда на Наредба № 28 от 2008 г., и
в) е изтекла стопанската година, през която са подали заявка за петото си плащане по реда на Наредба № 28 от 2008 г.
(3) За едноличните търговци по ал. 1, т. 2, които са регистрирани през годината на кандидатстване в търговския регистър и като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., обстоятелствата по ал. 2, т. 2 и 3 могат да се доказват и в качеството им на физически лица.
(4) Договорите за наем и/или аренда на земята, върху която са разположени културите, включени при определяне на изискуемия минимален икономически размер на стопанството от 2000 евро СПО, трябва да са:
1. влезли в сила към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
2. с минимален срок на действие пет години от датата на подаване на заявлението за подпомагане.
(5) Цялата налична в земеделското стопанство земя по ал. 2, т. 4 трябва да се стопанисва от кандидата:
1. с правно основание за ползване съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители през целия период считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане до изтичане на пет години от датата на подписване на договор за предоставяне на финансова помощ;
2. в съответствие с чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители;
3. в съответствие с режимите на защитените територии съгласно Закона за защитените територии и/или режимите на защитените зони съгласно Закона за биологичното разнообразие за площите/дейностите от стопанството, които попадат в тях.
(6) Изискванията по ал. 2, т. 7 и 8 се прилагат и за съпруга/съпругата на кандидата физическо лице, на собственика на предприятието на кандидата ЕТ, както и на собственика/собствениците на капитала на юридическото лице и на членовете на кооперацията.
(7) Лицата по ал. 1, т. 2 и 3 се подпомагат и при условие, че собственикът/собствениците на капитала на юридическото лице или собственикът на предприятието на ЕТ или членовете на кооперацията е/са физическо лице/физически лица, което/които отговаря/т на изискванията по ал. 2, т. 7 и 8.
(8) Икономическият размер на стопанството, измерен в СПО, се изчислява по таблица съгласно приложение № 1.
(9) Когато икономическият размер на стопанството по ал. 2, т. 3 се доказва с намерения за засаждане/засяване на земеделски култури през текущата спрямо кандидатстването стопанска година, в заявлението задължително се посочват сроковете, в които ще се извърши засаждането/засяването на земеделските култури. При изчисляване на икономическия размер на стопанството по ал. 2, т. 3 не се допуска включване на животни с намерения за придобиване през текущата стопанска година.
(10) Не се счита за изпълнено условието по ал. 2, т. 3, когато:
1. съпругът/съпругата на кандидата физическо лице, на собственика/собствениците на капитала на юридическото лице или на собственика на предприятието на ЕТ, на член на кооперацията има отделно земеделско стопанство, включително като собственик на ЕТ или ЕООД/ООД, и/или като притежател на мажоритарен дял в юридическо лице, и общият сбор на икономическия размер на земеделските стопанства надвишава 7999 евро СПО; общият сбор се изчислява на база, равна правопропорционално на процентите собственост/дялове от юридическото лице;
2. кандидатът физическо лице или кандидатът ЕООД/ООД, или собственикът на капитала на кандидата ЕООД, или собственикът на 50 на сто или повече от капитала на кандидата ООД, или собственикът на предприятието на кандидата ЕТ, или някой от членовете на кооперацията притежава мажоритарен дял в юридическо лице, което има отделно земеделско стопанство, и общият сбор на икономическия размер на земеделските стопанства надвишава 7999 евро СПО; общият сбор се изчислява на база, равна правопропорционално на процентите собственост/дялове от юридическото лице;
3. кандидатът е ЕООД и едноличният собственик на капитала има отделно земеделско стопанство като физическо лице или ЕТ или когато кандидатът е ООД и собственикът на 50 на сто или повече от капитала има отделно земеделско стопанство като физическо лице или ЕТ, или когато кандидатът е кооперация и член на кооперацията и има отделно земеделско стопанство като физическо лице или ЕТ и общият сбор на икономическия размер на земеделските стопанства надвишава 7999 евро СПО; общият сбор се изчислява на база, равна правопропорционално на процентите собственост от юридическото лице.
(11) При изчисляване на общия начален икономически размер на стопанството по ал. 2, т. 3 се взема предвид цялата налична в земеделското стопанство земя.
(12) Условието по ал. 2, т. 2 се доказва с представянето на:
1. справка-декларация за приходи от земеделски дейности по образец съгласно приложение № 2;
2. заверено копие от териториалната дирекция на Националната агенция по приходите (ТД на НАП) на годишна данъчна декларация (ГДД) за предходната календарна година от годината на подаване на заявлението за подпомагане; към ГДД се прилагат съставните части на финансовия отчет съгласно изискванията на Закона за счетоводството (ЗСч), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО);
3. документи, доказващи правно основание за ползване на имотите, на които е произведена селскостопанската продукция, чрез чиято реализация са сформирани приходите/доходите в ГДД за предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване, съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители; имотите под наем или аренда, в т.ч. имотите, попадащи извън обхвата на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, трябва:
а) да са ползвани въз основа на документи, доказващи правното основание за ползване, които са регистрирани в общинската служба по земеделие по реда на чл. 37б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи не по-късно от края на предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване, и/или
б) не по-късно от края на предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване да са посочени в анкетните формуляри на анкетната карта по Наредба № 3 от 1999 г. за стопанската година, през която е произведена селскостопанската продукция, чрез чиято реализация са сформирани приходите/доходите в ГДД, и/или
в) да са ползвани въз основа на документи, доказващи правното основание за ползване, които са нотариално заверени не по-късно от края на предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване;
4. за приходи, сформирани от продажба на земеделски продукти от животновъдство, се изисква удостоверение за регистрация на животновъден обект по смисъла на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност или документ, че животновъдният обект е вписан в списъка в Интегрираната информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти по смисъла на чл. 51, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване;
5. приходни/разходни документи, в случай че са издадени съгласно ЗСч, ЗДДФЛ и ЗКПО, свързани със земеделската дейност, от която са сформирани приходите/доходите за предходната календарна година от годината на кандидатстване.
(13) Когато земята, върху която са разположени културите, включени при определяне на изискуемия минимален икономически размер на стопанството от 2000 евро СПО, се обработва на база на споразумение за масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, кандидатът за същия размер на площта на земята, върху която са разположени тези култури, трябва да има имоти, включени в споразумението за масиви, които да са негова собственост и/или да са наети/арендувани с минимален срок на действие пет години от датата на подаване на заявлението за подпомагане.
Чл. 6. (1) Не се подпомагат кандидати/ползватели на помощта:
1. при наличие на някое от обстоятелствата за отстраняване по чл. 131, параграф 4 във връзка с чл. 106, параграф 1 и чл. 107 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L, бр. 298 от 26 октомври 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012“;
2. които имат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“;
3. включени в Системата за ранно откриване и отстраняване по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.
(2) Не се предоставя финансова помощ, в случай че представляващият кандидата/ползвателя на помощта едноличен търговец или търговско дружество и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, председателят и членовете на кооперацията, както и лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта:
1. попада в някоя от категориите, определени в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;
2. е обект на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;
3. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководител на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО), или със служители на ръководна длъжност в Разплащателната агенция (РА) или УО;
4. е лице, което е на трудово или служебно правоотношение в РА или УО, както и до изтичане на една година от прекратяване на правоотношението.
(3) Изпълнението на изискванията по ал. 1 и 2 се доказва със:
1. декларация към момента на подаване на заявлението за подпомагане съгласно приложение № 3;
2. официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация (приложение № 3) за всички останали обстоятелства, включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър.
(4) Кандидати/ползватели, за които е налице обстоятелство по ал. 1 и 2, имат право да представят доказателства при подаване на декларация съгласно приложение № 3 или в срок до 10 работни дни от получаване на уведомление от РА за констатираните обстоятелства по ал. 1 и 2, че са предприели действия, които гарантират тяхната надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
(5) Разплащателната агенция одобрява получаването на финансовата помощ, когато представените доказателства по ал. 4 са достатъчни, за да се гарантира, че кандидатите/ползвателите не попадат в обстоятелствата по ал. 1 и 2.
(6) Изпълнителният директор на РА, а в случаите на делегиране – директорът на съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“, отказва предоставянето на финансовата помощ, когато са налице обстоятелствата по ал. 1 и 2 или представените доказателства по ал. 4 не са достатъчни, за да гарантират, че кандидатите/ползвателите не попадат в обстоятелствата по ал. 1 и 2.
(7) Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на срокове, определени в чл. 106, параграфи 14 и 15 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.
Чл. 7. (1) Не се предоставя финансова помощ на кандидати/ползватели на помощта, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия и за които се установи, че са учредени или преобразувани след 1.01.2014 г. с цел получаване на предимство и подпомагане в противоречие с целите на подмярката по ПРСР 2014 – 2020 г.
(2) Не се дава предимство, а даденото предимство се отнема в случаите, когато бъде установено, че кандидат за подпомагане е създал изкуствено условията, необходими за получаване на това предимство, в противоречие с целите на европейското право и действащото законодателство в областта на селското стопанство.
Раздел III
Финансови условия
Чл. 8. Финансова помощ по реда на тази наредба се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР 2014 – 2020 г.
Чл. 9. (1) Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро.
(2) Финансовата помощ се предоставя за максимален срок от пет години и при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнесплан е изпълнен коректно.
Чл. 10. Изплащането на помощта се извършва на два етапа:
1. първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ съгласно чл. 29;
2. второ плащане в размер на левовата равностойност на 5000 евро – когато след извършена проверка съгласно чл. 36 РА установи коректното изпълнение на бизнесплана.
Чл. 11. Срокът за изпълнение на бизнесплана се определя в договора за предоставяне на финансовата помощ в съответствие със заложената в бизнесплана крайна дата на периода за проверка.
Раздел IV
Изисквания към проектите
Чл. 12. Дейностите по проектите трябва да се осъществят на територията на Република България.
Чл. 13. (1) Кандидатите представят бизнесплан по образец съгласно приложение № 4 за развитие на стопанството за максимален период от пет години.
(2) Стартиране на изпълнението на бизнесплана по ал. 1 може да започне след подаване на заявлението за подпомагане, но не по-късно от девет месеца считано от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.
(3) Бизнеспланът може да бъде изготвен за кандидата безвъзмездно от Националната служба за съвети в земеделието при спазване на условията и изискванията на Наредба № 7 от 2016 г. за прилагане на подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопани“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 36 от 2016 г.), наричана по-нататък „Наредба № 7 от 2016 г.“.
Чл. 14. (1) Бизнеспланът трябва да доказва:
1. жизнеспособността на земеделското стопанство за периода по чл. 13, ал. 1;
2. най-късно до изтичане на посочената в бизнесплана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение:
а) увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо началния размер с най-малко левовата равностойност на 2000 евро, измерен в СПО, и/или
б) увеличаване на обработваемата площ в стопанството с най-малко 20 на сто, в т.ч. на площта със засетите/засадените култури, спрямо датата на кандидатстване (само за изцяло растениевъдни стопанства), и/или
в) увеличаване броя на отглежданите животни (всеки един вид от тях) с най-малко 20 на сто спрямо животните към датата на кандидатстване (само за изцяло животновъдни стопанства), и/или
г) увеличаване на обработваемата площ в стопанството с най-малко 20 на сто, в т.ч. площта на засетите/засадените култури, спрямо датата на кандидатстване и увеличаване броя на отглежданите животни (всеки един вид от тях) с най-малко 20 на сто спрямо животните към датата на кандидатстване (за смесени стопанства);
3. най-късно до изтичане на посочената в бизнесплана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение достигане на съответствие с приложимите Стандарти на Европейския съюз, отнасящи се до подпомаганите дейности, по отношение на съответните ветеринарни и фитосанитарни изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд;
4. че кандидатът физическо лице, собственикът на предприятието на кандидата ЕТ, собственикът/собствениците на капитала на юридическото лице, членът на кооперацията, избран за председател, е поел ангажимент не по-късно от подаване на заявка за второ плащане да бъде преминато обучение, включващо най-малко 18 учебни часа по основните проблеми на опазване на околната среда в земеделието; изпълнението се установява с удостоверение за преминато обучение, издадено от обучаваща институция, съгласно Закона за висшето образование или Закона за професионалното образование и обучение или удостоверение от проведено обучение в обучаваща организация, одобрена по реда на Наредба № 23 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 69 от 2008 г.), или проведено обучение по мярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
5. постигане на поне един специфичен за стопанството резултат съгласно приложение № 5.
(2) Условието по ал. 1, т. 4 не се прилага за кандидати със завършено средно и/или висше образование в областта на опазването на околната среда или които са получили консултантски пакет ТП 2 по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопани“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Условието се доказва с диплома за завършено средно или висше образование в областта на опазване на околната среда или с писмен доклад за изпълнени консултантски пакет/и по подмярка 2.1.2 във формат съгласно приложение № 4 на Наредба № 7 от 2016 г.
(3) Бизнеспланът трябва да показва, че кандидатът ще поддържа размер на стопанството не по-малък от размера, с който е кандидатствал и е бил одобрен, и е подписал договор за предоставяне на финансова помощ, измерен в СПО, за периода от датата на подаване на заявлението за подпомагане до осъществяване на планираното увеличение по ал. 1, т. 2.
