Министерство на културата
брой: 36, от дата 13.5.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.75


Правилник за устройството и дейността на къща музей „Панчо Владигеров“

 

МИНИСТЕРСТВО  НА КУЛТУРАТА
ПРАВИЛНИК
за устройството и дейността на къща музей „Панчо Владигеров“
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на „Къща музей „Панчо Владигеров“, наричан по-нататък „музеят“.
Чл. 2. (1) Музеят е държавен културен и научен институт, който участва в осъществяването на държавната политика по опазването на културните ценности и развитието на музейното дело, и осъществява дейности по издирване, изучаване, опазване и представяне на културни ценности с познавателна, образователна и естетическа цел на територията на Република България.
(2) Музеят участва в държавната политика по опазване на движимото културно наследство във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи, Светия синод на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания със съдействието на неправителствени организации и гражданското общество.
Чл. 3. Музеят е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на културата и е създаден с Постановление № 300 на Министерския съвет от 8.11.2004 г. за пре­образуване на къща музей „Панчо Владигеров“ от филиал на Националния литературен музей в държавен културен институт „Къща музей „Панчо Владигеров“ (ДВ, бр. 102 от 2004 г.).
Чл. 4. Музеят е със седалище и адрес: гр.София, ул. Якубица 10.
Чл. 5. По тематичен обхват музеят е специализиран.
Чл. 6. Ръководството на музея се осъществява:
1. административно-организационно – от министъра на културата;
2. методически – от Министерството на културата;
3. в научноизследователската дейност – от специализираните институти на БАН и други специализирани институти и учреждения.
Глава втора
УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТИ НА МУЗЕЯ
Раздел І
Основни дейности на музея
Чл. 7. (1) Основната дейност на музея е опазването и представянето на движими и недвижими културни ценности.
(2) За осъществяване на своите функции музеят изпълнява следните задачи:
1. издирва движимите културни ценности, свързани с живота, делото и творчеството на Панчо Владигеров, чрез получаване и документиране на информация от различни източници;
2. изучава, събира, придобива, съхранява и документира културни ценности, свързани с живота и творчеството на Панчо Владигеров и други свидетелства от българската и световната музикална култура, от които Владигеров е неделима част;
3. извършва идентификация на културни ценности при придобиване на вещ, която може да се определи като културна ценност съгласно чл. 96, ал. 1 от Закона за културното наследство;
4. извършва научноизследователска дейност, подчинена на основната му дейност, организира и провежда научни прояви (конференции, работни срещи, дискусии и др.);
5. оказва методическа помощ на общинските, частните музеи и музеите със смесено участие по ред, определен с наредба на министъра на културата;
6. издава научни, научнопопулярни и рек­ламни материали;
7. публикува резултатите от идентификацията на културни ценности – собственост на физически или юридически лица, след получаване на писмено съгласие на собствениците им;
8. извършва правни сделки с културни ценности при условията и по реда на Закона за културното наследство само от обменния си фонд след разрешение на министъра на културата;
9. участва на търгове с движими културни ценности след получено разрешение на министъра на културата и след като представи списък на културните ценности, които ще се предлагат;
10. организира постоянни и временни експозиции, като дава ясна информация за представените движими културни ценности чрез означаването им – надписи, издаване на пътеводители и каталози за експозициите и други информационни материали;
11. организира или участва във временни експозиции – изложби в чужбина на движими културни ценности, или изнася такива в чужбина с цел консервация и реставрация при условията на глава шеста, раздел VІ от Закона за културното наследство;
12. предоставя движими културни ценности, съхранявани в неговите фондове, за участие във временни експозиции в страната и в чужбина по нареждане на министъра на културата;
13. осъществява дейности във връзка с изработване на копия, реплики и предмети с търговско предназначение при условията и по реда на Закона за културното наследство;
14. извършва консервация и реставрация на културни ценности чрез или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство;
15. подготвя и провежда образователни програми в музея и други дейности с образователна и възпитателна цел;
16. инициира и организира в копродукция с външни продуценти изработката на видеопродукти – мултимедии, документални музикални филми и др.;
17. инициира учредяването на стипендии и награди на името на П. Владигеров;
18. осигурява правна и физическа защита на съхраняваните във фондовете му движими културни ценности;
19. осъществява дейности по дигитализация на основния, научно-спомагателния и обменния фонд на музея;
20. предоставя информация на Министерството на културата във връзка с регистрите по Закона за културното наследство;
21. взаимодейства с органите на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата при наличие на данни за незаконно придобиване на вещите – обект на идентификация, или в други случаи;
22. отчита дейността си пред министъра на културата до началото на месец март всяка година.
(3) Музеят може да извършва и друга стопанска дейност, свързана с основната му дейност.
Чл. 8. (1) Музеят формира основен, обменен, научно-спомагателен фонд и научен архив, които включват:
1. за основния фонд – придобитите от музея и предоставените му за безвъзмездно ползване движими културни ценности с изключително голямо научно и културно значение – нацио­нално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват;
