Министерство на регионалното развитие и благоустройството
брой: 34, от дата 3.5.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.37


Допълнителен протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт

 

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт
(Ратифициран със закон, приет от 43-то Народно събрание на 15 януари 2016 г. – ДВ, бр. 8 от 2016 г. В сила за Република България от 1 юли 2016 г.)
Преамбюл
Държавите – членки на Съвета на Европа, подписали настоящия Допълнителен протокол към Европейската харта за местно самоуправление (наричана за краткост по-долу „Хартата“, ETS № 122),
като считат, че целта на Съвета на Европа е да постигне по-силно единство между държавите членки с цел защита и реализиране на идеалите и принципите, които са тяхно общо наследство;
като считат, че правото на участие във воденето на публичните дела е един от демократичните принципи, които всички държави – членки на Съвета на Европа, споделят;
като считат, че развитието в държавите членки е показало изключителното значение на този принцип за местното самоуправление;
като считат, че е добре да допълнят Хартата с разпоредби, гарантиращи правото на участие в делата на местното самоуправление;
като вземат предвид Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи, приета от Комитета на министрите на 27 ноември 2008 г.;
като вземат предвид и Декларацията и Плана за действие, приети на Третата среща на върха на държавните и правителствените ръководители на Съвета на Европа (Варшава, 16 – 17 май, 2005 г.),
се договориха за следното:
Член 1 – Право на участие в делата на местното самоуправление
1. Държавите – Страни по Допълнителния протокол, в рамките на своята юрисдикция трябва да гарантират на всекиго правото на участие в делата на местното самоуправление.
2. Правото на участие в делата на местното самоуправление означава правото на опит за определяне или оказване на влияние върху упражняването на правомощията и отговорностите на органите на местното самоуправление.
3. Законодателството трябва да предостави средства за улесняване на упражняването на това право. Без несправедлива дискриминация на което и да било лице или група законодателството може да предостави конкретни мерки за различни обстоятелства или категории хора. В съгласие с конституционните и/или международните задължения на Страната законодателството може по-специално да предвиди мерки, конкретно ограничени до гласоподавателите.
4.1. Всяка Страна трябва да признае чрез закон правото на гражданите на Страната да участват като гласоподаватели или кандидати в изборите за членове на съвета или на събранието на местното самоуправление там, където пребивават.
4.2. Законодателството също така трябва да признае правото на други лица да участват по този начин, когато Страната реши това, в съгласие с конституционния си ред или когато това съответства на международните правни задължения на Страната.
5.1. Всякакви формалности, условия или ограничения на упражняването на правото на участие в делата на местното самоуправление следва да бъдат определени чрез закон и да са в съответствие с международните правни задължения на Страната.
5.2. Законодателството следва да налага такива формалности, условия и ограничения, които са необходими, за да гарантира, че етичната почтеност и прозрачността на упражняването на правомощията и отговорностите от органите на местно самоуправление не са изложени на риск от упражняването на правото на участие.
5.3. За функционирането на ефективна политическа демокрация, за поддържането на обществената сигурност в демократичното общество или за спазването от Страната на изискванията на международните ùправни задължения ще трябват всякакви други формалности, условия или ограничения.
Член 2 – Изпълнение на мерки за правото на участие
1. Страните следва да вземат всички необходими мерки така, че правото на участие в делата на местното самоуправление да влезе в сила.
2. Тези мерки за упражняването на правото на участие трябва да включват:
         i.     оправомощаване на органите на местното самоуправление да предоставят възможност, насърчават и улесняват упражняването на правото на участие, установено в този Протокол;
         ii.    осигуряване създаването на:
     а. процедури за ангажиране на хората, които могат да включват консултативни процеси, местни референдуми и петиции, а в случаите, когато местното самоуправление покрива голямо население и/или обхваща голям географски регион – мерки за ангажиране на хората на равнище, близко до тях;
     б. процедури за достъп до официалните документи на органите на местното самоуправление в съответствие с конституционния ред и международните правни задължения на Страната;
