Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 75, от дата 11.9.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.5


Наредба № 5 от 3 септември 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица

 

НАРЕДБА № 5
от 3 септември 2018 г.
за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство,
както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица
Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за:
1. прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането им съгласно изискванията на Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, бр. L 189 от 20.07.2007 г.) (Регламент (ЕО) № 834/2007) и Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, бр. L 250 от 18.09.2008 г.) (Регламент (ЕО) № 889/2008);
2. създаване и поддържане на информационни бази данни, за които не се събират такси, на:
а) производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин;
б) лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство;
в) посевен, посадъчен материал и семена от картофи, произведени по правилата на биологично производство;
3. прилагане на правила за преход към биологично производство;
4. внос от трети държави на биологични продукти и храни съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1235/2008 на Комисията от 8 декември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави съгласно чл. 25в от ЗПООПЗПЕС (ОВ, бр. L 334 от 12.12.2008 г.) (Регламент (ЕО) № 1235/2008);
5. издаване на разрешение за контролна дейност и последващ официален надзор върху дейността на контролиращите лица, в т.ч. делегиране на задачи на контролиращите лица съгласно чл. 27, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 834/2007;
6. състава и функциите на постоянната междуведомствена консултативна комисия по биологично производство, наричана по нататък „комисията“;
7. официален контрол на биологично произведени земеделски продукти и храни съгласно чл. 25а от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС);
8. взаимодействие между институции, имащи компетенции по отношение на надзора и контрола в биологичното производство съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007.
Чл. 2. (1) Министърът на земеделието, храните и горите е компетентен орган при провеждане на политиката на Европейския съюз (ЕС) и националната политика в областта на биологичното производство, надзора и контрола по смисъла на чл. 16, ал. 1 ЗПООПЗПЕС.
(2) Дейността на компетентния орган се подпомага от компетентното звено, определено съгласно Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите.
(3) Министърът на земеделието, храните и горите утвърждава процедури и образци на документи по отношение на дейността на звеното по ал. 2.
(4) Министърът на земеделието, храните и горите издава, отнема, предсрочно прекратява или ограничава обхвата на разрешенията по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС.
(5) Министърът на земеделието, храните и горите разрешава със заповед:
1. от 10 % до 40 % подновяване на стадо с небиологично отглеждани нераждали женски коне или говеда, включително видовете bubalus и bison, и от 20 % до 40 % подновяване на стадо с небиологично отглеждани нераждали женски свине, овце или кози съгласно чл. 9, параграф 4 от Регламент (EО) № 889/2008;
2. животновъдните практики съгласно чл. 18, параграф 1 от Регламент (EО) № 889/2008 на Комисията по отношение на поставяне на еластични пръстени на опашките на агнетата, подрязване на опашките на животните, изрязване на зъбите, рязане на човката и обезроговяване;
3. използване на синтетични витамини А, Д и Е съгласно чл. 22, буква „ж“ от Регламент (EО) № 889/2008 на Комисията;
4. едновременно производство на аквакултурни животни по биологичен и небиологичен начин съгласно чл. 25в от Регламент (EО) № 889/2008;
5. изключения по отношение на преходните периоди за растения и растителни продукти съгласно чл. 36, параграф 2 – 4 от Регламент (EО) № 889/2008;
6. изключения по отношение на преходните периоди за пасища и места на открито съгласно чл. 37, параграф 2 от Регламент (EО) № 889/2008;
7. изключения по отношение на преходните периоди за производство на аквакултурни животни съгласно чл. 38а, параграф 2 от Регламент (EО) № 889/2008;
8. връзване на животни съгласно чл. 39 от Регламент (EО) № 889/2008;
9. паралелно производство съгласно чл. 40 от Регламент (EО) № 889/2008;
10. използване на отглеждани по небиологичен начин птици и ярки съгласно чл. 42 от Регламент (EО) № 889/2008;
11. използване на семена или вегетативен размножителен материал, които не са произведени по метода на биологичното производство съгласно чл. 45, параграф 8 от Регламент (EО) № 889/2008;
12. изключения от разпоредбите за производството, свързани с бедствия съгласно чл. 47 от Регламент (EО) № 889/2008;
13. използване на небиологични съставки съгласно чл. 29 от Регламент (EО) № 889/2008.
Чл. 3. Официалният контрол по чл. 1, т. 4 и 7 се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
Чл. 4. (1) Контролът за спазване на правилата за биологично производство, преработка, етикетиране, търговия, внос и износ на земеделски продукти, продукти от аквакултури, храни и фуражи в Република България в съответствие с разпоредбите на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008, ЗПООПЗПЕС и тази наредба се осъществява от контролиращи лица, получили разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 ЗПООПЗПЕС.
(2) Изключения от правилата за биологично производство се разрешават предварително писмено от контролиращите лица при:
1. управление на пчелини с цел опрашване на култури съгласно чл. 41 от Регламент (EО) № 889/2008 на Комисията;
2. използване на небиологични протеинови фуражи от растителен и животински произход за животни съгласно чл. 43 от Регламент (EО) № 889/2008;
3. употреба на произведен по небиологичен начин пчелен восък съгласно чл. 44 от Регламент (EО) № 889/2008;
4. използване на семена или вегетативен размножителен материал, които не са произведени по метода на биологичното производство съгласно чл. 45, параграф 5 от Регламент (EО) № 889/2008;
5. угояване на възрастни говеда за месо в затворени помещения съгласно чл. 46 от Регламент (EО) № 889/2008;
6. добавяне на екстракт от небиологични дрожди съгласно чл. 46а от Регламент (EО) № 889/2008.
Глава втора
ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ И ХРАНИ
Раздел I
Общи правила
Чл. 5. (1) Тази наредба се прилага за:
1. продукти по чл. 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007, както и за дрожди, използвани за храна или фураж, с изключение на продуктите от лов и риболов на диви животни, които не се определят като биологично производство;
2. всеки оператор по чл. 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007.
(2) Наредбата не се прилага за заведенията за обществено хранене.
Чл. 6. Всички етапи на производство, обработка и разпространение на биологични продукти, контрол и надзор се осъществяват при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008 и Регламент (ЕО) № 1235/2008, ЗПООПЗПЕС, тази наредба и други действащи европейски и национални нормативни актове, когато е приложимо.
Раздел II
Специфични правила
Чл. 7. (1) Събирането на диворастящи растения и части от тях се счита за метод на биологично производство при условията на чл. 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007, Наредба № 2 от 2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения и при спазване на следните изисквания:
1. въз основа на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице;
2. най-малко три години преди събирането териториите не са третирани с продукти, различни от разрешените за употреба в Приложение I и Приложение II от Регламент (ЕО) № 889/2008; нетретирането се доказва с декларация от собственика;
3. зоните не са подложени на индустриални замърсители и/или интензивен автомобилен трафик, като минималното отстояние е не по-малко от 10 км, удостоверено с карта в съответен мащаб;
4. извършва се от обучени събирачи по списък, който операторите, съответно подизпълнителите, поддържат ведно с писмени доказателства за проведени обучения.
(2) Контролиращото лице предварително писмено одобрява карти на териториите, на които ще се събират диворастящите. Операторът, съответно подизпълнителят, и контролиращото лице поддържат доказателства за одобренията.
Чл. 8. При производството на растителни култури операторите, съответно подизпълнителите, предоставят ежегодно до 1 октомври програмата по чл. 71 от Регламент (ЕО) № 889/2008 на контролиращото лице преди сеитба, съответно засаждане. При промяна програмата се изпраща също преди сеитба, съответно засаждане.
Чл. 9. (1) При отглеждане на култивирани гъби могат да се използват субстрати от компоненти съгласно чл. 6, подточки „а“ – „д“ от Регламент (EO) № 889/2008. В случай че продуктите, посочени в т. 1, буква „а“, не са налични, се използват включени в Приложение I от Регламент (ЕО) № 889/2008 продукти, които количествено не надвишават 25% от теглото на всички елементи на субстрата, като се изключи опаковъчният материал и добавената вода преди компостирането.
(2) Преходните периоди за отглеждане на гъби са съгласно чл. 36, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 в зависимост от типа на отглеждането им, като едногодишни и многогодишни.
(3) Мицел от производствената единица може да се използва като размножителен материал.
(4) Правилата по чл. 45, параграф 2 от Регламент (EO) № 889/2008 не се прилагат за гъби и мицел.
Чл. 10. Откритите заградени площи остават празни между отглеждане на две партиди птици за период не по-малък от 14 дни. Операторите, съответно подизпълнителите, вписват информация за прилагането на този период в дневника на стопанството.
