Народно събрание
брой: 15, от дата 23.2.2016 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.7


Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“

 

УКАЗ № 25
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, приет от ХLIІI Народно събрание на 10 февруари 2016 г.
Издаден в София на 18 февруари 2016 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:Екатерина Захариева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 30, 52, 65 и 71 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 14, 24 и 61 от 2015 г.)
§ 1. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а. (1) В Държавна агенция „Наци­онална сигурност“ се създава Национално звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух, наричано по-нататък „Националното звено“.
(2) Организацията на дейността на Националното звено се определя с правилника за прилагане на закона.“
§ 2. В глава трета, раздел ІІ се създава чл. 17а:
„Чл. 17а. Националното звено се ръководи от служител на Държавна агенция „Наци­онална сигурност“, оправомощен със заповед на председателя на агенцията.“
§ 3. В глава пета се създава чл. 39а:
„Чл. 39а. При обработването по реда на глава шеста „а“ на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух, не се прилагат чл. 34, ал. 2, т. 3 и 4 и ал. 6.“
§ 4. Създава се глава шеста „а“ с чл. 42а – 42о:
„Глава шеста „а“
ДЕЙНОСТ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИОННИ ДАННИ НА ПЪТНИЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕВОЗВАНИ ПО ВЪЗДУХ
Чл. 42а. (1) Националното звено по чл. 11а получава и обработва резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух.
(2) Получените данни по ал. 1 се обработват само за целите на предотвратяването, разкриването, разследването и наказателното преследване на престъпления по чл. 95 – 105, чл. 108а, чл. 109, чл. 115, чл. 116, чл. 128, чл. 131, чл. 142, чл. 142а, чл. 143, ал. 2, чл. 143а, чл. 144, ал. 3, чл. 152, чл. 155, ал. 5, т. 1, чл. 156, ал. 2 и 3, чл. 158а, чл. 159, ал. 4 и 5, чл. 159а – 159г, чл. 162, ал. 3, чл. 172а, чл. 199, ал. 1, т. 3 и 5, чл. 208, ал. 5, чл. 213а, ал. 2, т. 5, чл. 214, ал. 2, чл. 216, ал. 5, чл. 235, ал. 4, чл. 242, ал. 1, букви „б“, „в“, „г“, „ж“ и „з“ и ал. 2 и 3, чл. 243 – 244а, чл. 253 – 254б, чл. 256, ал. 2, чл. 278а, ал. 3, чл. 280, чл. 301 – 305, чл. 307, чл. 308, ал. 2 и 3, чл. 319а, ал. 4, чл. 321, чл. 330, чл. 337, чл. 339, чл. 352, чл. 353а – 353в, чл. 354а и чл. 354в, ал. 2 от Наказателния кодекс.
(3) Данните по чл. 42б, ал. 2, т. 18 се обработват и за целите на граничния контрол.
Чл. 42б. (1) Въздушните превозвачи са длъжни за своя сметка, самостоятелно или чрез упълномощен доставчик на услуги да предават на Националното звено резервационни данни на пътниците за всички полети до, във или от Република България.
(2) Резервационните данни по ал. 1 включват:
1. първоначален код на досието на пътника;
2. дата на резервация/издаване на билета;
3. планирана/планирани дата/дати на пътуването;
4. имена на пътника, дата на раждане;
5. адрес и координати за връзка (телефонен номер, електронен адрес);
6. информация относно плащането, включително адрес за издаване на фактура;
7. данни за пълния маршрут на предвиденото пътуване;
8. информация за често (редовно) пътуващ пътник;
9. пътническа агенция или пътнически агент;
10. пътнически статус на пътника, включително потвърждения, регистрационен статус, информация за неявяване на пътник за полет или за пътник без резервация, купуващ си билет в последния момент;
11. индикации за разделяне на досието на пътника;
12. общи забележки (налична информация за непридружавани лица под 18-годишна възраст – име, пол, възраст, говорим език, име и данни за контакт с настойник при заминаване и пристигане, агент при заминаване и пристигане и други);
13. данни от самолетния билет (номер, дата на издаване, еднопосочен билет, тарифа);
14. номер на мястото в самолета;
15. информация относно споделянето на кодове на полети;
16. пълна информация за багажа;
17. брой и други имена на пътници, които фигурират в досието на пътника;
18. всички събрани предварителни данни за пътниците (вид и номер на документа за пътуване, националност, държава на издаване, дата на валидност, фамилно име, собствено име, пол, дата на раждане, въздушен превозвач, номер на полета, дата на отпътуване, дата на пристигане, място на отпътуване, място на пристигане, време на отпътуване, време на пристигане, както и общия брой превозвани пътници), както и когато не се съхраняват като част от резервационните данни на пътниците;
19. пълна история на промените в данните по т. 1 – 18.
