Министерство на регионалното развитие и благоустройството
брой: 25, от дата 20.3.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.65


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на На­редба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри  (ДВ, бр. 4 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 23, ал. 12 думите „чл. 30, т. 2 от“ се заменят с „чл. 30 от“.
§ 2. В чл. 40, ал. 4 изречение второ се изменя така: „Първият надземен етаж е етажът, таванът на който е разположен на повече от 1,5 м над котата на средното ниво на прилежащия терен.“
§ 3. Създава се чл. 43а:
„Чл. 43а. (1) Правоспособно лице, на което с договор са възложени за изпълнение геодезически дейности, не носи отговорност за неизпълнението им или забавеното им изпълнение, когато настъпят форсмажорни обстоятелства, които са довели до невъзможност за изпълнение или забавено изпълнение на възложените му дейности.
(2) Правоспособното лице уведомява възложителя за наличието на форсмажорни обстоятелства в срок до 7 дни от датата на настъпване на събитието, като декларира задължение да представи документ, доказващ форсмажорното обстоятелство, включително неговата начална и крайна дата, издаден от оторизираната за това институция.“
§ 4. В чл. 65, ал. 2 изречение първо се изменя така:
„Подробни устройствени планове по предходната алинея, с изключение на тези по § 8 от преходните и заключителните разпоредби, се съгласуват от службата по геодезия, картография и кадастър преди одобряването им.“
§ 5. В чл. 73, ал. 5 т. 1 се изменя така:
„1. при разлики, по-големи от допустимите по чл. 18, ал. 4, т, 2, съответно по чл. 18, ал. 5, т. 2 или ал. 6, производството по исканото изменение на кадастралната карта се прекратява; изменението на кадастралната карта се извършва след отстраняване на непълнотата или грешката или на явната фактическа грешка;“.
§ 6. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 18:
„18. „Форсмажорни обстоятелства“ са:
а) природни бедствия, като: вятър със скорост над 5 степен по скалата на Бофорт – свеж бриз, средна действителна скорост до 9 m/sec;  дъждове, градушки и снеговалеж със средна сума за денонощие над 5 mm (l/m2); заледявания и снежна покривка; застудявания със средна денонощна температура на въздуха под + 10 °С; намалена видимост поради мъгла, валеж, запрашеност, задименост, възпрепятстващи пряка видимост до 300 m; земетресения; свличане на земни маси и други природни стихии;
б) пожари, производствени аварии;
в) военни действия, стачки, бунтове, безредици и др.“
§ 7. В приложение № 7 към чл. 25, ал. 4 преди форма 2 се създава форма 1:
 
„Форма 1 към приложение № 7
КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ
 
ВИЖ формата към приложението
 
 
Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. За съгласуване по реда на чл. 128, ал. 6 от Закона за устройство на територията на подробен устройствен план за национален обект по смисъла на Закона за държавната собственост, за обект с национално значение и за общински обект с първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията и за обект, финансиран изцяло или частично от фондове на Европейския съюз, за които до 20.12.2017 г. има разрешение за изработването им, се прилага следният ред:
1. в службата по геодезия, картография и кадастър се представя проектът на подробен устройствен план в цифров вид във формáта по чл. 12, т. 5 от ЗКИР; службата по геодезия, картография и кадастър проверява актуалността на кадастралната карта, послужила за изработване на проекта на подробен устройствен план, за което издава удостоверителен документ;
2. след одобряването му подробният устройствен план по т. 1 се представя в службата по геодезия, картография и кадастър с проект за изменение на КККР; за парцеларните планове по т. 1 не се изисква протокол за трасиране и координиране на новите граници на недвижимите имоти;
3. службата по геодезия, картография и кадастър издава скица-проект в случаите, в които се налага сключване на сделки за прилагане на подробен устройствен план;
4. приетият проект по т. 2 се отразява в кадастралната карта и кадастралните регистри след предоставяне на документи за прилагането на подробен устройствен план.
§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ с изключение на § 7, който влиза в сила в срока по § 15, ал. 2 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ, бр. 4 от 2017 г.).
Министър: Николай Нанков
2778