Чл. 11. При отглеждане на пчелни семейства по биологичен начин с цел производство и продажба на пчелни майки и рояци се спазват изискванията на Наредба № 47 от 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър (ДВ, бр. 103 от 2003 г.).
Чл. 12. Периодът на некултивиране след всеки производствен цикъл в садкови системи в открити води в морето и при други методи на производство, при които се използват резервоари, рибовъдни басейни и клетки, е не по-малък от 14 дни. Операторите, съответно подизпълнителите, вписват информация за прилагането на този период в дневника на стопанството.
Раздел ІІІ
Издаване на заповеди от министъра на земеделието, храните и горите по чл. 2, ал. 5
Чл. 13. (1) За издаване на заповед по чл. 2, ал. 5, т. 1 – 14 операторът, съответно подизпълнителят, подава заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на земеделието, храните и горите и публикуван на страницата на Министерството на земеделието, храните и горите. В случаите по чл. 18, ал. 1, т. 2 заявлението се подава от контролиращото лице на оператора, съответно подизпълнителя.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие на договор за контрол и сертификация с контролиращото лице;
2. становище, доклад от правоспособно лице, което има компетенции по отношение на подаденото заявление в случаите по чл. 2, ал. 5, т. 2, 3 и 8.
(3) Компетентното звено изисква от съответното контролиращо лице да предостави:
1. копие от последния инспекторски доклад;
2. информация за наложени мерки от приложение № 3.
(4) Компетентното звено разглежда заявлението и приложените към него документи в срок до 10 работни дни от постъпване на заявлението. При установени пропуски и/или несъответствия операторът, съответно подизпълнителят, се уведомява в писмен вид в срок до 3 работни дни от установяването им, като се определя срок от 10 дни за отстраняване на установените пропуски и/или несъответствия.
(5) В случай че в определения по ал. 4 срок пропуските и/или несъответствията не бъдат отстранени, административното производство се прекратява.
(6) В срок до 5 работни дни от разглеждане на заявлението или от получаване на информацията за отстраняване на пропуските и/или несъответствията компетентното звено прави предложение до комисията по чл. 59 за разглеждане на заявлението с приложеното към него досие.
(7) Комисията по чл. 59 изготвя в срок до 5 работни дни предложение до министъра на земеделието, храните и горите за издаване на заповед за разрешение или прави мотивиран отказ.
(8) Министърът на земеделието, храните и горите издава заповед за разрешение или прави мотивиран отказ в срок до 30 работни дни от постъпване на заявлението на база становище на комисията по чл. 59.
(9) В случай на необходимост от уточняване на обстоятелства и в случаите по ал. 4, 6 и 7 срокът по ал. 8 спира да тече.
(10) Компетентното звено информира оператора, съответно подизпълнителя и контролиращо лице, за издадените от министъра на земеделието, храните и горите заповеди по чл. 2, ал. 5 в срок до 3 дни от тяхното издаване. Контролиращите лица следят за прилагане на издадените заповеди.
Чл. 14. В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 1 към заявлението се прилагат:
1. копие на договор с регистриран ветеринарен лекар;
2. становище на регистриран ветеринарен лекар.
Чл. 15. В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 2 към заявлението се прилагат:
1. копие на договор с регистриран ветеринарен лекар;
2. становище на регистриран ветеринарен лекар за необходимостта за извършване на манипулацията.
Чл. 16. В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 3 към заявлението се прилагат:
1. копие на договор с регистриран ветеринарен лекар;
2. предписание от регистриран ветеринарен лекар;
3. декларация от производителя, че са идентични на витамини, получени от селскостопански продукти.
Чл. 17. В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 4 се изисква служебно документ за регистрация от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури по чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите.
Чл. 18. (1) В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 5 се прилагат:
1. при признаване със задна дата на част от преходния период:
а) описание на историята на парцелите за период три години преди датата на включване на парцела в система за контрол; във формуляра се описват културите, използваните торове и средства за растителна защита съгласно приложение № 1;
б) протокол за пробовземане и резултати от анализ на почвени проби на всеки от парцелите по т. 1, буква „а“, съгласно стойностите, посочени в Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.) (Наредба № 3 от 2008 г.), изследванията да са извършени от акредитирана лаборатория съгласно ISO/IEC 17025/2017;
2. при увеличаване на преходния период:
а) протокол за пробовземане и резултати от анализ на почвени проби на всеки от парцелите съгласно стойностите, посочени в Наредба № 3 от 2008 г, изследванията трябва да са извършени от лаборатория, акредитирана съгласно ISO/IEC 17025/2017 ;
б) списък на парцели, предложени за увеличаване на преходния период, с идентификатор по КВС или КК;
в) становище от Селскостопанската академия за периода на разпад на установените неразрешени продукти и/или вещества.
(2) Максималният допустим срок за признаване по ал. 1, т. 1 е 12 месеца за едногодишни полски култури, ливади и площи с многогодишни фуражни култури и 18 месеца за многогодишни култури, различни от фуражните, от датата на стартиране на преходния период.
(3) При изтичане на преходния период по ал. 1, т. 2 и преди издаване на писмено доказателство по чл. 29 от Регламент (ЕО) № 834/2007 за биологична продукция на парцелите, за които е удължен преходният период, контролиращото лице взема проби, които предоставя за анализ в лаборатория, акредитирана съгласно ISO/IEC 17025/2017.
(4) В случаите по ал. 1, т. 2 при установени неразрешени за биологичното производство продукти и/или вещества с период на разпад над 5 години комисията по чл. 59 изпраща становище до контролиращото лице за предприемане на действия по изключване от система на контрол.
(5) Контролиращото лице уведомява останалите контролиращи лица, получили разрешение по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС, за парцелите по ал. 4.
(6) Парцелите по ал. 4 не могат да бъдат включени в система на контрол до изтичане на периода на разпад на установените неразрешени за биологичното производство продукти и/или вещества.
Чл. 19. (1) В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 6 се прилагат:
1. описание на историята на полетата, за които се подава заявлението за намаляване на преходния период, за период три години преди датата на подписване на договора за контрол и сертификация с контролиращото лице; във формуляра се описват културите, използваните торове и средства за растителна защита съгласно приложение № 1;
2. протокол за пробовземане и резултати от анализ на почвени проби на всеки от парцелите, предложени за намаляване на преходния период, съгласно стойностите, посочени в Наредба № 3 от 2008 г., изследванията да са извършени от лаборатория, акредитирана съгласно ISO/IEC 17025/2017;
3. списък на парцели, предложени за намаляване на преходния период, с идентификатор по КВС или кадастрална карта;
4. копие от дневниците на стопанството, които доказват, че площите са използвани от нетревопасни видове.
(2) Преходният период по ал. 1 може да бъде намален до шест месеца от датата на стартирането му.
Чл. 20. (1) В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 7 към заявлението се прилага протокол за пробовземане и резултати от анализ на проби от лаборатория, акредитирана съгласно ISO/IEC 17025/2017, доказващи липсата на неразрешени за биологичното производство продукти.
(2) Максималният допустим срок за признаване със задна дата е:
1. дванадесет месеца за съоръжения, които не могат да бъдат източвани, почиствани и дезинфекцирани;
2. шест месеца за съоръжения, които са източени или са преминали период на некултивиране.
Чл. 21. В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 8 към заявлението се прилагат:
1. копие на договор с регистриран ветеринарен лекар;
2. становище на ветеринарен лекар за необходимостта от връзването на животните.
Чл. 22. В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 9 към заявлението се прилагат:
1. при многогодишни култури:
а) план за преобразуване;
б) доказателства от оператора, съответно подизпълнителя, за постоянното разделяне на продукцията;
в) декларация от оператора, съответно подизпълнителя, че ще уведомява писмено контролиращото лице в срок до 5 дни преди прибиране и до 5 дни след приключване на събирането на реколтата;
г) доказателства от оператора, съответно подизпълнителя, за контролните мерки, посочени в глави 1 и 2 от дял IV от Регламент (EО) № 889/2008 на Комисията;
2. за площи, използвани за образователни или научни програми, се прилагат документи съгласно т. 1 с изключение на план за преобразуване;
3. при производство на семена, вегетативен размножителен материал и разсад се прилагат документи съгласно т. 1 с изключение на план за преобразуване;
4. при тревни площи:
а) декларация, че площите се използват единствено за паша;
б) списък по видове тревопасни животни, които ще пашуват на тях;
в) копие на дневник за мероприятията върху тревните площи, използвани за пашуване;
г) списък на всички видове тревопасни животни в стопанството: биологични, в преход и конвенционални;
5. при отглеждане на животни от един и същи вид, използвани за образователни или научни програми:
а) писмена информация за контролните мерки за отделяне на животни, продукти, тор, хранителни смески на всяка от единиците; контролните мерки се съгласуват с контролиращото лице;
б) операторът, съответно подизпълнителят, уведомява контролиращото лице за всички произведени продукти, техните количества, приложени мерки за разделянето им и всяка доставка или продажба на животни и животински продукти.