(4) Бизнеспланът трябва да съдържа описание на периодите от съответната стопанска година, в която кандидатът планира да извърши засаждане/засяване на земеделските култури за целия период на изпълнението му, както и информация за минималния брой на растенията на единица площ съгласно приложение № 6 за овощни видове, лозя, многогодишни етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, лавандула и мента), маточници и разсадници за трайни насаждения и декоративни култури. Когато се налага промяна на посочените срокове за засаждане/засяване или на минималния брой на растенията на единица площ, кандидатът е длъжен да уведоми РА, като попълни уведомление за промяна по образец, публикувано на електронната страница на РА, като изложи мотивите, наложили промяната, не по-късно от 15 календарни дни от датата на възникване на обстоятелствата, налагащи промяната.
(5) Разплащателната агенция има право в случаите по ал. 4 да изиска от кандидата допълнително да представи становище от дипломиран агроном, удостоверяващо съответствието на посочената в бизнесплана информация с обичайните агротехнически практики, съобразени с вида на културите, спецификите на съответната климатична или почвена област, както и с избраната схема на засаждане/засяване. Кандидатът трябва да представи и копие на дипломата за завършено висше образование на агронома.
(6) Видовете дейности и/или инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, включени в бизнесплана, трябва да съответстват на конкретната дейност на стопанството.
(7) Бизнеспланът задължително включва поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи, необходима/и за нуждите на стопанството.
(8) Условието по ал. 1, т. 3 не се прилага за стопанства, които не попадат в обхвата на прилагане на Стандарти на Европейския съюз по отношение на съответните ветеринарни и фитосанитарни изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд.
(9) За спазване на изискването по ал. 7 не се признават дълготрайни материални и нематериални активи:
1. които кандидатът физическо лице, собственикът/собствениците на капитала на юридическото лице или собственикът на предприятието на кандидата ЕТ или членовете на кооперацията е/са придобил/и от своя съпруг/съпруга и/или от роднини по права линия – без ограничения, и/или от роднини по сватовство от първа степен, както и/или от юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от кандидата юридическо лице или ЕТ, кандидата физическо лице, собственика/собствениците на капитала на юридическото лице или собственика на предприятието на кандидата ЕТ;
2. финансирани по ПРСР 2014 – 2020 г., ПРСР 2007 – 2013 г. и/или други програми за подпомагане с национални средства и/или средства на ЕС.
Чл. 15. (1) При кандидатстване за подпомагане данните за засетите/засадените и/или предстоящите за засяване/засаждане земеделски култури, попълнени в анкетната карта на земеделския стопанин, издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г., трябва да се отнасят за текущата стопанска година спрямо датата на подаване на заявлението за подпомагане.
(2) Допустимият период за създаване на овощни трайни насаждения е от 1 ноември до 14 април на стопанската година. Когато овощните трайни насаждения са засети по вкорeнен по картонажен метод материал, както и ягоди, допустимият период е цялата година.
Чл. 16. (1) Когато кандидатът е подавал заявление за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания, се извършва сравнение между последно заявената за подпомагане по тези схеми и мерки площ и земеделската земя, която е декларирал, че участва в изчислението на икономическия размер на стопанството по чл. 5, ал. 2, т. 3.
(2) Не се предоставя финансова помощ, когато при сравнението по ал. 1 се установи разлика между размера на площите в размер, надвишаващ 3 на сто, и кандидатът не е представил в указания срок мотивирана писмена обосновка, придружена с подкрепящи я доказателства, относно причините за тази разлика.
Чл. 17. (1) След сключване на договора за предоставяне на финансова помощ не се допуска промяна в бизнесплана, свързана със замяна на заложените за отглеждане животни (с изключение на подмяна/замяна на един вид дребен рогат добитък с друг вид такъв) и/или основни земеделски култури, с изключение на преминаване от един вид едногодишни култури в друг вид едногодишни/многогодишни култури и/или от един вид трайни насаждения в друг вид трайни насаждения със същия размер СПО на единица площ. Включването в стопанството на допълнителни и непосочени в бизнесплана видове култури и/или животни е допустимо само след изричното писмено одобрение на РА.
(2) Промяната на вида на отглежданите земеделски култури/животни по ал. 1 е допустима само в случаите, когато заложените в бизнесплана инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи могат да се използват за отглеждането и на новите земеделски култури/животни, освен ако не се извърши съответна промяна и във вида на инвестициите.
(3) Промяната на вида на отглежданите земеделски култури/животни по ал. 1 е допустима само в случаите, когато това не води до несъответствие с изисквания по чл. 19, ал. 5.
Чл. 18. Дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно действащото законодателство, се подпомагат само в случай че кандидатът/ползвателят е представил съответните лицензи, разрешения и/или регистрация.
Чл. 19. (1) Приоритет ще бъде даден на проекти на земеделски стопани, които:
1. към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат животни съгласно приложение № 7;
2. отглеждат култури в сектор „Плодове и зеленчуци“ и/или сектор „Етеричномаслени култури“ съгласно приложение № 8;
3. притежават стопанства, преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 (ОВ L 189/1 от 20 юли 2007 г.) (Регламент (ЕО) № 834/2007);
4. притежават земеделско стопанство, разположено изцяло в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.).
(2) Условията по ал. 1, т. 1 и 2 се считат за изпълнени, в случай че при изчисление на СПО на земеделското стопанство към момента на кандидатстване са включени животни от приложение №7 и/или култури от приложение № 8 и планираното увеличение на стопанството съгласно избраната цел и изискванията на чл. 14, ал. 1, т. 2, изчислено в СПО, е изцяло с отглеждане на животни от приложение № 7 и/или култури от приложение № 8.
(3) Условието по ал. 1, т. 3 се счита за изпълнено, когато част или всички площи/животни в стопанството на кандидата са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007.
(4) Тежестта на критериите за подбор и методиката за нейното изчисление са определени в приложение № 9 и се преценяват към датата на подаване на заявлението за подпомагане съобразно приложените към него документи и заявени данни.
(5) Когато проектът е получил приоритет по критериите, посочени в ал. 1, кандидатът е длъжен да поддържа съответствие с всеки един от критериите, на които е отговарял проектът му през целия период, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане до изтичане на пет години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.
Чл. 20. Допустими за подпомагане са проекти, които при оценяването са получили най-малко 10 точки съгласно критериите за подбор и тяхната тежест, посочени в приложение № 9.
Глава трета
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ОДОБРЕНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Раздел I
Общи изисквания към документите и реда за кандидатстване
Чл. 21. (1) Документите, приложени към заявлението за подпомагане и към заявката за плащане, както и представените от кандидатите/ползвателите при допълнително искане от РА трябва да бъдат:
1. представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата/ползвателя; в случай на представяне на заверени от кандидата/ползвателя копия на документи оригиналите се предоставят за преглед от служител на РА;
2. представени на български език; когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, да бъде легализиран или с апостил; когато документът е издаден в държава – страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г. (ратифицирана със закон – обн., ДВ, бр. 47 от 2000 г.; доп., бр. 30 от 2013 г.) (обн., ДВ, бр. 45 от 2001 г.; попр., бр. 17 от 2014 г.), и между нея и Република България има договор за правна помощ, документът трябва да е представен съгласно разпоредбите на двустранния договор.
(2) Документите по ал. 1 могат да бъдат подадени от лице, упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно.
Чл. 22. (1) Започването и приключването на приема на заявления за подпомагане се определят със заповед на министъра на земеделието и храните. Заповедта съдържа начална и крайна дата за приемане на заявления за подпомагане и бюджета на подмярката за съответния период на прием. Периодът на прием не може да бъде по-кратък от 30 календарни дни.
(2) При вземане на решение за започване на приема на заявления за подпомагане се публикува съобщение най-малко 10 работни дни преди започването на приема на електронните страници на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ и в областните дирекции „Земеделие“.
(3) При вземане на решение за прекратяване на приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 10 работни дни преди прекратяване на приема на електронните страници на МЗХ и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ и областните дирекции „Земеделие“.
(4) При вземане на решение за изменение на заповедта по ал. 1 съобщението се публикува най-малко 10 календарни дни преди влизане в сила на изменението и не по-късно от 10 календарни дни от определената крайна дата на приема на електронните страници на МЗХ и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ и областните дирекции „Земеделие“.
(5) Кандидатите за подпомагане могат да искат разяснения от МЗХ по условията за предоставяне на финансова помощ в срок до 20 календарни дни преди крайната дата за приемане на заявления за подпомагане.
(6) Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХ до 10 календарни дни преди крайната дата за приемане на заявления за подпомагане. Разясненията не съдържат становище относно качеството на заявлението за подпомагане.
Раздел II
Процедура за разглеждане и одобряване на заявления за подпомагане
Чл. 23. (1) Кандидатите за финансово подпомагане подават в съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ по местонахождение на стопанството заявление за подпомагане по образец съгласно приложение № 10 и прилагат документите, указани в същото приложение. Когато стопанството на кандидата се намира на територията на различни областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, заявлението за подпомагане се подава в една от тях по избор на кандидата.
(2) Длъжностно лице от областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ извършва преглед на документите в присъствието на кандидата или изрично упълномощеното лице по чл. 21, ал. 2.
(3) При липса или нередовност на документите по ал. 1 длъжностното лице от областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ връща документите на кандидата или изрично упълномощеното лице заедно с писмено посочване на липсите и нередовностите. В тези случаи кандидатът има право в рамките на определения със заповедта по чл. 22, ал. 1 краен срок да подаде заявление за подпомагане, придружено с документите, посочени в приложение № 10.
(4) В случаите по ал. 3 заявлението за подпомагане може да бъде прието и при липса и/или нередовност на документ, но само когато те се отнасят за документи, издавани от други държавни и/или общински органи и институции, за които кандидатът представи писмени доказателства, че е направил искане за издаване от съответния орган. В тези случаи кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите и поема задължение да представи издадените въз основа на искането документи най-късно в срока по чл. 24, ал. 2, като писмено посочва мотивите и забележките си.
(5) Приетите заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута.
(6) Възможността за подаване на заявления за подпомагане по електронен път се предвижда изрично в заповедта по чл. 22, ал. 1, като в нея се съдържат указания към кандидатите за финансово подпомагане относно реда и начина на подаването на заявленията за подпомагане по електронен път.
Чл. 24. (1) В срок до три месеца от крайната дата за прием на заявления за подпомагане РА:
1. извършва административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;
2. извършва проверка (включително посещение и/или проверка на място) за допустимост за подпомагане с цел установяване на фактическото съответствие с представените документи, като:
а) посещението на място и/или проверката на място се извършва в присъствието на кандидата или на изрично упълномощен писмено негов представител;
б) след приключване на посещението/проверката на място служителят на РА представя протокола/контролния лист с резултатите от посещението/проверката на място за подпис на кандидата или на изрично упълномощен писмено негов представител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) екземпляр от протокола/контролния лист по буква „б“ се предоставя на кандидата или на изрично упълномощен писмено негов представител веднага след приключване на посещението/проверката на място;
3. класира допустимите заявления за подпомагане съгласно получените точки по критериите за подбор, определени в приложение № 9;
4. одобрява или мотивирано отхвърля заявлението за подпомагане след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие с представени документи и заявени данни.
(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1 РА уведомява с мотивирано писмо кандидата, който в срок до 10 работни дни от уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнително изисканите документи, включително документи извън посочените в приложение № 10. Представените след този срок данни и/или документи, както и такива, които не са изрично изискани от РА, не се вземат предвид при последващата обработка на заявлението за подпомагане.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен:
1. с не повече от един месец, когато Разплащателната агенция е упражнила правомощието си по ал. 2;
2. с не повече от един месец, когато при обработката на заявлението за подпомагане РА установи необходимост от предоставяне на становище от други органи или институции;
3. с не повече от един месец, когато се провежда контролна проверка въз основа на Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността (ОВ, L 255/59 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014“;
4. с не повече от един месец, когато в резултат от действията по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;
5. до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган, когато е изпратен сигнал до съответната прокуратура или разследващите органи при установени съмнения за наличие на престъпни обстоятелства;
6. с не повече от един месец, когато заявлението за подпомагане е обект на допълнителни проверки от страна на специализирани структури към Министерството на земеделието и храните и/или Държавен фонд „Земеделие“, и/или външни институции.
(4) В случаите по ал. 3, т. 2, 3, 4, 5 и 6 производството по обработка на заявлението за подпомагане се спира със заповед на изпълнителния директор на РА, а в случаите на делегиране – на директора на съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“, като заповедта се изпраща на кандидата.
(5) Заявлението за подпомагане и приложените към него документи могат да бъдат изцяло или частично оттеглени от кандидата по всяко време. Оттеглянето се извършва в писмена форма и поставя кандидата в положението, в което се е намирал преди подаването на оттеглените документи или на част от тях.
(6) Когато кандидатът е уведомен от РА за несъответствия и/или нередности в документите по ал. 5 или когато кандидатът е уведомен за намерението на РА да извърши проверка/посещение на място, или когато при проверката/посещението на място се установи нередност, не се разрешава оттегляне по отношение на документите, засегнати от нередността. В тези случаи РА писмено уведомява кандидата за решението си по направеното искане за оттегляне.
(7) При оттегляне на заявлението за подпомагане, което не попада в обхвата на ал. 6, изпълнителният директор на РА, а в случаите на делегиране – директорът на съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“, прекратява със заповед образуваното пред нея административно производство, като заповедта се изпраща на кандидата. Кандидатът има право да подаде ново заявление за подпомагане преди крайния срок на съответния прием.
