Министерство на туризма, Министерство на здравеопазването
брой: 11, от дата 9.2.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.67


Наредба № 2 от 29 януари 2016 г. за условията и реда за сертифициране на „балнеолечебен (медикъл СПА) център“, „СПА център“, „уелнес център“ и „таласотерапевтичен център“

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
МИНИСТЕРСТВО  НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 2 от 29 януари 2016 г.
за условията и реда за сертифициране на „балнеолечебен (медикъл СПА) център“, „СПА център“, „уелнес център“ и „таласотерапевтичен център“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. условията и редът за сертифициране на самостоятелните и прилежащите към места за настаняване в курортна и градска среда балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове;
2. минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, на които трябва да отговарят съответните центрове, за да получат сертификат за „Балнеолечебен (медикъл СПА) център“, „СПА център“, „Уелнес център“ или „Таласотерапевтичен център“.
Чл. 2. Тази наредба не се прилага за бръснарските, фризьорските и козметичните салони, сауните и солариумите, открити като самостоятелни обекти.
Чл. 3. (1) Видовете центрове, подлежащи на сертифициране, определени според предоставяните в тях услуги, са:
1. балнеолечебен (медикъл СПА) център;
2. СПА център;
3. уелнес център;
4. таласотерапевтичен център.
(2) Балнеолечебен (медикъл СПА) център е център, в който се прилагат здравни процедури, базирани на естествени лечебни фактори (минерална вода и/или лечебна кал), и се предлагат разнообразни терапевтични програми, които се провеждат в специализирано оборудвани кабинети, зали и помещения, предназначени за осъществяване на диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика.
(3) СПА център е център, в който се прилагат разнообразни процедури, програми и ритуали, включващи използването на вода – минерална, изворна и друга, разрешена от закона, и/или лечебна кал, и/или морска вода, и/или други естествени природни фактори, чрез прилагане на класически и нетрадиционни методи на въздействие, целящи антистрес, релакс и психо-физическо възстановяване, както и насочени към красотата на човешкото тяло.
(4) Уелнес център е център, в който се предлагат разнообразни рекреативни и козметично-разкрасяващи процедури, програми и антистресови ритуали, както и холистични подходи за постигане на физическо, емоционално, духовно, интелектуално, професионално и социално благосъстояние на личността. Използването на вода и естествени природни фактори в центъра не е задължително.
(5) Таласотерапевтичен център е център, в който се предлагат програми и ритуали, включващи използването на морска вода и/или естествени производни продукти, и/или лиманна кал, чрез класически и нетрадиционни терапевтични методи на въздействие, целящи възстановяване на психо-емоционалното и физическото здраве, както и насочени към красотата на човешкото тяло, които се провеждат в специализирано оборудвани кабинети, зали и помещения. Таласотерапевтичният център се изгражда в близост до морския бряг.
(6) Центровете по ал. 1 могат да бъдат самостоятелни или прилежащи към места за настаняване по смисъла на Закона за туризма (ЗТ), изградени в градска или курортна среда.
(7) Центровете по ал. 1, т. 2 и 3 следва да бъдат вписани в публичния регистър на обектите с обществено предназначение по реда на чл. 36, ал. 1 от Закона за здравето (ЗЗ).
(8) Центровете по ал. 1, т. 1 и 4 се създават от лечебни заведения по чл. 8, ал. 1, т. 2 и чл. 9, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), които осъществяват дейност по медицинската специалност „Физикална терапия и рехабилитационна медицина“.
(9) В случаите, когато центровете по ал. 1 ползват за дейността си минерална или друг вид вода от конкретен водоизточник, следва да имат издадено съответно разрешително за водовземане при условията и по реда на Закона за водите (ЗВ).
Чл. 4. (1) Минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и минималните задължителни изисквания към персонала и лицето с функции по управление на балнеолечебните (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтичните центрове се определят съответно в приложения № 1, 2, 3 и 4.
(2) Видовете помещения във високотемпературната секция (суха и влажна) и съоръжения за извършване на контрастни процедури, част от минималните задължителни изисквания за обзавеждане и оборудване на центровете по чл. 3, ал. 1, и техните характеристики са посочени в приложение № 5.
Чл. 5. (1) Сертификат за балнеолечебен (медикъл СПА) център, СПА център, уелнес център и таласотерапевтичен център се издава по реда на тази наредба само на обекти, които отговарят на изискванията на чл. 4.
(2) В центровете по чл. 3, ал. 1 се предоставят услуги при спазване на разпоредбите на чл. 37 от Закона за защита от дискриминация.
Чл. 6. Право да използват в наименованието си абревиатурата „СПА“, съответно обозначенията „балнеолечебен (медикъл СПА)“, „уелнес“ и „таласотерапевтичен“ или да предоставят услуги, обединени под наименованията „балнеолечебни“ или „СПА/уелнес/таласотерапевтични услуги“, посочени в рекламни брошури, листовки или на интернет страници, имат само лицата, извършващи дейност в обектите, получили сертификат по реда на тази наредба.
Раздел II
Ред за получаване на сертификат. Отказ
Чл. 7. Сертифицирането на самостоятелните и прилежащите към места за настаняване центрове в курортна и градска среда, изградени, оборудвани и обзаведени за предоставяне на балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги, се извършва от министъра на туризма или от оправомощен от него заместник-министър по предложение на Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти (ЕККСТО) по чл. 9, ал. 6 ЗТ.
Чл. 8. (1) Балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги могат да се предоставят в сертифицираните по реда на тази наредба центрове от лица, които отговарят на изискванията по чл. 140, ал. 1 ЗТ.
(2) Заявлението за сертифициране на балнеолечебен (медикъл СПА), СПА, уелнес или таласотерапевтичен център е по образец съгласно приложение № 6 и се подава до министъра на туризма. Към заявлението се прилагат:
1. копия на документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност – за лицата, които не са търговци; включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;
2. декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;
3. копия на документа за собственост на центъра или на договора за наем или на друг договор, от който е видно, че на лицето са му предоставени права за ползване върху помещенията на центъра;
4. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;
5. справка за персонала – по образец съгласно приложение № 7;
6. документи, удостоверяващи образованието, професионалната и езиковата квалификация и професионалния опит на лицето – управител на съответния център, съгласно изискванията към управителя на заявения вид център, посочени в съответното приложение за обекта;
7. декларация, че лицето е осигурило подходящи помещения, обзавеждане и оборудване и условия за предоставяне на съответните услуги за заявения за сертифициране обект, съгласно изискванията към центъра, посочени в съответното приложение;
8. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
9. документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.
Чл. 9. (1) Заявлението по чл. 8, ал. 2 и приложените към него документи се разглеждат от ЕККСТО в 14-дневен срок от датата на постъпването им.
(2) Когато ЕККСТО констатира редовността на представените от заявителя документи и копия от документи в съответствие с изискванията по чл. 8, определя комисия за проверка на място в туристическия обект.
