Народно събрание
брой: 17, от дата 1.3.2016 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.8


Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

 

УКАЗ № 43
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет от ХLIІI Народно събрание на 25 февруари 2016 г.
Издаден в София на 26 февруари 2016 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Екатерина Захариева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14, 24, 61, 79 и 88 от 2015 г. и бр. 13 от 2016 г.)
Параграф единствен. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се създава т. 3:
„3. участие в охраната на държавната граница.“
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Изпълнението на задачите по ал. 1 се възлага на въоръжените сили с акт на Министерския съвет, с който се определя и финансовото и ресурсното осигуряване на участието им.
(3) Министърът на отбраната определя правила за използване на сила при изпълнението на задачите по ал. 1 по предложение на началника на отбраната.“
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 25 февруари 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
1527