(8) Не се допуска коригиране или поправяне на заявленията за подпомагане и приложените към тях документи извън случаите, посочени в чл. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правилата за прилагането на Регламент (ЕС) №1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 227 от 31 юли 2014 г.) (Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 г.).
Чл. 25. (1) Постъпилите заявления за подпомагане и приложените към тях документи се оценяват към датата на подаването им за съответствието им с критериите за подбор и тяхната тежест съгласно приложение № 9.
(2) Заявленията за подпомагане се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет.
(3) Класираните заявления за подпомагане с еднакъв брой точки, за които е наличен частичен разполагаем бюджет при класирането по ал. 2, се одобряват след изменение на бюджета, определен в заповедта на министъра на земеделието и храните по чл. 22, ал. 1 за съответния период на прием.
Чл. 26. (1) Заявлението за подпомагане може да получи отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите и/или непълнота, и/или неяснота, и/или несъответствие на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на проверките по чл. 24, ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
3. неотстраняване на непълнотите, неяснотите или пропуските, включително непредставяне на изисканите документи в срока по чл. 24, ал. 2;
4. недостатъчен бюджет по подмярката за финансиране на подаденото заявление за подпомагане, определен в заповедта за прием на заявления;
5. несъответствие на проекта с минималния брой точки, посочен в чл. 20;
6. установяване на някое от обстоятелствата, посочени в чл. 6, както и при непредставяне на някой от документите в срока по чл. 27, ал. 1.
 (2) В случаите на отказ за финансиране на подаденото заявление за подпомагане на някое от основанията, посочени в ал. 1, кандидатът има право да кандидатства отново по реда на тази наредба.
Чл. 27. (1) Преди издаване на заповед за одобрение РА изисква от кандидата, който в срок от 10 работни дни от уведомяването му за това представя:
1. свидетелство за съдимост от кандидата – физическо лице, или представляващия кандидата едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му;
2. документ, удостоверяващ, че кандидатът не е обявен в процедура по несъстоятелност, издаден от съответния съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му, само за кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър;
3. документ, удостоверяващ, че кандидатът юридическо лице не е в процедура по ликвидация, издаден от съответния съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му, само за кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър;
4. удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на кандидата, че няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и/или към община;
5. декларацията съгласно приложение № 3.
(2) След получаване на документите в срока по ал. 1 изпълнителният директор на РА, а в случаите на делегиране – директорът на съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“, се произнася със заповед за одобрение на заявлението за подпомагане или постановява отказ.
(3) Заповедта за одобрение съдържа и данни за изчисления от РА икономически размер на стопанството, измерен в СПО. В тези случаи задължителното нарастване на икономическия размер на стопанството по чл. 14, ал. 1, т. 2 трябва да се реализира и ще бъде проверяван спрямо началния икономически размер на стопанството, посочен в заповедта за одобрение, или спрямо резултата от проверките от страна на РА в случаите, когато периодът на засяване/засаждане е след датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.
(4) Заповедите по ал. 2 се съобщават и могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) В срок до 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на заявлението за подпомагане и заповедта за одобрение кандидатът лично сключва договор за предоставяне на финансовата помощ.
(6) Договорът по ал. 5 урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително условията за извършване на допълнителни проверки при съмнения за създадени изкуствени условия за получаване на предимство и основанията за изискуемост на финансовата помощ. Образецът на договор се утвърждава от изпълнителния директор на РА след съгласуване с министъра на земеделието и храните и се публикува на електронните страници на МЗХ и Държавен фонд „Земеделие“ преди началната дата на приема.
(7) При неявяване на кандидата за подписване на предложения му проект на договор за предоставяне на финансова помощ в срока по ал. 5 той губи правото на подпомагане по подаденото заявление за подпомагане и може да кандидатства отново по реда на тази наредба.
Глава четвърта
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ
Раздел I
Изплащане на финансовата помощ
Чл. 28. В срок до два месеца от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ с ползвателя РА извършва първото плащане по чл. 10, т. 1 с изключение на случаите по чл. 30.
Чл. 29. (1) Когато ползвател на финансовата помощ е юридическо лице, първото плащане по чл. 10, т. 1 не се извършва преди сключването на договор за поръчителство между РА и собственика/собствениците на капитала на ползвателя или членовете на кооперацията, с който поръчителят се задължава пред кредитора (РА) да отговаря за точното изпълнение на всички нормативни и/или договорни задължения на ползвателя, като обезпечава вземането на РА, което може да възникне при неизпълнение на тези задължения, до размера на сумата по договора за предоставяне на финансова помощ. Поръчителят/поръчителите трябва да се явят пред съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ в срок до 10 календарни дни от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, за да подпишат предложения им проект на договор за поръчителство. Първото плащане по договора за предоставяне на финансова помощ се изплаща в срока по чл. 28, а в случаите на забавяне по основателни причини на представянето на договора за поръчителство – в срока по чл. 28, удължен с времето на забавяне.
(2) Срокът на задължението по договора за поръчителство по ал. 1 трябва да покрива периода от пет години считано от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, удължен с шест месеца.
(3) При изричен отказ за сключване на договора за поръчителство договорът за предоставяне на финансова помощ се прекратява със заповед на изпълнителния директор на РА, а в случаите на делегиранена директора на съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“.
Чл. 30. Когато при изчисление на икономическия размер на стопанството по чл. 5, ал. 2, т. 3 са включени намерения за засаждане/засяване на земеделски култури и заложените в бизнесплана срокове за засяването/засаждането изтичат след датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, РА изплаща първото плащане в срок до един месец от приключване на проверка/посещение на място, в случай че е установено спазване на заложените в бизнесплана срокове за засяване/засаждане на земеделските култури и в съответствие с изискването по чл. 5, ал. 2, т. 3.
Чл. 31. (1) Проверката/посещението на място по чл. 30 цели да установи изпълнение в цялост на намеренията на кандидата за засаждане/засяване на земеделските култури, като се вземат предвид и постъпилите писмени уведомления за промяна на крайните срокове за засяване/засаждане и основателността на изложените от одобрения кандидат причини, които са наложили тази промяна. Проверката/посещението на място цели да установи изпълнение и на всички други договорени и нормативно установени задължения съгласно условията на тази наредба и договора за подпомагане.
(2) Когато при проверката по ал. 1 се установи, че ползвателят не е засял/засадил културите след изтичане на посочените в бизнесплана срокове и/или площта и/или видът на засетите/засадените култури водят до несъответствие с изискването по чл. 5, ал. 2, т. 3, РА прекратява едностранно и без предизвестие сключения договор за предоставяне на финансова помощ.
(3) Когато при проверката по ал. 1 се установи, че ползвателят не е засял/засадил културите след изтичане на посочените в бизнесплана срокове и/или площта и/или видът на засетите/засадените култури водят до намаляване на точките по критериите за подбор и заявлението за подпомагане попада извън класираните допустими проекти, РА прекратява едностранно и без предизвестие сключения договор за предоставяне на финансова помощ.
(4) Когато при проверката по ал. 1 се установи, че одобреният кандидат е спазил посочените в бизнесплана срокове за засаждане/засяване на културите и е налице съответствие с изискването по чл. 5, ал. 2, т. 3, РА писмено го уведомява за установения въз основа на проверката икономически размер на стопанството, измерен в СПО. В тези случаи задължителното нарастване на икономическия размер на стопанството по чл. 14, ал. 1, т. 2 трябва да се реализира и ще бъде проверявано спрямо началния икономически размер на стопанството, установен по реда на този член.
(5) Когато при проверката по ал. 1 се установи, че одобреният кандидат е спазил посочените в бизнесплана срокове за засаждане/засяване на културите и е налице увеличение на размера на стопанството, сравнено със заявения от кандидата начален икономически размер на стопанството, измерен в СПО, и е налице съответствие с изискването по чл. 5, ал. 2, т. 4, РА писмено го уведомява за установения въз основа на проверката икономически размер на стопанството, измерен в СПО. В тези случаи задължителното нарастване на икономическия размер на стопанството по чл. 14, ал. 1, т. 2 трябва да се реализира и ще бъде проверявано спрямо началния икономически размер на стопанството, установен по реда на този член, и кандидатът подава коригиран бизнесплан с отразени коректни стойности.
Чл. 32. (1) През целия период от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ до изтичане на срока за подаване на заявка за второ плащане РА има право да извършва проверки, включително и проверка/посещение на място, с цел да установи фактическо съответствие на представения от ползвателя бизнесплан и заложените в него данни и показатели с действителните такива. Резултатите от извършените проверки се вземат предвид при обработката на подадената заявка за второ плащане и при преценката за съответствието между одобрения бизнесплан и заложените в него данни и показатели и тяхното реално изпълнение.
(2) Разплащателната агенция изисква връщане на полученото от ползвателя първо плащане по чл. 10, т. 1 и не му дължи второто плащане по чл. 10, т. 2, когато при проверките по ал. 1 бъде установено неспазване на едно или повече от изискванията на тази наредба и/или едно или повече задължения на ползвателя, поето/и с договора за предоставяне на финансова помощ.
(3) При извършване на посещение и/или проверка на място по ал. 1 ползвателят трябва да присъства лично или изрично упълномощен негов представител.
Чл. 33. (1) При кандидатстване за второто плащане по чл. 10, т. 2 ползвателят на помощ­та подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА и публикуван на електронната страница на РА, в съответната регионална разплащателна агенция и прилага всички изискуеми документи съгласно приложение № 11.
(2) Срокът за подаване на заявката за второ плащане се посочва от кандидата в заявлението за подпомагане и трябва да бъде не по-рано от 18 месеца и не по-късно от 4 години и 6 месеца от датата на подаване на заявлението за подпомагане.
(3) Когато в стопанството се отглеждат едногодишни култури, срокът по ал. 2 трябва да бъде след извършване на засяването/засаждането на културите и най-малко един месец преди очакваното прибиране на реколтата от тях. Когато в земеделското стопанство се отглеждат различни видове едногодишни култури и техните срокове за засаждане и прибиране на реколтата са различни, срокът за подаване на заявката за второ плащане се определя в съответствие с най-късния от тези срокове.
(4) Ползвателите на помощта подават заявка за второ плащане не по-късно от посочения в заявлението за подпомагане и договора за предоставяне на финансова помощ срок.
(5) Заявките за плащане и приложените към тях документи могат да бъдат изцяло или частично оттеглени от ползвателя на помощта по всяко време в писмена форма. Оттеглянето поставя ползвателя в положението, в което се е намирал преди подаването на въпросните документи или на част от тях.
(6) Когато ползвателят на помощта е уведомен от РА за евентуални случаи на нередности в документите по ал. 5 и/или е уведомен за намерението на РА да извърши проверка/посещение на място и/или когато при проверката/посещението на място се установи нередност, не се разрешава оттегляне по отношение на документите, засегнати от нередността.
(7) При оттегляне на заявката за плащане, което не попада в хипотезата на ал. 6, ползвателят има право да подаде нова заявка за плащане в посочения в заявлението за подпомагане и залегнал в договора за предоставяне на финансова помощ срок.
(8) Заявките за плащане и приложените към тях документи могат да бъдат поправяни и коригирани по всяко време след подаването им в случай на очевидни грешки, признати от РА въз основа на цялостна преценка на конкретния случай, и при условие, че ползвателят е действал добросъвестно.
(9) В случаите по ал. 5 РА може да признае очевидни грешки само ако те могат да бъдат непосредствено установени при техническа проверка на информацията, съдържаща се в съответните документи.
(10) Не се допуска коригиране или поправяне на заявките за плащане и приложените към тях документи извън случаите по ал. 8.
Чл. 34. (1) Регионалната разплащателна агенция извършва преглед на документите по чл. 33, ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта.
(2) В случай на липса или нередовност на документите по чл. 33, ал. 1 регионалната разплащателна агенция не приема заявката за плащане и връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение по отношение на липсите и констатирани нередовности в документите.
(3) След отстраняване на пропуските по ал. 2 ползвателят на помощта има право в рамките на съответния срок по чл. 33, ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(4) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.
Чл. 35. (1) В срок до три месеца от подаване на заявката за второ плащане по чл. 33, ал. 1 РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. извършва проверка/посещение на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи и заявени данни, като резултатите от извършените проверки се вземат предвид при обработката на заявката за второ плащане;
3. одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на съответствието между фактическото състояние и одобрения бизнесплан;
4. изплаща одобрената финансова помощ в случай на одобрение.
(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти РА уведомява с мотивирано писмо ползвателя, който в срок до 10 работни дни от уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 11, които са свързани с извършване на подпомаганата дейност.
(3) Срокът по ал. 1 се удължава, когато:
1. е изпратено писмо за отстраняване на нередовност на документите или по дадена заявка за плащане е необходимо становище на други органи или институции със срока до получаване на отговор;
2. се провежда контролна проверка въз основа на Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014, както и когато заявката за второ плащане е обект на допълнителни проверки от страна на специализирани структури в Министерството на земеделието и храните и/или Държавен фонд „Земеделие“, и/или външни институции – с един месец;
3. в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност – до установяване от РА на всички факти и обстоятелства, необходими за изясняване на случая, а при установени съмнения за наличие на престъпни обстоятелства – до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган.
(4) В случаите по т. 3 обработката на заявката за плащане се спира със заповед на изпълнителния директор на РА, а в случаите на делегиране – на директора на съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“.
(5) В случаите по ал. 3, т. 2 и 3 РА уведомява ползвателя за причините, наложили удължаването на срока за обработката на заявката за второ плащане.
