Народно събрание
брой: 29, от дата 12.4.2016 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за членове на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание

 

РЕШЕНИЕ
за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за членове на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 24, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за членове на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание.
I. Предлагане на кандидати за членове на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание и представяне на документите им.
1. Предложенията за кандидати за членове на Съвета за електронни медии се правят от народни представители или от парламентарни групи. Предложенията се внасят в писмена форма до Комисията по културата и медиите чрез председателя на Народното събрание в 7-дневен срок от приемането на процедурните правила от Народното събрание.
2. Предложенията за членове на Съвета за електронни медии се придружават от писмени мотиви, които аргументират професионалното признание и обществения авторитет на съответния кандидат. Към предложенията се прилагат следните документи:
а) писмено съгласие на кандидата по образец – приложение към решението;
б) подробна автобиография;
в) заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше образование;
г) документи, удостоверяващи, че кандидатът има опит в следните области: електронни медии, електронни съобщения, журналистика, право или икономика;
д) свидетелство за съдимост;
е) документ, удостоверяващ, че кандидатът отговаря на изискването на чл. 25 от Закона за радиото и телевизията за притежаване на българско гражданство;
ж) кандидатът представя документ за извършена проверка за принадлежност по чл. 27, ал. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
II. Публично оповестяване на документите.
1. Внесените предложения по раздел I, т. 1 заедно с документите по раздел І, т. 2 се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание незабавно, но не по-късно от 5 дни преди изслушването.
2. Публикуването на предложенията и документите по т. 1 се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни. Всички данни в документите на кандидатите за членове на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, които са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, се заличават.
3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите могат да представят на Комисията по културата и медиите становища за предложените кандидати, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени.
4. Средствата за масова информация могат да изпращат в Комисията по културата и медиите въпроси към кандидатите, които да им бъдат поставени. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: гр. София 1169, пл. Княз Александър І № 1, Комисия по културата и медиите, или по електронен път на e-mail: kkm@parliament.bg.
5. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
6. Становищата и въпросите по т. 3 и 4 се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок до три дни от получаването им при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от личния живот на лицата.
III. Изслушване на кандидатите.
1. Преди да изслуша предложените кандидати, Комисията по културата и медиите проверява представените документи и дали съответният кандидат отговаря на изискванията за заемане на длъжността член на Съвета за електронни медии.
2. Изслушването се провежда в открито заседание на Комисията по културата и медиите, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
3. Комисията по културата и медиите изслушва допуснатите кандидати, като поред­ността се определя по азбучен ред според собствените им имена по списък, който се съставя след постъпване на предложенията.
4. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията – до две минути. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, професионалното признание и обществения авторитет на кандидата.
5. На всеки кандидат се дава възможност за лично представяне, включително за допълване на данни от професионалната си биография и за представяне на вижданията си за дейността на Съвета за електронни медии – до 10 минути.
6. Комисията по културата и медиите провежда разисквания по направените предложения. Народните представители поставят поотделно своите въпроси към кандидатите за членове на Съвета за електронни медии по азбучен ред по собствени имена на кандидатите – до две минути на народен представител за кандидат.
7. След изчерпване на въпросите по т. 6 от всички народни представители към съответния кандидат той отговаря на тях – до 10 минути.
8. Председателят на Комисията по културата и медиите задава в резюме въпросите, отправени от лицата по чл. 89, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на които не е получен отговор.
9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
10. Комисията по културата и медиите изготвя доклад от изслушването по смисъла на чл. 89, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, в който са представени кандидатите, и го внася за разглеждане и гласуване от Народното събрание. Към доклада се прилага списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на собствените им имена. Към доклада се прилага и проект на решение за избор на всеки кандидат за член на Съвета за електронни медии.
11. Докладът на Комисията по културата и медиите от изслушването на кандидатите за членове на Съвета за електронни медии се предоставя на народните представители не по-късно от 24 часа преди началото на заседанието, на което ще бъдат гласувани кандидатурите, и се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
IV. Избор на членове на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание.
1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати.
2. Комисията по културата и медиите представя на Народното събрание доклад за проведеното изслушване на кандидатите за членове на Съвета за електронни медии.
3. Провеждат се разисквания по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
4. Гласуването се извършва явно чрез компютризираната система за гласуване.
5. Кандидатите за членове на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание се подлагат на гласуване последователно, подредени по азбучен ред според собствените им имена по приложен списък.
6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.
7. Ако няколко от кандидатите за член на Съвета за електронни медии са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“.
8. Когато никой от кандидатите за член на Съвета за електронни медии не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“.
9. В случай, че двама или повече кандидати имат равен брой гласове, се провежда ново гласуване между тях при същите условия.
10. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите за член на Съвета за електронни медии не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.
Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 8 април 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева
Приложение  към раздел І, т. 2, буква „а“ от решението  
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата....................................................
с ЕГН.................................................................................... ‚
л.к. №.................................................................................... ,
изд. на....................................................................................
от МВР................................................................................. ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за член на Съвета за електронни медии.
Декларатор:................
2738