Чл. 23. В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 10 към заявлението се прилагат:
а) документ за произход и възраст на пилетата и/или ярките;
б) декларация от продавача, че ярките, предназначени за снасяне на яйца, са отглеждани съгласно разпоредбите на раздели 3 и 4 от глава 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008;
в) декларация от заявителя, че не притежава други ярки в стопанството;
г) инспекторски доклад от последната проведена проверка на биологичното производство на фураж на стопанството, в което ще бъдат отглеждани ярките;
д) писмени доказателства за липса на достатъчно биологични птици или ярки.
Чл. 24. В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 11 към заявлението се прилагат:
1. доказателства от оператора, съответно подизпълнителя, относно необходимостта за използване на даден сорт, който е с голямо значение за неговото стопанство, при налични други сортове в базата данни по чл. 42, ал. 1;
2. декларации от производителя, че посевният и/или посадъчният материал и/или семена от картофи не са:
а) третирани с продукти за растителна защита, които не са вписани в Приложение II от Регламент (ЕО) № 889/2008;
б) произведени с употребата на ГМО и/или продукти от тях;
в) произведени по методите на хидропонно производство.
Чл. 25. В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 12 към заявлението се прилагат доказателства и обосновка от оператора относно необходимостта от издаването ù.
Чл. 26. В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 13 се прилагат доказателства, че съответната съставка не е произведена в достатъчно количество в ЕС в съответствие с разпоредбите за биологично производство или не може да бъде внесена от трети държави.
Чл. 27. Операторът, съответно подизпълнителят, съхранява в срок до 5 години писмени доказателства за издадените му заповеди за разрешения.
Раздел IV
Изключения, разрешавани от контролиращи лица
Чл. 28. (1) За разрешаване на изключение по чл. 4, ал. 2, т. 1 – 6 операторът, съответно подизпълнителят, подава предварително писмено заявление до контролиращото лице за издаване на разрешение.
(2) Контролиращото лице разглежда и издава или мотивирано отказва издаване на разрешение по чл. 4, ал. 2 в срок до 1 месец от подаване на заявлението.
(3) В случаите по чл. 4, ал. 2, т. 3 контролиращото лице взема проби от восък и ги предоставя за анализ в акредитирана лаборатория съгласно ISO/IEC 17025/2017 за установяване на неразрешени за биологичното производство вещества.
(4) Контролиращото лице съхранява заявлението по ал. 1 и приложените документи за период от най-малко пет години от датата на подаването му.
Чл. 29. В случаите по чл. 4, ал. 2, т. 1 се прилагат следните документи:
1. карта на площадката, на която ще бъдат разположени пчелините, и в кои имоти по КК и КВС;
2. информация за броя на биологичните и небиологичните пчелни семейства;
3. декларация от оператора, съответно подизпълнителя, че получената продукция няма да се продава с позоваване на метода за биологично производство.
Чл. 30. В случаите по чл. 4, ал. 2, т. 2 се прилагат следните документи:
1. доказателства, че няма налични биологични протеинови фуражи;
2. декларация, че фуражите ще се използват само за свине и птици;
3. план за фуражните дажби.
Чл. 31. В случаите по чл. 4, ал. 2, т. 3 се прилагат следните документи:
1. писмено доказателство, че няма наличен пчелен восък, произведен от биологични единици, чрез запитване до най-малко 10 оператори, съответно подизпълнители, преминали преходния период, като производствените единици трябва да са разположени в най-малко 5 района от страната;
2. писмен отговор, че операторите, съответно подизпълнителите по т. 1, не търгуват с пчелен восък от биологично пчеларство;
3. копие от записи в дневника на стопанството относно събирането на пчелния восък от восъчните запечатки.
Чл. 32. (1) В случаите по чл. 4, ал. 2, т. 4 се прилагат:
1. обосновка от оператора относно необходимостта от издаване на разрешение;
2. справка за наличие на биологичен посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи от базата данни по чл. 42, ал. 1;
3. декларации от производителя, че посевният и/или посадъчният материал и/или семена от картофи не са:
а) третирани с продукти за растителна защита, които не са вписани в Приложение II от Регламент (ЕО) № 889/2008;
б) произведени с употребата на ГМО и/или продукти от тях;
в) произведени по методите на хидропонно производство.
(2) Разрешението по чл. 4, ал. 2, т. 4 се дава преди засяване и/или засаждане на културата.
(3) Разрешението по чл. 4, ал. 2, т. 4 се издава на индивидуални производители и е валидно за една стопанска година.
Чл. 33. В случаите по чл. 4, ал. 2, т. 5 се прилагат следните документи:
1. копие на договор с регистриран ветеринарен лекар;
2. становище на ветеринарен лекар;
3. справка за площта на помещенията, в които ще се отглеждат животните за угояване, спазвайки минимална площ на закрито съгласно Приложение III от Регламент (EО) № 889/2008.
Чл. 34. В случаите по чл. 4, ал. 2, т. 6 се прилагат следните документи:
1. доказателство за липса на биологични дрожди или автолизат;
2. декларация от продавача, че не са произведени с употребата на ГМО и/или продукти от тях;
3. декларация от оператора, съответно подизпълнителя, че ще се добавят до 5 % екстракт от небиологични дрожди или автолизат, изчислени като сухо вещество от цялото количество.
Чл. 35. (1) Контролиращото лице регистрира всички разрешения по чл. 4, ал. 2 в базата данни по чл. 45 и в отчетната си документация.
(2) Контролиращото лице изготвя и изпраща до 31 януари годишен доклад до министъра на земеделието, храните и горите за всички издадени разрешения по чл. 4, ал. 2, т. 4.
(3) Министърът на земеделието, храните и горите изготвя обобщен доклад до Европейската комисия (ЕК) и държавите членки за всички издадени разрешения по чл. 2, ал. 5, т. 11 и по чл. 4, ал. 2, т. 4.
(4) Операторът, съответно подизпълнителят, съхранява писмени доказателства за издадените разрешения.
Раздел V
Правила за преход към биологично производство по чл. 1, т. 3
Чл. 36. (1) Земеделско стопанство преминава към биологично производство на земеделски продукти, когато са изпълнени следните условия:
1. операторът, съответно подизпълнителят, има сключен договор за контрол и сертификация с одобрено от министъра на земеделието, храните и горите контролиращо лице;
2. операторът, съответно подизпълнителят, е уведомил министъра на земеделието, храните и горите в срок един месец от датата на сключване на договора за контрол и сертификация за преминаване към биологично производство;
3. операторът, съответно подизпълнителят, е уведомил министъра на земеделието, храните и горите в срок един месец от датата на сключване на договор/допълнително споразумение за включване на нова дейност в система на контрол.
(2) Преходният период към биологично производство за дейност започва да тече от датата на уведомлението по ал. 1, т. 2 и/или т. 3.
(3) Преходният период за нови парцели и/или животни, и/или пчелни семейства, и/или аквакултури при вече обявена дейност започва от датата на включването им в система на контрол.
(4) Продължителността на преходните периоди е съгласно дял II, глава 5 от Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията, като преходният период за площи, оставени под угар, е най-малко две години.
(5) При изтичане на преходния период по ал. 2 и/или ал. 3 и преди издаване на писмено доказателство по чл. 29 от Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета за биологична продукция контролиращото лице взема проби и ги предоставя за анализ за установяване на наличието на продукти, които не са разрешени за биологичното производство, в лаборатория, акредитирана съгласно ISO/IEC 17025/2017. В срок до 10 работни дни от получаване на лабораторния анализ, удостоверяващ липса на неразрешени вещества, и след изтичане на преходния период се издава писмено доказателство по чл. 29 от Регламент (EО) № 834/2007 за биологична продукция.
Раздел VI
Правила за употребата на термини и означения на биологични продукти и храни и контрол върху употребата им
Чл. 37. (1) Термините и означенията за биологичен метод при етикетиране се използват съгласно разпоредбите на чл. 23, 24 и 25 на Регламент (ЕО) № 834/2007 и дял III от Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията.
(2) Национални и частни знаци могат да се използват при етикетирането, представянето и рекламирането на продукти, които отговарят на изискванията на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008 и тази наредба.
(3) Националният знак „Калинка“ може да се използва при етикетирането и/или рекламирането на земеделски продукти, храни и съставките им като означение за биологичен метод на производство и преработка при спазване на разпоредбите на ал. 1 и 2 съгласно приложение № 2.
