Народно събрание
брой: 39, от дата 26.5.2016 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.14


Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор от Народното събрание

 

РЕШЕНИЕ
за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор от Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор от Народното събрание.
I. Предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията и представяне на документите им.
1. Предложения за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията се правят от народни представители или от парламентарни групи. Българските неправителствени организации може да правят предложения за членове на Комисията за защита на конкуренцията до народните представители и парламентарните групи. Когато народен представител или парламентарна група направи предложение въз основа на предложение на неправителствена организация, това се отбелязва в него.
Предложенията се внасят в писмена форма до Комисията по икономическа политика и туризъм чрез председателя на Народното събрание в 21-дневен срок от приемането на процедурните правила от Народното събрание.
2. Предложенията за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията се придружават с писмени мотиви, които аргументират високите професионални и нравствени качества на съответния кандидат. Към предложението се прилагат следните документи:
а) писмено съгласие на кандидата да бъде предложен за длъжността по образец – приложение № 1 към решението;
б) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец – приложение № 2 към решението;
в) подробна автобиография;
г) заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше юридическо или икономическо образование;
д) свидетелство за съдимост;
е) документи, удостоверяващи, че кандидатът, предложен за:
аа) председател отговаря на изискването за професионален стаж по чл. 4, ал. 2 и на изискванията по чл. 4, ал. 3 от Закона за защита на конкуренцията;
бб) заместник-председател или член отговаря на изискванията по чл. 4, ал. 3 от Закона за защита на конкуренцията.
II. Публично оповестяване на документите.
1. Внесеното предложение заедно с приложените към него документи се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание незабавно, но не по-късно от 7 дни преди изслушването.
2. Публикуването на предложението и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни.
3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите може да представят на Комисията по икономическа политика и туризъм становища за предложените кандидати, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени.
4. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по икономическа политика и туризъм въпроси към кандидатите, които да им бъдат поставени.
5. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
6. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: гр. София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по икономическа политика и туризъм, или по електронен път на e-mail: kipet@parliament.bg. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за защита на класифицираната информация.
III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
IV. Изслушване на кандидатите.
1. Преди да изслуша предложените кандидати, Комисията по икономическа политика и туризъм проверява представените документи и дали кандидатът отговаря на съответните изисквания за заемане на длъжността, за която е предложен.
2. Изслушването се провежда в открито заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
3. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията по азбучен ред на собствените имена на кандидатите за председател, заместник-председател и членове – до две минути на кандидат. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата.
4. Кандидатите за председател представят тяхната концепция за дейността на Комисията за защита на конкуренцията като независим специализиран държавен орган – до 15 минути на кандидат.
Кандидатите за заместник-председател и за членове представят тяхната концепция за дейността на Комисията за защита на конкуренцията като независим специализиран държавен орган – до 10 минути на кандидат.
5. Комисията по икономическа политика и туризъм провежда разисквания по направените предложения. Народните представители поставят поотделно своите въпроси към кандидатите за председател и към кандидатите за заместник-председател и членове по азбучен ред на собствените имена на кандидатите – до две минути на народен представител за кандидат. След изчерпване на зададените въпроси към съответния кандидат от всички народни представители кандидатът отговаря – до 10 минути.
6. Председателят на Комисията по икономическа политика и туризъм задава в резюме въпросите на лицата по чл. 89, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на които не е получен отговор.
7. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
8. Комисията изготвя по смисъла на чл. 89, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание доклад от изслушването, в който са представени кандидатите. Ако са изслушани няколко кандидати за дадена длъжност, Комисията по икономическа политика и туризъм изготвя доклад от изслушването на кандидатите, към който се прилага списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на собствените им имена, и го внася в Народното събрание. Към доклада се прилага проект на решение за избор на всеки кандидат за съответната длъжност в Комисията за защита на конкуренцията.
9. Отказът на кандидат от участие в изслушването не спира процедурата. Процедурата не спира и когато няма предложен кандидат за някоя от длъжностите.
V. Избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията от Народното събрание.
1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати.
2. Народното събрание изслушва доклада на Комисията по икономическа политика и туризъм.
3. Провеждат се разисквания по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
4. Народното събрание избира поотделно председателя на Комисията за защита на конкуренцията, заместник-председателя и петимата членове.
5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. Ако има няколко кандидати за една длъжност, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго.
6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“.
7. Когато никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“.
8. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.
9. Когато някой от кандидатите за съответната длъжност се откаже от участие в избора преди гласуване на кандидатурата му от Народното събрание и той е единствен кандидат за длъжността, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор за тази длъжност.
10. Ако няма кандидат за някоя от длъжностите, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор за тази длъжност.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 19 май 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева
Приложение № 1 към решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ...................................................  
............................................................................................... ,
с ЕГН ..............., л. к. № ......., изд. на ..............................  
от МВР ............................,
ДЕКЛАРИРАМ, че:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за длъжността       
................................................................................................
Декларатор: .................
Приложение № 2 към решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата....................................................        
............................................................................................... ,
с ЕГН ................, л. к. № ........., изд. на ...........................   
от МВР ......................................,
ДЕКЛАРИРАМ, че:
съм съгласен/на да ми бъде извършена предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Декларатор: .................
4089