Министерски съвет
брой: 69, от дата 4.8.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.35


Постановление № 168 от 30 юли 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за заплащането на правната помощ, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2006 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 30 ЮЛИ 2020 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за заплащането на правната помощ, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2009 г., бр. 31 от 2011 г. и бр. 57 и 98 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 3:
„(3) По време на извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България и до 6 месеца след отмяната му адвокатът може да направи искане за авансово плащане до размера по ал. 2 и преди изтичането на 6 месеца от назначаването му за процесуален представител. В този случай от окончателно определения размер на възнаграждението се прихваща изплатеното авансово възнаграждение.“
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите на авансово искане за заплащане на правна помощ, направено при условията на чл. 3, ал. 3, плащането се извършва от НБПП въз основа на подаден отчет по образец, утвърден от НБПП, към който се прилагат актът за допускане на правна помощ от съответния орган, извършващ процесуалните действия, уведомително писмо, издадено от адвокатския съвет, акт за назначаване на определения с уведомителното писмо адвокат като процесуален представител в съответното производство, удостоверение от органа по чл. 25, ал. 1 от ЗПП и/или протокол от съответното съдебно заседание.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
5564