Чл. 10. (1) В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях. Срокът по чл. 9, ал. 1 спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата, съответно нередовността.
(2) Ако в указания срок от получаване на уведомлението по ал. 1 заявителят не отстрани непълнотите или нередовностите, ЕККСТО предлага на министъра на туризма или на оправомощен от него заместник-министър със заповед да откаже издаването на сертификат.
(3) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 11. (1) ЕККСТО оставя без разглеждане като недопустимо искане по заявление за сертифициране на център по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 4, който не е вписан в регистъра на лечебните заведения по чл. 41 или 49 от Закона за лечебните заведения, и на център по чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3, който не е вписан в регистъра на обектите с обществено предназначение по чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето.
(2) В случаите по ал. 1 подаденото заявление за сертифициране ведно с приложените други документи се връща на заявителя или упълномощеното от него лице, като внесената такса за разглеждане на заявлението по чл. 8, ал. 2, т. 9 не подлежи на възстановяване.
Чл. 12. (1) Започната процедура за сертифициране на туристически обект може да бъде прекратена по искане на заявителя преди произнасянето на министъра на туризма по заявлението.
(2) Заявителят е длъжен да направи искане за прекратяване на процедурата в случаите, когато издаденото разрешително за обекта за водовземане и ползване от находища на минерална вода съгласно Закона за водите е прекратено или отнето с решение на съответно компетентния орган по реда на чл. 79 и 79а ЗВ.
(3) В случаите по ал. 1 внесената такса за разглеждане на заявлението по чл. 8, ал. 2, т. 9 не подлежи на възстановяване.
Чл. 13. (1) Определената от ЕККСТО комисия по чл. 9, ал. 2 в състав председател и най-малко двама членове извършва проверка на място в обекта за съответствието му с изискванията на тази наредба по отношение на заявения вид център.
(2) В състава на комисията по ал. 1 се включват представители на Министерството на туризма и на съответната регионална здравна инспекция, на територията на която ще осъществява дейност центърът.
(3) Когато естеството на проверката на обекта го налага, в комисията по ал. 1 може да се включват и експерти от списък на експертите за участие при проверки на обекти по тази наредба, одобрен от министъра на туризма по предложение от ЕККСТО.
Чл. 14. (1) За проверката на място комисията по чл. 9, ал. 2 съставя констативен протокол, който се изготвя в три екземляра. Екземпляр от констативния протокол се връчва на заявителя или на упълномощено от него лице на място след приключване на проверката.
(2) Констативният протокол съдържа:
1. имената на съставителите и длъжностите/специалността им;
2. датата и мястото на извършената проверка;
3. правното основание за съставянето му;
4. описание на съответствията и/или несъответствията с изискванията за съответния вид център;
5. трите имена на представляващия заявителя или на упълномощеното от него лице;
6. имената и адресите на лицата, присъствали на проверката;
7. обяснения и/или възражения на представляващия заявителя или на упълномощеното от него лице;
8. подпис на председателя и членовете на комисията;
9. подпис на представляващия заявителя или на упълномощеното от него лице, присъствало на проверката.
(3) Обясненията и/или възраженията на заявителя или упълномощеното от него лице по констативния протокол се отразяват при подписването му на място след приключване на проверката или се отправят писмено до ЕККСТО в 3-дневен срок от извършване на проверката.
Чл. 15. (1) В двудневен срок от извършване на проверката председателят на комисията по чл. 9, ал. 2 предоставя на ЕККСТО констативния протокол по чл. 14, ал. 1.
(2) Въз основа на констатациите в протокола по ал. 1 ЕККСТО се произнася с мотивирано предложение за издаване на сертификат или за отказ да се издаде сертификат, което предоставя на министъра на туризма или оправомощен от него заместник-министър.
Чл. 16. (1) Министърът на туризма или оправомощен от него заместник-министър въз основа на представените документи и предложението на ЕККСТО със заповед издава сертификат или мотивирано отказва издаването на сертификат.
(2) Заповедта за отказ по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 17. (1) На сертифицираните центрове се издава символика в зависимост от техния вид, включваща сертификат и табела, които се поставят на видно място в обекта.
(2) Символиката по ал. 1 е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на туризма.
(3) Сертификатът е валиден за срок 5 години считано от датата на заповедта за издаването му.
(4) В сертификата по ал. 1 се вписват следните данни:
1. пореден номер;
2. вид и наименование на обекта;
3. адрес на обекта;
4. собственик на обекта – наименование, адрес, единен идентификационен код, ако има такъв;
5. лице, извършващо дейност в обекта – наименование, седалище и единен идентификационен код, ако има такъв;
6. номер и дата на заповедта на министъра на туризма или оправомощения от него заместник-министър;
7. подпис на министъра на туризма или на оправомощения от него заместник-министър и печат.
(5) Табелата по ал. 1 съдържа информация за вида на съответния център – на български и на английски език.
(6) Надписите за вида и наименованието на сертифицирания център за предоставяне на балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги не трябва да въвеждат в заблуждение потребителите.
(7) Символиката се получава лично или чрез упълномощен от заявителя представител, който при получаването й прилага копие на документ за платена такса за вписване в Националния туристически регистър съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.
Чл. 18. (1) Дубликат на сертификат се издава при унищожаване или загубване на първоначално издадения сертификат по заявление на съответния титуляр с приложена декларация за обстоятелствата, при които сертификатът е загубен или унищожен. За издаването на дубликат се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.
(2) Издадените дубликати се отразяват в Националния туристически регистър.
Чл. 19. При повреда на табелата по чл. 17, ал. 1 по заявление на съответния титуляр се издава нова табела. Новата табела се получава лично или чрез пълномощник след заплащане на такса по тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ, като повредената подлежи на връщане. За получаването на новата табела и връщането на старата се съставя приемателно-предавателен протокол.
Раздел III
Вписване и промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър
Чл. 20. (1) Сертифицираните центрове се вписват в Националния туристически регистър от оправомощени от министъра на туризма длъжностни лица.
(2) В регистъра по ал. 1 се вписват данните по чл. 166, ал. 1, т. 6 ЗТ.
Чл. 21. (1) Лицата по чл. 8, ал. 1 са длъжни да заявят до министъра на туризма всяка промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, в 14-дневен срок от настъпването й.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат копие от документа, удостоверяващ промяната, и документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.
(3) Когато промяната на вписаните обстоятелства води до промяна на вида на сертифицирания обект, се прилага чл. 8, ал. 1, като заявлението се подава в 14-дневен срок от настъпилата промяна.
Раздел IV
Подновяване. Заличаване и обезсилване на издадения сертификат
