Министерство на здравеопазването
брой: 68, от дата 2.8.2013 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.21


Наредба за изменение на Наредба № 15 от 2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните

 

Наредба за изменение на Наредба № 15 от 2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните (обн., ДВ, бр. 70 от 2002 г.; изм., бр. 62 от 2006 г. и бр. 39 от 2010 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1.С тази наредба се определя списък на ароматизантите и изходните материали за тяхното производство, посочени в приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012 на Комисията от 1 октомври 2012 г. за приемане на предвидения в Регламент (ЕО) № 2232/96 на Европейския парламент и на Съвета списък на ароматичните вещества, за въвеждането му в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1565/2000 на Комисията и на Решение 1999/217/ЕО на Комисията (ОВ, L 267, 2.10.2012 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012“.“
§ 2. Членове 2 и 3 се отменят.
§ 3. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. По смисъла на тази наредба не са ароматизанти веществата и храните, посочени в чл. 2, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО) № 2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и Директива 2000/13/ЕО (ОВ, L 354, 31.12.2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1334/2008“.“
§ 4. Членове 7 – 9 се отменят.
§ 5. Членове 10 – 14 се изменят така:
„Чл. 10. Ароматизантите и изходните вещества, които могат да се влагат във или върху храни, включително изискванията за чистота на ароматизантите, са посочени в таблица 1 към част А, раздел 2 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012.
Чл. 11. Ароматизантите, които не са предназначени за продажба на крайния потребител, трябва да са етикетирани съгласно изискванията, определени в чл. 14, 15 и 16 на Регламент (ЕО) № 1334/2008.
Чл. 12. Ароматизантите, които са предназначени за продажба на крайния потребител, трябва да са етикетирани съгласно изискванията, определени в чл. 17 на Регламент (ЕО) № 1334/2008.
Чл. 13. При етикетирането на ароматизанти, предназначени за продажба на територията на Република България, информацията по чл. 15 – 17 на Регламент (ЕО) № 1334/2008, се представя на български език. Допуска се данните на етикета освен на български език да бъдат обявени и на други езици.
Чл. 14. Забранява се пускането на пазара на ароматизант или каквато и да е храна, съдържаща такъв ароматизант и/или хранителни съставки с ароматични свойства, ако употребата им не отговаря на изискванията на тази наредба.“
§ 6. Наименованието на раздел III „Допълнителни изисквания към пушилните ароматизанти“ се изменя така:
„Раздел III
Изисквания към пушилните ароматизанти“.
§ 7. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Изискванията към пушилните ароматизанти, както и условията за производство на първични продукти са определени в Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 10 ноември 2003 г. относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за влагане във или върху храни (ОВ, L 309, 26.11.2003 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 2065/2003“.“
§ 8. Членове 16 и 17 се отменят.
§ 9. Допълнителната разпоредба се изменя така:
„Допълнителни разпоредби
§ 1.За целите на тази наредба се прилагат дефинициите, определени в Регламент (ЕО) № 2065/2003, Регламент (ЕО) № 1334/2008, Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012 и Регламент (ЕС) № 873/2012 на Комисията от 1 октомври 2012 г. относно преходните мерки, засягащи списъка на Съюза на ароматизантите и изходните материали, установен в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 267, 2.10.2012 г.).
§ 2. С тази наредба се създават условия за прилагане на:
1. Регламент (ЕО) № 2065/2003;
2. Регламент (ЕО) № 1334/2008;
3. Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012;
4. Регламент (ЕС) № 873/2012.“
§ 10. Приложения № 1 – 4 се отменят.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. Храни, съдържащи ароматизанти, които са пуснати на пазара законово или етикетирани преди 22 октомври 2014 г. и които не съответстват на част А от приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012, могат да се продават до изтичане на минималния им срок на трайност или годност за консумация.
§ 12. Храни, съдържащи ароматизанти и изходни материали, посочени в чл. 9, букви „б“ – „е“ от Регламент (ЕО) № 1334/2008, които са пуснати на пазара законово или етикетирани преди 22 април 2018 г. и които не съответстват на приложението, части Б – Е на Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012, могат да се продават до изтичане на минималния им срок на трайност или годност за консумация.
§ 13. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Таня Андреева
5950