2. за обменния фонд – движими културни ценности, които не съответстват на тематичния му обхват, както и многократно повтарящите се културни ценности от основния му фонд;
3. за научно-спомагателния фонд – предмети и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност на музея;
4. за научния архив:
а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването, консервацията, реставрацията, движението и представянето на движимите културни ценности;
б) отчетните документи за движимите културни ценности, съхранявани постоянно или временно: документи за произход, за постъпване или придобиване от музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и други;
в) научната и справочната документация: научни паспорти и картотеки.
(2) Научният архив се съхранява безсрочно в музея.
Чл. 9. (1) Движими културни ценности, инвентирани във фонда на музея, подлежат на инвентаризация по реда на Наредба № Н-6 от 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове (ДВ, бр. 2 от 2010 г.).
(2) Отписване на движими културни ценности от музейните фондове се извършва съгласно чл. 32 от Наредба № Н-6 от 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове.
Раздел ІІ
Устройство и управление на музея
Чл. 10. Структурата на музея се определя в зависимост от тематичния му обхват, формираните фондове и включва едно админис­тративно звено, изпълняващо функции във връзка с дейностите по чл. 7.
Чл. 11. (1) Музеят се ръководи от директор.
(2) Правоотношението на директора възниква въз основа на конкурс за срок 5 години. Конкурсът се провежда по реда, предвиден в наредбата по чл. 5, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата.
Чл. 12. Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на музея, като:
1. представлява института пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;
2. прилага системата на делегирания бюджет, която му дава право:
а) да се разпорежда самостоятелно със средствата на института;
б) да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му приходи и разходи, като уведомява за това Министерството на културата;
в) да определя числеността на персонала и възнагражденията на служителите и работниците при спазване на нормите, определени в съответните нормативни актове;
3. утвърждава структурата и числеността на персонала в музея и изпраща за сведение в Министерството на културата утвърдено длъжностно и поименно щатно разписание, както и актуализация при всяка промяна;
4. осъществява връзка и координация на културния институт с други държавни органи и културни институти;
5. със заповед определя материалноотговорните лица и размера на тяхната отговорност за опазване, съхранение и отчитане на фондовете на музея;
6. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите и обслужващия персонал, определя размера на индивидуалното трудово възнаграждение и другите материални стимули в съответствие с наличните средства и нормативни изисквания;
7. утвърждава правилник за вътрешния трудов ред и вътрешни правила за работната заплата, изготвя длъжностни характеристики на всички служители;
8. осъществява други правомощия, регламентирани в Закона за културното наследство и други нормативни актове.
Раздел ІІІ
Финансиране на музея
Чл. 13. Музеят се финансира със средства от държавния бюджет, като прилага системата на делегирания бюджет. Средствата от държавния бюджет се определят на база на стандарти за финансиране, одобрени от Министерския съвет, и включват:
1. субсидия, определена на базата на стандарти за финансиране, одобрени от Министерския съвет;
2. допълващи стандарти;
3. установеното в края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията на музея;
4. реализираните собствени приходи на музея;
5. средствата по други програми и проекти, бенефициент по които е музеят;
6. средствата за реализиране на творчески програми и проекти, финансирани от Министерството на културата на конкурсен принцип;
7. средствата, предоставени от общини по сключени договори.
Раздел ІV
Организация на работата в музея
Чл. 14. (1) Музеят осигурява дни и часове за посещение, съобразени със свободното време на различните видове и категории посетители, и ги обявява на входа на музейните обекти и на интернет страницата си.
(2) Музеят осигурява подходящи условия за достъп до музейните експозиции на хора с увреждания.
Чл. 15. (1) За индивидуално или групово посещение на музейна експозиция се заплащат входни билети.
(2) Цените на входните билети са определени със заповед на директора съгласувано с Министерството на културата.
(3) Безплатен вход за посещение на експозиция се определя със заповед на директора на музея.
(4) Деца, учащи се и хора с увреждания заплащат намалени цени или се освобождават от заплащане на входен билет съгласно заповедта по ал. 2.
(5) Входните билети, платени в брой, са придружени от фискална касова бележка от фискално устройство или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД) съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; посл. изм., бр. 84 от 2015 г.).
Чл. 16. Работното време на служителите, включително на служители, обслужващи експозициите на музея, се определя със заповед на директора.
Чл. 17. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани от директора с парични или предметни награди. Стойността на паричната или предметната награда не може да надвишава размера на основната заплата на служителя.
(2) Средствата по ал. 1 са в рамките на утвърдените средства за заплати за съответната година.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 29, ал. 1, т. 1 от Закона за културното наследство и отменя Правилника за устройството, задачите и дейността на Държавен културен институт „Къща-музей „Панчо Владигеров“ (ДВ, бр. 11 от 2005 г.).
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на директора на музея.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър: Боил Банев
3383