Чл. 22. (1) Издаденият сертификат може да бъде подновен по заявление на лицето, което предоставя балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес или таласотерапевтични услуги в съответния център и е притежател на сертификата. Заявлението се подава в тримесечен срок преди изтичане на срока по чл. 17, ал. 3. При подновяване на сертификата се запазва видът на сертифицирания център.
(2) Към заявлението се прилагат документите по чл. 8, ал. 2, т. 5 и 6 и се представя декларация, че центърът отговаря на минималните задължителни изисквания на наредбата по отношение на съответния вид център.
(3) При подновяване на сертификата се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.
(4) Новият сертификат се издава със заповед на министъра на туризма или на оправомощен от него заместник-министър за срок 5 години.
Чл. 23. (1) Вписаните обстоятелства за сертифицирания обект и за лицето, извършващо дейност в него, се заличават от регистъра и сертификатът се обезсилва:
1. с изтичане на срока;
2. по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект;
3. при прекратяване на юридическото лице, извършващо дейност в туристическия обект;
4. при откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за лицето, извършващо дейност в туристическия обект;
5. при промяна на вида на туристическия обект;
6. при системни нарушения на изискванията за съответния вид център;
7. при неподаване в срок на заявление за промяна в обстоятелствата, които налагат издаването на нов сертификат.
(2) Балнеолечебните (медикъл СПА) и таласотерапевтичните центрове се заличават, съответно издаденият сертификат се обезсилва, при заличаване на лечебното заведение от регистъра на лечебните заведения по чл. 41 или 49 ЗЛЗ или заличаване на обекта от регистъра на обектите с обществено предназначение по чл. 36, ал. 3 ЗЗ, както и при прекратяване или отнемане на разрешението за водоползване в обекта по реда на Закона за водите.
(3) В случаите по ал. 2 титулярят на сертификата е длъжен да направи искане по ал. 1, т. 2 в 3-дневен срок от влизане в сила на решението на съответния компетентен орган.
Раздел V
Съобщения
Чл. 24. (1) Уведомяването на заявителите, предвидено в раздели II и III, се извършва на посочен точен адрес чрез лицензиран пощенски оператор с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез писмено съобщение по електронна поща или факс, ако заявителят е посочил такива.
(2) Когато заявителят не е намерен на посочения от него адрес, съобщението се поставя на специално определено за целта място в непосредствена близост до мястото за подаване на заявленията за издаване на сертификат.
(3)    Обратната разписка, удостоверяваща връчването от пощенския служител, съответно получаването на съобщението, писменото потвърждение за получаване на изпратеното съобщение по факс, както и копието от електронния запис на съобщението, изпратено на електронен адрес, се прилагат към заявлението и се считат за връчени от датата на получаването им от заявителя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на наредбата лицата, извършващи дейност в центрове, в които се предлагат балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги, са длъжни да ги приведат в съответствие с изискванията на тази наредба и да подадат заявление за сертифициране по чл. 8, ал. 1.
(2) За центровете, прилежащи към категоризирани туристически обекти, като „балнеохотел“, „СПА хотел“ или „уелнес хотел“, които не са подали заявление в срока по ал. 1, категоризиращият орган служебно променя подвида на обекта, категоризиран като „балнеохотел“, „СПА хотел“ или „уелнес хотел“, и издава нова категорийна символика за вид на обекта – „хотел“, за срока, за който е издадено удостоверението за „балнеохотел“, „СПА хотел“ и „уелнес хотел“.
(3) Новата категорийна символика по ал. 2 се получава от лицето, извършващо туристическа дейност в хотела, за което се заплаща такса в размер, определен в тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.
§ 2. Указания по прилагането на наредбата дават министърът на туризма и министърът на здравеопазването.
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 3, 4 и 5 ЗТ.
Министър на туризма:  Николина Ангелкова
Министър на здравеопазването:  Петър Москов
Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1
Минимални задължителни изисквания към балнеолечебен (медикъл СПА) център
I. Изисквания към изграждането
Балнеолечебният (медикъл СПА) център се изгражда съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения и Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“ (ДВ, бр. 85 от 2004 г.).
Балнеолечебният център трябва да отговаря и на следните изисквания:
А) Балнеолечебният център включва:
1. закрит плувен басейн;
2. водолечебна секция;
3. термотерапевтична секция:
3.1. суха топлина;
3.2. влажна топлина;
4. помещение за контрастни процедури;
5. зона за релакс.
Б) Инсталации в балнеолечебния център:
1. водопроводна, канализационна, електрическа, отоплителна и вентилационна инсталация в съответствие с акта за въвеждане в експлоатация съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията;
2. телефонна;
3. климатична.
Отоплителната и климатичната инсталация имат възможност за регулиране на температурата на въздуха.
Забележка. Изискването по буква „А“, т. 1 не се отнася за самостоятелните балнеолечебни центрове, разположени в градска среда.
II. Изисквания към обзавеждането и оборудването
1. Закрит плувен басейн:
1.1. различните дълбочини на басейна се обозначават ясно по ръбовете му;
1.2. в най-плитката и най-дълбоката част на басейна има стълби с перила;
1.3. забранени са трамплини и платформи за гмуркане;
1.4. два метра от повърхността около басейна се облицова с материали със специално покритие против подхлъзване;
1.5. наличие на бани и съблекални към плувния басейн на разстояние не повече от 60 м от басейна;
1.6. наличие на тоалетни в близост до плувния басейн: за хора с намалена подвижност – 1 клетка; и по една клетка за жени и за мъже;
1.7. басейнът трябва да отговаря и на изискванията на наредбата по чл. 78а, ал. 2 ЗЗ.
2. Водолечебна секция (минимум едно от изброените):
2.1. терапевтичен басейн;
2.2. лечебни вани – тангенторна и/или хидромасажна, и/или аеромасажна, и/или класическа – 4 бр.
3. Термотерапевтична секция:
3.1. суха топлина (минимум едно от изброените):
3.1.1. финландска сауна;
3.1.2. билкова сауна;
3.1.3. инфраред сауна;
3.1.4. кварцова сауна;
3.1.5. или други възможни от същата категория;
3.2. влажна топлина (минимум едно от изброените):
3.2.1. класическа парна баня;
3.2.2. римска баня;
3.2.3. турска баня (хамам);
3.2.4. солна стая;
3.2.5. или други възможни от същата категория.
4. Помещение за контрастни процедури (минимум едно от изброените):
4.1. шоков басейн;
4.2. контрастен душ;
4.3. леден фонтан;
4.4. ледена стая;
4.5. кнайп пътека;
4.6. душ Виши;
4.7. шарко душ;
4.8. или други възможни от същата категория.
5. Зона за релакс:
5.1. да има тиха и приятна нежна музика с възможност за контрол на силата на звука;
5.2. затоплени кресла, шезлонги и/или лежанки;
5.3. температурата в помещението трябва да бъде не по-ниска от 20 – 22 °С;
5.4. светлината да бъде мека и приглушена, без ярки осветителни тела, дразнещи очите, с възможност за контрол на нивото на светлината;
5.5. съоръженията да предполагат ергономичен комфорт.
6. Информационна табела, указваща състава и свойствата на водата, когато се използва минерална вода. Противопоказания.
7. Санитарни помещения:
7.1. съблекални (отделно за мъже и за жени):
7.1.1. индивидуални гардеробчета/шкафчета със закачалки за преобличане, с ключ;
7.1.2. пейки за преобличане по 0,6 м на посетител;
7.1.3. кош за отпадъци;
7.1.4. обезопасен контакт;
7.2. бани:
7.2.1. душ с топла и студена вода;
7.2.2. течен сапун;
7.2.3. душовите помещения се устройват във връзка със съблекалните.
8. Тоалетни. Във всяка тоалетна клетка:
