Народно събрание
брой: 14, от дата 18.2.2022 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците

 

УКАЗ № 55
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, приет от 47-ото Народно събрание на 10 февруари 2022 г.
Издаден в София на 15 февруари 2022 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:Надежда Йорданова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм., бр. 34, 38, 44, 55, 60, 64, 71, 92, 98 от 2020 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2020 г. – бр. 101 от 2020 г.; изм., бр. 103, 105, 107 и 109 от 2020 г. и бр. 11, 14, 23, 36 и 77 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 26, ал. 1 думите „български“ и „или на самите въздушни превозвачи“ се заличават.
§ 2. В чл. 28 навсякъде думите „през 2021 г.“ се заличават.
§ 3. В § 21б, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби в текста преди т. 1 след думите „през 2021 г.“ се добавя „и 2022 г.“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 1, който влиза в сила от
16 септември 2021 г.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 10 февруари 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Никола Минчев
835