Народно събрание
брой: 111, от дата 31.12.2021 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност

 

УКАЗ № 305
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за данък върху добавената стойност, приет от 47-ото Народно събрание на 23 декември 2021 г.
Издаден в София на 29 декември 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Надежда Йорданова
ЗАКОН
за изменение на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г., бр. 85, 92, 96, 97 от 2017 г., бр. 24, 65 и 98 от 2018 г., бр. 24, 33, 96, 100, 101 и 102 от 2019 г., бр. 14, 18, 52, 55, 71, 104 и 107 от 2020 г. и бр. 17 от 2021 г.)
§ 1. В Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 55 от 2020 г.) в § 4 от заключителните разпоредби думите „31 декември 2021 г.“ се заменят с „31 декември 2022 г.“.
§ 2. В Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.; доп., бр. 14 от 2021 г.) в § 70 от преходните и заключителните разпоредби думите „31 декември 2021 г.“ се заменят с „31 декември 2022 г.“.
Заключителни разпоредби
§ 3. В Закона за изменение на Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 71 от 2020 г.; доп., бр. 107 от 2020 г.) в § 10 от преходните и заключителните разпоредби думите „31 декември 2021 г.“ се заменят с „31 декември 2022 г.“.
§ 4. Законът влиза в сила от 1 януари 2022 г.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 23 декември 2021 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Никола Минчев
8066