8.1. врата с брава информатор и закачалка;
8.2. кош за отпадъци;
8.3. мивка с топла и студена вода, течен сапун, хартиени салфетки/рола (може да е в преддверие).
III. Изисквания към обслужването:
1. посрещане от рецепционист;
2. предоставяне на атрибути за ползване на центъра (ключ за гардероб, кърпа и др.);
3. извършване на процедура;
4. изпращане на клиента.
IV. Изисквания към предоставяни услуги
1. Лечебната дейност се осъществява при спазване изискванията на Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“.
2. Даване на информация за:
2.1. всички пакети и процедури, предлагани в центъра;
2.2. предлаганите методи за лечение и профилактика – основни физико-химични характеристики на водата.
3. Издаване на заключителен лист на потребителя след приключване на терапевтичната програма.
4. Посочване на цената на отделните услуги в ценоразпис, поставен на видно място в обекта.
V. Изисквания към професионалната и езиковата квалификация на персонала
1. Управител на центъра е лице, което отговаря на изискванията на Закона за лечебните заведения за съответния вид лечебно заведение.
2. Лечебната дейност се ръководи от лекар с призната медицинска специалност по физикална и рехабилитационна медицина.
3. Медицински и немедицински специалисти, в съответствие с изискванията на Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“, получили своето образование в акредитирани висши училища, и езикова квалификация – 1 чужд език.
4. Немедицински специалисти, получили професионална квалификация по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение в лицензиран център за професионално обучение и езикова квалификация – ползване на 1 чужд език:
4.1. изпълнител на термални процедури;
2.2. здравен асистент.
5. Друг персонал:
5.1. рецепционист – средно образование и професионална квалификация в туризма; езикова квалификация – 1 чужд език.
Забележки:
1. „Езикова квалификация“ е получено образование или обучение по чужд език или на чужд език във висше училище, профилирана гимназия, профилирана паралелка в средно общообразователно училище, гимназия или професионално училище или езиков курс с успешно положен изпит. Езиковата компетентност се доказва със съответните дипломи и сертификати.
2. „Ползване на чужд език“ е наличие на познания по езика, свързани с обслужващия процес и задълженията на съответната длъжност (не се изисква документ).
3. Изискванията за наличие на персонал по т. 4 не са задължителни.
Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1
Минимални задължителни изисквания към СПА център
I. Изисквания към изграждането
СПА центърът се изгражда като самостоятелeн център или като прилежащ към място за настаняване.
А) СПА центърът включва:
1. закрит плувен басейн;
2. водна секция;
3. суха високотемпературна секция;
4. влажна високотемпературна секция;
5. помещение за контрастни процедури;
6. зона за релакс;
7. помещения и кабини за процедури;
8. фитнес секция;
9. рецепция;
10. складово помещение за съхранение на продукти;
11. санитарни помещения (съблекални, бани, тоалетни), включително и наличие на тоалетни за хора с намалена подвижност – по една клетка за мъже и жени.
Б) Инсталации в СПА центъра:
1. водопроводна, канализационна, електрическа, отоплителна и вентилационна инсталация в съответствие с акта за въвеждане в експлоатация съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията;
2. телефонна;
3. климатична;
4. озвучителна в откритите зони на центъра.
Отоплителната и климатичната инсталация имат възможност за регулиране на температурата на въздуха.
Забележка. Изискването по буква „А“, т. 1 за прилежащите СПА центрове към морски сезонни хотели е за наличие на външен басейн.
II. Изисквания към обзавеждането и оборудването
1. Закрит плувен басейн:
1.1. дълбочината на басейна е минимум 1,2 м;
1.2. различните дълбочини на басейна се обозначават ясно по ръбовете му;
1.3. в най-плитката и най-дълбоката част на басейна има стълби с перила;
1.4. забранени са трамплини и платформи за гмуркане;
1.5. два метра от повърхността около басейна се облицова с материали със специално покритие против подхлъзване;
1.6. наличие на бани и съблекални към плувния басейн на разстояние не повече от 60 м от басейна;
1.7. наличие на тоалетни в близост до плувния басейн: за хора с намалена подвижност –  1 клетка; и по една клетка за жени и за мъже;
1.8. обозначено място за спасител;
1.9. душ в непосредствена близост до плувния басейн;
1.10. шезлонги;
1.11. информационна табела с химичния състав на водата (в случай че в басейна се ползва минерална вода);
1.12. басейнът трябва да отговаря и на изискванията на наредбата по чл. 78а, ал. 2 ЗЗ.
2. Водна секция (минимум едно от изброените):
2.1. басейн за възстановително и релаксиращо въздействие; в близост до басейна трябва да има хигиенен душ;
2.2. тангенторна и/или хидромасажна, и/или аеромасажна, и/или класическа вана – 4 бр.; в помещенията с вани трябва да има душ-кабина.
3. Суха високотемпературна секция (минимум едно от изброените):
3.1. финландска сауна;
3.2. аромасауна;
3.3. билкова сауна;
3.4. инфраред сауна;
3.5. руска баня;
3.6. тиролска ловна сауна;
3.7. биосауна;
3.8. кварцова сауна или други възможни от същата категория.
В сухата високотемпературна секция се изграждат хигиенни душове и се поставят закачалки в близост до входа на съответната сауна.
4. Влажна високотемпературна секция (минимум едно от изброените):
4.1. класическа парна баня;
4.2. римска баня;
4.3. турска баня (хамам);
4.4. расул (египетска баня);
4.5. или други възможни от същата категория.
Във влажната високотемпературна секция се изграждат хигиенни душове и се поставят закачалки в близост до входа на съответното помещение.
5. Помещение за контрастни процедури (минимум едно от изброените):
5.1. шоков басейн;
5.2. контрастен душ;
5.3. шоково ведро;
5.4. фригидариум;
5.5. леден фонтан;
5.6. ледена стая;
5.7. снежна кабина;
5.8. приключенски душ;
5.9. кнайп пътека;
5.10. душ Виши;
5.11. шарко душ;
5.12. или други възможни от същата категория.
6. Зона за релакс:
6.1. да има тиха и приятна нежна музика с възможност за контрол на силата на звука;
6.2. затоплени кресла, шезлонги и/или лежанки;
6.3. температурата в помещението трябва да бъде не по-ниска от 20 – 22 °С;
6.4. светлината да бъде мека и приглушена, без ярки осветителни тела, дразнещи очите, с възможност за контрол на нивото на светлината;
6.5. съоръженията да предполагат ергономичен комфорт.
7. Помещения за процедури:
7.1. помещения за процедури/масаж – 3 бр., във всяко помещение има:
7.1.1. мивка с дезинфектант за ръце и сапун;
7.1.2. еднократни кърпи за ръце;
7.1.3. количка или шкаф за съхранение на продукти;
7.1.4. закачалка за дрехи;
7.1.5. комплект, с който е подготвено масажното легло за съответната процедура, и поне още един на разположение в кабинета, който включва:
7.1.5.1. масажно бельо за еднократна употреба;
7.1.5.2. кърпа за глава;
7.1.5.3. подложна кърпа;
7.1.5.4. масажна подложна възглавница за крака;
7.1.5.5. покривна кърпа за госта по време на масаж;
7.1.5.6. термоодеяло;
7.2. в помещението за масаж се разполага едно масажно легло;
7.3. не се допуска в едно помещение разполагането на масажни легла, разделени с паравани или завеси;
7.4. козметично студио – 1 бр.; във всяко студио има:
7.4.1. мивка с дезинфектант за ръце и сапун;
7.4.2. еднократни кърпи за ръце;
7.4.3. количка или шкаф за съхранение на продуктите.
8. Фитнес секция:
8.1. шведска стена;
8.2. кардиозона;
8.3. зона за мускулни групи;
8.4. гири, топки, въжета.
На разположение на гостите има малки кърпи или кърпи за еднократна употреба.
9. Рецепция:
9.1. информационна табела, указваща състава и свойствата на водата, когато се използва минерална вода; противопоказания;