Чл. 36. Плащанията се извършват след осъществяване на проверките и при спазване на разпоредбите на Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 г.
Чл. 37. (1) Ползвателят на помощта няма право да получи второто плащане по чл. 10, т. 2 и дължи връщане на полученото по чл. 10, т. 1 първо плащане по договора за предоставяне на финансова помощ ведно със законната лихва към него, изчислена за период, посочен в договора, когато:
1. не е подал заявка за второ плащане, окомплектувана с всички изискуеми съгласно приложение № 11 документи, в срока, посочен в договора за предоставяне на финансова помощ, или не е представил изисканите от РА документи и информация в срока по чл. 35, ал. 2;
2. бизнеспланът не е изпълнен коректно, включително и когато не е изпълнен в срока, посочен в договора за предоставяне на финансова помощ;
3. не е постигнал увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с най-малко 2000 евро, измерен в СПО, най-късно до изтичане на посочената в бизнесплана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение и/или увеличаване на обработваемата площ, в т.ч. на засетите/засадените култури в стопанството, с най-малко 20 на сто от площта спрямо датата на кандидатстване и/или увеличаване броя на отглежданите животни (всеки вид) с най-малко 20 на сто спрямо животните към момента на кандидатстване;
4. не е преминато обучение, включващо най-малко 18 учебни часа по основните проблеми на опазване на околната среда в земеделието; изпълнението се установява с удостоверение за преминато обучение на кандидата физическо лице, собственика на предприятието на кандидата ЕТ, собственика/собствениците на капитала на юридическото лице, член на кооперацията, избран за председател, издадено от обучаваща институция, съгласно Закона за висшето образование или Закона за професионалното образование и обучение или удостоверение от обучаваща организация, одобрена по мярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014 – 2020 г.; изискването не се отнася за лица, които са получили консултантски пакет ТП 2 по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопани“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
5. отглежда тютюн след края на текущата стопанска година спрямо датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ;
6. е създал изкуствени условия с оглед получаване на предимство за получаване на помощта в противоречие на целите на европейското и националното законодателство в областта на селското стопанство и с целите на подмярката;
7. проектът му е бил оценен съгласно критерия за подбор по чл. 19, ал. 1, т. 3 и не е представил на РА копие от сертификат от контролиращото лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/биологични по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007, валиден към датата на подаване на заявката за второ плащане;
8. проектът му е оценен по някой от критериите за подбор, посочени в чл. 19, ал. 1, т. 1 – 4, и ползвателят не е поддържал съответствие с всеки от критериите, по които проектът му е бил оценен;
9. не е започнал изпълнението на бизнесплана съгласно заложените в него предвиждания в срок от девет месеца от подписване на договора за предоставяне на финансова помощ;
10. не е спазил заложените в бизнесплана срокове, в които е предвидил да извърши засаждане/засяване на земеделските култури през всички години от изпълнението на бизнесплана, а в случаите на промяна в тези срокове – не е уведомил предварително РА за настъпилата промяна и/или не е изложил писмено мотивите, които са наложили промяната;
11. Разплащателната агенция установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти във връзка с разпоредбите на чл. 35, ал. 1, т. 1 и 2, включително когато ползвателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 35, ал. 2;
12. е представил декларация и/или документи с невярно съдържание, неистински и/или подправени такива, включително когато тази декларация и/или документ са представени при или по повод кандидатстването му за подпомагане по подмярката;
13. той или упълномощен негов представител възпрепятства и/или осуетява извършването на проверка/посещение на място, извършвани от РА;
14. при извършване на проверките по букви „iii“ и „v“ от Раздел 2 „Контролни дейности“, т. А „Процедури по одобряване на заявленията“ от Приложение № I към Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ, L 255/18 от 28 август 2014 г.) във връзка с чл. 48, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 РА установи, че ползвателят на помощта, подаденият от него проект или предложените за финансиране разходи не отговарят на изискванията за допустимост за подпомагане, посочени в настоящата наредба;
15. се установи наличие на някоя от хипотезите, уредени в чл. 35 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 181/48 от 20 юни 2014 г.);
16. той или упълномощен негов представител възпрепятства и/или осуетява извършването на проверки от лицата и органите, посочени в чл. 42, или не оказва необходимото съдействие при извършването на тези проверки;
17. инвестициите в дълготрайни материални и нематериални активи, посочени в бизнесплана, са придобити при някое от условията, посочени в чл. 14, ал. 9;
18. в периода от датата на подаване на заявлението за подпомагане до подаване на заявката за второ плащане по договора за предоставяне на финансова помощ ползвателят е нарушил изискването по чл. 5, ал. 5, включително и по отношение на земеделската земя, която участва в изчислението на нарастването по чл. 14, ал. 1, т. 2;
19. са налице условията на чл. 31, ал. 2.
(2) В случаите по ал. 1, т. 16 и 17 РА извършва проверка за съответствието с изискванията за допустимост за подпомагане преди предоставяне на помощта въз основа на представените към заявлението за подпомагане и изискани допълнително документи. При нередовност или липса на документи, както и при възникване на необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на посочените в заявлението за подпомагане и документите към него данни, РА писмено уведомява ползвателя на помощта за необходимостта от представяне на допълнителни данни и/или документи, включително такива, които не са посочени в приложение № 11. В тези случаи ползвателят е длъжен в срок до 10 работни дни от получаване на уведомяването да представи изисканите му данни и/или документи.
(3) В случаите по ал. 1 ползвателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане по същия договор за предоставяне на финансова помощ.
(4) При неизпълнение на задължения в случай на непреодолима сила или извънредни обстоятелства ползвателят не възстановява полученото първо плащане по договора за предоставяне на финансова помощ, но няма право да получи второто плащане по чл. 10, т. 2.
(5) Ползвателят или изрично упълномощен от него представител е длъжен писмено да уведоми РА за възникването на непреодолима сила и извънредни обстоятелства и да приложи достатъчно доказателства за това в срок до 15 работни дни от датата, на която е в състояние да го направи.
(6) При възникване на непреодолима сила и извънредни обстоятелства след получаване на второто плащане по договора за предоставяне на финансова помощ, водещи до трайна обективна невъзможност на ползвателя да изпълнява поетите договорни и/или нормативни задължения, ползвателят не възстановява получената по договора финансова помощ.
(7) При изчисляване на увеличението на икономическия размер на стопанството по чл. 14, ал. 1, т. 2 не се включват животните и/или земята, които не са били включени при изчисляване на първоначалния икономически размер на стопанството и към датата на подаване на заявлението за подпомагане:
1. са били собственост на ползвателя и/или собственика на ЕТ, когато ползвател е ЕТ, и/или на едноличния собственик на капитала, когато ползвател е ЕООД, и/или на собствениците на капитала, и/или управителя/прокуриста на ООД, когато ползвател е ООД, и/или председателя и/или член на кооперацията, когато ползвател е кооперация, с изключение на земята, предоставена под наем или аренда в периода, предхождащ 18 месеца считано от датата на кандидатстване;
2. ползвателят, собственикът на предприятието на ползвателя ЕТ или едноличният собственик на капитала на ползвателя ЕООД, или собствениците на капитала, и/или управителят/прокуристът на ползвателя ООД, или председателят и/или член на кооперацията са имали сключени договори за наем и/или аренда независимо дали ползването на животните и/или земята е било предоставено на други лица.
(8) Когато към датата на подаване на заявката за второ плащане ползвателят на помощта, собственикът на предприятието на ползвателя ЕТ или едноличният собственик на капитала, на ползвателя ЕООД или собствениците на капитала, и/или управителят/прокуристът на ползвателя ООД, или председателят и/или член на кооперацията е бил в брак и съпругът/ата му е бил/а съпруг/а и към датата на подаването на заявлението за подпомагане, при изчисляване на увеличението на икономическия размер на стопанството по чл. 14, ал. 1, т. 2 и 3 не се включват:
1. животните, чието ползване е отстъпено или чиято собственост е прехвърлена от съпруга/съпругата, включително когато страна по сделката е бил съпругът/съпругата в качеството му/й на едноличен търговец или юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава или се е притежавал от съпруга, и/или
2. земята, която към датата на подаване на заявлението за подпомагане е била собственост или е ползвана на друго правно основание от съпруга, включително в качеството му на едноличен търговец, както и от юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава или се е притежавал от съпруга/съпругата.
Раздел II
Условия за изпълнение на дейностите по проекта и контрол
Чл. 38. Периодът за изпълнение на бизнесплана е до пет години считано от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.
Чл. 39. (1) Ползвателят на помощта може да подаде искане за промяна на договора за предоставяне на финансова помощ в съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ по образец, публикуван на електронната страница на РА.
(2) Когато искането за промяна на договора е свързано с изменение на бизнесплана и на крайната дата на периода за проверка изпълнението на бизнесплана и подаване на заявката за второ плащане, искането трябва да бъде подадено не по-късно от четири месеца преди изтичане на срока по чл. 11.
(3) Не се допуска промяна на договора, която води до:
1. несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени в тази наредба;
2. увеличение на стойността на договорената финансова помощ.
(4) В случай на нередовност или липса на документи, както и при необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти в искането за изменение на договора, включително и с цел да се удостовери верността на заявените данни, РА изисква от ползвателя да представи допълнителни данни и/или документи. Ползвателят има право да представи изисканите му данни и/или документи в срок до 10 работни дни от уведомяването.
(5) В срок до един месец от подаването на искането за промяна, а когато са изискани данни и/или документи по ал. 4 – в срок до 14 дни от представянето им, РА одобрява или отказва исканата промяна. Ползвателят на помощта се уведомява за мотивите за отхвърляне на искането, а в случай на одобрение в срок до 10 календарни дни от получаването на уведомлението за одобрение на искането трябва да се яви в съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ за сключване на допълнително споразумение към договора. Когато ползвателят не се яви лично в посочения срок, правото на ползвателя за подписване на допълнителното споразумение към договора, с който се удовлетворява искането на ползвателя за промяната му, се погасява.
(6) Когато ползвателят е физическо лице, той има право да се регистрира като ЕТ или ЕООД по Търговския закон, който да стане правоприемник на стопанството му, като е длъжен в срок пет работни дни от регистрацията в търговския регистър писмено да уведоми за това РА.
(7) Искане за промяна на договора, свързано с изменение на избраната крайна дата на периода за проверка на изпълнението на бизнесплана, е допустимо два пъти през целия период на изпълнение на договора.
(8) Промяната на посочените в бизнесплана срокове за засаждане/засяване на земеделските култури за всяка година, както и информацията за минималния брой на растенията на единица площ за овощни видове, лозя, многогодишни етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, лавандула и мента), маточници и разсадници за трайни насаждения и декоративни култури, се извършва при спазване на изискванията по чл. 14, ал. 3 и 4 и чл. 15.
Чл. 40. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да съхранява всички документи, свързани с изпълнението на бизнесплана и всички останали нормативно и договорно установени задължения, за срок пет години и шест месеца считано от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.
(2) Кореспонденцията между кандидата/ползвателя и РА се осъществява на посочения от кандидата/ползвателя адрес, телефонен номер и електронна поща и адреса на Държавен фонд „Земеделие“ или съответната областна дирекция към Държавен фонд „Земеделие“.
Чл. 41. В срок до изтичане на пет години от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ ползвателят на помощта е длъжен да:
1. води всички финансови операции, свързани с извършваната от него земеделска дейност, отделно в счетоводната си система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера съгласно изискванията на Закона за счетоводството;
2. регистрира ежегодно земеделската земя, която е участвала при изчисляване на икономическия размер на стопанството му, измерен в СПО, за който е получил второто плащане по договора за предоставяне на финансовата помощ (с изключение на оранжерии, гъбарници и разсадници), в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) по реда на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол (ДВ, бр. 82 от 2006 г.);
3. уведомява РА при промяна на декларираните пред РА данни за осъществяване на кореспонденция с него (адрес, телефонен номер и електронна поща), както и за всички обстоятелства от значение за изпълнение на нормативните и договорните му задължения;
4. не отчуждава и да не преотстъпва ползването на посочените в бизнесплана дълготрайни материални и нематериални активи, както и да ги използва съобразно предназначението им, посочено в бизнесплана;
5. не преустановява осъществяваната от него земеделска дейност поради други причини освен изменящите се сезонни условия за производство;
6. поддържа актуална регистрация като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
7. съхранява документи (фактури, бележки, протоколи и др.), удостоверяващи реализацията на цялата произведената продукция, и да отразява получените приходи в счетоводните си документи и подаваната от него годишна данъчна декларация;
8. поддържа съответствие с всеки от критериите за подбор по чл. 19, ал. 1, т. 1 – 4, по които проектът му е бил оценен, за целия период, посочен в чл. 19, ал. 5;
9. поддържа икономическия размер на стопанството си, измерен в СПО, за който е получил второто плащане по договора, за периода от подаване на заявката за второ плащане до изтичане на пет години от датата на сключване на договора, като отглежда видовете култури и/или животни и спазва сроковете за засяване/засаждане на културите, посочени в заявлението за подпомагане и договора за предоставяне на финансова помощ, като промяната във видовете култури и/или животни се допуска при спазване на изискванията на чл. 17 и след изрично писмено съгласие от страна на РА въз основа на писмено уведомление от ползвателя. Ползвателят е длъжен да уведомява писмено РА и за промяната в заложените срокове за засяване/засаждане на земеделските култури при спазване на изискването по чл. 17;
10. стопанисва с регистрирано правно основание за ползване съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители цялата налична в стопанството земя;
11. поддържа земеделската земя, включена при изчислението на икономическия размер на стопанството, измерен в СПО, за който е получил второто плащане по договора, в съответствие с чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители и с режимите на защитените територии, въведени със Закона за защитените територии, и/или режимите на защитените зони, въведени със Закона за биологичното разнообразие, за площите от стопанството, които попадат в тях;
