Министерство на културата
брой: 12, от дата 7.2.2003 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.4


Устройствен правилник на Центъра за подводна археология

 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Центъра за подводна археология
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Този правилник урежда устройството и дейността на Центъра за подводна археология (ЦПА).
Чл. 2. Центърът за подводна археология е държавен културен институт — юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на културата и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.
Чл. 3. (1) Предметът на дейност на ЦПА е: проучване, документиране и опазване на подводното археологическо наследство на Република България (българското Черноморско крайбрежие, реки и езера) чрез прилагане на интердисциплинарни научноизследователски методи; научна обработка и интерпретация на данните и находките от подводните археологически проучвания; научна, научно-информационна, експертна и консултантска дейност в областта на подводните археологически проучвания; организиране и провеждане на национални и международни научни прояви по подводна археология, експозиционна, популяризаторска и издателска дейност в страната и в чужбина; подготовка и квалификация на кадри по подводна археология.
(2) Центърът за подводна археология осъществява определения в ал. 1 предмет на дейност в съответствие с държавната културна политика.
Чл. 4. Центърът за подводна археология се създава, преобразува и закрива от Министерския съвет по предложение на министъра на културата.
Раздел II
 Устройство и управление
Чл. 5. В рамките на утвърдената численост на персонала ЦПА определя самостоятелно своята структура.
Чл. 6. (1) Центърът за подводна археология се ръководи от директор.
(2)   Директорът на ЦПА се назначава от министъра на културата след провеждане на конкурс.
(3)   Правата и задълженията на директора се определят в кратка характеристика или описание на работата и в сключеното споразумение по чл. 107 от Кодекса на труда.
Чл. 7. (1) Директорът:
1. представлява ЦПА пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;
2. управлява средствата на ЦПА;
3. в качеството си на работодател сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работниците и служителите в ЦПА;
4. определя размера на индивидуалните трудови възнаграждения и другите материални стимули в съответствие с наличните средства и нормативните изисквания.
(2)   Директорът може в случай на отсъствие да делегира със заповед правомощията си на друг служител на ЦПА, с изключение сключване и прекратяване на трудови договори.
(3)   Директорът може със заповед да създава обществени и други експертно-консултативни органи, които да подпомагат работата и дейността на ЦПА.
Чл. 8. Организацията на труда в ЦПА, разпределението на работното време и спазването на трудовата дисциплина се уреждат с правилник за вътрешния трудов ред, издаден от директора, в съответствие с изискванията на Кодекса на труда.
Чл. 9. В ЦПА могат да се сформират специализирани отдели.
Раздел III
Основни функции и задачи
Чл. 10. Центърът за подводна археология: 1.организира и осъществява дейности по проучването, документирането и опазването на подводното археологическо наследство на Република България (българското Черноморско крайбрежие, реки и езера) чрез прилагане на интердисциплинарни и научноизследователски методи;
2.осъществява научна обработка и интерпретация на данните и находките от извършените подводни археологически проучвания;
3.осъществява научна, научно-информационна, експертна и консултантска дейност в областта на подводните археологически проучвания;
4.организира и провежда национални и международни научни прояви в областта на подводната археология;
5.осъществява експозиционна, популяризаторска и издателска дейност в страната и в чужбина;
6.осъществява подготовката и квалификацията на кадри по подводна археология;
7.съдейства при определяне на приоритетите на държавната културна политика в областта по опазването на културното наследство под вода;
8.участва при изработването и дава становища по проекти на нормативни актове в областта на опазването на културното наследство под вода;
9. осигурява условия за съхраняването на движимите паметници на културата, открити при подводни археологически изследвания, организира и осъществява тяхната консервация и реставрация.
Раздел IV
Финансиране
Чл. 11. финансирането на Центъра за подводна археология се осъществява от:
1.   реализирани собствени приходи от продажба на услуги, наеми, спонсорство, дарения, завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица и други;
2.   субсидия от републиканския бюджет чрез бюджета на Министерството на културата;
3.   субсидии от Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства за защитени проекти;
4.   средства от реализирани международни и национални културни проекти.
Чл. 12. Разходването на средствата се извършва за:
1.   работни заплати и осигурителни вноски;
2.   издръжка и дейност на ЦПА.
Заключителни разпоредби
§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 3 от Постановление на Министерския съвет № 128 от 2002 г. за създаване на Център за подводна археология като държавен културен институт (ДВ, бр. 65 от 2002 г.).
§ 2. Този правилник влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник".
Министър: Б. Абрашев