(3) Въздушните превозвачи информират пътниците за предаването на данните по ал. 2 на Националното звено в съответствие с чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.
Чл. 42в. (1) Въздушните превозвачи предават данните по чл. 42б, ал. 2 към базата данни на Националното звено по електронен път, като използват протоколите и поддържаните формати, одобрени от Международната организация за гражданско въздухоплаване, или при невъзможност – по съгласуван между въздушния превозвач и агенцията начин, гарантиращ защита на данните.
(2) Данните по чл. 42б, ал. 2 се предават на Националното звено такива, каквито са постъпили при въздушните превозвачи.
(3) Обработването на резервационните данни на пътниците се извършва чрез автоматични и неавтоматични средства при спазване на Закона за защита на личните данни и на международните договори, по които Република България е страна.
(4) При получаване на данни, различни от посочените в чл. 42б, ал. 2, включително данни по смисъла на чл. 5 от Закона за защита на личните данни, Националното звено ги заличава незабавно.
Чл. 42г. (1) Резервационните данни на пътниците се предават на Националното звено 48 часа преди обявеното време за излитане и непосредствено преди полета.
(2) При наличие на данни за непосредствена заплаха от извършване на престъпление, посочено в чл. 42а, ал. 2, въздушните превозвачи предават резервационните данни на пътниците по искане и в срокове, определени от Националното звено.
Чл. 42д. (1) Националното звено може да съпоставя данните по чл. 42б, ал. 2 с данни, съдържащи се в информационни фондове на агенцията, Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници“, и да обработва получените резултати.
(2) Информационните фондове по ал. 1 се определят в съвместна заповед на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ и съответния ведомствен ръководител.
(3) Редът за достъп до информационни фондове на Министерството на вътрешните работи се определя с инструкцията по чл. 31, ал. 3.
(4) Редът за достъп до информационни фондове на Агенция „Митници“ се определя със съвместна инструкция на председателя на агенцията и на директора на Агенция „Митници“.
(5) Решението на компетентните органи за предприемане на мерки спрямо конкретно лице, които може да имат правни или други съществени последици за него, не може да се основава единствено на резултата от автоматизираното обработване на резервационни данни на пътниците. Всяко съвпадение вследствие на автоматизирано обработване на резервационни данни се преглежда поотделно по неавтоматизиран начин.
Чл. 42е. (1) Националното звено предоставя незабавно данните по чл. 42б, ал. 2, т. 18 на Главна дирекция „Гранична полиция“ на Министерството на вътрешните работи.
(2) При съвпадения по предварително определени критерии Националното звено предоставя незабавно данните по чл. 42б, ал. 2 и резултатите от тяхното обработване на следните структури съобразно тяхната компетентност:
1. Националния контратерористичен център;
2. Агенция „Митници“;
3. Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на Министерството на вътрешните работи;
4. Главна дирекция „Гранична полиция“ на Министерството на вътрешните работи.
(3) Методиката за определяне на критериите по ал. 2 и редът за предоставяне на данните на Националния контратерористичен център се определят с инструкция на председателя на агенцията, съгласувана с ръководителите на представените в центъра ведомства, при спазване на принципа „необходимост да се знае“.