12. се осигуряват като земеделски стопани съгласно Кодекса за социално осигуряване (в случаите, когато ползвател е физическо лице или едноличен търговец).
Чл. 42. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя на РА всяка поискана информация за осъществяването на подпомаганата дейност.
(2) Контрол за изпълнение на условията по договора, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, може да бъде извършван от представители на РА, МЗХ, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите.
(3) На контрол по ал. 2 подлежат ползватели на помощ, както и техните контрагенти по подпомаганите дейности.
(4) Проверките по ал. 2 могат да се извършват не по-късно от шест месеца от изтичане на петгодишен срок от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.
(5) В случаите, когато МЗХ или Европейската комисия извършва оценяване или наблюдение на ПРСР, ползвателят на помощта поема задължението да осигури на упълномощените от тях лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението.
(6) Длъжностните лица по ал. 2 и 5 са длъжни да се легитимират пред ползвателите на помощта и да извършват проверки в съответствие с предоставените им правомощия.
(7) В случаите на извършван контрол за изпълнение на условията по договора, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, от служители на РА ползвателят на помощта осигурява достъп до стопанството и всички документи и информация, които ще подпомогнат проверката.
Чл. 43. (1) В случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 40, ал. 1 и чл. 41, т. 1, 2, 3 и/или 6, както и по чл. 46, РА писмено уведомява ползвателя на помощта за констатираното неизпълнение, като указва едномесечен срок за неговото отстраняване.
(2) Ползвателят на помощта е длъжен да отстрани неизпълнението в едномесечен срок от получаване на предупреждението по ал. 1, като в тези случаи не се санкционира.
(3) Когато не отстрани нередовностите в срока по ал. 2, ползвателят на помощта дължи връщане на цялата получена по договора финансова помощ заедно със законната лихва към нея считано от датата на неизпълнението, а в случай че същата не може да бъде установена – от датата на неговото констатиране.
Чл. 44. Разплащателната агенция има право да изиска от ползвателя връщане на всички получени по договора за предоставяне на финансова помощ суми заедно със законната лихва върху тях, дължима за период, посочен в договора, когато:
1. установи създаване на изкуствени условия с оглед получаване на предимство за предоставяне на финансовата помощ в противоречие с европейското и националното законодателство в областта на селското стопанство;
2. установи, че ползвателят е представил декларация и/или документ с невярно съдържание, неистински и/или подправени такива, включително когато тази декларация и/или документ са представени при или по повод кандидатстването му за подпомагане по подмярката и/или при подаване на заявката за второ плащане;
3. установи, че ползвателят и/или някое от останалите задължени лица не са отговаряли на изискванията по чл. 6, ал. 1 и/или 2 към датата на подаване на заявлението за подпомагане, към датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ и/или към датата на подаване на заявката за второ плащане по договора;
4. ползвателят на помощта или упълномощен негов представител възпрепятства и/или осуетява извършването на проверки от лицата и органите, посочени в чл. 42, или не оказва необходимото съдействие при извършването на тези проверки;
5. ползвателят на помощта е получил или е одобрен за получаване на друга публична финансова помощ за инвестициите в дълготрайни материални и нематериални активи, посочени в бизнесплана;
6. ползвателят не изпълнява което и да е свое задължение, посочено в настоящата наредба и/или уговорено в договора за предоставяне на финансова помощ, за срок до изтичане на пет години от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.
Глава пета
ПУБЛИЧНОСТ
Чл. 45. (1) С цел осигуряване на публичност и прозрачност най-малко веднъж на 6 месеца РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки одобрен проект:
1. лично и фамилно име на ползвателите – физически лица и еднолични търговци;
2. наименование на ползвателите – юридически лица;
3. вид на подпомаганите дейности;
4. общ размер на одобрената финансова помощ по проекта.
(2) С цел осигуряване на публичност и прозрачност до 30 април всяка година РА публикува на електронната си страница следната информация за предходната календарна година за ползвателите на помощта, на които е извършено плащане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“:
1. лично и фамилно име на ползвателите – физически лица и еднолични търговци;
2. наименование на ползвателите – юридически лица;
3. общината, в която ползвателят на помощта живее или е регистриран;
4. общата сума на публично финансиране, получена от ползвателя на помощта за съответната календарна година, която включва както съфинансиране от ЕС, така и национално съфинансиране;
5. вид на подпомаганите дейности;
6. информация за сбора от сумите, изплатени за предходната година от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и ЕЗФРСР, за всеки ползвател на финансова помощ.
(3) Данните на ползвателя на помощта се публикуват в съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) 485/2008 на Съвета (ОВ, L 344, 20.12.2013 г.)(Регламент (ЕС) № 1306/ 2013 г.) и могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на ЕС и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на ЕС.
Чл. 46. (1) Ползвателят на помощта се задължава в срок 15 дни след получаване на първото плащане по договора за предоставяне на финансова помощ до изтичане на срока от пет години от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ да постави и поддържа на видно за обществеността място плакат/табела с размер не по-малък от формат А3, съдържащ информация за дейността, подпомагана от ЕЗФРСР.
(2) Ползвателят на помощта се задължава да публикува на професионалната си електронна страница, ако има такава, кратко описание на подпомаганата дейност. Описанието трябва да включва целите и резултатите от дейността, като подчертава финансовото подпомагане от ЕС.
(3) Електронната страница и плакатът/табелата по ал. 1 и 2 съдържат описание на проекта/дейността, която се подпомага, емблемата на ЕС с пояснение за неговата роля, националното знаме на Република България, както и думите: „Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони.“
(4) Информацията по ал. 3 заема не по-малко от 25 на сто от плаката, табелата или електронната страница.
(5) Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от ЕЗФРСР се определят съгласно Приложение № ІІІ към чл. 13 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ, L 227/18, 31 юли 2014 г.)
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. По смисъла на тази наредба:
1. „Административни проверки“ са проверки съгласно чл. 48 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 г.
2. „Дълготрайни материални активи“ са активи, които отговарят на изискванията за амортизируеми дълготрайни материални активи съгласно Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от:
а) стойностния праг на същественост за дълготрайния материален актив, определен в счетоводната политика на данъчнозадълженото лице;
б) седемстотин лева.
3. „Дълготрайни нематериални активи“ са придобити нефинансови ресурси, които:
а) нямат физическа субстанция;
б) се ползват през период, по-дълъг от 12 месеца;
в) имат ограничен полезен живот;
г) са със стойност, равна или превишаваща по-ниската стойност от:
аа) стойностния праг на същественост за дълготрайния нематериален актив, определен в счетоводната политика на данъчнозадълженото лице;
бб) седемстотин лева.
4. „Жизнеспособност на земеделското стопанство“ е изпълнение на изискванията по специфичните резултати, производствената програма и обученията и консултациите в срок най-късно до избраната крайна дата на периода за проверка на изпълнението на бизнесплана.
5. „Завършено средно и/или висше образование в областта на опазването на околната среда“ означава завършено средно образование по специалност 6211401 „Агроекология“ от професионално направление 621 „Растениевъдство и животновъдство“ или завършено висше образование по образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър в професионални направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“, „Животновъдство“, „Ветеринарна медицина“, „Биологически науки“, „Биотехнологии“, „Науки за земята“, „Администрация и управление“ или „Икономика“, по специалност, включваща дисциплини, свързани директно с опазване на околната среда, с общ хорариум най-малко 200 учебни часа. Професионалните направления за средно професионално образование са съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, утвърден със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., последно изменение със Заповед № РД-09-74 от 20.01.2014 г. Професионалните направления за висше образование са съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24 юни 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г., посл. изм., бр. 94 от 2005 г.).
6. „Земеделска дейност“ е селскостопанска дейност по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ, L 347/608, 22 декември 2013 г.) (Регламент (ЕС) № 1307/2013).
7. „Земеделски култури“ са растения от даден ботанически вид и род, които се отглеждат от човека, за да задоволяват определени негови потребности.
8. „Земеделски площи“ са обработваемата земя, включително оставена като угар, постоянно затревените площи, трайните насаждения и семейните градини независимо дали се използват за производство на земеделска продукция.
9. „Земеделски сектор“ е секторът, включващ дейностите за производството на земеделски продукти.
10. „Земеделски стопанин“ е стопанин по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
11. „Земеделско стопанство“ е стопанство по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
12. „Изкуствено създаване на условията, необходими за получаване на предимство“ е всяко установено условие по смисъла на чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 г.
13. „Икономически размер на стопанство“ е размерът на земеделското стопанство, изразен в стандартен производствен обем.
14. „Коректно изпълнение на бизнесплана“ е изпълнение (в количествено, качествено и времево отношение) на всяка една от следните дейности:
а) изпълнение най-късно до крайната дата на периода за проверка на изпълнението на бизнесплана на всички заложени специфични цели и резултати (съгласно таблица 7 на бизнесплана);
б) изпълнение най-късно до крайната дата на периода на проверка изпълнението на бизнесплана на всички дейности и инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи (посочени в таблица № 8 (колони А, Б и В) на бизнесплана);
в) придобиване на знания по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор (съгласно точка 2А на раздел IIІ „Програма за развитие на стопанството“ на бизнесплана);
г) изпълнение на производствената програма на стопанството към крайната дата на периода на проверка изпълнението на бизнесплана по отношение на заложените култури и животни (съгласно таблици № 9 и 10 на бизнесплана).
15. „Мярка“ означава пакет от операции, които допринасят за изпълнението на един или повече приоритети на Съюза за развитие на селските райони.
16. „Непреодолима сила и извънредни обстоятелства“ са обстоятелства по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 г.
17. „Нередност“ е всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.
18. „Общият приход/доход за преходната календарна година“ е:
а) за физическо лице и едноличен търговец – всеки придобит през предходната календарна година (спрямо датата на кандидатстване) доход, който е облагаем по смисъла на чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и доходи, получени от задължително осигуряване и пенсиите от допълнително доброволно осигуряване през предходната календарна година;
б) за юридическо лице – общ приход са всички парични постъпления, получени от стопанския субект от редовни или случайни, постоянни или временни източници през предходната календарна година (спрямо датата на кандидатстване).
19. „Период за проверка изпълнението на бизнесплана“ е периодът от стартиране изпълнението на бизнесплана до датата на подаване на заявката за второ плащане, посочена в заявлението за подпомагане и договора за предоставяне на финансова помощ.
20. „Подмярка“ е съвкупност от дейности, спомагащи за прилагане приоритетите на ПРСР 2014 – 2020 г.
21. „Ползвател“ е лице, на което е одобрена и/или изплатена финансова помощ по ПРСР 2014 – 2020 г.
22. „Постоянно затревени площи“ са естествени ливади, пасища и нископродуктивни затревени площи, които не са включени в схемата за сеитбооборот и са на разположение през цялата календарна година за косене и/или паша на селскостопански животни.
23. „Приход/доход от земеделска дейност за преходната календарна година“ е доход, придобит от кандидата през предходната календарна година (спрямо датата на кандидатстване) от дейността му за производство на непреработени земеделски продукти и на преработени продукти в резултат на преработка на собствени земеделски продукти, в т.ч. получена финансова помощ по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., схемите за директни плащания, националната програма за пчеларство, националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор и други национални схеми за подпомагане, директно свързани със земеделските дейности на кандидата.
24. „Проверка на място“ е проверка по смисъла на Регламент (ЕС) № 809/2014.
25. „Проект“ е заявление за подпомагане ведно с всички изискуеми документи, както и съвкупността от материални и нематериални активи и свързаните с тях разходи, заявени от кандидата и допустими за финансиране по ПРСР.
26. „Публична финансова помощ“ е всеки публичен принос за финансирането на операции, източникът на които произхожда от бюджета на национален, регионален или местен публичен орган, от свързания с европейските структурни и инвестиционни фондове бюджет на Съюза, от бюджета на публичноправни организации или от бюджета на сдружения на публични органи или публичноправни организации, и за целите на определянето на ставката на съфинансиране за програмите или приоритети по ЕСФ може да включва финансови средства, набрани съвместно от работодатели и работници.
27. „Семейните градини“ са земеделски площи, заети с различни култури, и произведената от тях продукция се използва предимно за собствена консумация в домакинството на земеделския стопанин.
28. „Стандартен производствен обем“ е стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт, изчислена в евро по таблица съгласно приложение № 1.
29. „Стартиране на изпълнението на бизнесплана“ е започване на дейност и/или инвестиция след подаване на заявлението за подпомагане за предоставяне на финансова помощ, посочена в таблица № 8 „Описание на планираните инвестиции и дейности, които ще бъдат извършени в рамките на периода за проверка изпълнението на бизнесплана“.
30. „Стопанство“ са всички използвани за селскостопански дейности и управлявани от земеделски стопани единици, които се намират на територията на Република България.
31. „Създадена допълнителна заетост“ е увеличение на средния списъчен брой на персонала, нает в стопанството, изчислен за период 12 месеца спрямо месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане, с най-малко един брой, изчислен съгласно Методиката за изчисляване на средния списъчен брой на персонала, утвърдена от Националния статистически институт за отчетен период от една година спрямо месеца, предхождащ датата на подаването на заявката за второ плащане.
32. „Трайни насаждения, засадени с вкоренен по картонажен метод материал“ са трайни насаждения, засадени с посадъчен материал, който предварително е вкоренен в контейнери от картон или други изкуствени материали.
33. „Уникален идентификационен номер“ е регистрационен номер, който се издава на кандидата от служител в РА след извършване на преглед на документите към заявлението за подпомагане и приемане на заявлението.
Министър:  Десислава Танева
 