     в. мерки, които отговарят на потребностите на категории граждани, сблъскващи се с конкретни препятствия при участието, и
     г. механизми и процедури за разглеждане и отговаряне на жалби и предложения относно функционирането на органите на местното самоуправление и местните публични услуги;
          iii.   стимулиране използването на информационни и комуникационни технологии за насърчаването и упражняването на правото на участие, установено в този Протокол.
3. Процедурите, мерките и механизмите могат да бъдат различни за отделните категории органи на местно самоуправление с оглед на тяхната големина и компетенции.
4. В процесите на планиране и вземане на решения относно мерките, които трябва да се предприемат за влизането в сила на правото на участие в делата на местното самоуправление, трябва да се провеждат консултации с органите на местно самоуправление, доколкото е възможно навременно и по подходящ начин.
Член 3 – Органи, за които е приложим Протоколът
Този Протокол е приложим за всички категории органи на местно самоуправление, съществуващи на територията на Страната. При депозирането на документите си за ратифициране, приемане или одобряване обаче всяка държава може да посочи категориите местни или регионални органи, до които държавата възнамерява да ограничи обхвата на Протокола или които възнамерява да изключи от обхвата му. Тя може да включи и допълнителни категории местни или регионални органи в обхвата на Протокола чрез последващо уведомление на Генералния секретар на Съвета на Европа.
Член 4 – Териториално приложение
1. В момента на подписване на Протокола или в момента на депозиране на своите документи за ратифициране, приемане или одобряване всяка държава може да посочи територията или териториите, по отношение на които ще се прилага този Протокол.
2. Във всеки следващ момент всяка Страна може посредством декларация до Генералния секретар на Съвета на Европа да разшири приложението на този Протокол върху други територии, посочени в декларацията. По отношение на такива територии Протоколът влиза в сила в първия ден на месеца, следващ изтичането на период от три месеца от датата на получаване на декларацията от Генералния секретар.
3. Всяка декларация по предишните два параграфа може да бъде оттеглена по отношение на всяка от посочените в нея територии чрез уведомление до Генералния секретар на Съвета на Европа. Оттеглянето влиза в сила на първия ден от месеца, следващ изтичането на период от шест месеца след датата на получаването на това уведомление от Генералния секретар.
Член 5 – Подписване и влизане в сила
1. Този Протокол трябва да бъде отворен за подписване от държавите – членки на Съвета на Европа, които са Страни по Хартата. Протоколът подлежи на ратифициране, приемане или одобряване. Дадена държава – членка на Съвета на Европа, не може да ратифицира, приеме или утвърди Протокола, освен ако преди това или едновременно с това не е ратифицирала, приела или одобрила Хартата. Документите за ратифициране, приемане или одобряване трябва да бъдат депозирани при Генералния секретар на Съвета на Европа.
2. Този Протокол влиза в сила на първия ден от месеца, следващ изтичането на период от три месеца след датата, на която осем държави – членки на Съвета на Европа, изразят съгласието си да бъдат обвързани от Протокола съгласно разпоредбите на параграф 1.
3. По отношение на всяка държава членка, която изрази впоследствие съгласието си да бъде обвързана от Протокола, Протоколът влиза в сила на първия ден от месеца, следващ изтичането на период от три месеца след датата на представянето на документите за ратифициране, приемане или одобряване.
Член 6 – Денонсиране
1. Всяка Страна може във всеки момент да денонсира този Протокол чрез уведомление до Генералния секретар на Съвета на Европа.
2. Такова денонсиране влиза в сила на първия ден от месеца, следващ изтичането на период от шест месеца след датата на приемане на уведомлението от Генералния секретар.
Член 7 – Уведомления
Генералният секретар на Съвета на Европа трябва да уведомява държавите – членки на Съвета на Европа, за:
а) всяко подписване;
б) депозирането на всеки документ за ратифициране, приемане или одобряване;
в) всяка дата на влизане в сила на този Протокол в съответствие с член 5;
г) всяко уведомление, получено в съответствие с разпоредбите на член 3;
д) всеки друг акт, уведомление или съобщение, отнасящи се до този Протокол.
В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за това, подписаха този Протокол.
Съставен в Утрехт на 16 ноември 2009 г. на английски и френски език, като и двата текста имат еднаква сила, в един екземпляр, който трябва да бъде депозиран в архивите на Съвета на Европа. Генералният секретар на Съвета на Европа трябва да предостави заверени копия на всяка държава – членка на Съвета на Европа.
3279