Министерски съвет
брой: 17, от дата 1.3.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.12


Постановление № 36 от 24 февруари 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2016 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2002 г., бр. 19 от 2004 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 13 и 67 от 2009 г.; Решение № 9757 на Върховния административен съд от 2009 г. – бр. 88 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г., бр. 17 и 55 от 2014 г. и бр. 20 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 8 се създава ал. 4:
„(4) В случай че по представен документ, удостоверяващ осигурителен стаж и/или доход по законодателството на държава, с която се прилагат европейските регламенти в областта на социалната сигурност, е необходимо изясняване на осигурителния стаж и/или доход, до постъпване на отговор от компетентната институция на другата държава преценката на правото и определянето на размера на паричното обезщетение за безработица се извършва въз основа на наличните редовни документи и на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО.“
§ 2. В чл. 18 думите „съгласно европейските регламенти за координация на системи за социална сигурност и международни договори в областта на социалното осигуряване“ се заменят с „по силата на международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна“.
§ 3. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, в декларативната част се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. Не съм придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава.“
2. Създава се т. 5а:
„5а. Не получавам пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168 КСО.“
§ 4. В приложение № 5 към чл. 3 се създава т. 4а:
„4а. Отпусната ми е пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а/професионална пенсия по чл. 168 КСО считано от ...........................“
(дд/мм/гггг)
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2016 г.
За министър-председател: Ивайло Калфин
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1512