Приложение № 1 към чл. 5, ал. 8
Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства
Данни за стопанството
ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР НА СТОПАНСТВОТО В СТАНДАРТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕМ/СТАНДАРТНА ПРОДУКЦИЯ (СПО) В ЛЕВА
 
ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР НА СТОПАНСТВОТО В ЕВРО
 
Код по Наредба № 3
Видове култури и категории животни
м.ед.
Данни на стопанството (основни култури)
Показател за СПО (лв./дка; лв./глава)
Индивидуални СПО (лв.)
1
2
3
4
5
6 = (4*5)
3001
Обикновена (мека) пшеница и лимец
дка
 
114
 
3002
Твърда пшеница
дка
 
112
 
3003
Ечемик
дка
 
101
 
3004
Ръж
дка
 
55
 
3005
Тритикале
дка
 
88
 
3006
Овес
дка
 
54
 
3007
Царевица за зърно
дка
 
145
 
3008
Сорго
дка
 
72
 
3009
Просо
дка
 
43
 
3010
Ориз
дка
 
269
 
3109
Други зърнени култури – ………………………..
дка
 
51
 
Други зърнени култури – ………………………..
дка
 
51
 
Други зърнени култури – ………………………..
дка
 
51
 
Други зърнени култури – ………………………..
дка
 
51
 
Други зърнени култури – ………………………..
дка
 
51
 
3011
Тютюн
дка
 
668
 
3012
Хмел
дка
 
1 019
 
3013
Захарно цвекло
дка
 
22
 
3015
Памук
дка
 
79
 
3016
Лен
дка
 
68
 
3017
Коноп
дка
 
68
 
3018
Слънчоглед
дка
 
110
 
3019
Рапица
дка
 
157
 
3020
Соя
дка
 
97
 
3021
Фъстъци
дка
 
139
 
3119
Други технически култури – ……………...............................…..
дка
 
139
 
Други технически култури – ……………...............................…..
дка
 
139
 
Други технически култури – ……………...............................…..
дка
 
139
 
Други технически култури – ……………...............................…..
дка
 
139
 
 
Други технически култури – ……………...............................…..
дка
 
139
 
 
Други технически култури – ……………...............................…..
дка
 
139
 
3023
Маслодайна роза
дка
 
462
 
3024
Кориандър
дка
 
68
 
3025
Анасон
дка
 
68
 
3026
Резене
дка
 
68
 
3027
Лавандула
дка
 
164
 
3028
Салвия
дка
 
68
 
3029
Мента
дка
 
68
 
3030
Валериана
дка
 
68
 
3129
Други етеричномаслени и лекарствени култури – ………………..
дка
 
68
 
Други етеричномаслени и лекарствени култури – ………………..
дка
 
68
 
Други етеричномаслени и лекарствени култури – ………………..
дка
 
68
 
Други етеричномаслени и лекарствени култури – ………………..
дка
 
68
 
Други етеричномаслени и лекарствени култури – ……………..
дка
 
68
 
3032
Фасул
дка
 
219
 
3033
Грах
дка
 
99
 
3035
Леща
дка
 
94
 
3036
Нахут
дка
 
103
 
3139
Други протеинодайни култури – ………………………………………..
дка
 
96
 
Други протеинодайни култури – ………………………………………..
дка
 
96
 
Други протеинодайни култури – ………………………………………..
дка
 
96
 
3037
Царевица за силаж
дка
 
108
 
3096
Фий
дка
 
187
 
3040
Люцерна
дка
 
88
 
3041
Естествени ливади
дка
 
35
 
3159+3149
Други фуражни култури – …….
дка
 
94
 
Други фуражни култури – …….
дка
 
94
 
Други фуражни култури – …….
дка
 
94
 
Други фуражни култури – …….
дка
 
94
 
3042
Картофи
дка
 
660
 
3048+30481
Домати – открито производство
дка
 
1 614
 
30482
Домати – оранжерийни
дка
 
9 753
 
3050+30501
Краставици – открито производство
дка
 
1 223
 
30502
Краставици – оранжерийни
дка
 
9 753
 
3052+30521
Пипер – открито производство
дка
 
948
 
30522
Пипер – оранжерийни
дка
 
9 753
 
3053
Зелен фасул
дка
 
393
 
3054
Зелен грах
дка
 
350
 
3058
Тикви
дка
 
721
 
3059
Дини
дка
 
721
 
3060
Пъпеши
дка
 
899
 
3169
Други зеленчуци – ……………...
дка
 
1 087
 
Други зеленчуци – ……………...
дка
 
1 087
 
Други зеленчуци – ……………...
дка
 
1 087
 
Други зеленчуци – ……………...
дка
 
1 087
 
Други зеленчуци – ……………...
дка
 
1 087
 
Други зеленчуци – ……………...
дка
 
1 087
 
Други зеленчуци – ……………...
дка
 
1 087
 
Други зеленчуци – ……………...
дка
 
1 087
 
Други зеленчуци – ……………...
дка
 
1 087
 
Други зеленчуци – ……………...
дка
 
1 087
 
Други зеленчуци – ……………...
дка
 
1 087
 
3074+3075
Семкови овощни видове (ябълка, круша, дюля)
дка
 
989
 
3068+3069+3070+3071+3072
Костилкови овощни видове (череша, вишна, праскова, кайсия, сливи)
дка
 
1 417
 
3078+3079+3080+3081
Черупкови овощни видове (орех, лешник, бадем, кестени )
дка
 
426
 
3179
Други овощни видове – …………
дка
 
944
 
Други овощни видове – …………
дка
 
944
 
Други овощни видове – …………
дка
 
944
 
Други овощни видове – …………
дка
 
944
 
Други овощни видове – …………
дка
 
944
 
Други овощни видове – …………
дка
 
944
 
Други овощни видове – …………
дка
 
944
 
Други овощни видове – …………
дка
 
944
 
Други овощни видове – …………
дка
 
944
 
Други овощни видове – …………
дка
 
944
 
Други овощни видове – …………
дка
 
944
 
3082+3083+3077
Ягодоплодни овощни видове (ягода, малина, арония )
дка
 
971
 
3189
Други ягодоплодни – ……………
дка
 
971
 
Други ягодоплодни – ……………
дка
 
971
 
 
Други ягодоплодни – ……………
дка
 
971
 
Други ягодоплодни – ……………
дка
 
971
 
Други ягодоплодни – ……………
дка
 
971
 
Други ягодоплодни – ……………
дка
 
971
 
3089
Лозя – десертни
дка
 
273
 
3090
Лозя – винени
дка
 
220
 
3091
Цветя – за рязан цвят
дка
 
8 003
 
3092
Цветя – луковични растения
дка
 
8 003
 
3093
Цветя – саксийни
дка
 
8 003
 
3200
Цветя – оранжерийни
дка
 
12 031
 
3199
Производство на семена/посадъчен материал
дка
 
310
 
3201
Разсадници за трайни насаждения
дка
 
2 483
 
3095
Други (угари/други)
дка
 
0
 
30941
Култивирани гъби – култивирани печурки
м2
 
51
 
30942
Култивирани гъби – кладница
м2
 
23
 
4100
Говеда и биволи – общо
бр.
 
0
 
4101
Телета и малачета до 1 г.
бр.
 
473
 
4102
Телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за угояване
бр.
 
203
 
4103+4006
Телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини
бр.
 
648
 
4104 + 4005
Млечни крави и биволици
бр.
 
2 076
 
4105
Месодайни крави
бр.
 
386
 
4007
Овце – общо
бр.
 
///
 
4008 и 4106
Овце – млечни и овце – месодайни
бр.
 
143
 
4112
Други овце (Разликата между общия брой на овцете по код 4007 и броя на месодайните и млечните овце по кодове 4008 и 4106)
бр.
 
6
 
4010
Кози – общо
бр.
 
///
 
4011
Кози – майки
бр.
 
182
 
4107
Други кози
бр.
 
106
 
4013
Свине – общо
бр.
 
///
 
4014
Свине – майки
бр.
 
1 708
 
4108
Прасенца под 45 дни
бр.
 
535
 
4109
Други свине
бр.
 
389
 
4016
Птици – общо
бр.
 
///
 
4017
Кокошки – носачки
бр.
 
29
 
4110
Бройлери
бр.
 
20
 
4019
Пуйки
бр.
 
140
 
4020
Гъски
бр.
 
80
 
4021
Патици
бр.
 
80
 
4023
Щрауси
бр.
 
857
 
4022+4111
Пъдпъдъци и други птици (в т. ч. фазани, яребици, токачки, петли)
бр.
 
35
 
4024
Зайци – общо
бр.
 
0
 
4031
Зайкини – майки
бр.
 
293
 
4025
Коне и други еднокопитни
бр.
 
490
 
4027
Пчелни семейства
бр.
 
125
 
4029
Буби – кутийки бубено семе
бр.
 
265
 
4309
Калифорнийски червеи
м2
 
41
 
4030
Oхлюви
м2
 
12
 
 
 
 
 
 
 
ПРОВЕРКА НА ФУРАЖНИЯ БАЛАНС
СПО – фуражни култури
СПО – преживни животни, коне и други еднокопитни животни
Фуражен излишък
(1)
(2)
(3)=(1)-(2)
0
0
0
Фуражни култури – царевица за силаж, фий, фуражни зеленчуци, люцерна, естествени ливади, други фуражни култури
Преживни животни – Телета и малачета до 1 г.; Говеда и биволи над 1 г. за угояване; Говеда и биволи над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини; Млечни крави и биволици; Месодайни крави; Овце – млечни и овце – месодайни; Други овце; Кози – майки; Други кози.
В повечето случаи стопанствата са във фуражен баланс, т.е. има съответствие между отглежданите от тях преживни животни, коне и други еднокопитни животни (4025) и фуражните култури и СПО на фуражните култури не надвишава тази на тези животни. В този случай СПО на фуражите не се включва в общия икономически размер на стопанството.
Фуражен излишък има тогава, когато СПО на фуражните култури надвишава този на преживните животни, конете и другите еднокопитни животни. В този случай разликата между сумата от СПО на фуражните култури и на преживните животни, конете и другите еднокопитни животни се включва в общия икономически размер на стопанството, а не цялата сума от СПО на фуражните култури.
Начин на изчисляване на икономическия размер на земеделското стопанство:

