Министерство на културата
брой: 40, от дата 27.5.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.8


Правилник за устройството и дейността на Национален музей „Земята и хората“ – София

 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
ПРАВИЛНИК
за устройството и дейността на Национален музей „Земята и хората“ – София
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник урежда устройството и дейността на Национален музей „Земята и хората“ – София, наричан в този правилник „музеят“.
Чл. 2. (1) Музеят е държавен културен и научен институт, който изпълнява общонационални и представителни функции по създаване, трайно опазване и разпространение на минералното разнообразие на Земята и музейното дело на територията на Република България.
(2) Музеят участва в държавната политика по опазване на културното наследство във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи, Светия синод на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания със съдействието на неправителствени организации и гражданското общество.
Чл. 3. Музеят е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на културата.
Чл. 4. Музеят e с официално наименование, печат, седалище и адрес: София, бул. Черни връх 4, създаден с Разпореждане № 50 от 30.12.1985 г. на Министерския съвет.
Чл. 5. По тематичен обхват музеят е специализиран.
Чл. 6. Ръководството на музея се осъществява:
1. административно-организационно – от министъра на културата;
2. методически – от Министерството на културата;
3. научно – от специализираните научни институти към БАН.
Глава втора
УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТИ НА МУЗЕЯ
Раздел І
Основни дейности на музея
Чл. 7. (1) Основните дейности на музея са опазването и представянето на движими културни ценности – природни образци от неживата природа – минерални индивиди и агрегати.
(2) За осъществяване на своите основни дейности музеят осъществява следните функции и задачи:
1. издирва движимите културни ценности чрез получаване и документиране на информация от различни източници, включително и теренни проучвания;
2. изучава, събира, придобива, съхранява и документира културни ценности;
3. извършва идентификация на културни ценности самостоятелно или съвместно с други научни или културни организации и висши училища, включително при придобиване на вещ, която може да се определи като културна ценност по реда на чл. 96, ал. 3 от Закона за културното наследство;
4. извършва научноизследователска дейност, подчинена на основната му дейност, организира и провежда научни прояви (конференции, работни срещи и дискусии);
5. оказва методическа помощ на общинските, частните музеи и музеите със смесено участие по ред, определен с наредба на министъра на културата;
6. издава научни, научнопопулярни и рекламни материали;
7. публикува резултатите от идентификацията на културните ценности – собственост на физически или юридически лица, след получаване на писмено съгласие на собствениците им;
8. извършва правни сделки с културни ценности при условията и по реда на Закона за културното наследство само от обменния си фонд след разрешение на министъра на културата;
9. участва на търгове с движими културни ценности след получено разрешение от министъра на културата и след като представи списък на културните ценности, които ще се предлагат;
10. организира постоянни и временни експозиции, като дава ясна информация за представените движими културни ценности чрез означаването им, надписи, издаване на пътеводители и каталози за експозициите и други информационни материали;
11. организира или участва във временни експозиции – изложби в чужбина на движими културни ценности, или изнася такива в чужбина с цел консервация и препарация при условията на глава шеста, раздел VI от Закона за културното наследство;
12. предоставя движими културни ценности, съхранявани в неговите фондове за участие във временни експозиции в страната и в чужбина по нареждане на министъра на културата;
13. извършва консервация и препарация на културни ценности, извършвани от лица или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство;
14. подготвя и провежда образователни програми в музея и други дейности с образователна и възпитателна цел;
15. осигурява правна и физическа защита на съхраняваните във фондовете му движими културни ценности;
16. осъществява дейности по дигитализация на основния и обменния фонд на музея;
17. предоставя информация на Министерството на културата във връзка с регистрите по Закона за културното наследство;
18. взаимодейства с органите на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата при наличие на данни за незаконно придобиване на вещи – обект на идентификация, или в други случаи.
(3) Музеят може да извършва и друга стопанска дейност, свързана с основната му дейност.
Чл. 8. (1) Музеят формира основен, обменен, научно-спомагателен фонд и научен архив, които включват:
1. за основния фонд – придобитите от музея и предоставените му за безвъзмездно ползване движими културни ценности с изключително голямо научно и културно значение – национално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват;
2. за обменния фонд – движими културни ценности, които не съответстват на тематичния му обхват, както и многократно повтарящите се културни ценности от основния му фонд;
3. за научно-спомагателния фонд – предмети и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност на музея;
4. за научния архив:
а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването, консервацията, реставрацията, движението и представянето на движимите културни ценности;
б) отчетните документи за движимите културни ценности, съхранявани от тях постоянно или временно: документи за произход, за постъпване или придобиване от музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и др.;
в) документите за извършените от тях теренни археологически проучвания;
г) научната и справочната документация: научни паспорти и картотеки.
(2) Научният архив се съхранява безсрочно в музея.
Чл. 9. (1) Движими културни ценности, инвентирани във фонда на музея, подлежат на инвентаризация по реда на Наредба № Н-6 от 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове (ДВ, бр. 2 от 2010 г.).
(2) Отписване на движими културни ценности от музейните фондове се извършва съгласно чл. 32 от Наредба № Н-6 от 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове.
Раздел ІІ
Устройство и управление на музея
Чл. 10. (1) Структурата на музея се определя в зависимост от тематичния му обхват и формираните фондове и включва специализирани отдели и администрация.
(2) Специализирани отдели са:
1. „Фондове и експозиции“;
2. „Научноизследователски лаборатории и теренни изследвания, научна група и научен архив“.