(4) Националният знак „Калинка“ е изключителна собственост на МЗХГ и се предоставя за употреба на одобрените от министъра на земеделието, храните и горите контролиращи лица.
Чл. 38. (1) Официалният контрол в търговската мрежа върху употребата на термини и означения за биологичен метод на производство на храни се упражнява от длъжностни лица от БАБХ в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ, бр. L 165 от 30.04.2004 г.).
(2) При упражняване на официалния контрол по ал. 1 длъжностните лица от БАБХ прилагат правомощията си по Закона за храните и тази наредба.
(3) Българската агенция по безопасност на храните изготвя до 31 януари годишен доклад до министъра на земеделието, храните и горите за осъществения контрол по ал. 1. Докладът съдържа информация относно:
1. броя на извършените проверки по категории съгласно чл. 39, ал. 3 и списъка на лицата, върху които е упражнен контрол;
2. броя на констатираните нарушения, издадените актове, списъка на нарушителите, издадените наказателни постановления, влезлите в сила наказателни постановления, наложените санкции.
Чл. 39. (1) При упражняване на контрол по чл. 38, ал. 1 длъжностните лица от БАБХ:
1. извършват проверки в обектите за търговия на едро и дребно и на общинските пазари за продажба на биологични продукти;
2. изискват документи относно употребата на термини и означения за биологичен метод на производство и преработка на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни в съответствие с изискванията, предвидени в Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008, ЗПООПЗПЕС и тази наредба;
3. издават предписания за изтегляне от търговската мрежа на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, ако се констатира, че за същите са използвани неправомерно термини и означения за биологичен метод на производство и преработка, в съответствие с изискванията, предвидени в Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008, ЗПООПЗПЕС и тази наредба;
4. издават предписания и/или актове за констатираните нарушения съгласно чл. 65 ЗПООПЗПЕС;
5. упражняват последващ контрол за проверка на изпълнение на предписанията по т. 3 и 4.
(2) Официалните проверки се извършват планово, внезапно и/или по сигнал. Проверките се планират и отчитат в рамките на Единния многогодишен национален контролен план на Република България за храни, фуражи, здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях и защита на растенията.
(3) При извършване на проверка в обектите по ал. 1, т. 1 длъжностните лица от БАБХ проверяват изпълнението на разпоредбите на чл. 25, ал. 3 – 5 ЗПООПЗПЕС.
(4) При извършване на контрол по чл. 31 длъжностните лица от БАБХ съставят протокол за резултатите от извършените проверки по ал. 1, копие от който се предоставя на управителя или упълномощен негов представител веднага след извършване на проверката.
(5) Управителят или упълномощен негов представител или служител на контролиран обект по ал. 1, т. 1 е длъжен да:
1. предостави на длъжностните лица от БАБХ свободен достъп до обектите и продуктите, подлежащи на контрол по чл. 30;
2. предостави на длъжностните лица от БАБХ цялата документация, свързана с контрола по чл. 30;
3. изпълнява издадените предписания по ал. 1, т. 3 и 4.
(6) При установяване на нередности и/или нарушения на биологични продукти в търговската мрежа БАБХ изпраща копие на акта за установяване на административно нарушение до компетентното звено и контролиращото лице на оператора, съответно подизпълнителя, в срок до 3 работни дни от връчването му на нарушителя.
Раздел VII
Прилагане на правила за внос от трети държави на биологични продукти по чл. 1, т. 4
Чл. 40. (1) Растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, произведени по биологичен начин, се внасят от трети държави съгласно чл. 32 от Регламент (EО) № 834/2007 при спазване на следните изисквания:
1. внасяните растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни отговарят на изискванията на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008 и са придружени от писмено доказателство по чл. 29 от Регламент (ЕО) № 834/2007 за продукти от биологично производство в Европейската общност съгласно чл. 13 от Регламент (ЕО) № 1235/2008;
2. вносителят (търговецът) подлежи на контрол и сертификация в съответствие с изискванията на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008 и тази наредба и предоставя оригинал на документ, издаден съгласно чл. 29, параграф 1 от Регламент (EО) № 834/2007, и е спазено условието на чл. 18, ал. 3 от ЗПООПЗПЕС;
3. третата страна на произход, от която се извършва вносът, трябва да е включена в списъка на Приложение ІІІ по чл. 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1235/2008.
(2) Растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, произведени по правила за биологично производство, равностойни на изискванията на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, се внасят от трети държави съгласно чл. 33, параграф 2 от Регламент (EО) № 834/2007 при спазване на следните изисквания:
1. внасяните растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни отговарят на правила за биологично производство, равностойни на изискванията на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, и са придружени от сертификат за инспекция за внос на продукти от биологично производство в Европейската общност съгласно чл. 13 от Регламент (ЕО) № 1235/2008;
2. вносителят (търговецът) подлежи на контрол и сертификация в съответствие с изискванията на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008 и тази наредба и предоставя документ, издаден съгласно чл. 29, параграф 1 от Регламент (EО) № 834/2007, и е спазено условието на чл. 18, ал. 3 от ЗПООПЗПЕС;
3. третата държава, от която се извършва вносът, трябва да е включена в списъка на Приложение ІІІ по чл. 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1235/2008.
(3) Растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, произведени по правила за биологично производство, равностойни на изискванията на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, се внасят от трети държави, когато са контролирани от признати контролиращи лица в трети държави съгласно чл. 33, параграф 3 от Регламент (EО) № 834/2007, при спазване на следните изисквания:
1. внасяните растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни отговарят на правила за биологично производство, равностойни на изискванията на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, и са придружени от сертификат за инспекция за внос на продукти от биологично производство в Европейската общност съгласно чл. 13 от Регламент (ЕО) № 1235/2008;
2. вносителят (търговецът) подлежи на контрол и сертификация в съответствие с изискванията на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008 и тази наредба и предоставя документ, издаден съгласно чл. 29, параграф 1 от Регламент (EО) № 834/2007, и е спазено условието на чл. 18, ал. 3 от ЗПООПЗПЕС;
3. контролиращото лице, което издава сертификата по т. 1, трябва да е включено в списъка на Приложение ІV по чл. 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1235/2008.
(4) Продукти, които не отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007, се допускат за свободно обръщение в Съюза, след като от етикета, рекламите и придружаващите документи бъде премахнато указанието за биологичен начин на производство.
(5) Продукти, за които поради нарушение или нередност е отказано заверяването на сертификата, не се допускат за свободно обръщение в Съюза. Чрез системата TRACES длъжностните лица от БАБХ уведомяват Комисията и другите държави членки за съответното нарушение или нередност в срок от 1 работен ден.
Чл. 41. (1) При внос на продукти по чл. 40 длъжностни лица от БАБХ извършват проверка на пратката в рамките на официалния контрол, предвиден в Регламент (ЕО) № 882/2004 за изпълнението на изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008 и Регламент (ЕО) № 1235/2008, преди допускането и за свободно обръщение в Съюза.
(2) Проверката включва:
1. документална проверка на всяка пратка биологични продукти, предназначена за внос на територията на Република България;
2. вземане на проби от длъжностното лице от БАБХ за анализ по одобрени от изпълнителния директор на БАБХ процедури съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004; резултатите от анализа се съхраняват в срок, равен по продължителност на срока на трайност/годност на всеки вид от продуктите/храните; резултатите от анализа се представят с доклад до изпълнителния директор на БАБХ; пробите от биологични продукти се изпращат в определена съгласно чл. 12 от Регламент (ЕО) № 882/2004 лаборатория за целите на официалния контрол.
(3) В зависимост от резултатите от проверката длъжностните лица от БАБХ допускат пратката да се внесе като биологична, допускат да се внесе като конвенционална и заверяват сертификата за инспекция или не допускат вноса и отказват заверката на сертификата.
(4) Проверката се документира от длъжностните лица, като се използват утвърдени от изпълнителния директор на БАБХ образци на документи.
(5) Вносителите заплащат изпитванията на пробите, взети за целите на официалния контрол по ценоразписа на определената по ал. 2, т. 2 лаборатория, и разходите по транспорта на пробите.
Глава трета
СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ БАЗИ ДАННИ
Раздел I
База данни на сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи по чл. 1, т. 2, буква „в“
Чл. 42. (1) Компетентното звено създава и поддържа информационна база данни по чл. 48 от Регламент (ЕО) № 889/2008 на сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, налични на територията на Република България.
