Министерство на вътрешните работи
брой: 83, от дата 25.9.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.128


Наредба за допълнение на Наредба № І-181 от 2002 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за допълнение на Наредба № І-181 от 2002 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица (обн., ДВ, бр. 116 от 2002 г.; изм., бр. 93 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2016 г.; изм., бр. 8 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2019 г.)
Параграф единствен. В § 3 от допълнителните разпоредби след думата „постоянно“ се добавя „или дългосрочно“.
Министър: Христо Терзийски
6887