Народно събрание
брой: 20, от дата 15.3.2016 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

 

УКАЗ № 53
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приет от ХLIІI Народно събрание на 1 март 2016 г.
Издаден в София на 11 март 2016 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Екатерина Захариева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27, 28 и 66 от 2013 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 105 от 2013 г.; изм., бр. 40 и 98 от 2014 г. и бр. 9, 61 и 101 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 10 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на туризма“.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на туризма“.
2. В ал. 6 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на туризма“.
3. В ал. 7 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на туризма“, думите „31 май“ се заменят с „31 март“, а думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на туризма“.
4. Създава се нова ал. 8:
„(8) За плажовете по ал. 7 съответният областен управител може да предлага за одобрение на министъра на туризма схема за обезпечаване с водноспасителна дейност през съответния летен сезон.“
5. Досегашната ал. 8 става нова ал. 9 и в нея се създава изречение второ: „Не се предоставят на концесия или под наем морските плажове за природосъобразен туризъм, включени в приложението към този закон.“
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на туризма“;
б) създава се т. 7:
„7. представлява държавата по дела, образувани във връзка с възникнали спорове по сключени концесионни договори, съответно договори за наем на морските плажове.“
2. В ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на туризма“.
§ 4. В чл. 8г се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на туризма“.
2. В ал. 2 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на туризма“ и думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на туризма“.
§ 5. В чл. 8д се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 14 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на туризма“.
2. В ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на туризма“.
§ 6. В чл. 8ж ал. 2 се изменя така:
„(2) Председател на конкурсната комисия е министърът на туризма или длъжностно лице от Министерството на туризма, а за заместник-председател и членове се включват представители на Министерството на туризма, Министерството на финансите, на специализираната администрация на Министерския съвет и на Министерството на вътрешните работи.“
§ 7. В чл. 8з се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 4 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на туризма“.
2. В ал. 3 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на туризма“.
3. В ал. 5 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на туризма“.
§ 8. В чл. 8и, ал. 1 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на туризма“.
§ 9. В чл. 8л, ал. 1 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на туризма“.
§ 10. В чл. 8н се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министърът на туризма“.
2. В ал. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на туризма“.
§ 11. В чл. 8о се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на туризма“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 12. В глава втора „а“ се създава чл. 8п:
„Чл. 8п. За неуредените в тази глава въпроси се прилагат Законът за концесиите и правилникът за прилагането му.“
§ 13. В чл. 10 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 9:
„9. къмпингуването и паркирането извън определените за това места.“
2. Създава се ал. 11:
„(11) На територията на морските плажове за природосъобразен туризъм се забраняват дейностите по ал. 4, т. 2, буква „б“ и т. 8.“
§ 14. В чл. 13, ал. 3 думите „селищните образувания с национално значение“ се заменят с „националните курорти“, а думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на туризма“.
§ 15. В чл. 22а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 3 накрая се добавя „включително и на морските плажове за природосъобразен туризъм“;
б) в т. 5 накрая се добавя „включително и от морските плажове за природосъобразен туризъм“.
2. В ал. 4:
а) в т. 3 накрая се добавя „включително и на морските плажове за природосъобразен туризъм“;
б) в т. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на туризма“ и накрая се добавя „включително и на морските плажове за природосъобразен туризъм“.
§ 16. Наименованието на глава пета се изменя така: „Принудителни административни мерки и административнонаказателни разпоредби“.
§ 17. В глава пета се създава чл. 22е:
„Чл. 22е. (1) Министърът на туризма или оправомощени от него длъжностни лица прилагат принудителни административни мерки в случаите на:
1. ограничаване на свободния и безплатен достъп до морски плаж;
2. ограничаване на зоната от активната плажна площ за свободно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите и/или равностойния й достъп до морето;
3. надвишаване на допустимата площ на преместваемите обекти и/или на допълнителната търговска площ от площта на морския плаж.
(2) Прилагането на принудителните административни мерки се извършва с мотивирана заповед на министъра на туризма или на оправомощени от него длъжностни лица.
(3) В заповедта по ал. 2 се определят видът на принудителната административна мярка и начинът на прилагането й.
(4) Заповедта за прилагане на принудителни административни мерки подлежи на незабавно изпълнение.