(2) Базата данни по ал. 1 за всеки включен вид/сорт посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи съдържа следната информация:
1. информация за заявителя (име, наименование, постоянен, настоящ адрес, седалище, адрес на управление, ЕГН, ЕИК, код по БУЛСТАТ, електронна поща и телефон);
2. информация за производителя (име, наименование, постоянен, настоящ адрес, седалище, адрес на управление, ЕИК, код по БУЛСТАТ, електронна поща и телефон);
3. информация за контролиращото лице на производителя/търговеца, ЕИК, код по БУЛСТАТ;
4. ботаническо наименование на вида, име на сорта и категория посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи;
5. местоположение на складове или разсадници на заявителя;
6. общо количество на предлагания сорт посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи;
7. район, в който може да се достави посевният и/или посадъчният материал и/или семена от картофи, количество и срок за доставка.
(3) Включените в базата данни по ал. 1 сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи се считат за налични в страната.
(4) Базата данни по ал. 1 се актуализира в нормативно установените срокове при настъпване на промяна.
(5) Базата данни по ал. 1 е публична и достъпна чрез интернет страницата на МЗХГ.
Чл. 43. (1) Операторът, съответно подизпълнителят, на сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство, подава заявление по образец до компетентното звено за включване в базата данни по чл. 42, ал. 1.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа информацията, описана в чл. 42, ал. 2. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. копие на договор за контрол и сертификация на заявителя или последния оператор в случай, че доставчикът само доставя опаковани семена или семена от картофи;
2. копие от писмено доказателство по чл. 29, ал. 1 от Регламент (EО) № 834/2007 за биологично производство на посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи;
3. декларация от заявителя, че заявеният посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи отговарят на изискванията на фитосанитарното законодателство съгласно Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.);
4. декларация от заявителя за издадено удостоверение за вписване по чл. 28, ал. 4 от Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ);
5. декларация от заявителя за издадено разрешение по чл. 28, ал. 1 от ЗППМ.
(3) В срок до 5 работни дни компетентното звено създава профил на заявителя, изпраща на посочения електронен адрес потребителско име и парола, вписва в базата данни по чл. 42, ал. 1 заявените сортове и количества посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство.
(4) Операторът, съответно подизпълнителят, по ал. 1 е длъжен в срок до 5 работни дни от промяна на обстоятелствата по чл. 42, ал. 2, т. 7 да актуализира информацията в базата данни.
(5) Компетентното звено не включва в базата данни по чл. 42, ал. 1 заявени сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, когато изискванията на ал. 2 не са изпълнени.
Чл. 44. Компетентното звено може да извършва промени в базата данни по чл. 42, ал. 1, удостоверени с протокол.
Раздел II
База данни на оператори, съответно подизпълнители, в система на контрол и на лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство по чл. 1, т. 2, букви „а“ и „б“
Чл. 45. (1) Компетентното звено създава и поддържа информационна база данни на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин, и на лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство. Базата данни е публична на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите. Съгласно чл. 92, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 889/2008 на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, се осигурява достъп до информацията за инспекциите и наложените мерки по чл. 48, ал. 6.
(2) Базата данни по ал. 1 се поддържа и съхранява по начин, който гарантира защита на информацията в системата срещу унищожаване, неправомерна промяна или ползване, при спазване на Регламент (ЕС) № 679/2016.
(3) Контролиращите лица въвеждат в базата данни по ал. 1 информация за:
1. всеки оператор, съответно подизпълнител, в срок до пет работни дни от сключване на договор за контрол и сертификация съгласно чл. 28, параграф 5 от Регламент (EО) № 834/2007, като прикачват в базата данни сканирано копие на договора;
2. всяка промяна в обстоятелствата по договора за контрол и сертификация в срок до пет работни дни от настъпването ù; промените в обстоятелствата се вписват, без да се заличава информация по предходни вписвания; в базата данни се прикачват всички договори за контрол и сертификация и анекси към тях;
3. резултатите от контролната дейност, както и всички наложени мерки съгласно чл. 48, ал. 6 в срок до три работни дни от постановяването им, както и информация за изпълнение на наложени такива;
4. всички случаи на несъответствия и/или нарушения, които засягат биологичното състояние на продукта по смисъла на чл. 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007, в срок до три работни дни след установяването им, като информацията да е видима за всички контролиращи лица, получили разрешение по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС;
5. рисковите категории на операторите, съответно подизпълнителите, в срок до пет работни дни от тяхното определяне;
6. парцели в система на контрол по КВС или КК, начало на преходния период, площи и информация за култури в срок до пет работни дни от включване в система на контрол;
7. идентификация на животни, пчелини и аквакултурни единици (в открити води, садкови системи, резервоари, рибовъдни басейни и/или клетки), както и начало на преходния период, в т.ч. местоположение и номер на животновъдния обект в срок до пет работни дни от включване в система на контрол;
8. статус на парцели/животни/пчелини/аквакултурни единици – биологични, или преход в срок до пет работни дни от промяна в обстоятелствата;
9. издадените разрешения по чл. 4, ал. 2 в срок до пет работни дни от издаването им;
10. данни от писмените доказателства по чл. 29, параграф 1 от Регламент (EО) № 834/2007 и чл. 63, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 за всеки производител, преработвател и търговец на земеделски биологични продукти и храни и прикачват същите в базата данни в срок до пет работни дни от издаването им;
11. установени несъответствия, нередности и наложени санкции от компетентни органи в срок до пет работни дни от получаване на информация за същите;
12. всички небиологични производствени единици в района на извършване на биологична дейност.
(4) При установяване на допуснати технически грешки в базата данни по ал. 1 същите се отстраняват в срок до пет работни дни.
Чл. 46. (1) В едномесечен срок от сключване на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице операторите, съответно подизпълнителите, представят информация за дейността си до компетентното звено чрез попълване на формуляр, одобрен със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Формулярът може да бъде подаден и по електронен път.
(2) При включване на нова дейност в система на контрол операторите, съответно подизпълнителите, подават формуляр в срока по ал. 1.
(3) При прехвърляне към друго контролиращото лице операторът, съответно подизпълнителят, подава формуляр за промяна в обстоятелствата в срок до 10 работни дни.
Чл. 47. (1) Компетентното звено вписва в базата данни по чл. 45, ал. 1:
1. наименование на контролиращото лице;
2. седалище, адрес на управление и единен идентификационен код от търговския регистър на контролиращото лице, код по БУЛСТАТ;
3. кодов номер, датата на издаване и дата на валидност, продуктов обхват на разрешението по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС;
4. промени във вписаните обстоятелства по т. 1 – 3.
(2) Промените във вписаните обстоятелства в базата данни по чл. 45, ал. 1 се отразяват, без да се заличава информация по предходни вписвания. Не се заличава информация от регистъра за контролиращи лица, чието разрешение е изтекло или отнето.
(3) Контролиращото лице представя информация до компетентното звено в срок до седем дни от промяна на обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и 2.
Глава четвърта
КОНТРОЛ И НАДЗОР
Раздел I
Система за контрол
Чл. 48. (1) На контрол подлежат всички оператори, съответно подизпълнители, на земеделски продукти, продукти от аквакултури, храни и фуражи, произведени по правилата за биологично производство по смисъла на Регламент (EО) № 834/2007 и тази наредба, които произвеждат, преработват, опаковат, означават, складират, извършват търговия, включително внасят от трети държави и/или възлагат тези дейности на трета страна.
(2) На контрол не подлежат търговци, които продават биологични продукти директно на краен потребител или ползвател и при условие, че не произвеждат, не приготвят, не складират другаде, освен в мястото на продажба, не внасят продукти от трети страни и не възлагат тези дейности на трета страна.
(3) Контролът по ал. 1 се осъществява въз основа на договор за контрол и сертификация, сключен между оператор и контролиращо лице, или въз основа на договор между оператор, подизпълнител и контролиращо лице.
(4) Договорът по ал. 3 съдържа следните минимални реквизити:
1. име на физическо лице/фирма на юридическо лице;
2. ЕГН/ЛНЧ/ЕИК, код по БУЛСТАТ;
3. № и дата на сключване на договора;
4. описание на дейността, предмет на договора;
5. идентификация на парцелите по КВС или кадастрална карта;
6. идентификация на животните и пчелните семейства.
(5) За една дейност операторите, съответно подизпълнителите, могат да имат сключен договор по ал. 3 само с едно контролиращо лице. При сключени договори за контрол за различни дейности с различни контролиращи лица същите обменят информация за дейността, която контролират, и за установени несъответствия и/или нарушения.
(6) При осъществяване на контрола по ал. 1 в случаи на установени несъответствия и/или нарушения контролиращите лица в изпълнение на чл. 92г от Регламент (ЕО) № 889/2008 прилагат мерки от приложение № 3.
(7) Контролиращите лица спазват разпоредбите на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008, ЗПООПЗПЕС и тази наредба при изпълнение на дейностите по контрол и сертификация, за което подписват декларация съгласно приложение № 4.