9.2. общи правила за ползване на СПА центъра;
9.3. каталог на предлаганите услуги (кратко описание на услугата, времетраене, цена).
10. Складово помещение за съхранение на продуктите:
10.1. минимална площ за съхранение на козметичните продукти 5 кв. м и с височина най-малко 2,5 м;
10.2. подови настилки – непропускливи за течности, химически устойчиви и с гладко покритие, което позволява лесно почистване;
10.3. стени, тавани и врати, изградени от негорими материали;
10.4. минимално естествено осветление така, че да не се допусне попадането на преки слънчеви лъчи върху съхраняваните козметични продукти;
10.5. осветява се с изкуствено осветление;
10.6. оборудвано със стелажи и/или шкафове, като максималната височина на стелажите е 2 м;
10.7. оборудвано с хладилник с достатъчен обем според капацитета на центъра за съхранение на козметични продукти;
10.8. оборудвано с термометър и влагомер;
10.9. температура и влага, непозволяващи промени в характеристиките на козметичните продукти през целия период на съхранение.
11. Санитарни помещения:
11.1. съблекални (отделно за мъже и за жени):
11.1.1. индивидуални гардеробчета/шкафчета със закачалки за преобличане, с ключ;
11.1.2. пейки за преобличане по 0,6 м на посетител;
11.1.3. кош за отпадъци;
11.1.4. стенно огледало в цял ръст;
11.1.5. обезопасен контакт;
11.2. бани:
11.2.1. душ с топла и студена вода;
11.2.2. течен сапун;
11.2.3. душовите помещения се устройват във връзка със съблекалните;
11.3. тоалетни; във всяка тоалетна клетка:
11.3.1. врата с брава информатор и закачалка;
11.3.2. кош за отпадъци;
11.3.3. мивка с топла и студена вода, течен сапун, хартиени салфетки/рола (може да е в преддверие).
III. Изисквания към обслужването
1. Посрещане от СПА рецепционист.
2. Представяне на СПА центъра.
3. Предоставяне на атрибути за ползване на СПА центъра (ключ за гардероб, кърпа и др.).
4. Извършване на процедура.
5. Изпращане на госта.
Забележки:
1. Всички съоръжения трябва да позволяват влажно почистване и дезинфекция.
2. Използваните вентилация, осветление и климатизация трябва да са технически изправни и поддържани в добро хигиенно състояние.
3. Всички помещения, съоръжения и оборудване, включително наличните мебели, завеси и други аксесоари, трябва да бъдат чисти и в добро състояние.
4. Басейните за възстановяващо и релаксиращо въздействие трябва да отговарят на същите хигиенни изисквания, които важат за закритите (вътрешни) плувни басейни.
5. Пространствата около плувния басейн подобно на прилежащите към него душове, тоалетни и съблекални трябва да имат указателни табели с цялата необходима информация относно сигурността и предпазните мерки, която всички потребители трябва да имат предвид и да спазват.
IV. Изисквания към предоставяни услуги
1. Предоставяне на информация за:
1.1. всички програми, пакети и процедури, предлагани в центъра – списък на специализираните ритуали, методики и въздействия, предлагани в СПА центъра, насочени към очакванията на активните клиенти – рекреиращи, релаксиращи, антистресови, против стареене (антиейдж), за красота, за моделиране, за енергизиране, за биоенергиен баланс, за психо-физическа хармония, за закаляване и др.;
1.2. основните физикохимични характеристики на водата (в случай че в центъра се ползва минерална вода).
2. Изготвяне на индивидуална програма при желание от страна на госта:
2.1. анкетна карта за здравословно състояние;
2.2. задължително интервю със специалист за избор на процедура/ритуал по заявка на гостите на СПА центъра;
2.3. изготвяне на индивидуален анализ след проведено хидровъздействие или ритуал с посочване на положителното въздействие върху организма на клиента.
3. Посочване на цената на отделните услуги в ценоразпис, поставен на видно място в обекта.
4. Други основни изисквания:
4.1. подходяща организационна структура за нуждите на безопасността, здравето и техническата безопасност (като хигиена, противопожарна защита, защита на данните, защита на околната среда); наличие на евакуационнен план, план за действие при защита от бедствия и аварии и противопожарен план;
4.2. контрол на документацията (процедурите и проверка): документите са интегрирани в Системата за управление на качеството;
4.3. вътрешните правила/процедури за работа на центъра, които определят в писмен вид лицата, отговорни за съответните дейности.
5. Възможност за избор на масаж – предлагат се минимум 3 вида (напр. цялостен и частичен ръчен масаж; спортен масаж; аромотерапевтичен масаж; масаж с горещи камъни; и др.).
6. Всички козметични продукти, които се ползват в центъра, трябва да бъдат съобразени с изискванията на Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (ОВ, L 342, 22.11.2009 г.).
V. Изисквания към професионалната и езиковата квалификация на персонала
1. Управител на СПА център може да бъде лице с висше образование по професионално направление „Медицина“, „Обществено здраве“, „Здравни грижи“, „Туризъм“ и „Спорт“, езикова квалификация – 1 чужд език, и най-малко 3 години опит в областта на предоставяне на услуги, насочени към здравето и/или красотата на човешкото тяло.
2. Медицински и немедицински специалисти, получили своето образование в акредитирани висши училища и езикова квалификация – 1 чужд език (поне по 1 от посочените професии):
2.1. кинезитерапевт;
2.2. рехабилитатор;
2.3. медицинска сестра.
3. Немедицински специалисти, получили професионална квалификация по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение в лицензиран център за професионално обучение, и езикова квалификация – ползване на 1 чужд език:
3.1. изпълнител на термални процедури;
3.2. масажист;
3.3. козметик;
3.4. инструктор по фитнес.
4. Друг персонал:
4.1. воден спасител – средно образование, с квалификация и правоспособност за воден спасител и езикова квалификация – 1 чужд език;
4.2. рецепционист – средно образование и професионална квалификация в туризма и езикова квалификация – 1 чужд език;
4.3. маникюрист-педикюрист (не е задължително изискване) – средно образование и професионална квалификация по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение;
4.4. фризьор (не е задължително изискване) – средно образование и професионална квалификация по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение.
Забележки:
1. „Езикова квалификация“ е получено образование или обучение по чужд език или на чужд език във висше училище, профилирана гимназия, профилирана паралелка в средно общообразователно училище, гимназия или професионално училище или езиков курс с успешно положен изпит. Езиковата компетентност се доказва със съответните дипломи и сертификати.
2. „Ползване на чужд език“ е наличие на познания по езика, свързани с обслужващия процес и задълженията на съответната длъжност (не се изисква документ).
Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1
Минимални задължителни изисквания към уелнес център
I. Изисквания към изграждането
Уелнес центърът се изгражда като самостоятелeн център или като прилежащ към място за настаняване.
А) Центърът включва:
1. суха високотемпературна секция;
2. влажна високотемпературна секция;
3. помещение за контрастни процедури;
4. зона за релакс;
5. помещения за процедури;
6. фитнес секция;
7. рецепция;
8. складово помещение за съхранение на продуктите;
9. санитарни помещения (съблекални, бани, тоалетни), включително и наличие на тоалетни за хора с намалена подвижност – по една клетка за мъже и жени.
Б) Инсталации в уелнес центъра:
1. водопроводна, канализационна, електрическа, отоплителна и вентилационна инсталация в съответствие с акта за въвеждане в експлоатация съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията;
2. телефонна;
3. климатична;
4. озвучителна в откритите зони на центъра.