     1. Изчисляване на СПО на стопанството

Изчисляването се извършва с помощта на таблица, посочена по-горе, където в колона 4Данни на стопанството (основни култури)“ се посочват площта на отглежданите култури и броят отглеждани животни.
При попълването на данните в колона 4 се спазват следните условия:
а) Всяка култура и животно е с определен код по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (колона 1).
б) Данните на стопанството (колона 4) за отглежданите основни земеделски култури се вземат от анкетните формуляри на актуалната към датата на подаване на заявлението за подпомагане или заявката за плащане анкетна карта по Наредба № 3 от 1999 г. Отчитат се данните от анкетните формуляри, записани за текущата стопанска година, включително намерения за засети/засадени площи. За текуща стопанска година се приема стопанската година, която е такава към датата на подаване на заявлението за подпомагане или заявката за плащане.
в) Когато стопанството отглежда животни, трябва да посочи броя на животните в съответните категории в колона 4 съгласно:
аа) опис по видове и брой на животните, декларирани от кандидата, придружен от извлечение от интегрираната информационна система (ИИС) по реда на Наредба № 6 от 8 октомври 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им (ДВ, бр. 90 от 2013 г.) (Наредба № 6 от 8 октомври 2013 г.) за наличните в обекта животни по ушни марки/чип, подписано от официалния ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния обект, не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане/заявката за плащане (в случай че кандидатът отглежда видове животни, които трябва да се регистрират в ИИС по реда на Наредба № 6 от 8 октомври 2013 г.),
и/или
бб) в случай, че кандидатът отглежда животни, които не подлежат на идентификация, живот­новъдният обект се регистрира от Българската агенция по безопасност на храните и се представя актуален опис на отглежданите животни, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане/заявката за плащане.
г) Данните за втори и междинни култури също се включват, в т.ч. междинни/втори култури, отглеждани в оранжерии.
В колона 6 се изчислява съответният СПО за даден вид култура или животно (произведението от данните на стопанството (колона 4), умножени по показателя за СПО лв./дка; лв./глава (колона 5). Сборът от индивидуалните СПО представлява общият СПО на стопанството при спазване на следните условия:
д) Фуражен баланс или излишък в случай, че стопанството отглежда преживни животни, коне и други еднокопитни животни.
В повечето случаи стопанствата са във фуражен баланс, когато разликата между сумата от СПО на фуражните култури и сумата от СПО на:
– преживните животни,
– конете и другите еднокопитни животни,
е „0“ или отрицателно число. В този случай СПО на фуражните култури не се включва в общия СПО на стопанството, както и получената отрицателна разлика (ако разликата не е „0“) не се изважда от общия СПО.
Наличие на фуражен излишък има в случаите, когато разликата между сумата от СПО на фуражните култури и сумата от СПО на:
– преживните животни,
– конете и другите еднокопитни животни,
е положително число. В този случай само стойността на тази разлика се включва в общия СПО, а не цялата сума от СПО на фуражните култури.
В случай на фуражен излишък и при положение, че в земеделско стопанство се отглеждат два или повече вида фуражни култури, делът на отделната фуражна култура в общия икономически размер на стопанството се определя по следната формула:
                           СПОфк – ОСПОпжкес х (СПОфк/ОСПОфк)
ДФР (%) = -------------------------------------------------------------------------------------------  х 100,
                                       ОСПОзс
където:
ДФР (%) е делът на фуражната култура в общия икономически размер на стопанството;
СПОфк – СПО на фуражната култура (произведението от размера на отглежданите декари от тази фуражна култура, умножено по показателя й за СПО лв./дка);
ОСПОпжкес – сумата от СПО на преживните животни, конете и другите еднокопитни животни;
ОСПОфк – сумата от СПО на фуражните култури;
ОСПОзс – общият СПО на стопанството.
2. Изчисляване на икономическия размер в евро
Икономическият размер на стопанството в евро се получава, като изчисленият за съответното земеделско стопанство общ СПО в лева се раздели на 1,95583(използва се официалният курс на БНБ1 евро = 1,95583 лв.) и се закръгли до втория знак след десетичната запетая.
 
Приложение № 2 към чл. 5, ал. 12, т. 1
СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ДЕЛА НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ OТ ЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕРАБОТЕНА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ, ДИРЕКТНО СВЪРЗАНИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ, СПРЯМО ОБЩИТЕ ПРИХОДИ ПРЕЗ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА
(Попълва се от всички кандидати)
Долуподписаният/ата .................................................................................,
                              (собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ........................................,
притежаващ/а лична карта № .......................................... ,
издадена на ................... от МВР – гр. .............................. ,
адрес: ..................................................................................... ,
                           (постоянен адрес)
в качеството си на ...............................................................
           (посочва се качеството, в което лицето има право да представлява, управлява или контролира)
на ........................................................................................... ,
              (наименование на кандидат/ползвател)
с ЕИК ............................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. За предходната година, обхващаща периода от ............./.......... г. до ............./.......... г., представляваната от мен фирма/управляваното от мен земеделско стопанство има следните видове приходи:
 
1.1. Приходи от растениевъдство и животновъдство от предходна ……… година спрямо годината на кандидатстване 20.....г. от имоти и животновъдни обекти (животни), отговарящи на изискванията на чл. 5, ал. 12:
 
Таблица 1
 
Вид на расти-
телния/
живо-
тинския продукт
Мярка
К-во
реали-
зирана продук-
ция
(общо за всички имоти)
Средна цена за единица продукция
(общо за всички имоти)
Приходи/
доходи от земеделска продукция
(общо за всички имоти/
животно-
въдни обекти)
Имоти/животновъдни обекти/
брой и вид животни, от които е получена продукция
Номер на имота или на живот­новъдния обект или брой и вид на животните
К-во реали-
зирана продук-
ция
Средна цена за единица продук-
ция
Приходи/
доходи от земе-
делска
продук-
ция
 
A
Б
В
Г
Д
Е1
Е2
Е3
Е4
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общо 1.1
 
 
 
 
 
Продукти на растениевъдството/животновъдството, които се преработват от кандидата, не се посочват в таблица 1. Крайният продукт в резултат на тяхната преработка се посочва в таблица 2.
 
1.2. Приходи/доходи от производство на преработена собствена земеделска продукция (растителна и животинска), произведена от имоти и животновъдни обекти (животни), отговарящи на изискванията на чл. 5, ал. 12:
 
Таблица 2
 
Вид на преработения растителен/
животински продукт
Мярка
К-во реали-
зирана продук-
ция
Средна цена за единица продук-
ция
Приходи/
доходи от земе-
делска продук-
ция
Имоти/
животновъдни обекти/
брой и вид животни, от които е произведена земеделска продукция
(суровина) за преработка
Номер на имота или на живот­новъдния обект или брой и вид на животните
К-во преработена суровина
 
A
Б
В
Г
Д
Е1
Е2
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
Общо 1.2
 
 
 
1.3. Приходи/доходи от получената публична финансова помощ, директно свързана с извършваните земеделски дейности:
 
Таблица 3
Вид публична финансова помощ
лв.
Получен приход/доход от публична финансова помощ, директно свързана с извършваните земеделски дейности
 
в т.ч. от финансирания за ..................................................................................................
(описание на вида на финансирането и неговия източник)
 
в т.ч. от финансирания за ..................................................................................................
(описание на вида на финансирането и неговия източник)
 
в т.ч. от финансирания за ..................................................................................................
(описание на вида на финансирането и неговия източник)
 
Общо 1.3
………
1.4. Приходи/доходи от неземеделски дейности и всички видове услуги и приходи/доходи от земеделска дейност от имоти и животновъдни обекти (животни), които не отговарят на изискванията на чл. 5, ал. 12:
 
Таблица 4
Вид на прихода/дохода, в т.ч. вид на услугите и дейностите, от които е получен (ако е приложимо)
Приходи/доходи (лв.)
1.
 
2.
 
……
 
n.
 
(подробно описание на вида на прихода/дохода и неговия източник)
 
Общо 1.4
………
1.5. Общо приходи/доходи за предходната година: ....................................... лв.
(Общо 1.1+Общо 1.2+Общо 1.3+Общо 1.4)
1.6. Процент на приходите/доходите от земеделски дейности (закръгля се до втория знак след десетичната запетая): ................................ %
(Формула за изчисления:
Пзд=(Общо 1.1+Общо 1.2+Общо 1.3)/Общо 1.5= ..... %)
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.
Дата ……….                  Декларатор: …………………….
гр. ………….                                    подпис
                                               (печат)
Приложение № 3 към чл. 6, ал. 3, т. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
 
относно обстоятелства по чл. 131, параграф 4 във връзка с чл. 106, параграф 1 и чл. 107 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета
Долуподписаният/ата ....................................................................................,
                                      (собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ..................................., притежаващ/а лична карта № .....................................................,
издадена на ...................................... от МВР – гр. ..................................................,
адрес: ..............................................................................................................,
                           (постоянен адрес)
в качеството си на ........................................................................................
             (посочва се качеството, в което лицето има право да представлява, управлява или контролира)
на .................................................................................................,
                       (наименование на кандидат/ползвател)
с ЕИК .................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваното, управляваното, контролираното от мен .....................................................................................
1. не е обявено в несъстоятелност, не е в производство по несъстоятелност или в процедура по ликвидация; не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон или не е преустановило дейността си, а в случай че кандидатът или ползвателят е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
2. няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и/или към община за данъци и/или задължителни вноски за социалното осигуряване, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
3. не е лишено от правото да упражнява определена професия или дейност с влязъл в сила акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
4. чрез измама или по небрежност не е предоставена невярна информация, необходима за удостоверяване на липсата на основания за отказ за финансиране, критериите за подбор или изпълнението на договор;
5. не е сключено споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията;
6. не са нарушени правата на интелектуалната собственост;
7. не е правен опит:
а) да се повлияе на лица с правомощия за вземане на решения или контрол от ДФЗ – РА и/или УО, свързани с одобрението за получаване на финансова помощ;
б) да се получи информация от лица с правомощия за вземане на решения или контрол от ДФЗ – РА и/или УО, която може да даде неоснователно предимство, свързано с одобрението за получаване на финансова помощ;
8. не е установено виновно неизпълнение на договор за предоставяне на финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, договор за обществена поръчка, договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното им прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции;
9. не са констатирани при проверки, одити или разследвания, проведени от разпоредители с бюджет, Европейската служба за борба с измамите или Европейската сметна палата, значителни недостатъци при спазването на основните задължения по изпълнение на договор за предоставяне на финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, договор за обществена поръчка, договор за концесия за строителство или за услуга, което е довело до предсрочното им прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, включително финансови корекции;
10. не е извършена нередност;
11. няма изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“;
12. не е включено в системата за ранно откриване отстраняванията по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;
13. като представляващ кандидата/ползвателя на помощта, негов законен или упълномощен представител, член на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, както и лицата, упълномощени да вземат решения или да упражняват контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта:
а) не съм обект на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;
б) не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководител на ДФЗ – РА, УО или със служители на ръководна длъжност в РА или УО;
в) не съм лице, което е на трудово или служебно правоотношение в РА или УО до една година от прекратяване на правоотношението;
г) не съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, за:
– участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
– подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
– престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
– престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;
– престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
– престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс;
– престъпление по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс;
– престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс;
– престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс;
д) не съм осъден в влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по буква „г“, в друга държава – членка на ЕС, или трета страна;
е) не съм лице, за което е налично някое от обстоятелствата по т. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.
Представям следните доказателства съгласно чл. 6, ал. 4:
.....................................................................................
Декларирам, че в случай че настъпят промени в декларираните обстоятелства, в рамките на 10 работни дни, РА ще бъде уведомена за настъпилите промени чрез подадена актуална декларация.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 и чл. 248а, ал. 2 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни и документи.
...................... 20....... г.                  Подпис на деклариращия: .....................................
___________________________________________________________________________
(*) Декларацията се попълва и подписва от всички лица, представляващият кандидата/ползвателя на помощта, негови законни или упълномощени представители, член/ове на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, както и лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта.
Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г.
БИЗНЕС ПЛАН
Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“
от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“
 
…………………………......................................……………….…………………………………………
(наименование на кандидата)
 
Декларирам, че съм запознат с обстоятелство­то, че нося наказателна отговорност по Нака­зателния кодекс за представени от мен неверни сведения.
Подпис (печат)............................
Забележки:
1. Кандидатът номерира и подписва (подпечатва, ако е приложимо) собственоръчно всяка страница от бизнес плана.
2. В приложените в бизнес плана таблици могат да се добавят допълнителни редове в зависимост от спецификата на дейността, за която се кандидатства.
 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
 
А
Б
Име на кандидата/наименование на кандидата
 
ЕГН/ЕИК
 
Обща обработваема (използвана) земеделска площ на стопанството, дка (ако е приложимо)
 
Площта, върху която се отглеждат гъби, м2
(ако е приложимо)
 
Отглеждани животни: вид, брой (*)
 
Начален икономически размер на стопанството (измерен в Стандартен производствен обем)
 
Избрана крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана и крайна дата за подаване на заявката за второ плащане по договора за предоставяне на финансова помощ
 
 
.........................
(Моля, определете една обща крайна дата и посочете точен ден, месец и година, като се съобразите с изискванията на чл. 33, ал. 2 от наредбата)
Икономически размер на стопанството към крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана (измерен в Стандартен производствен обем)
 
Обработваемите площи в стопанството към крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана, дка (ако е приложимо)
 
Отглеждани животни в стопанството към крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана: вид, брой (*) (ако е приложимо)
 
Бизнес планът е изготвен от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ)
ДА/НЕ
(*) Забележка. Отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязват в м2.
I. Въведение
1. Информация за кандидата
(Следва да се посочи и допълнително информация за дейността на всички предприятия, в които физическото лице – кандидат или собственик на ЕТ, или на юридическото лице – кандидат, има или е имал участия):
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2. Информация за образованието на физическото лице – кандидат, или на собственика на ЕТ, или ЕООД кандидат или на собственика на 50 на сто или повече от капитала на кандидата ООД, вкл. информация относно наличието на средно и/или висше образование в областта на опазването на околната среда, както и информация за получен консултантски пакет ТП 2 по мярка 2, операция 2.1.2, относно проблемите за опазване на околната среда (информацията е задължителна за попълване):
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
3. Описание на начално състояние на земеделското стопанството към датата на кандидатстване
3.1. Информация за настоящата дейност на кандидата.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
3.2. Земя.
 

