Президент на републиката
брой: 92, от дата 18.11.2005 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.11


Указ № 345 за награждаване на полковник Кольо Йорданов Милев -­ командир на поделение 28880 ­- Белене, с медал “За заслуга”

 

УКАЗ № 345
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам полковник Кольо Йорданов Милев - командир на поделение 28880 - Белене, с медал “За заслуга” за проявен висок професионализъм и личен принос за успешното изпълнение от подчиненото му поделение на поставените задачи по организирането и извършването на строително-възстановителни работи на обекти от територията на Република България, разрушени от наводненията през месец август 2005 г.
Издаден в София на 8 ноември 2005 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на отбраната: Веселин Близнаков
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Георги Петканов
111002