Министерски съвет
брой: 17, от дата 1.3.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.13


Постановление № 38 от 24 февруари 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2016 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г., бр. 10 от 2003 г., бр. 21 от 2004 г., бр. 1 и 81 от 2006 г., бр. 1 и 15 от 2007 г., бр. 20 от 2008 г., бр. 12, 16, 67 и 84 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 14 от 2011 г., бр. 16 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г., бр. 17 и 60 от 2014 г. и бр. 18 и 40 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 след думата „униформеното“ се поставя запетая и се добавя „протоколното“.
2. В т. 7 думите „чл. 222, ал. 2 и 3“ се заменят с „чл. 222, ал. 2, 3 и 4“.
3. В т. 10 думите „чл. 106, ал. 3 и 4“ се заменят с „чл. 106, ал. 3, 3а и 4“.
4. В т. 12 думите „по чл. 74, ал. 1 – 4, разноските по чл. 76“ се заменят с „по чл. 74, ал. 1 – 4 и чл. 76, ал. 1“, след думите „по чл. 81“ се добавя „обезщетенията по чл. 83, ал. 4“ и се поставя запетая и думите „по чл. 99, ал. 4“ се заменят с „по чл. 99, ал. 3 и 4“.
5. Създават се т. 16 – 18:
„16. сумите и доволствията по чл. 66, чл. 67, ал. 13, чл. 68, чл. 69, ал. 1, обезщетенията по чл. 78, чл. 117, ал. 1, чл. 121, чл. 123 и чл. 124, ал. 1, възнагражденията по чл. 115, ал. 5 и 6 и стойността на отличията и наградите по чл. 84 и 85 от Закона за Националната служба за охрана;
17. сумите и доволствията по чл. 67, ал. 1 – 5 и чл. 69, ал. 1, обезщетенията по чл. 74, ал. 4, чл. 103, ал. 1, чл. 108, 110 и чл. 111, ал. 1, възнагражденията по чл. 90, ал. 3 и 4 и стойността на отличията и наградите по чл. 76 – 78 от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“;
18. стойността на наградите по чл. 13, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: „При упражнявана трудова дейност за непълни месеци частта от облагаемия доход, която се отнася за всеки месец от периода, се определя пропорционално на работните дни на самоосигуряващото се лице през календарната година.“
2. В ал. 3, в изречение първо думите „определения с влязъл в сила ревизионен акт по“ се заменят с „установения от органа по приходите при условията и по реда на“ и думата „съответната“ се заличава.
3. В ал. 4 думите „по чл. 6, ал. 8“ се заменят с „по чл. 6, ал. 9“ и думите „с влязъл в сила ревизионен акт по“ се заменят с „установен от органа по приходите при условията и по реда на“.
4. Алинея 6 се отменя.
§ 3. В чл. 4 думите „чл. 6, ал. 10“ се заменят с „чл. 6, ал. 11“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, започнали упражняване на трудова дейност преди 1 юли 2015 г., се заверява в осигурителни книжки за периоди на осигуряване преди 1 януари 2016 г.
§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2016 г. с изключение на § 1, т. 5 относно т. 16 и 17, която влиза в сила от 1 ноември 2015 г.
За министър-председател: Ивайло Калфин
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1514