Отоплителната и климатичната инсталация имат възможност за регулиране на температурата на въздуха.
II. Изисквания към обзавеждането и оборудването
1. Суха високотемпературна секция (минимум едно от изброените):
1.1. финландска сауна;
1.2. аромасауна;
1.3. билкова сауна;
1.4. инфраред сауна;
1.5. руска баня;
1.6. тиролска ловна сауна;
1.7. биосауна;
1.8. кварцова сауна или други възможни от същата категория.
2. Влажна високотемпературна секция (минимум едно от изброените):
2.1. класическа парна баня;
2.2. римска баня;
2.3. турска баня (хамам);
2.4. расул (египетска баня) или други възможности от същата категория.
3. Помещение за контрастни процедури (минимум едно от изброените):
3.1. шоков басейн;
3.2. контрастен душ;
3.3. шоково ведро;
3.4. фригидариум;
3.5. леден фонтан;
3.6. ледена стая;
3.7. снежна кабина;
3.8. приключенски душ;
3.9. кнайп пътека;
3.10. душ Виши.
4. Зона за релакс:
4.1. да има тиха и приятна нежна музика с възможност за контрол на силата на звука;
4.2. затоплени кресла, шезлонги и/или лежанки;
4.3. температурата в помещението трябва да бъде не по-ниска от 20 – 22 °С;
4.4. светлината да бъде мека и приглушена без ярки осветителни тела, дразнещи очите, с възможност за контрол на нивото на светлина;
4.5. съоръженията да предполагат ергономичен комфорт.
5. Помещения за процедури:
5.1. помещение за масаж – 2 бр.;
5.2. козметично студио – 1 бр.
6. Фитнес секция (кардиоуреди):
6.1. на разположение на гостите има малки кърпи или кърпи за еднократна употреба.
7. Рецепция:
7.1. информационна табела, указваща състава и свойствата на водата, когато се използва минерална вода; противопоказания;
7.2. общи правила за ползване на уелнес центъра;
7.3. каталог на предлаганите услуги (кратко описание на услугата, времетраене, цена).
8. Складово помещение за съхранение на продуктите:
8.1. минимална площ за съхранение на козметичните продукти 5 кв. м и с височина най-малко 2,5 м;
8.2. подови настилки – непропускливи за течности, химически устойчиви и с гладко покритие, което позволява лесно почистване;
8.3. стени, тавани и врати, изградени от негорими материали;
8.4. минимално естествено осветление така, че да не се допусне попадането на преки слънчеви лъчи върху съхраняваните козметични продукти;
8.5. изкуствено осветление;
8.6. стелажи и/или шкафове, като максималната височина на стелажите е 2 м;
8.7. хладилник с достатъчен обем според капацитета на центъра за съхранение на козметични продукти;
8.8. оборудвано с термометър и влагомер;
8.9. температура и влага, непозволяващи промени в характеристиките на козметичните продукти през целия период на съхранение.
9. Санитарни помещения:
9.1. съблекални (отделно за мъже и за жени):
9.1.1. индивидуални гардеробчета/шкафчета със закачалки за преобличане, с ключ;
9.1.2. пейки за преобличане по 0,6 м на посетител;
9.1.3. кош за отпадъци;
9.1.4. стенно огледало в цял ръст;
9.1.5. обезопасен контакт;
9.2. бани:
9.2.1. душ с топла и студена вода;
9.2.2. течен сапун;
9.2.3. душовите помещения се устройват във връзка със съблекалните;
9.3. тоалетни; във всяка тоалетна клетка трябва да има:
9.3.1. врата с брава информатор и закачалка;
9.3.2. кош за отпадъци;
9.3.3. мивка с топла и студена вода, течен сапун, хартиени салфетки/рола (може да е в преддверие).
III. Изисквания към обслужването
1. Посрещане от рецепционист.
2. Предоставяне на атрибути за ползване на центъра (ключ за гардероб, кърпа и други).
3. Извършване на процедура.
4. Изпращане на клиента.
IV. Изисквания към предоставяни услуги
1. Предоставяне на информация за всички програми, пакети и процедури, предлагани в центъра.
2. Изготвяне на индивидуална програма по желание на клиента.
3. Посочване на цената на отделните услуги в ценоразпис, поставен на видно място.
V. Изисквания към професионалната и езиковата квалификация на персонала
1. Управител на уелнес центъра може да бъде лице с висше образование в професионално направление „Медицина“, „Обществено здраве“, „Здравни грижи“, „Туризъм“, „Спорт“, „Администрация и управление“, „Икономика“ или „Право“, езикова квалификация – 1 чужд език, и най-малко 3 години опит в областта на предоставянето на услуги, насочени към здравето и/или красотата на човешкото тяло и към възстановяване и подобряване на психо-физическото и емоционалното състояние на личността.
2. Медицински и немедицински специалисти, получили своето образование в акредитирани висши училища и езикова квалификация –  1 чужд език (по 1 от посочените професии):
2.1. кинезитерапевт;
2.2. рехабилитатор.
3. Немедицински специалисти, получили професионална квалификация по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение в лицензиран център за професионално обучение, и езикова квалификация – ползване на 1 чужд език:
3.1. изпълнител на термални процедури;
3.2. масажист;
3.3. козметик;
3.4. инструктор по фитнес.
4. Друг персонал:
4.1. рецепционист – средно образование и професионална квалификация в туризма и езикова квалификация – 1 чужд език;
4.2. маникюрист-педикюрист (не е задължително изискване) – средно образование и професионална квалификация по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение;
4.3. фризьор (не е задължително изискване) – средно образование и професионална квалификация по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение.
Забележки:
1. „Езикова квалификация“ е получено образование или обучение по чужд език или на чужд език във висше училище, профилирана гимназия, профилирана паралелка в средно общообразователно училище, гимназия или професионално училище или езиков курс с успешно положен изпит. Езиковата компетентност се доказва със съответните дипломи и сертификати.
2. „Ползване на чужд език“ е наличие на познания по езика, свързани с обслужващия процес и задълженията на съответната длъжност (не се изисква документ).
Приложение № 4 към чл. 4, ал. 1
Минимални задължителни изисквания към таласотерапевтичен център
I. Изисквания към изграждането
Таласотерапевтичният център се изгражда съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения и Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“.
Таласотерапевтичният център трябва да отговаря и на следните изисквания:
А) Центърът включва:
1. плувен басейн;
2. водолечебна секция;
3. термотерапевтична секция:
3.1. суха топлина;
3.2. влажна топлина;
4. помещение за контрастни процедури;
5. зона за релакс;
6. рецепция.
Б) Инсталации в таласотерапевтичния център:
1. водопроводна, канализационна, електрическа, отоплителна и вентилационна инсталация в съответствие с акта за въвеждане в експлоатация съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията;
2. телефонна;
3. климатична.
Отоплителната и климатичната инсталация имат възможност за регулиране на температурата на въздуха.
II. Изисквания към обзавеждането и оборудването
1. Закрит плувен басейн:
1.1. различните дълбочини на басейна се обозначават ясно по ръбовете му;
1.2. в най-плитката и най-дълбоката част на басейна има стълби с перила;
1.3. забранени са трамплини и платформи за гмуркане;
1.4. два метра от повърхността около басейна се облицова с материали със специално покритие против подхлъзване;
1.5. наличие на бани и съблекални към плувния басейн на разстояние не повече от 60 м от басейна;
1.6. наличие на тоалетни в близост до плувния басейн: за хора с намалена подвижност – 1 клетка; и по една клетка за жени и за мъже;
1.7. шезлонги;
1.8. басейнът трябва да отговаря и на изискванията на наредбата по чл. 78а, ал. 2 ЗЗ.
2. Водолечебна секция (минимум едно от изброените):
2.1. терапевтичен басейн;
2.2. лечебни вани – тангенторна и/или хидромасажна, и/или аеромасажна, и/или класическа, вани за калолечение – 4 бр.
3. Термотерапевтична секция:
3.1. суха топлина (минимум едно от изброените):
3.1.1. финландска сауна;
3.1.2. билкова сауна;
3.1.3. инфраред сауна;
3.1.4. кварцова сауна или други възможни от същата категория;
3.2. влажна топлина (минимум едно от изброените):
3.2.1. класическа парна баня;
3.2.2. римска баня;
3.2.3. турска баня;
3.2.4. солна стая или други възможни от същата категория.
4. Помещение за контрастни процедури (минимум едно от изброените):
4.1. шоков басейн;
4.2. контрастен душ;
4.3. леден фонтан;
4.4. ледена стая;
4.5. кнайп пътека;
4.6. душ Виши;
4.7. Шарко душ или други възможни от същата категория.
5. Зона за релакс:
5.1. да има тиха и приятна нежна музика с възможност за контрол на силата на звука;
5.2. затоплени кресла, шезлонги и/или лежанки;
5.3. температурата в помещението трябва да бъде не по-ниска от 20 – 22 °С;
5.4. светлината да бъде мека и приглушена без ярки осветителни тела, дразнещи очите, с възможност за контрол на нивото на светлината;
5.5. съоръженията да предполагат ергономичен комфорт.
6. Рецепция:
6.1. информационна табела, указваща анализ на водата (физикохимичен, микробиологичен, радиологичен анализ и балнеологична оценка, в случай че е минерална, и противопоказания); лечебно въздействие на лечебната кал и таласотерапевтичните продукти;
6.2. информационна табела за химичен, микробиологичен анализ на таласопродуктите.
7. Санитарни помещения:
7.1. съблекални (отделно за мъже и за жени):
7.1.1. индивидуални гардеробчета/шкафчета със закачалки за преобличане, с ключ;
7.1.2. пейки за преобличане по 0,6 м на посетител;
7.1.3. кош за отпадъци;
7.1.4. стенно огледало в цял ръст;
7.1.5. обезопасен контакт;
7.2. бани:
7.2.1. душ с топла и студена вода;
7.2.2. течен сапун;
7.2.3. душовите помещения се устройват във връзка със съблекалните;
7.3. тоалетни; във всяка тоалетна клетка трябва да има:
7.3.1. врата с брава информатор и закачалка;
7.3.2. кош за отпадъци;
7.3.3. мивка с топла и студена вода, течен сапун, хартиени салфетки/рола (може да е в преддверие).
III. Изисквания към обслужването
1. Посрещане от рецепционист.
2. Предоставяне на атрибути за ползване на центъра (ключ за гардероб, кърпа и други).
3. Извършване на процедура.
4. Изпращане на клиента.
IV. Изисквания към предоставяни услуги
1. Лечебната дейност се осъществява при спазване изискванията на Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“.
2. Всички процедури за лице и тяло се изпълняват с продукти на морска основа (водорасли, корали, планктон и др.).
3. Даване на информация за:
3.1. всички пакети и процедури, предлагани в центъра;
3.2. предлаганите методи за лечение и профилактика;
3.3. основни физикохимични характеристики на водата.
4. Издаване на заключителен лист на пациента след приключване на терапевтичната програма.
5. Посочване на цената на отделните услуги в ценоразпис, поставен на видно място в обекта.
V. Изисквания към професионална и езикова квалификация на персонала
1. Управител на центъра е лице, което отговаря на изискванията на Закона за лечебните заведения за съответния вид лечебно заведение.
2. Лечебната дейност се ръководи от лекар с призната медицинска специалност по физикална и рехабилитационна медицина.
3. Медицински и немедицински специалисти в съответствие с изискванията на Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“, получили своето образование в акредитирани висши училища и притежаващи езикова квалификация – 1 чужд език.
4. Немедицински специалисти, получили професионална квалификация по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение в лицензиран център за професионално обучение и езикова квалификация – ползване на 1 чужд език:
• изпълнител на термални процедури;
• здравен асистент.
5. Друг персонал:
• рецепционист – средно образование и професионална квалификация в туризма и езикова квалификация – 1 чужд език.
Забележки:
1. „Езикова квалификация“ е получено образование или обучение по чужд език или на чужд език във висше училище, профилирана гимназия, профилирана паралелка в средно общообразователно училище, гимназия или професионално училище или езиков курс с успешно положен изпит. Езиковата компетентност се доказва със съответните дипломи и сертификати.
2. „Ползване на чужд език“ е наличие на познания по езика, свързани с обслужващия процес и задълженията на съответната длъжност (не се изисква документ).
3. Изискванията за наличие на персонал по т. 4 не са задължителни.
Приложение № 5 към чл. 4, ал. 2
Видове помещения във високотемпературната секция (суха и влажна) и съоръжения за извършване на контрастни процедури. Характеристики
1. Финландска сауна: помещението е облицовано изцяло от дърво, в което са разположени дървени пейки. Температурата на въздуха се загрява до 80 – 100 °С посредством печка с вулканични камъни и ниска влажност – 15 %. Печката може да бъде електрическа или на дърва.
2. Аромасауна: съчетава пара и етерични масла от лавандула, смирна, евкалипт и други полезни аромати.
3. Билкова сауна: използват се различни билки.
4. Инфраред сауна: затопля се с инфрачервени излъчватели, температурата е по-ниска (40 – 55 °С), а влажността – по-висока.
5. Руска баня: затопля се посредством печка на дърва, която нагрява камъни, които задържат топлината и загряват помещението. След като се загреят достатъчно, се поливат с вода, за да се образува пара.
6. Тиролска ловна сауна – нагрети на открит огън камъни се поставят в меден съд и се заливат с вода.
7. Биосауна: използват се етерични масла и цветотерапия.
8. Кварцова сауна: помещението е с облицовка от кварц.
9. Класическа парна баня: мокро помещение с висока влажност, близка до 100 %, и температура около 45 °С. Облицовката може да е керамика, стъклокерамика, мрамор или комбинация от трите. Затопля се посредством парогенератор.
10. Римска баня:
10.1. калдариум: стая с висок таван и плитък басейн с гореща вода; помещението е топло и влажно;
10.2. палестра: помещение за физическо натоварване чрез упражнения, бягане и игри;
10.3. тепидариум: затоплено помещение за извършване на масажи, лечебни процедури, депилация; температурата в тепидариума е близка до температурата на човешкото тяло, а влажността – 35 – 45 %.
11. Турска баня (хамам) – 3 помещения с различно функционално предназначение и въздействие върху човешкия организъм. Температурата е около 40 – 50 °С.
12. Расул (египетска баня): вид парна баня с ниска влажност. Температурата на помещението е 35 – 40 °С, влажността варира според процедурата (50 – 100 %).
13. Солна стая: парна баня, изградена от каменна сол и разновидности. Температурата на помещението е от 40 до 45 °С.
14. Шоков басейн: малък басейн с температура около 10 °С и дълбочина 1,6 м.
15. Контрастен душ: формата му може да бъде различна – цилиндрична, тип „раковина“ или стандартна, облицован със стъклокерамични плочки, мозайка и др.
16. Шоково ведро: дървено или от метал (мед) ведро, което се монтира на около 2 метра височина и се пълни със студена вода, която се излива посредством „синджир“.
17. Фригидариум: студена стая с топли басейни.
18. Леден фонтан: декоративен басейн, в който се изсипват бучки лед от специален ледогенератор.
19. Ледена стая: малко помещение от няколко квадратни метра с температура 2 – 10 °С.
20. Снежна кабина: помещение с отрицателна температура, в което има лед и сняг.
21. Приключенски душ: редува различни температурни режими на водата от няколко типа дюзи.
22. Кнайп пътека: последователно редуващи се плитки вани, пълни със студена и гореща вода.
23. Душ Виши: душ, при който множество тoпли и тънки нишкообразни струи падат във вид на дъжд.
24. Шарко душ: струен душ, с две струи – струя гореща вода до около 35 – 40 °С и струя хладка вода (около 15 – 20 °С).
Приложение № 6 към чл. 8, ал. 2

