Министерски съвет
брой: 17, от дата 1.3.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.13


Постановление № 39 от 24 февруари 2016 г. за изменение на Наредбата за осигурителните каси, приета с Постановление № 89 на Министерския съвет от 2001 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2016 Г.
за изменение на Наредбата за осигурителните каси, приета с Постановление № 89 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 37 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 80 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г. и бр. 17 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. представя в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) необходимите документи за изплащане на паричните обезщетения по реда на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 57 от 2015 г.);“
б) точка 4 се отменя.
2. В ал. 3 т. 2 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2016 г.
За министър-председател: Ивайло Калфин
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1515