Министерски съвет
брой: 43, от дата 25.5.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.11


Постановление № 82 от 21 май 2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2014 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82
ОТ 21 МАЙ 2018 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 37 и 64 от 2015 г.,
бр. 9 от 2016 г.; Решение № 8959 на Върховния административен съд от 2016 г. – бр. 11 от 2017 г.;
изм. и доп., бр. 71 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 6 ал. 6 се отменя.
§ 2. В чл. 8, ал. 1 т. 3 и 13 се отменят.
§ 3. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а. (1) Директорът на Щаба на отбраната:
1. координира дейността на административните звена от Щаба на отбраната и организира взаимодействието с останалите административни структури от Министерството на отбраната;
2. организира изпълнението на нормативните и административните актове на министъра и заповедите, разпорежданията и указанията на началника на отбраната в административните звена от Щаба на отбраната;
3. координира изготвянето и актуализирането на нормативните и административните актове, които регламентират устройството и дейността на Щаба на отбраната;
4. координира участието на административните звена от Щаба на отбраната в подготовката и провеждането на стратегически или периодични прегледи на отбраната и въоръжените сили;
5. координира дейността по подготовката и изпълнението на плана за развитие на въоръжените сили;
6. координира дейността по прегледа на структурата на въоръжените сили;
7. координира подготовката на военни оценки, анализи и препоръки за вземане на военнополитически решения в областта на отбраната и по използването на въоръжените сили;
8. организира изготвянето на предложения на началника на отбраната до министъра на отбраната за военнослужещите от Щаба на отбраната за назначаване и освобождаване от длъжност, повишаване и понижаване във военно звание, налагане на дисциплинарни наказания, когато не са в правомощията на началника на отбраната, прекратяването на договорите за военна служба и освобождаването от военна служба;
9. организира изготвянето на предложения на началника на отбраната до министъра на отбраната за повишаване и понижаване в ранг, за назначаване и освобождаване от длъжност и за налагане на дисциплинарни наказания на цивилните служители по служебно правоотношение в Щаба на отбраната;
10. организира изготвянето на предложения на началника на отбраната до министъра на отбраната за сключване, изменяне и прекратяване на трудови договори на цивилните служители по трудови правоотношения в Щаба на отбраната и за налагане на дисциплинарни наказания;
11. осъществява контрол за изпълнението на приоритетните задачи и спазването на поставените срокове в дейността на Щаба на отбраната и Българската армия;
12. изпълнява и други функции, възложени му със заповед на началника на отбраната.“
§ 4. В чл. 34, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „чиято дейност се координира от директора на Щаба на отбраната“.
§ 5. В приложение № 1 към чл. 13, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. След ред „заместник-началници на отбраната – 2“ се създава ред:
„директор на Щаба на отбраната – 1“.
2. На ред „Щаб на отбраната“ числото „208“ се заменя с „207“.
3. На ред „дирекция „Операции и подготовка“ числото „61“ се заменя с „60“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
5196