(5) Заповедта по ал. 2 може да се обжалва от заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Обжалването на заповедта по ал. 2 не спира изпълнението й.“
§ 18. В чл. 25 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 4:
„4. длъжностни лица, определени от министъра на туризма – за нарушения по чл. 10, ал. 4, 6, 7, 8 и 11, чл. 24 и 24а.“
2. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. министъра на туризма или оправомощени от него длъжностни лица – за нарушения по чл. 10, ал. 4, 6, 7, 8 и 11, чл. 24 и 24а.“
§ 19. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 9:
„9. „Морски плаж за природосъобразен туризъм“ е морски плаж, включен в приложението към чл. 7, ал. 9, който с оглед на естествените природни дадености е необходимо да бъде съхранен чрез опазване на биологичното разнообразие и на екосистемите при разумно използване на природните ресурси и върху чиято територия не се извършва стопанска дейност.“
§ 20. В § 10 от преходните и заключителните разпоредби накрая се добавя „и министъра на туризма“.
§ 21. Създава се приложение към чл. 7, ал. 9:
„Приложение към чл. 7, ал. 9
1. Морски плаж „Иракли“.
2. Морски плаж „Бяла – Карадере“.
3. Морски плаж „Корал“.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 22. (1) Устройствените правилници на Министерството на туризма и Министерството на регионалното развитие и благоустройството се привеждат в съответствие с този закон в срок до един месец от влизането му в сила.
(2) Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на Министерството на туризма и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г., считано от влизането в сила на промените в устройствените правилници по ал. 1.
(3) Трудовите и служебните правоотношения на служителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, осъществяващи функции по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, преминават към Министерството на туризма при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител и чл. 123 от Кодекса на труда и в съответствие с устройствените правилници на администрациите.
(4) Наличната към датата на влизането в сила на този закон информация и документация във връзка с морските плажове на територията на Република България, както и във връзка с предоставянето на концесии и отдаване под наем на морски плажове по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, включително в електронен вид, се предава от министъра на регионалното развитие и благоустройството на министъра на туризма в срок до един месец от влизането в сила на този закон, в т. ч.:
1. оригиналите на сключените договори за концесия и наем на морските плажове с всички приложения и допълнителни споразумения към тях, както и оригиналите, съдържащи се в досиетата на предоставените концесии и наеми;
2. преписките по заявления и открити процедури, свързани с предоставяне на концесии и договори за наем на морски плажове, които не са приключили;
3. контролните и архивните досиета на сключени концесионни договори и договори за наем на морски плажове.
(5) Концесионерите и наемателите по сключените към датата на влизането в сила на този закон концесионни договори и договори за наем запазват правата и задълженията си при условията на сключените договори.
(6) Дължимите към датата на влизането в сила на този закон плащания се администрират от Министерството на туризма.
(7) Срокът на всички действащи концесионни договори и договори за наем, които изтичат до 30 септември 2016 г., се удължава при съгласие на концесионера или на наемателя до сключването на нов договор с концесионер или наемател, но не по-късно от 31 декември 2016 г.
(8) Контролът по сключените към датата на влизането в сила на този закон концесионни договори и договори за наем се осъществява от министъра на туризма от момента на получаване на документите по ал. 4.
§ 23. (1) Образуваните, но неприключили до влизането в сила на този закон административни и съдебни производства, свързани с процедури по концесионирането или отдаването под наем на морски плажове, както и по изпълнението на задължения по сключени концесионни договори и договори за наем се довършват от министъра на туризма.
(2) Образуваните административнонаказателни производства за установени нарушения на разпоредбите на чл. 10, ал. 4, 6, 7 и 8, чл. 24 и 24а, които не са приключили до влизането в сила на този закон, се довършват от министъра на туризма.
§ 24. Условията на търга за отдаване под наем на морски плаж по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за 2016 г. се публикуват най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие, а при последващи търгове – най-малко 10 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.
§ 25. В Закона за туризма (oбн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г. и бр. 9, 14 и 79 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6:
а) създават се нова т. 34 и т. 35:
„34. осъществява държавната политика в областта на концесиите на морски плажове;
35. организира и осъществява дейността по предоставяне под наем на морските плажове, които не са предоставени на концесия;“
б) досегашната т. 34 става т. 36 и се изменя така:
„36. прилага принудителни административни мерки, налага глоби и имуществени санкции в случаите, предвидени в този закон и в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.“
2. В чл. 8, ал. 2 след думите „поддържането на туристическата инфраструктура“ се поставя запетая и се добавя „поддържането и управлението на морските плажове“.
§ 26. Министерският съвет привежда подзаконовите нормативни актове в съответствие с разпоредбите на този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.
§ 27. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 1 март 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Димитър Главчев
1724