(8) С договора по ал. 3 се уреждат отношенията по осъществяване на контрол и сертификация за спазване на правилата за биологично производство, преработка, означаване, търговия, внос и износ със земеделски продукти и храни в Република България.
(9) Контролиращото лице издава документ по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент (EО) № 834/2007 на оператор, съответно подизпълнител, с който има сключен договор за контрол и сертификация. Документът трябва да отговаря на посочените изисквания в приложения XII и XIIа от Регламент (ЕО) № 889/2008, както и да съдържа количество произведена продукция.
(10) При възлагане на дейност на подизпълнители същите са длъжни да спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008 и са обект на контрол от страна на контролиращото лице.
(11) Подизпълнителите могат да извършват само следните групи дейности: производство, преработка и съхранение.
Чл. 49. (1) Разходите по контрол и сертификация се заплащат от операторите, съответно подизпълнителите, по ценоразписи, определени от контролиращите лица, които са публично достъпни и са налични на интернет страницата на контролиращото лице.
(2) Контролиращите лица:
1. ежегодно вземат проби за анализ най-малко на 5 % от операторите, съответно подизпълнителите, с които имат сключен договор за контрол и сертификация;
2. вземат проби за анализ при внос на земеделски продукти, продукти от аквакултури, храни и фуражи по чл. 37, произведени в съответствие с изискванията на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008 и/или по изисквания, съответстващи/равностойни на изискванията на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, въз основа на оценка на риска;
3. в срок до 31 януари изпращат до компетентното звено:
а) годишните планове за инспекции на оператори, съответно подизпълнители, с които имат сключен договор за контрол и сертификация, като в тях се включат и инспекциите по т. 4;
б) план за подбора на операторите, съответно подизпълнителите, от които ще се вземат проби за анализ по т. 1, статистическата информация, описана в чл. 93 от Регламент (ЕО) № 889/2008, придружена от обобщен доклад на дейностите по контрол за предходната година и информация за осъществения контрол за предходната календарна година съгласно Приложение XIIIв от Регламент (ЕО) № 889/2008;
4. извършват ежегодно допълнителни инспекции и инспекции без предизвестие при спазване на изискванията на чл. 92в, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008;
5. определят минималния обхват от вещества и продукти, неразрешени за употреба в биологичното производство, или от замърсители, които да бъдат изискани за изпитване от акредитирана лаборатория;
6. вземат, съхраняват и изпращат пробите по т. 1 за анализ в лаборатории с акредитация по стандарт ЕN ISO/IEC 17025;
7. разработват и прилагат процедура за анализ на риска за всеки оператор, съответно подизпълнителя, с който имат сключен договор за контрол и сертификация, в съответствие с чл. 92д, буква „в“, подточка „i“ от Регламент (ЕО) № 889/2008;
8. контролиращите лица изпращат пробите въз основа на списъка по ал. 6 в определените със заповед на министъра на земеделието, храните и горите референтни лаборатории на Българската агенция по безопасност на храните.
(3) Процедурата за анализ на риска съдържа най-малко следните критерии за оценка:
1. структура на стопанството, включително наличие на небиологични площи, животни, единици;
2. размер и капацитет на стопанството;
3. количества произведена продукция/обем на производството;
4. резултати от предишни проверки и наложени мерки;
5. риск от смесване/замяна на продукти;
6. риск от замърсяване;
7. нотификации по системата OFIS.
(4) При прилагане на процедурата за анализ на риска всеки оператор, съответно подизпълнител, се определя в една от следните категории на риск:
1. нисък;
2. нисък до среден;
3. среден до висок;
4. висок.
(5) Лабораториите, на които е възложен анализът на остатъчните количества забранени вещества в биологичните продукти, се определят в съответствие с изискването на чл. 12, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 882/2004.
(6) Компетентното звено и Българската агенция по безопасност на храните изготвят списък на оператори по плановете съгласно ал. 2, т. 3, буква „б“ и го предоставят на контролиращите лица.
Раздел II
Ред за издаване и отнемане на разрешение на контролиращо лице по чл. 1, т. 5
Чл. 50. (1) За получаване на разрешение по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС заинтересованите лица подават заявление по реда на чл. 19 или чл. 20 от ЗПООПЗПЕС.
(2) Компетентното звено извършва административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението по ал. 1, в срок до 20 дни.
(3) В проверките по ал. 2 участват длъжностни лица, определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
(4) Длъжностните лица подписват декларация, че се задължават да не разгласяват обстоятелства от дейността на проверяваните лица, станали им известни при извършване на проверките.
(5) При установени непълноти и/или несъответствия на документите по чл. 19 или чл. 20 от ЗПООПЗПЕС компетентното звено в срок до 14 дни от констатирането им уведомява писмено заявителя, като му дава 10-дневен срок за предприемане на мерки за отстраняването им. При неотстраняване на непълнотите и/или несъответствията в срок процедурата се прекратява и документите се връщат на заявителя.
(6) При представяне на поисканите по ал. 5 документи длъжностните лица извършват проверка по същество на представената документация в срок до 5 работни дни. При установени непълноти и/или несъответствия се прилага ал. 5. В срок до 5 работни дни от отстраняването им се извършва проверка съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС. Проверката се извършва в присъствието на кандидата или упълномощен негов представител.
(7) След приключване на проверката на място длъжностните лица по ал. 3 изготвят заключение с резултатите от проверката. Заключението се предоставя на заявителя или упълномощен представител за подпис. Отказът на заявителя да подпише заключението се удостоверява с подпис на поне един свидетел.
(8) При ограничаване/отнемане на сертификата за акредитация контролиращото лице е длъжно да информира министъра на земеделието, храните и горите в срок до 3 дни.
(9) При издаване на разрешение на контролиращо лице, което вече е упражнявало функциите по чл. 4, ал. 1, се запазва кодовият номер.
(10) При издаване на временно разрешение по чл. 21а, ал. 2 от ЗПООПЗПЕС не се извършва административна проверка на процедури, които са били проверявани при извършване на надзорни проверки и/или други проверки.
(11) Физическа проверка на място на контролиращо лице, което вече е упражнявало функциите по чл. 4, ал. 1, се извършва само при промяна на обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 или чл. 20, ал. 2 от ЗПООПЗПЕС.
(12) В срок до 5 работни дни след приключване на проверката на място по ал. 6 компетентното звено прави предложение до комисията по чл. 59, ал. 1 за разглеждане на заявлението с приложеното към него досие.
Чл. 51. (1) Комисията по чл. 59, ал. 1 разглежда заявлението с приложеното към него досие по чл. 50, ал. 1 и резултатите от извършените проверки по чл. 50, ал. 2 и 7 и прави предложение в срок до 5 работни дни за издаване на разрешение или мотивиран отказ до министъра на земеделието, храните и горите.
(2) Министърът на земеделието, храните и горите издава разрешение по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС или прави мотивиран отказ съгласно чл. 21, ал. 3, т. 1 от ЗПООПЗПЕС на база становище на комисията по чл. 59, ал. 1.
(3) Издадените разрешения по ал. 2 се обнародват в „Държавен вестник“.
Чл. 52. (1) Контролиращите лица прекратяват контролната дейност при изтичане на срока на разрешението по чл. 51, ал. 2.
(2) Министърът на земеделието, храните и горите прекратява със заповед предсрочно разрешението по чл. 51, ал. 2 по искане на контролиращото лице.
(3) Съгласно чл. 22, ал. 3 от ЗПООПЗПЕС министърът на земеделието, храните и горите отнема разрешението или ограничава неговия обхват със заповед.
(4) Заповедта на министъра на земеделието, храните и горите по ал. 2 или 3 се обнародва в „Държавен вестник“.
(5) Компетентното звено уведомява ЕК за издадените разрешения по чл. 51, ал. 2 и за обстоятелствата по ал. 1 – 3.
(6) В случай на отнемане на разрешението по ал. 2 и 3 се прилагат разпоредбите на чл. 23, ал. 3 от ЗПООПЗПЕС.
Раздел III
Надзорни проверки
Чл. 53. (1) Надзорът върху дейността на контролиращите лица, получили разрешение от министъра на земеделието, храните и горите по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС, се осъществява чрез годишни надзорни проверки.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват от оправомощени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите длъжностни лица по предварително одобрен индикативен график.
(3) При извършване на проверките длъжностните лица подписват декларация, че се задължават да не разгласяват обстоятелства от дейността на проверяваните лица, и за липса на конфликт на интереси по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(4) Надзорната проверка включва:
1. административна проверка на:
а) съответствието с представените документи от контролиращото лице до компетентното звено;
б) най-малко 4 % от досиетата, но не по-малко от 4 и не повече от 20 досиета, заведени в картотеката на контролиращото лице, като броят на досиетата се определя от броя на операторите/подизпълнителите в система на контрол;
2. най-малко 50 % физически проверки на място по време на инспекция, извършена от контролиращото лице на оператори, съответно подизпълнители, избрани по т. 1, буква „б“.
