Министерски съвет
брой: 44, от дата 10.6.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.10


Решение № 445 от 3 юни 2016 г. за изменение и допълнение на Решение № 265 на Министерския съвет от 2003 г. за приемане Списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма

 

РЕШЕНИЕ № 445 ОТ 3 ЮНИ 2016 Г.
за изменение и допълнение на Решение № 265 на Министерския съвет от 2003 г. за приемане Списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 64 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2003 г., бр. 34, 61 и 87 от 2004 г. и бр. 16 от 2006 г.)
На основание чл. 5, ал. 1 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
В Списъка на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма – приложение към Решение № 265 на Министерския съвет от 2003 г., се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието на раздел III се изменя така:
„Лица, срещу които е образувано наказателно производство за тероризъм, финансиране на тероризъм, набиране или обучаване на отделни лица или групи от хора с цел извършване на тероризъм, излизане или влизане през границата на страната, както и незаконно пребиваване в нея с цел участие в тероризъм, образуване, ръководене или членуване в организирана престъпна група, която си поставя за цел да извършва тероризъм или финансиране на тероризъм, приготовление към извършване на тероризъм, подправка на официален документ с цел улесняване извършване на тероризъм, явно подбуждане към извършване на тероризъм или закана за извършване на тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс“.
2. Създава се раздел IV:
„Раздел IV. Лица, за които има достатъчно данни, че осъществяват дейност, свързана с тероризъм или с финансиране на тероризъм
1. Ел Хадж Хасан/EL HAJJ HASSAN HASSAN, роден на 22.03.1988 г. в гр. Зегхдрай-Сайда, Ливан, канадски гражданин, паспорт № JX446643;
2. Фарах Мелиад/FARAH MELIAD, роден на 5.11.1980 г. в гр. Сидни, Австралийски съюз, австралийски гражданин, притежаващ австралийски паспорт № М 2719127, с други имена от рождението си – Хюсеин Хюсеин/HUSSEIN HUSSEIN до 8.07.2003 г. и JAY DEE до 14.04.2005 г.“
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
4392