(4) Методиката за определяне на критериите по ал. 2 и редът за предоставяне на данните на структурите по ал. 2, т. 2 – 4 се определят със съвместна инструкция на председателя на агенцията и на съответния ведомствен ръководител при спазване на принципа „необходимост да се знае“.
Чл. 42ж. (1) Данни по чл. 42б, ал. 2 и резултати от тяхното обработване могат да бъдат предоставяни и на следните структури съобразно тяхната компетентност:
1. органите на досъдебното производство и съда;
2. Държавна агенция „Разузнаване“;
3. Агенция „Митници“;
4. Главна дирекция „Национална полиция“ на Министерството на вътрешните работи;
5. Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на Министерството на вътрешните работи;
6. дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ на Министерството на вътрешните работи;
7. специализираните и териториалните дирекции на Държавна агенция „Национална сигурност“.
(2) Данни по чл. 42б, ал. 2 и резултати от тяхното обработване се предоставят след мотивирано писмено искане до Националното звено за всеки конкретен случай при спазване на принципа „необходимост да се знае“.
(3) Искането по ал. 2 съдържа информация относно периода от време, конкретните данни по чл. 42б, ал. 2 и/или резултати от тяхното обработване, вида престъпление по чл. 42а, ал. 2, правното основание и срока за получаване на данните.
(4) Искането по ал. 2 се подписва от ръководителя на съответната структура по ал. 1 или от оправомощено от него длъжностно лице и се изпраща по електронен път или на хартиен носител до Националното звено.
(5) В случай на непосредствена заплаха от извършване на престъпление, посочено в чл. 42а, ал. 2, искането може да бъде отправено и устно от лицето по ал. 4. В срок до 24 часа искането се предоставя и в писмена форма по реда на ал. 4.
(6) При невъзможност данни по чл. 42б, ал. 2 или резултати от тяхното обработване да бъдат предоставени в посочения в искането срок, Националното звено незабавно уведомява структурата по ал. 1.
(7) Националното звено отказва предоставянето на данни по чл. 42б, ал. 2 и резултати от тяхното обработване, ако не са изпълнени изискванията по ал. 3. В тези случаи Националното звено уведомява писмено или по електронен път структурата по ал. 1, като посочва мотивите за отказа.
Чл. 42з. (1) След изтичане на три месеца от предаването на резервационните данни на пътниците от въздушните превозвачи, Националното звено деперсонализира чрез маскиране данните по чл. 42б, ал. 2, т. 4, 5, 6, 8, 12, 17 и 18.
(2) Резервационните данни на пътниците се съхраняват от Националното звено за срок 5 години от датата на тяхното получаване.
(3) В срока за съхранение по ал. 2 разкриване на пълните данни по ал. 1 може да се направи по писмено искане на ръководителите на структурите по чл. 42е и чл. 42ж – в случаите на конкретна и реална заплаха от извършване на престъпление, посочено в чл. 42а, ал. 2 или за нуждите на конкретно разследване.
(4) След изтичане на срока по ал. 2 резервационните данни на пътниците, включително и съответните резервни копия и архиви се заличават.
Чл. 42и. (1) Структурите по чл. 42е и 42ж съхраняват получените данни по чл. 42б, ал. 2 за срок 5 години от датата на тяхното получаване в Националното звено, освен в случаите, в които специален закон предвижда друго.
(2) Данните по чл. 42б, ал. 2, т. 18, получени по реда на чл. 42е, ал. 1, се заличават от компетентните органи на Главна дирекция „Гранична полиция“ на Министерството на вътрешните работи в срок до 24 часа от получаването им, освен когато те са необходими за упражняване на правомощията им по закон.
Чл. 42к. Въздушните превозвачи, превозващи до и от територията на Република България пътници, заличават предоставените лични данни по чл. 42б, ал. 2, т. 18 в срок 24 часа от пристигането на транспортното средство на територията на страната.
