Министерство на финансите
брой: 24, от дата 21.3.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.136


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 3 и 16 от 2007 г., бр. 39 и 71 от 2008 г.; доп., бр. 105 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2009 г.; изм., бр. 100 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 6 от 2010 г., бр. 10 и 84 от 2011 г., бр. 15 от 2012 г.; попр., бр. 16 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 20 и 110 от 2013 г., бр. 1 от 2015 г., бр. 8 от 2016 г.; доп., бр. 70 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 9:
„(9) Доставката на предплатени телефонни карти е доставка на услуга по смисъла на закона.“
§ 2. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При доставка на услуга, за която е уговорено поетапно изпълнение, при която изпълнението на отделните етапи се приема от получателя по доставката, за дата на изпълнението на съответния етап се смята датата на приемане на етапа, като тази дата се удостоверява с приемно-предавателен протокол, подписан от доставчика и получателя.“
2. Създава се ал. 11:
„(11) При доставка на стока, за която е уговорено поетапно изпълнение, завършването на всеки етап се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата на изпълнението на съответния етап. Алинея 2 се прилага и при доставки на стоки, за които е уговорено поетапно изпълнение.“
§ 3. В чл. 20 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 се създава изречение второ: „Разпоредбите на чл. 6, ал. 3, т. 1 и 2 от закона се прилагат и когато при производството, вноса или придобиването на стоката не е приспаднат данъчен кредит, но за направени по нея подобрения е приспаднат данъчен кредит пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност.“
2. В ал. 4 след думите „В случаите по ал. 3“ се поставя запетая и се добавя „изречение първо“ и се създава изречение второ: „В случаите по ал. 3, изречение второ, за определяне на данъчната основа по чл. 27, ал. 1 от закона се взема предвид само данъчната основа на направените по стоката подобрения, за които е приспаднат данъчен кредит пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност.“
§ 4. В чл. 21, ал. 1, т. 1 думите „изходно митническо учреждение“ се заменят с „митническо учреждение на напускане“.
§ 5. В чл. 23, ал. 5 думите „изречение първо на чл. 92, ал. 3 от закона“ се заменят с „на чл. 92, ал. 3, т. 1 от закона“.
§ 6. В чл. 25, ал. 1, т. 2 думите „изходно митническо учреждение“ се заменят с „митническо учреждение на напускане“.
§ 7. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни име и/или номер на съответния плавателен съд;“
б) в т. 3 думите „документи, удостоверяващи правото“ се заменят с „копия от документи, удостоверяващи правото на корабопритежателя“;
в) създава се т. 5:
„5. декларация по образец – приложение № 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година, и е валидна до края на годината или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или част втора, която е приложима.“
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „чл. 31, т. 2, букви „в“ и „г“ се заменят с „чл. 31, т. 2, буква „г“;
б) в т. 1 думите „направлението и“ се заличават.
3. В ал. 3 се създават т. 3 и 4:
„3. копия от документи, удостоверяващи правото на корабопритежателя за извършване на крайбрежен риболов на лицето и на плавателния съд;
4. копие от свидетелство за регистрация на кораба или временно свидетелство за плаване.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) За доказване на доставка за снабдяването на плавателни съдове по чл. 31, т. 2, буква „в“ от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът трябва да разполага със следните документи:
1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни номерът и датата на рейса, инициалът (име и/или номер) на съответния плавателен съд;
2. фактура за доставката.“
§ 8. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) За доказване доставката на услуга по строителство, поддръжка, ремонт, модификация, трансформация, сглобяване, оборудване, съоръжаване, превоз и унищожаване на въздухоплавателни средства по чл. 31, т. 3 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. договор с компанията, експлоатираща въздухоплавателното средство, за извършване на съответната услуга, от който да е видно името и/или номерът на въздухоплавателното средство, или друг документ, доказващ извършване на услугата (приемно-предавателен протокол, възлагателно писмо, поръчка, заявка и др.);
2. фактура за доставката;
3. за авиационни оператори, установени извън страната – декларация по образец – приложение № 25, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината.