(3) Администрацията включва следните отдели:
1. „Административно-финансов“;
2. „Връзки с обществеността“.
Чл. 11. (1) Музеят се ръководи от директор.
(2) Правоотношенията на директора на музея с министъра на културата възникват въз основа на конкурс съгласно Кодекса на труда. Условията на конкурса се определят от Министерството на културата съгласно Наредба № Н-4 от 2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти (ДВ, бр. 50 от 2007 г.).
(3) Конкурсът за длъжността „директор“ се провежда след представяне на концепция за развитието на музея.
Чл. 12. (1) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на музея, като:
1. представлява института пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;
2. прилага системата на делегирания бюджет, която му дава право:
а) да се разпорежда самостоятелно със средствата на института;
б) да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му приходи и разходи, като уведомява за това Министерството на културата;
в) да определя числеността на персонала и възнагражденията на служителите и работниците при спазване на нормите, определени в съответните нормативни актове;
3. утвърждава структурата и числеността на персонала в музея и изпраща за сведение в Министерството на културата утвърдено длъжностно и поименно щатно разписание, както и актуализация при всяка промяна;
4. осъществява връзка и координация на културния институт с други държавни органи и културни институти;
5. със заповед определя материалноотговорните лица и размера на тяхната отговорност за опазване, съхранение и отчитане на фондовете на музея;
6. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите и обслужващия персонал, определя размера на индивидуалното трудово възнаграждение и другите материални стимули в съответствие с наличните средства и нормативни изисквания;
7. утвърждава правилник за вътрешния трудов ред и вътрешни правила за работната заплата, изготвя длъжностни характеристики на всички служители;
8. осъществява други правомощия, регламентирани в Закона за културното наследство и в други нормативни актове.
(2) Директорът спазва изискванията, заложени в утвърдените от министъра на културата Правила за прилагане на системата на делегиран бюджет в държавни културни институти в областта на културното наследство и библиотечното дело.
Чл. 13. (1) При осъществяване на своите правомощия директорът се подпомага от заместник-директор.
(2) Правомощията на директора на музея в негово отсъствие се осъществяват от заместник-директора, определен със заповед на директора.
Чл. 14. (1) Към музея функционира:
1. комисия по идентификация и регистрация на културни ценности и определяне възнагражденията и стойността на движимите културни ценности;
2. фондова комисия.
(2) Съставът и задачите на комисията по ал. 1 се определя със заповед на директора.
Чл. 15. (1) Към музея функционират като съвещателни органи:
1. дирекционен съвет, който включва ръководители на отдели и звена в музея и музейни специалисти; съветът подпомага директора в неговите административно-организационни функции;
2. съвет на специалистите, който включва специалисти от музея – обсъжда и дава становища по основни проблеми, свързани с дейността на музея;
3. музеен съвет, който включва изтъкнати културни и обществени дейци, изявени музейни специалисти и представители на деловите среди; съветът обсъжда проблемите и перспективите за развитие на музея, финансовото му състояние и популяризаторската дейност;
4. стопански съвет – подпомага директора при планиране, проучване и осъществяване на стопанската дейност на музея;
5. техническа комисия – подпомага директора по експлоатацията на материално-техническата база на музея.
(2) Съставите на съвещателните органи по ал. 1 се определят със заповед на директора.
Раздел ІІІ
Финансиране на музея
Чл. 16. Музеят се финансира със средства от държавния бюджет, като прилага системата на делегирания бюджет. Средствата от държавния бюджет се определят на база на стандарти за финансиране, одобрени от Министерския съвет, и включват:
1. субсидия, определена на базата на стандарти за финансиране, одобрени от Министерския съвет;
2. допълващи стандарти;
3. установеното в края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията на музея;
4. реализираните собствени приходи на музея;
5. средствата по други програми и проекти, бенефициент по които е музеят;
6. средствата за реализиране на творчески програми и проекти, финансирани от Министерството на културата на конкурсен принцип;
7. средствата, предоставени от общини по сключени договори.
Раздел ІV
Организация на работата в музея
Чл. 17. (1) Музеят осигурява дни и часове за посещение, съобразени със свободното време на различните видове и категории посетители, и ги обявява на входа на музея и на интернет страницата си.
(2) Музеят осигурява подходящи условия за достъп до музейните експозиции на хора с увреждания.
Чл. 18. (1) За индивидуално или групово посещение на музейна експозиция се заплащат входни билети.
(2) Цените на входните билети са определени със заповед на директора съгласувано с Министерството на културата.
(3) Безплатен вход за посещение на експозиция се определя със заповед на директора на музея.
(4) Деца, учащи се и хора с увреждания заплащат намалени цени или се освобождават от заплащане на входен билет съгласно заповедта по ал. 2.
(5) Входните билети, платени в брой, са придружени от фискална касова бележка от фискално устройство или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД) съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 106 от 2006 г.).
Чл. 19. (1) Работното време на служителите в музея се определя със заповед на директора.
(2) Работното време на служителите на експозициите на музея се определя със заповед на директора.
Чл. 20. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани от директора с парични или предметни награди. Стойността на паричната или предметната награда не може да надвишава размера на основната заплата на служителя.
(2) Средствата по ал. 1 са в рамките на утвърдените средства за персонал за съответната година.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 29, ал. 1, т. 1 от Закона за културното наследство.
Министър:  Вежди Рашидов
3668