Чл. 42л. Държавна агенция „Национална сигурност“ води регистър на получените данни по чл. 42б, ал. 2, на предоставените данни, на заличаването им, осъществения достъп и на писмените искания на структурите по чл. 42ж.
Чл. 42м. (1) Националното звено може да предоставя резервационни данни на пътниците и/или резултати от тяхното обработване и на компетентни органи на други държави само когато са налице едновременно следните условия:
1. това е необходимо за предотвратяването, разкриването, разследването и наказателното преследване на престъпленията, посочени в чл. 42а, ал. 2;
2. получателят е компетентен да осъществява дейности по т. 1;
3. получателят осигурява адекватно ниво на защита за планираното обработване на данни.
(2) Преценката на адекватността на нивото на защита на личните данни се извършва от Комисията за защита на личните данни в съответствие със Закона за защита на личните данни.
(3) Предоставянето на резервационни данни на пътниците и/или резултати от тяхното обработване на компетентни органи на държава – членка на Европейския съюз, както и на друга държава – членка на Европейското икономическо пространство, се извършва свободно при спазване на условията по ал. 1, т. 1 и 2.
Чл. 42н. (1) Упражняването на правата на физическите лица във връзка с обработването на данни по чл. 42б, ал. 2, отнасящи се до тях, от Националното звено и от компетентните структури по чл. 42е и 42ж се извършва при условията и по реда на този закон и на Закона за защита на личните данни.
(2) Резервационните данни на пътниците се обработват от Националното звено и от компетентните структури по чл. 42е и 42ж в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Чл. 42о. (1) Контролът по защитата на правата на физическите лица при обработване на данни по чл. 42б, ал. 2, отнасящи се до тях, и при осъществяване на достъп до тези данни се упражнява от Комисията за защита на личните данни.
(2) Извън случаите по ал. 1 контролът по изпълнение на задълженията на въздушните превозвачи по тази глава се осъществява от Националното звено.“
§ 5. В чл. 43, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. държавните служители по този закон;“.
§ 6. В чл. 54, ал. 2 изречение второ се изменя така: „Срокът за провеждане на конкурса е до три месеца и може да бъде удължен до 6 месеца общо.“
§ 7. Създава се чл. 65а:
„Чл. 65а. (1) Държавен служител може да бъде временно назначен на по-висока вакантна длъжност в друго структурно звено в агенцията до назначаване на титуляр на длъжността.
(2) Временното назначаване се извършва със съгласието на служителя или в случаите на мотивирана служебна необходимост.
(3) Назначаването по ал. 1 се извършва със заповед на органа по назначаване след изготвено мотивирано предложение до него по ред, определен със заповед на председателя на агенцията.
(4) Временното назначаване е за срок до една година с възможност за еднократно удължаване на срока с още една година.
(5) За срока на временното назначаване държавният служител получава месечно възнаграждение в минималния размер на основното месечно възнаграждение за ранга и степента на по-високата длъжност.“
§ 8. В чл. 88, ал. 2, т. 1 съюзът „и“ след думата „председателя“ се заменя със запетая и след думите „заместник-председателите“ се поставя запетая и се добавя „административния секретар“.
§ 9. В чл. 91, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 9:
„9. тежки нарушения на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност“, уронващи престижа на агенцията;“.
2. Създават се т. 10 и 11:
„10. явяване на работа в състояние, което не позволява да се изпълняват служебните задължения, причинено от употреба на алкохол или други упойващи вещества, установено по ред, определен със заповед на председателя на агенцията;
11. употреба на наркотични вещества, установена по ред, определен със заповед на председателя на агенцията;“.
3. Досегашната т. 9 става т. 12.
§ 10. В чл. 110, ал. 1, т. 7, буква „г“ след думите „класифицирана информация“ се поставя запетая и се добавя „или отказ на държавния служител да подаде документи за поредно проучване по реда на Закона за защита на класифицираната информация“.
