Министерски съвет
брой: 4, от дата 15.1.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.40


Постановление № 3 от 13 януари 2016 г. за създаване на Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3  ОТ 13 ЯНУАРИ 2016 Г.
за създаване на Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Създава Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, наричан по-нататък„Съвета“, като консултативен орган към Министерския съвет.
Чл. 2. Съветът:
1. координира изпълнението на политиките за прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, наричана по-нататък „Стратегията“;
2. обсъжда и прави предложения за приемане от Министерския съвет на Пътни карти за изпълнение на стратегическите цели и при необходимост – на промени в тях;
3. изисква, събира и анализира информация за изпълнението на Стратегията и Пътните карти;
4. извършва мониторинг на изпълнението на стратегическите цели на Стратегията, като приема междинни отчети и годишен доклад за напредъка;
5. обсъжда документи, дейности и инициативи, свързани с изпълнение на мерките от Стратегията и Пътните карти;
6. прави предложения за обновяване на Стратегията;
7. обсъжда предложения за промени в нормативните актове, свързани с изпълнението на Стратегията;
8. предлага мерки за финансово осигуряване за реализиране на дейностите, заложени в Пътните карти по прилагане на Стратегията;
9. организира и координира работата на експертните работни групи към Съвета;
10. одобрява годишен доклад за дейността на Съвета, който се представя пред Министерския съвет.
Чл. 3. (1) Съветът се състои от председател и членове.
(2) Председател на Съвета е министърът на правосъдието.
(3) Членове на Съвета са:
1. представляващият Висшия съдебен съвет;
2. заместник-председател на Върховния касационен съд;
3. заместник-председател на Върховния административен съд;
4. заместник на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура;
5. инспектор от Инспектората към ВСС;
6. представител на Висшия адвокатски съвет;
7. заместник-министър на вътрешните работи;
8. заместник-министър на финансите;
9. директорът на Националния институт на правосъдието;
10. заместник-министър на правосъдието;
11. член на политическия кабинет на заместник министър-председателя по европейските политики и институционалните въпроси;
12. по един представител от професионалните организации на съдиите, прокурорите и следователите, отговарящи на критериите, определени в ал. 4;
13. по един представител от пет неправителствени организации, отговарящи на критериите, определени в ал. 5;
14. едно хабилитирано лице по специалността „Право“ от юридическите факултети на висшите училища.
(4) Като членове на Съвета по ал. 3, т. 12 се включват представители на организациите, които са юридически лица с нестопанска цел и са работили най-малко 5 години в областта на съдебната реформа и са подали до министъра на правосъдието формуляр за участие по образец, утвърден от него.
(5) Като членове на Съвета по ал. 3, т. 13 се включват представители на организации, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на дейност в обществена полза, работили най-малко 5 години в областта на съдебната реформа, с реализирани през последните 5 години конкретни инициативи в тази сфера и подали до министъра на правосъдието формуляр за участие по образец, утвърден от него. Когато на критериите за членство отговарят повече организации, същите участват в заседанията на Съвета на ротационен принцип за срок 6 месеца, определени чрез жребий от Министерството на правосъдието.
(6) Представителят по ал. 3, т. 14 се предлага от Управителния съвет на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България.
(7) Към Съвета се създават експертни работни групи, които в рамките на своята компетентност подпомагат осъществяването на мерките, заложени в Стратегията и Пътните карти, включително разработват проекти на нормативни актове. Съставът на работните групи, техният ръководител, функциите и конкретните задачи се определят от Съвета. Ръководители на работните групи могат да бъдат и членове на Съвета.
(8) В работните групи в зависимост от конкретните задачи се включват представители на съдебната власт, на организацията на съдебните служители, на неправителствените организации, от академичната общност, на Националния институт на правосъдието, както и на други държавни органи и експерти.
Чл. 4. (1) Поименният състав на Съвета се определя със заповед на председателя на Съвета по предложение на ръководителя на съответното ведомство или организация.
(2) Членовете на Съвета участват в неговата работа лично. При обективна невъзможност да участват в заседание членовете се представляват от определени от съответните органи и организации представители.
(3) В зависимост от темите на дневния ред председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор могат да посочат за участие в конкретното заседание други свои заместници, а Висшият съдебен съвет, главният инспектор на Инспектората към ВСС, Висшият адвокатски съвет, професионалните и неправителствените организации – други свои представители вместо определените със заповедта членове.
(4) Председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд, главният прокурор, главният инспектор на Инспектората към ВСС, заместник министър-председателят по европейските политики и институционалните въпроси, министърът на вътрешните работи и министърът на финансите могат по своя преценка да участват в заседанията на Съвета вместо посочения от тях представител.
