Върховен административен съд
брой: 97, от дата 10.12.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.93


Протоколно определение от 2 октом­ври 2019 г. по административно дело № 13469 от 2018 г.

 

ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 2 октомври 2019 г.
по административно дело № 13469 от 2018 г.
Върховният административен съд на Република България – пето отделение, в съдебно заседание на втори октомври две хиляди и деветнадесета година в състав: председател: Здравка Шуменска, членове Донка Чакърова, Емил Димитров, при участието на секретаря Мадлен Дукова и с участието на прокурора Вичо Станев сложи на разглеждане дело № 13469 по описа за 2018 г., докладвано от председателя Здравка Шуменска.
На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене:
Жалбоподателят: „Голден Сендс Бийч“ – ООД, редовно призован, представлява се от адв. Минчева, надлежно упълномощена.
Ответникът: Министерският съвет на Република България, редовно призован, представлява се от юрк. Демирев, надлежно упълномощен.
За Върховната административна прокуратура се явява прокурор Вичо Станев.
Адв. Минчева: Във връзка с изменението, обнародвано в ДВ, бр. 60 от 2019 г. (в сила от 30.07.2019 г.), на Закона за концесиите, а именно чл. 25, ал. 3, който гласи, че концесиите за морски плаж се възлагат, изпълняват и контролират при условията и по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, т.е. контролът вече няма да се осъществява по силата на Закона за концесиите и оспорваната по това дело наредба, изглежда, че е отпаднал правният интерес на концесионера „Голден Сендс Бийч“ – ООД, поради което клиентът ми изрично ме упълномощи и инструктира да оттегля жалбата с оглед тези нови обстоятелства. В тази връзка моля да прекратите производството по делото.
Юрк. Демирев: Не възразявам срещу оттеглянето, моля да прекратите производството по делото.
Прокурорът: Предвид заявеното в настоящото съдебно заседание оттегляне на оспорването са налице основанията на чл. 159, т. 8 АПК за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.
Върховният административен съд, пето отделение, в настоящия съдебен състав, като взе предвид направеното искане за оттегляне на жалбата и на основание чл. 159, т. 8 АПК
ОПРЕДЕЛИ:
Оставя без разглеждане жалбата на „Голден Сендс Бийч“ – ООД, София, подадена срещу Наредбата за осъществяване на мониторинга, управлението и контрола на концесиите, приета с Постановление № 177 от 20 август 2018 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г.).
Прекратява производството по адм. дело № 13469/2018 г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на ВАС в 7-дневен срок от днес.
Председател: Георги Чолаков
9256