§ 11. В чл. 117 се създава ал. 9:
„(9) При определяне на обезщетението по ал. 1 – 3 се приспадат толкова брутни месечни възнаграждения, колкото са изплатени за прослужени години по специални закони преди постъпване на служба в Държавна агенция „Национална сигурност“.“
§ 12. Създава се чл. 134а:
„Чл. 134а. (1) Въздушен превозвач, който не предостави на Националното звено данните по чл. 42б, ал. 2, т. 1 – 17 и т. 19, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв.
(2) Въздушен превозвач, който не изпълни задължението си по чл. 42в, ал. 2, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 3000 до 8000 лв.
(3) Въздушен превозвач, който не предостави на Националното звено данните по чл. 42б, ал. 2, т. 18, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 6000 до 10 000 лв.
(4) Наказанието по ал. 3 се налага и на въздушен превозвач, който предостави непълни или неточни данни по чл. 42б, ал. 2, т. 18.
(5) Въздушен превозвач, който предостави на Националното звено данните по чл. 42б, ал. 2 след изтичане на сроковете, посочени в чл. 42г, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 3000 до 8000 лв.
(6) Въздушен превозвач, който предостави на Националното звено данните по чл. 42б, ал. 2 във формати или по начини, различни от посочените в чл. 42в, ал. 1, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 3000 до 8000 лв.
(7) За нарушение по глава шеста „а“, за което не е предвидено друго наказание, на въздушния превозвач се налага глоба, съответно имуществена санкция в размер от 2000 до 6000 лв.
(8) Когато нарушенията по ал. 1 – 6 са извършени повторно, на въздушния превозвач се налага глоба, съответно имуществена санкция в двоен размер.“
§ 13. В чл. 135, ал. 2 накрая се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.
§ 14. В § 1 от допълнителната разпоредба се създават т. 10, 11, 12 и 13:
„10. „Обработване на данни за лица, превозвани по въздух“ е всяко действие или съвкупност от действия, извършени с автоматични или с други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.
11. „Непосредствено преди полета“ е времето, след като пътниците са се качили на самолета в подготовка за излитане и вече няма възможност за качване или слизане.
12. „Деперсонализиране чрез маскиране на данните“ е действие по скриване на част от елементите на данните, без те да се заличават.
13. „Въздушен превозвач“ е лице, което извършва професионални превози на пътници по въздушен път.“
Допълнителна разпоредба
§ 15. Този закон въвежда изискванията на Директива 2004/82/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно задължението на превозвачите да съобщават данни на пътниците (ОВ, L 261/24 от 6 август 2004 г.).
Заключителни разпоредби
§ 16. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема подзаконовите нормативни актове във връзка с организацията на работа на Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух.
§ 17. В двумесечен срок от влизането в сила на този закон:
1. председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ и министърът на вътрешните работи определят реда за достъп на Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух, до информационни фондове на Министерството на вътрешните работи с инструкцията по чл. 31, ал. 3;
2. председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“, министърът на вът­решните работи и директорът на Агенция „Митници“ издават инструкциите по чл. 42д, ал. 4 и чл. 42е, ал. 4.
§ 18. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г. бр. 38, 60 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 12, 53 и 98 от 2014 г. и бр. 28 и 89 от 2015 г.) се правят следните допълнения:
1. В глава пета се създава чл. 64в:
„Чл. 64в. Въздушните превозвачи са длъжни да предават резервационни данни на пътниците, които превозват до, във и от територията на Република България, на Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух, при условия и по ред, определени със Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.“
2. В § 3 от допълнителните разпоредби се създава т. 72:
„72. „Резервационни данни на пътниците“ са запис на изискванията за пътуването на всеки пътник, в който се съдържа цялата информация, необходима за обработване и контролиране на резервацията от въздушните превозвачи, извършващи резервацията, и от участващите въздушни превозвачи, за всяко пътуване, резервирано от пътник или от негово име, без значение дали данните се съдържат в системи за резервация, системи за контрол на излитанията или в сходни системи със същите функционални възможности.“
§ 19. В Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16, 23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 14, 79 и 80 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. Член 20а се отменя.
2. Член 51а се отменя.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 10 февруари 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
1135