Община Варна   Варна
брой: 43, от дата 7.6.2016 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.58


временна строителна забрана - ІІ микрорайон, ж. к. Вл. Варненчик

 

37. – Община Варна на основание чл. 198, ал. 5 ЗУТ съобщава, че със Заповед № 1605 от 14.05.2016 г. на кмета на община Варна е наложена временна строителна забрана, като спира прилагането в УПИ – частна собственост, на ПУП – ПРЗ на ІІ микрорайон, ж. к. Вл. Варненчик, одобрен с Решение № 2548-17 с протокол № 25 от 28, 29.07.2010 г. на ОС на Община Варна и всички действащи изменения на горепосочения план до вземане на решения от ПК „Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места“ и ПК „Собственост и стопанство“ на Общинския съвет – гр. Варна, относно прилагането на ПУП – ПРЗ за ІІ м. р., одобрен с Решение № 2548-17 с протокол № 25 от 28, 29.07.2010 г. на ОС на Община Варна във връзка със защита на обществените интереси за извършване на мероприятия по благоустрояване и озеленяване на общинската собственост – улици, паркинги и градини, относно необходимост за извършване на проучвания за съоръжения на техническата инфраструктура и за изграждането им. Да не се издават разрешения за строеж и да не се допускат и процедират ПУП – ПРЗ на основание чл. 124а и 135 ЗУТ в обхвата на ІІ микрорайон, ж. к. Вл. Варненчик, Варна. Заповедта да се обяви на обществеността и чрез средствата за масово осведомяване. На основание чл. 198, ал. 4 ЗУТ строителната забрана спира прилагането на влезлите в сила общи и подробни устройствени планове за частите на територията, за които се отнася. С оглед защита и опазване на особено важен обществен интерес с цел подобряване на техническата инфраструктура се допуска предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 АПК. Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл. 215 във връзка с чл. 198, ал. 5 ЗУТ.
4242