Министерски съвет
брой: 17, от дата 1.3.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.9


Постановление № 34 от 24 февруари 2016 г. за изменение на Постановление № 184 на Министерския съвет от 2015 г. за заплатите на военнослужещите и на цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2016 Г.
за изменение на Постановление № 184 на Министерския съвет от 2015 г. за заплатите на военнослужещите и на цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 56 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 ал. 4 – 7 се отменят.
§ 2. В чл. 3 думите „посочена в чл. 60 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.“ се заменят с „определена в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година“.
§ 3. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 4 думите „във връзка с чл. 60 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.“ се заличават.
2. В § 5 запетаята след думата „отбраната“ и думите „на началника на Националната служба за охрана и на директора на Националната разузнавателна служба“ се заличават.
§ 4. Приложение № 3 към чл. 1, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 1, ал. 3
ТАБЛИЦА
на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на основните длъжности за цивилните служители по трудово правоотношение в Българската армия, военните академии, висшите военни училища и други структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител

по
ред
Наименование на длъжността
Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността
Минимална основна
месечна заплата от 1.01.2016 г.
(в лв.)
Максимална основна
месечна заплата от 1.01.2016 г.
(в лв.)
1
2
3
4
5
 
А. РЪКОВОДНИ И ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ
 
 
 
 
І. Ръководни длъжности
 
 
 
1.
Помощник-ректор, висше училище
Магистър
725
952
2.
Началник-отдел във ВМА, ВА, висшите военни училища, ЦВО и Комендантство – МО
Магистър
470
732
3.
Началник-сектор в ръководство на ВА, ВМА, ЦВО и Комендантство – МО
Бакалавър
450
724
 
ІІ. Експертни длъжности
 
 
 
1.
Експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции
 
 
 
1.1.
Главен експерт във ВА, ВМА, ЦВО и Комендантство – МО
Бакалавър
440
620
1.2.
Служител по сигурността на информацията във ВА, ВМА, ЦВО, Комендантство – МО, и висшите военни училища
Магистър
450
620
1.3.
Главен счетоводител в Българската армия, ВА, ВМА, ЦВО, Комендантство – МО, и висшите военни училища
Магистър
450
630
1.4.
Главен юрисконсулт във вид въор. сила, съединения, ВА, ВМА, ЦВО, Комендантство – МО, и висшите военни училища
Магистър
450
630
1.5.
Старши експерт, старши счетоводител в Българската армия, ВА, ВМА, ЦВО, Комендантство – МО, и висшите военни училища
Бакалавър
440
567
1.6.
Старши юрисконсулт във вид въор. сила, съединения, ВА, ВМА, ЦВО, Комендантство – МО, и висшите военни училища
Магистър
450
567
1.7.
Финансов контрольор във вид въор. сила, съединения, ВА, ВМА, ЦВО, Комендантство – МО, и висшите военни училища
Бакалавър
440
620
1.8.
Младши юрисконсулт
Магистър
450
513
1.9.
Младши експерт, младши счетоводител
Професионален бакалавър по …
430
474
2.
Експертни длъжности със спомагателни функции
 
 
 
2.1.
Главен специалист
Ср. образование
420
463
2.2.
Старши специалист, старши счетоводител
Ср. образование/ІV ст. пр. кв.
420
441
2.3.
Младши специалист, младши счетоводител
Ср. образование/ІV ст. пр. кв.
420
434
2.4.
Технически сътрудници – І група
ІІІ ст. пр. кв. и/или ср. обр.
420
441
2.5.
Технически сътрудници – ІІ група
ІІІ ст. пр. кв. и/или ср. обр.
420
434
 
ІІІ. Ръководители в други организации
 
 
 
1.
Ръководители на производството и специализирани услуги
Бакалавър
440
543
 
ІV. Аналитични специалисти
 
 
 
1.
Физици, математици и инженерни и други сродни специалисти
Бакалавър
440
534
2.
Стопански специалисти и специалисти по обществени науки
Бакалавър
440
534
3.
Артисти и други художествено-творчески специалисти
Бакалавър
440
534
4.
Техници по аудио-визуална техника и други сродни специалисти
Професионален бакалавър по …
430
474
5.
Други приложни специалисти
Професионален бакалавър по …
430
474
6.
Други творци и изпълнители
ІІІ ст. пр. кв. и/или ср. обр.
420
434
 
Б. ТЕХНИЧЕСКИ ДЛЪЖНОСТИ
 
 
 
1.
Изпълнители – І група
ІІІ ст. пр. кв. и/или ср. обр.
420
434
2.
Изпълнители – ІІ група
ІІ ст. пр. кв. и/или зав. X кл.
420
432
3.
Изпълнители – ІІІ група
І ст. пр. кв. и/или зав. VІ кл.
420
425
4.
Изпълнители – ІV група
Без изискване за обр. ст.
420
423
 
V. Заети в науката и образованието – ВМА, ВА, НВУ, ВВМУ и ИО
 
 
 
1.
Изборни длъжности:
 
 
 
1.1.
Професор
Магистър
714
972
1.2.
Доцент
Магистър
597
945
2.
Професор
Магистър
714
899
3.
Доцент
Магистър
597
856
4.
Главен асистент; старши преподавател
Магистър
508
811
5.
Преподавател
Магистър
488
767
6.
Асистент
Магистър
471
723
 
VІ. Заети в лечебните заведения на Министерството на отбраната съгласно ПМС № 45 от 2001 г.
 
 
 
1.
Специалисти с немедицинско образование
Бакалавър
440
579
2.
Специалисти с медицинско образование:
 
 
 
2.1.
Управител, лечебно заведение по балнеология, рехабилитация и възстановяване
Магистър
450
801
2.2.
Лекар, началник на отделение
Магистър
450
794
2.3.
Лекар, началник на лаборатория
Магистър
450
729
2.4.
Лекар, началник на медицински пункт
Магистър
450
729
2.5.
Ветеринарен лекар, лабораторен
Магистър
450
612
2.6.
Лекари; лекари по дентална медицина
Магистър
450
719
2.7.
Специалисти – фармацевти
Магистър
450
629
2.8.
Главна медицинска сестра
Бакалавър
440
534
2.9.
Старша медицинска сестра и старша акушерка
Бакалавър
440
516
2.10.
Старши медицински лаборант, старши рентгенов лаборант и старши рехабилитатор
Бакалавър
440
516
2.11.
Други медицински специалисти
Професионален бакалавър/
ІІІ ст. пр. кв./
ср. обр.
420
474

 
§ 5. Приложения № 4 – 7 към чл. 1 се отменят.
Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2016 г.
За министър-председател: Ивайло Калфин
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1510