(5) След приключване на проверката длъжностните лица изготвят и връчват за подпис на контролиращото лице заключение с констатации в два еднообразни екземпляра. Отказът на контролиращото лице да подпише заключението се удостоверява с подпис на поне един свидетел. В едномесечен срок от подписването на заключението контролиращото лице е длъжно да уведоми министъра на земеделието, храните и горите за предприетите коригиращи действия по отношение на констатациите в заключението.
(6) При установяване на административно нарушение по време на проверката оправомощените длъжностни лица съставят и връчват на контролиращото лице акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(7) Длъжностните лица по ал. 2 изготвят доклад до министъра на земеделието, храните и горите с резултатите от всяка извършена надзорна проверка. Към доклада се прилага копие от заключението по ал. 5.
(8) Компетентното звено разглежда заключенията от приключилите надзорни проверки, предприетите коригиращи действия по ал. 5 и изготвя предложения до комисията по чл. 59, ал. 1 за отнемане на разрешението на контролиращото лице или за ограничаване на неговия обхват.
(9) Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите могат да бъдат извършвани допълнителни надзорни проверки за установяване на предприетите мерки и действия след направени констатации, както и проверки по сигнал.
Раздел IV
Извършване на проверки на оператори, съответно подизпълнители, в система на контрол
Чл. 54. (1) Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите могат да се извършват физически проверки на място на оператори, съответно подизпълнители, в система на контрол.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват от оправомощени от министъра на земеделието, храните и горите длъжностни лица. При необходимост от вземане на проби в комисията се включват служители от БАБХ.
(3) При извършване на проверките длъжностните лица подписват декларация, че се задължават да не разгласяват обстоятелства от дейността на проверяваните лица, и за липса на конфликт на интереси по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(4) Проверката се извършва в присъствието на оператора, съответно подизпълнителя, или негов представител.
(5) След приключване на проверката длъжностните лица изготвят протокол с констатации в три еднообразни екземпляра, един от които се връчва срещу подпис на оператора, съответно подизпълнителя, или негов представител. Отказът на оператора, съответно подизпълнителя, да подпише се удостоверява с подпис на поне един свидетел. Вторият екземпляр се предоставя на комисията по чл. 59, ал. 1 с цел преглед на осъществявания от контролиращото лице контрол. Третият екземпляр се изпраща на контролиращото лице, с което операторът, съответно подизпълнителят, има сключен договор за контрол и сертификация, за предприемане на необходимите мерки и действия.
Раздел V
Обмен на информация по чл. 1, т. 8
Чл. 55. (1) Компетентното звено обменя информация съгласно одобрени процедури с Европейската комисия, държавите членки, контролиращите лица, други административни органи и институции, които се одобряват със заповед на министъра на земеделието и храните.
(2) Контролиращите лица:
1. предлагат за одобрение и прилагат одобрените процедури за обмен на информация с другите контролиращи лица и с операторите в система на контрол;
2. са длъжни да предоставят информация за резултатите от инспекциите и посещенията, посочени в чл. 65 и чл. 92, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция;
3. следят за изпълнението на наложени мерки по чл. 48, ал. 6, при преминаване на оператор, съответно подизпълнител, от едно контролиращо лице към друго.
Чл. 56. (1) Компетентното звено извършва обмен на информация по смисъла на чл. 55, ал. 1 чрез системата по чл. 94, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008.
(2) При обмена на информация по ал. 1, свързана с установени нарушения, компетентното звено изпраща сигнал до контролиращото лице за извършване на проверка.
(3) При установяване на несъответствие и/или нарушение на продукт с произход друга държава членка или трета държава контролиращите лица уведомяват компетентното звено и БАБХ в срок до 3 работни дни от установяването.
Чл. 57. При установяване на неразрешени вещества над максимално допустимите стойности (Mrl) контролиращото лице уведомява БАБХ в срок до 3 работни дни от установяването.
Чл. 58. Компетентното звено предоставя информация на административното звено, определено в Устройствения правилник на МЗХГ, за изготвянето на годишен доклад съгласно чл. 44 от Регламент (ЕО) № 882/2004 във връзка с Многогодишния национален план за контрол по чл. 41 от Регламент (ЕО) № 882/2004.
Глава пета
СЪСТАВ И ФУНКЦИИ НА ПОСТОЯННАТА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 1, Т. 6
Чл. 59. (1) Дейността на министъра на земеделието, храните и горите като компетентен орган по чл. 2, ал. 1 се подпомага от постоянна междуведомствена консултативна комисия по биологично производство.
(2) Съставът на комисията се определя със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
(3) Председател на комисията е заместник-министърът на земеделието, храните и горите, който отговаря за компетентното звено.
(4) Комисията се състои от нечетен брой членове – не повече от 17.
(5) В състава на комисията се включват представители на Министерството на земеделието, храните и горите, Държавен фонд „Земеделие“ – РА, Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Изпълнителната агенция по лозата и виното, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, Център за оценка на риска по хранителната верига.
(6) Членовете на комисията са длъжни да представят по служебен път информацията, необходима за изпълнение на дейността на комисията.
(7) При необходимост в заседанията на комисията могат да участват представители на държавни институции и неправителствени организации и специалисти по специфични теми, които дават становище по отделни точки от дневния ред, без да имат право на глас.
(8) Компетентното звено изпълнява функциите на секретариат на комисията.
Чл. 60. (1) Комисията:
1. разглежда заявления за издаване на разрешение по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС;
2. разглежда предложения за промяна на продуктовия обхват на разрешения по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС;
3. разглежда предложения за отнемане или ограничаване на разрешения по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС;
4. разглежда предложения по чл. 2, ал. 5;
5. разглежда заключенията по чл. 53, ал. 5 и предприетите коригиращи действия от страна на контролиращите лица.
(2) Комисията представя за одобрение на министъра на земеделието, храните и горите протокол за взетите решения от заседанието.
(3) При необходимост комисията изготвя доклад за дейността си и го представя на министъра на земеделието, храните и горите.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Аквакултура“ е отглеждането или култивирането на водни организми с помощта на техники, предназначени да повишат продукцията на организмите над естествения капацитет в естествената им среда; организмите остават собственост на физическо или юридическо лице през етапа на отглеждане и култивиране, включително до прибирането на добива.
2. „Дейност“ е търговия, съхранение, внос/износ, както и всеки отделен вид производство на продукти (растениевъдство, животновъдство, пчеларство, диворастящи, аквакултури, хлебни и тестени изделия, мелничарски, нишесте и нишестени продукти, млечни, фуражи за животни, дрожди, използвани за храна или фураж, напитки, включително производство на вино, растителни и животински масла и мазнини) и преработка (преработка и консервиране на месо и месни продукти, преработка и консервиране на риба, ракообразни и мекотели, преработка и консервиране на плодове и зеленчуци), получени по метода на биологичното производство.
3. „Земеделски продукти“ са растителни и животински продукти.
4. „КВС“ е карта на възстановената собственост.
5. „КК“ е кадастрална карта.
6. „Конвенционално производство“ е производство, което не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008 и тази наредба.
7. „Контролиращо лице“ означава независима частна трета страна, която извършва инспекция и сертификация в областта на биологичното производство в съответствие с предвидените в Регламент (ЕО) № 834/2007 разпоредби; това определение включва и контролиращо лице от трета страна или контролиращо лице, действащо в трета страна. Контролиращи лица са местни и чуждестранни лица – търговци по смисъла на Търговския закон или на законодателството на държава – членка на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и получили разрешение от министъра на земеделието, храните и горите по смисъла на чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС.
8. „Обработка“ означава операции по консервиране и/или преработка на биологични продукти (включително клане и разфасоване на животински продукти), както и пакетиране, етикетиране и/или промени в етикетирането относно биологичния метод на производство съгласно дефиницията на чл. 2, буква „и“ от Регламент (ЕО) № 834/2007.
9. „Оператор“ е лице по смисъла на чл. 2, буква „г“ от Регламент (ЕО) № 834/2007.
10. „Официален контрол“ е всяка форма на контрол, която се извършва от компетентния орган или от ЕС, за проверка на съответствието със законодателството в областта на биологичното производство.
11. „Писмени доказателства“ са анализи, изследвания, декларации, дневници на стопанството, търговски и счетоводни документи, регистри и други подобни източници.
12. „Производство на растителни продукти“ са агротехническите операции, извършвани при селскостопанска дейност с цел добиване, опаковане и първо етикетиране на растителни продукти.