1. Вх. №
ДО
МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ЦЕНТЪР ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

2.1. От (наименование на лицето, което ще предоставя услугите в центъра)
2.2. ЕИК/БУЛСТАТ
 
 
2.3. Представител на заявителя или на упълномощеното от него лице (трите имена и длъжност)
 
3.1. Адрес на управление (община)
 
3.2. (пощ. код)
 
3.3. (населено място)
 
3.4. (ж.к./кв.)
 
3.5. (булевард/площад/улица)
 
3.6. (№)
 
3.7. (блок)
 
3.8. (вход)
 
3.9. (етаж)
 
3.10. (ап.)
 
3.11. (телефон/и)
 
3.12. (факс)
 
3.13. Адрес за кореспонденция (населено място, булевард/площад/улица, №, телефон/и, е-mail)
4.1. Център, подлежащ на сертифициране
 
4.2. Адрес на туристическия обект (населено място, булевард/площад/улица, №, телефон/и)
 
4.3. Вид на обекта:
А) БАЛНЕОЛЕЧЕБЕН (МЕДИКЪЛ СПА) ЦЕНТЪР
Б) СПА ЦЕНТЪР
В) УЕЛНЕС ЦЕНТЪР
Г) ТАЛАСОТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР
(Вярното се подчертава)
4.4. Номер и дата на удостоверението за регистрация на лечебно заведение/разрешението за осъществяване на лечебна дейност:
А) БАЛНЕОЛЕЧЕБЕН (МЕДИКЪЛ СПА) ЦЕНТЪР:
Б) ТАЛАСОТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР:
4.5. Пореден номер на вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение:
А) СПА ЦЕНТЪР:
Б) УЕЛНЕС ЦЕНТЪР:
 
5. Приложени документи
№/дата
5.1.
 
5.2.
 
5.3.
 
5.4.
 
5.5.
 
5.6.
 
5.7.
 
5.8.
 
5.9.
 
6. Дата и място
7. Подпис и печат
 

 
Приложение № 7 към чл. 8, ал. 2, т. 5
Справка за професионалната и езиковата квалификация на заетите лица в ……………………………………………………… център

Длъжност
Брой
лица
Образование
Професио-
нална
квалифи-
кация
Езикова
квалифи-
кация
Стаж
Управител/мениджър на центъра
 
 
 
 
 
Лекар
 
 
 
 
 
Кинезитерапевт
 
 
 
 
 
Рехабилитатор
 
 
 
 
 
Медицинска сестра
 
 
 
 
 
Масажист
 
 
 
 
 
Изпълнител на термални процедури
 
 
 
 
 
Козметик
 
 
 
 
 
Фризьор
 
 
 
 
 
Маникюрист-педикюрист
 
 
 
 
 
Рецепционист
 
 
 
 
 
Здравен асистент
 
 
 
 
 
Воден спасител
 
 
 
 
 
Общ брой персонал
 
 
 
 
 
Дата и място:
 
Подпис и печат:
 
 
 

 
892