ВИЖ таблиците

 
Приложение № 5  към чл. 14, ал. 1, т. 5
Списък на специфични за стопанството резултати
 
№ на цел/ резултат
Вид
Измерим резултат/Документ за съответствие и изпълнение
към периода на проверка изпълнението на бизнес плана
А
Б
В
1
Създадени нови трайни насаждения, ягодоплодни и лозя, включително винени, мин 2 дка
Документи, доказващи създаването на 2 дка насаждения
2
Подобрен сграден фонд чрез закупуване на сгради, извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството – инвестиция в размер най-малко левовата равностойност на 2000 евро
Документи, доказващи разходи за левовата равно­стойност на най-малко 2000 евро
(За кандидати, регистрирани по ДДС, при изчисляване на разходите не се включва ДДС)
3
Подобрена механизация на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство – инвестиция в размер най-малко левовата равностойност на 2000 евро
Документи, доказващи разходи за левовата равно­стойност на най-малко 2000 евро
(За кандидати, регистрирани по ДДС, при изчисляване на разходите не се включва ДДС)
4
Отглеждане на застрашени сортове земеделски култури и/или застрашени от изчезване редки породи в стопанството – 1 сорт култура и/или 1 порода съгласно изискванията на Приложение № 8 към чл. 25 и приложение № 9 към чл. 41 от Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., сформиращи най-малко 1000 евро СПО
Документи, доказващи съответствието на сортовете и видовете, и документи, доказващи сформирането на най-малко 1000 евро СПО от тези застрашени сортове земеделски култури и/или застрашени от изчезване редки породи
5
Преминаване към биологично производство
Договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, заедно с документ, удостоверяващ, че е проведена най-малко първа инспекция, или копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/и
6
Създадена допълнителна заетост и нови работни места за реализацията на дейностите по проекта – увеличаване с минимум 1 бр. на средния списъчен брой на персонала, нает в стопанството на кандидата за отчетен период от една година спрямо месеца, предхождащ датата на подаването на заявката за второ плащане спрямо средния списъчен брой на персонала, нает в стопанството, изчислен за период от 12 месеца спрямо месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане
 
Документи, доказващи увеличаването с минимум 1 бр. на средния списъчен брой на персонала, нает в стопанството на кандидата за отчетен период от една година спрямо месеца, предхождащ датата на подаването на заявката за второ плащане спрямо средния списъчен брой на персонала, нает в стопанството, изчислен за период от 12 месеца спрямо месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане. Увеличеният брой се изчислява в съответствие с Методика за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на персонала, утвърдена от НСИ със Заповед № РД 07-21/31.01.2007 г. на председателя на НСИ, но без да се включва заетостта на кандидата физическо лице, собственика на капитала на кандидата ЕООД или собственика на предприятието на кандидата ЕТ или на собственика на 50 на сто или повече от капитала на кандидата ООД или председателя и/или членовете на кооперацията
7
Завършен курс от 150 часа в областта на селското стопанство или завършено обучение от 150 часа по част от професия от професионално направление с код 621 „Растениевъдство и животновъдство“ или с код 3451203 „Земеделско стопанство“ или професионално направление с код 640 „Ветеринарна медицина“
Документ, доказващ завършването на курс или обучение на ползвателя
8
Участие в призната група и/или организация на производители
Документи, доказващи участието на ползвателя в призната група и/или организация на производители
 
Приложение № 6  към чл. 14, ал. 4
Минимален брой на растенията на единица площ
 
БРОЙ РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ И МИНИМАЛНЕН ПРАГ НА ГЪСТОТА НА РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР
Култури
Брой растения
на декар по технология
на отглеждане
Минимален праг на
гъстота на растенията на декар *
Семкови овощни видове
ябълки – върху подложка М9
125
87
ябълки – върху подложка М26
89
62
ябълки – върху подложка ММ106
67
47
круши – върху подложка ВА29
125
87
круши – върху семенна подложка
57
40
дюли – върху подложка дюля
67
47
мушмули – върху подложка дюля
50
35
Костилкови овощни видове
череши – върху слаборастяща вегетативна подложка
(Гизела 5)
125
87
череши – върху Махалебка
50
35
череши – върху подложка дива череша
33
23
вишни – върху подложка дива череша
80
56
вишни – върху подложка Махалебка
42
29
праскови/нектарини – подложка праскова
67
47
праскови/нектарини – подложка GF677
52
36
кайсии/зарзали – подложка кайсия; джанка
44
31
сливи/джанки – подложка джанка
50
35
едроплоден дрян – подложка семеначе или издънка от обикновен дрян
62
43
Черупкови овощни видове
орехи – интензивни насаждения върху слаборастящи подложки от обикновен орех
21
15
орехи – подложка обикновен или черен орех
12
8
лешник – храст, вкоренени издънки (собствен корен)
50
35
лешник – едностъблено, вкоренени издънки
облагородени на дървовидна леска
57
40
бадем – подложка бадем
33
23
Ягодоплодни овощни видове
ягоди – едноредови насаждения – редово, собствен корен
6250
4375
ягоди – ленточно насаждение – двуредово, собствен корен
5714
4000
малини – собствен корен, храст
800
560
къпини – безбодилести сортове, собствен корен
111
78
къпини – бодилести сортове, собствен корен
222
155
арония
100
70
касис
500
350
актинидия (киви)
114
80
боровинки
300
210
Лозя
лозя – десертни
255
179
лозя – винени
379
265
Маточници
маточна градина – семенни подложки
57
40
маточна градина – вегетативни подложки
1250
875
маточна градина за калеми
190
133
Етеричномаслени и лекарствени култури
 
 
маслодайна роза
500
350
лавандула
2000
1400
мента
5000
3500
Забележка: * Под минималния праг на гъстота на декар не е икономически изгодно реколтирането на насажденията.
Приложение № 7 към чл. 19, ал. 1, т. 1
Списък на приоритетни животни
 
Видове животни в обхвата на чувствителните
за подпомагане сектори
ЖИВОТНИ
Говеда и биволи
1. Телета и малачета до 1 г.
2. Телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за угояване
3. Телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини
4. Млечни крави и биволици
5. Месодайни крави
Овце
6. Овце – млечни,
7. Овце – месодайни
8. Други овце
Кози
9. Кози майки
10. Други кози
Свине
11. Свине майки
12. Прасенца под 45 дни
13. Други свине
Други 
14. Пчелни семейства
 
Приложение № 8 към чл. 19, ал. 1, т.2
Списък на приоритетни култури
 
Типове култури в обхвата на чувствителните за подпомагане сектори
КУЛТУРИ
ОПИСАНИЕ
ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ
картофи, батати
Клубенови зеленчукови култури
Плодови зеленчукови
домати
Плодови зеленчукови култури
пипер
Плодови зеленчукови култури
сладък пипер
Плодови зеленчукови култури
лют пипер
Плодови зеленчукови култури
патладжан
Плодови зеленчукови култури
краставици
Плодови зеленчукови култури
корнишони
Плодови зеленчукови култури
тиквички
Плодови зеленчукови култури
тикви
Плодови зеленчукови култури
дини
Плодови зеленчукови култури
пъпеши
Плодови зеленчукови култури
бамя
Плодови зеленчукови култури
захарна царевица
Плодови зеленчукови култури
градински фасул (зелен и зърно)
Бобови зеленчукови култури
градински грах (зелен и зърно)
Бобови зеленчукови култури
градинска бакла (зелена и зърно)
Бобови зеленчукови култури
Листностъблени зеленчукови
главесто зеле, савойско зеле, брюкселско зеле, китайско зеле
Листностъблени зеленчукови култури
карфиол
Листностъблени зеленчукови култури
броколи
Листностъблени зеленчукови култури
салата
Листностъблени зеленчукови култури
ендивия
Листностъблени зеленчукови култури
марули
Листностъблени зеленчукови култури
спанак
Листностъблени зеленчукови култури
магданоз
Листностъблени зеленчукови култури
копър
Листностъблени зеленчукови култури
листно цвекло
Листностъблени зеленчукови култури
киселец
Листностъблени зеленчукови култури
лапад
Листностъблени зеленчукови култури
алабаш
Листностъблени зеленчукови култури
Кореноплодни зеленчукови
моркови
Кореноплодни зеленчукови култури
магданоз – коренов
Кореноплодни зеленчукови култури
целина
Кореноплодни зеленчукови култури
салатно цвекло
Кореноплодни зеленчукови култури
репички
Кореноплодни зеленчукови култури
ряпа
Кореноплодни зеленчукови култури
пащърнак
Кореноплодни зеленчукови култури
Лукови зеленчукови
лук (зрял и зелен)
Лукови зеленчукови култури
чесън (зрял и зелен)
Лукови зеленчукови култури
праз
Лукови зеленчукови култури
арпаджик
Лукови зеленчукови култури
Многогодишни зеленчукови
артишок
Многогодишни зеленчукови култури
аспержи
Многогодишни зеленчукови култури
хрян
Многогодишни зеленчукови култури
Лозя
 
Десертни лозя
Трайни насаждения
ОВОЩНИ КУЛТУРИ
Семкови овощни видове
ябълки
Семкови овощни видове
круши
Семкови овощни видове
дюли
Семкови овощни видове
мушмули
Семкови овощни видове
Костилкови овощни видове
сливи/джанки
Костилкови овощни видове
праскови/нектарини
Костилкови овощни видове
кайсии/зарзали
Костилкови овощни видове
череши
Костилкови овощни видове
вишни
Костилкови овощни видове
едроплоден дрян
Костилкови овощни видове
Ядкови (черупкови) видове
орехи
Ядкови (черупкови) видове
бадеми
Ядкови (черупкови) видове
лешници
Ядкови (черупкови) видове
Ягодоплодни видове
ягоди
Ягодоплодни видове
малини
Ягодоплодни видове
къпини
Ягодоплодни видове
френско грозде (бяло и червено)
Ягодоплодни видове
арония
Ягодоплодни видове
касис
Ягодоплодни видове
актинидия (киви)
Ягодоплодни видове
бодливо грозде
Ягодоплодни видове
боровинки
Ягодоплодни видове
смокини
Ягодоплодни видове
 МЕДИЦИНСКИ И АРОМАТНИ КУЛТУРИ
Едногодишни
анасон
Медицински и ароматни култури
резене
Медицински и ароматни култури
кориандър
Медицински и ароматни култури
кимион
Медицински и ароматни култури
чубрица
Медицински и ароматни култури
валериана – двугодишна култура
Медицински и ароматни култури
босилек
Медицински и ароматни култури
бял трън (силибум)
Медицински и ароматни култури
лайка
Медицински и ароматни култури
майорана
Медицински и ароматни култури
татул
Медицински и ароматни култури
черна мерудия
Медицински и ароматни култури
Многогодишни
маслодайна роза
Медицински и ароматни култури
лавандула
Медицински и ароматни култури
мента
Медицински и ароматни култури
блатно кокиче
Медицински и ароматни култури
блян
Медицински и ароматни култури
риган
Медицински и ароматни култури
ехинацея
Медицински и ароматни култури
жълт мак
Медицински и ароматни култури
зим-зелен
Медицински и ароматни култури
хизоп
Медицински и ароматни култури
левзея
Медицински и ароматни култури
маточина
Медицински и ароматни култури
мащерка
Медицински и ароматни култури
медицинска ружа
Медицински и ароматни култури
монарда
Медицински и ароматни култури
пелин
Медицински и ароматни култури
пиретрум
Медицински и ароматни култури
розмарин
Медицински и ароматни култури
салвия
Медицински и ароматни култури
чувен
Медицински и ароматни култури
шипка
Медицински и ароматни култури
 
Приложение № 9 към чл. 19, ал. 4
Таблица с критерии за подбор, приложими за проектни предложения по подмярка 6.3
 
Критерии за оценка на проекти
Приоритет
Критерии
Минимално изискване
Максимален брой точки за посочения приоритет/критерии
1.
Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и „Етерично-маслени култури“
 
 
28
 1.1.
 
Проекти на кандидати, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти за едри и/или дребни преживни животни, свине или пчели и/или отглеждат култури от сектор „Плодове и зеленчуци“ и/или „Етеричномаслени култури“
 
 
 
 
 
В случай че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва животни и/или култури от приоритетните сектори и планираното увеличение на СПО на стопанството е изцяло* с отглеждане на животни и/или култури от приоритетните сектори, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване животни и/или култури от приоритетните сектори, се умножава по коефициент 0,003, а планираното увеличение на СПО с животни и/или култури от приоритетните сектори се умножава по коефициент 0,002, но не повече от 4 точки.
Пример: = СПО*0,003+Бъдещо СПО*0,002;
*Максималният брой точки за планираното увеличение на стопанството е не повече от 4 точки.
28
2.
Проекти на кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91
 
 
8
2.1.
 
Проекти на кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91
 
 
 
 
 
В случай че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва култури и/или животни, отглеждани по биологичен начин, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване култури и/или животни по този начин, се умножава по коефициент 0,001.
Пример: = СПО*0,001.
8
3.
Проекти на земеделски стопанства в планински райони
 
 
10