13. „Посадъчен материал“ е понятие по смисъла на § 1, т. 5 от Закона за посевния и посадъчния материал.
14. „Посевен материал“ е понятие по смисъла на § 1, т. 6 от Закона за посевния и посадъчния материал.
15. „Продукти за растителна защита“ са продукти по чл. 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета, Европейския парламент и Съветa на Европейския съюз.
16. „Район“ е територията в рамките на една област съгласно административно-териториалното делене на Република България.
17. „Съставки от земеделски произход“ са:
а) непреработените земеделски продукти, продуктите, получени от тях чрез измиване, почистване или чрез термична, механична и физична обработка за намаляване съдържанието на вода в продукта;
б) продуктите, получени от продуктите по буква „а“ чрез други операции, използвани при производството на храни, освен ако тези продукти не се считат за хранителни добавки или ароматични вещества.
18. „Регион“ е територията съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие.
19. „Подизпълнител“ е лице, на което операторът може да възлага само следните дейности: производство, преработка и съхранение на биологични продукти.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Член 43, ал. 3 и 4 и чл. 45, ал. 3, т. 6, 7, 8 и ал. 4 от същия член се прилагат след привеждане на функционалностите на базите данни по чл. 1, т. 2.
§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 17, ал. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и чл. 7а от Закона за нормативните актове.
§ 4. Наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането (обн., ДВ, бр. 16 от 2013 г.; изм., бр. 63 от 2014 г. и бр. 49 от 2016 г.) се отменя.
§ 5. Наредбата влиза в сила 2 месеца след обнародването ù в „Държавен вестник“.
Министър: Румен Порожанов
Приложение № 1
към чл. 18, ал. 1, т. 1, буква „а“ и чл. 19, ал. 1, т. 1
Опис на историята на парцелите
Оператор/подизпълнител …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Местоположение на парцела
Номер на парцела по КК или КВС
Площ
(ха)
Начало на периода на преход (дата, година)
Култура(и)
3 години преди началото на периода на преход
Всички продукти
(минерални торове и препарати)
3 години преди началото на периода на преход
Култура(и)
2 години преди началото на периода на преход
Всички продукти (минерални торове и препарати)
2 години преди началото на периода на преход
Култура(и)
Всички продукти
(минерални торове и препарати)
1 година преди началото на периода на преход
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2
към чл. 37, ал. 3
      Забележка на редакцията: виж фигурите в PDF-а на броя
• Националният знак калинка се използва като черно-бяло и цветно изображение.
• Националният знак за биологично производство на Република България трябва да е с височина най-малко 9 mm и широчина най-малко 13,5 mm; съотношението височина/широчина винаги е 1:1,5. В изключителни случаи минималната височина може да бъде намалена до 6 mm за много малки опаковки.
Приложение № 3
към чл. 48, ал. 6
СПИСЪК ОТ МЕРКИ ПРИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И/ИЛИ НАРУШЕНИЯ
А. Обща част
1. Списъкът от мерки при несъответствия и/или нарушения е изготвен съгласно чл. 92г от Регламент (ЕО) № 889/2008.
2. Мерките, предвидени в този списък, се прилагат от контролиращите лица за всички оператори, съответно подизпълнители, подлежащи на контрол за биологично производство, в случаите, когато бъдат установени несъответствия и/или нарушения на действащата нормативна уредба.
3. При установяване на същото несъответствие и/или нарушение при следващата проверка контролиращото лице налага следващата по степен мярка от изброените в т. 5.
4. При установяване на несъответствия и/или нарушения, които не са посочени в списъка по буква „Б“, контролиращите лица в зависимост от вида и тежестта им прилагат една от мерките по т. 5. В 3-дневен срок от налагане на мярката контролиращите лица уведомяват по официален път компетентното звено.
5. Контролиращите лица са длъжни да прилагат следните мерки към операторите, съответно подизпълнителите, в система на контрол:
5.1. Предписание за предприемане на корективни действия от страна на оператора, съответно подизпълнителя, при установени несъответствия и/или нарушения, които не засягат биологичното състояние на продукта, с определяне на срок не по-дълъг от 10 дни, в който предписанието следва да бъде изпълнено (за стопанства в преход и стопанства, преминали периода на преход).
Контролиращото лице проследява предприетите корективни действия и при неизпълнението им в определения срок засилва осъществявания контрол чрез допълнителни инспекции в съответната година.
В случаите по т. 3 следващата по степен мярка е 5.2 или 5.3 в зависимост дали партидата, или продукцията е пусната или не на пазара.
5.2. Налагане на забрана за пускане на определена партида или продукция на пазара като биологична и/или в преход, премахване или забрана за използване при етикетирането на термините, указващи биологичен метод на производство и/или производство в преход до отстраняване на несъответствието и/или нарушението и засилен контрол чрез допълнителни инспекции в съответната година. Мярката се налага в случаите, когато засегнатата партида или продукция не е пусната на пазара. Контролиращото лице писмено уведомява компетентния орган, другите контролиращи лица и БАБХ за наложената мярка в срок до 3 работни дни от налагането. Контролиращото лице следи за отстраняване на несъответствията и/или нарушенията (за стопанства в преход и стопанства, преминали периода на преход).
5.3. Временно ограничаване (частично или пълно) на писменото доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007, налагане на забрана за предлагане на съответната партида или продукция на пазара като биологична и/или в преход, премахване на термините, указващи биологичен метод на производство или производство в преход, в етикетирането и рекламата на цялата партида или продукция до отстраняване на несъответствията и/или нарушенията и засилен контрол чрез допълнителни инспекции в съответната година. Контролиращото лице писмено уведомява компетентния орган, Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, другите контролиращи лица и БАБХ за наложената мярка в срок до 3 работни дни от налагането. Контролиращото лице следи за отстраняване на несъответствията и/или нарушенията (за стопанства в преход и стопанства, преминали периода на преход).
Мярка 5.3.1. се налага за временно частично ограничаване на писменото доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 за минимален срок от 3 месеца и не по-рано от отстраняване на несъответствията и/или нарушенията.
Мярка 5.3.2. се налага за временно пълно ограничаване на писменото доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 за минимален срок от 5 месеца и не по-рано от отстраняване на несъответствията и/или нарушенията.
За стопанства в преход: Преходният период се удължава със срока, за който е ограничено писменото доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007. При мярка 5.3.1. преходният период се удължава за засегнатите животни, парцели, пчелни семейства, аквакултурни животни и водорасли. При мярка 5.3.2. преходният период се удължава за цялото стопанство.
5.4. Отнемане на писменото доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 за цялото стопанство, налагане на забрана на оператора, съответно подизпълнителя, да извършва търговия с продукти с позоваване в етикетирането и рекламата на биологичния метод на производство за определен период от време, който е не по-малък от 6 месеца и е предварително съгласуван с компетентния орган и засилен контрол чрез допълнителни инспекции в съответната година. За дейностите растениевъдство, животновъдство, пчеларство и производство на аквакултури стартира и нов преходен период от датата на установяване на нарушението. Контролиращото лице писмено уведомява компетентния орган, Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, другите контролиращи лица и БАБХ за наложената мярка в срок до 3 работни дни от налагането. Контролиращото лице следи за отстраняване на несъответствията и/или нарушенията и за прилагане на мярката (за стопанства, преминали преходния период).
За стопанства в преход: Стартиране на нов преходен период, който започва да тече от датата на установяване на нарушението и засилен контрол чрез допълнителни инспекции в съответната година. Контролиращото лице писмено уведомява компетентния орган, Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, другите контролиращи лица и БАБХ за наложената мярка в срок до 3 работни дни от налагането. Контролиращото лице следи за отстраняване на несъответствията и/или нарушенията и за прилагане на мярката.
6. В случай на мотивирано съмнение, че продукт не е в съответствие с разпоредбите на биологичното производство, контролиращото лице налага:
• Временна забрана за продажба на продукта като биологичен и/или в преход за определен от контролиращото лице срок до доказване или отстраняване на съмненията.
• Преди вземането на решение се дава възможност на оператора, съответно подизпълнителя, да направи коментар по съмнението.
• Ако съмнението на контролиращото лице не бъде потвърдено в дадения от него срок, същото се отменя най-късно с изтичането му. При потвърждаване на съмнението се налага съответната мярка от списъка по буква „Б“ или се прилага т. 4.
7. При налагане на мерки по т. 4 или 5 контролиращите лица следят за прилагане на наложените мерки на операторите, съответно подизпълнителите, при прекъсване на контрола и последващо включване под контрол и/или промяна на контролиращото лице.
Б. Специална част
Забележка на редакцията: виж таблицата в PDF-а на броя
Приложение № 4
към чл. 48, ал. 7
Забележка на редакцията: виж таблицата в PDF-а на броя
8171