Чл. 5. (1) Председателят на Съвета:
1. насрочва, определя дневния ред и ръководи заседанията на Съвета;
2. контролира изпълнението на решенията на Съвета;
3. внася за разглеждане от Министерския съвет съответните документи, приети от Съвета;
4. информира Комисията по правни въпроси към Народното събрание за работата на Съвета.
(2) При отсъствие на председателя заседанията се водят от заместник-министър на правосъдието, който е член на Съвета.
Чл. 6. (1) Съветът провежда редовни заседания най-малко четири пъти годишно.
(2) Заседанията са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете на Съвета.
(3) Извънредни заседания се провеждат по искане на председателя или по инициатива, заявена в писмен вид, на не по-малко от 1/3 от членовете му.
(4) Дневният ред и материалите за редовните заседания се изпращат на членовете на Съвета най-малко 10 дни преди датата на заседанието. Мотивирани предложения за допълване на дневния ред може да предлага всеки член на Съвета в срок до пет дни преди датата на заседанието.
(5) Дневният ред и материалите за извънредните заседания се изпращат на членовете не по-късно от два дни преди датата на заседанието.
(6) Членовете изпращат на секретариата на Съвета писмени становища, в случай че такива се изискват по точките от дневния ред за редовните заседания на Съвета, не по-късно от три дни преди заседанието.
(7) Дневният ред, материалите и становищата се изпращат по електронен път.
(8) Дневният ред, материалите и становищата се изпращат и на организациите, които са подали формуляри и отговарят на критериите по чл. 3, ал. 5, независимо от това дали към датата на съответното заседание техни представители са членове на Съвета. Тези организации могат да представят писмени становища в срока по ал. 6.
(9) Съветът приема решения, с които отправя препоръки или предложения към съответния компетентен орган, с консенсус, а при липса на такъв – с мнозинство повече от половината от присъстващите на съответното заседание.
Чл. 7. (1) Председателят на Съвета може да кани за участие в заседанията представители на други държавни органи, на професионални и неправителствени организации, имащи отношение към разглежданите въпроси, както и ръководителите на експертните работни групи по чл. 3, ал. 7.
(2) При обсъждане на въпроси, които изискват промени в законодателството или приемане на решение на Народното събрание, председателят на Съвета отправя покана за участие до председателя на Комисията по правни въпроси към Народното събрание и до председателите на парламентарните групи, които могат да посочат по един представител – народен представител или експерт.
Чл. 8. (1) Предложения за обновяване на Стратегията и Пътните карти могат да правят председателят на Съвета и неговите членове, председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд, главният прокурор, както и организации и заинтересовани лица.
(2) Предложението е писмено и се адресира до председателя, който го внася за обсъждане в Съвета.
Чл. 9. Съветът взема решение за провеждане на публично обсъждане чрез организиране на кръгли маси или други дискусионни форуми по въпроси от особена значимост. Информация за съответното събитие се публикува на електронната страница на Министерството на правосъдието, като се предоставя подходящ срок за представяне на становища.
Чл. 10. (1) За всяко заседание на Съвета се изготвя протокол, в който се отразяват взетите решения.
(2) Протоколът от заседанието се подписва от секретаря и председателя на Съвета. Към протокола се прилагат документите, разгледани на заседанието, получените становища и списък на присъствалите членове.
(3) Препис от протокола от всяко заседание на Съвета се изпраща на членовете му.
Чл. 11. Дневният ред, протоколите, материалите, становищата и докладите на Съвета се публикуват на електронната страница на Министерството на правосъдието.
Чл. 12. Секретар на Съвета е съветник в политическия кабинет на министъра на правосъдието. Секретарят подпомага експертно председателя в неговата работа.
Чл. 13. Съветът се подпомага организационно-технически от дирекция „Стратегическо развитие и програми“ на Министерството на правосъдието, която изпълнява функциите на секретариат.
Чл. 14. Секретариатът:
1. осъществява оперативното взаимодействие на Съвета с други държавни органи и организации;
2. организира подготовката и провеждането на заседанията на Съвета;
3. обобщава получените становища и друга информация по точките от дневния ред;
4. изготвя протоколите от заседанията на Съвета;
5. подготвя междинните отчети и докладите по чл. 2, т. 4 и 10;
6. публикува материалите по чл. 11 на електронната страница на Министерството на правосъдието.
Заключителни разпоредби
§ 1. В срок един ден след влизането в сила на постановлението министърът на правосъдието утвърждава образец на формуляра за участие по чл. 3, ал. 4 и 5. Формулярът се публикува на интернет страницата на Министерството на правосъдието.
§ 2. В петдневен срок от влизането в сила на постановлението организациите по чл. 3, ал. 4 и 5 подават до министъра на правосъдието формуляр за участие по образец, утвърден от него.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 22а, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с Решение за одобряване на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, прието от 43-то Народно събрание на 21 януари 2015 г.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 13януари 2016 г.
Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
201