Народно събрание
брой: 13, от дата 16.2.2016 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.119


Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

 

УКАЗ № 20
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет от ХLIІI Народно събрание на 5 февруари 2016 г.
Издаден в София на 12 февруари 2016 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Екатерина Захариева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г. и бр. 14, 24, 61, 79 и 88 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите по чл. 130, ал. 2 министърът на отбраната по предложение на началника на отбраната разрешава използването на оръжие и бойни средства от българските въоръжени сили и/или от въоръжените сили на съюзнически държави.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „по ал. 1“ се добавя „и 2“.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думата „оръжие“ се добавя „и бойни средства“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „съюзниците от НАТО“ се заменят с „държавите – членки на НАТО“ и се поставя запетая.
§ 2. В чл. 85, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 2а:
„2а. предложенията до министъра на отбраната за изготвяне на акт на Министерския съвет по чл. 130, ал. 2, т. 2;“.
2. В т. 3 думите „чл. 28, ал. 1“ се заменят с „чл. 28, ал. 1 и 2“.
§ 3. В чл. 130 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „самостоятелно или съвместно с въоръжени сили на съюзнически държави“.
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Съвместните действия по ал. 1 се извършват:
1. при условия и по ред, определени в международен договор;
2. извън случаите по т. 1 или при необходимост от предприемане на неотложни действия – при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на отбраната.
(3) Съвместните действия по ал. 2, т. 2 с държави – членки на НАТО, се осъществяват в рамките на Интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана (NATINAMDS) съгласно приложимите документи на НАТО.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 4 и 5.
Заключителни разпоредби
§ 4. В Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (обн., ДВ, бр. 102 от 2005 г.; изм., бр. 35 от 2009 г. и бр. 23 от 2011 г.) в чл. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „както и по отношение на преминаването и/или пребиваването на съюзнически въоръжени сили при осъществяване на съвместни действия по чл. 130 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България“.
§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 5 февруари 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева
998