(2) За доказване доставката на услуга по строителство, поддръжка, ремонт, модификация, трансформация, сглобяване, оборудване, съоръжаване, превоз и унищожаване по чл. 31, т. 3 от закона на плавателен съд с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви „а“ и „б“ от закона:
а) договор с корабопритежателя за извършване на съответната услуга, в който да е видно името и/или номерът на превозното средство, или друг документ, доказващ извършване на услугата (приемо-предавателен протокол, възлагателно писмо, поръчка, заявка и др.);
б) фактура за доставката;
в) декларация по образец – приложение № 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или част втора, която е приложима; в този случай не се доказва критерият по чл. 31в, ал. 1, т. 2;
2. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви „в“ и „д“ от закона:
а) договор с корабопритежателя за извършване на съответната услуга, в който да е видно името и/или номерът на превозното средство, или друг документ, доказващ извършване на услугата (приемо-предавателен протокол, възлагателно писмо, поръчка, заявка и др.);
б) фактура за доставката.“
§ 9. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За доказване на доставка по отдаване под наем по чл. 31, т. 4 от закона на плавателен съд с място на изпълнение на територията на страната доставчикът трябва да разполага със следните документи:
1. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви „а“ и „б“ от закона:
а) договор за наем;
б) копие от свидетелство за регистрация на плавателен съд или временното свидетелство за плаване;
в) копие от документ за съответствие на компанията, отговарящ на изискванията на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването;
г) копия от документи, удостоверяващи правото на корабопритежателя за извършване на търговски, промишлени или риболовни дейности извън морските пространства на Република България, когато такъв се изисква за упражняване на дейността (концесии, квоти или други подобни);
д) фактура за доставката;
е) декларация по образец – приложение № 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или част втора, която е приложима;
2. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, буква „в“ от закона:
а) договор за наем;
б) фактура за доставката;
3. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, буква „д“ от закона:
а) договор за наем;
б) копие от документи, удостоверяващи правото за извършване на крайбрежен риболов на корабопритежателя и на плавателния съд;
в) копие от свидетелство за регистрация на плавателен съд или временното свидетелство за плаване;
г) фактура за доставката.“
2. В ал. 2 основният текст се изменя така:
„(2) За доказване на доставка по отдаване под наем по чл. 31, т. 4 от закона на въздухоплавателно средство с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:“.
§ 10. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За доказване на доставките на услуги по чл. 31, т. 5 от закона по обработка на плавателен съд с място на изпълнение на територията на страната доставчикът трябва да разполага със следните документи:
1. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви „а“ и „б“ от закона:
а) декларация по образец – приложение № 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или част втора, която е приложима;
б) копие от свидетелство за регистрация на кораба или временното свидетелство за плаване;
в) фактура за доставката;
2. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви „в“ и „д“ от закона:
а) копие от свидетелство за регистрация на кораба или временното свидетелство за плаване;
б) фактура за доставката.“
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „по обработка на въздухоплавателно средство по чл. 31, т. 5 от закона“ се заменят с „по обработка по чл. 31, т. 5 от закона на въздухоплавателно средство“;
б) създава се т. 3:
„3. за авиационни оператори, установени извън страната – декларация по образец – приложение № 25, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината.“
3. В ал. 3 думите „извън територията на страната“ се заменят с „на море“.
4. В ал. 6:
а) в т. 1, буква „в“ преди думата „свидетелство“ се добавя „копие от“;
б) в т. 2 в основния текст думите „плавателно средство“ се заменят с „плавателен съд“.
§ 11. В чл. 30, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1 след думата „документите“ се добавя „по чл. 29“.
§ 12. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) За доказване на доставка по чл. 31, т. 7 от закона на въздухоплавателно средство с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. писмен договор за прехвърляне на собствеността или други вещни права върху въздухоплавателното средство съгласно Закона за гражданското въздухоплаване;
2. фактура за доставката;
3. за авиационни оператори, установени извън страната – декларация по образец – приложение № 25, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината.
(2) За доказване на доставка по чл. 31, т. 7 от закона на плавателен съд с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви „а“ и „б“ от закона:
а) писмен договор или друг акт за прехвърляне на собствеността или други вещни права върху плавателния съд съгласно Кодекса на търговското корабоплаване;
б) фактура за доставката;
в) декларация по образец – приложение № 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или част втора, която е приложима;
2. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, буква „в“ от закона:
а) писмен договор за прехвърляне на собствеността или други вещни права върху плавателния съд съгласно Кодекса на търговското корабоплаване;
б) фактура за доставката;
3. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, буква „д“ от закона:
а) писмен договор за прехвърляне на собствеността или други вещни права върху плавателния съд съгласно Кодекса на търговското корабоплаване;
б) документ, удостоверяващ правото за извършване на крайбрежен риболов на корабопритежателя;
в) фактура за доставката.“
§ 13. Създава се чл. 31в:
„Плавателни съдове, предназначени и използвани за плаване в открито море
Чл. 31в. (1) Плавателен съд, за който се прилага нулева ставка по чл. 31, т. 2, букви „а“ и „б“ от закона, предназначен и използван за плаване в открито море, е всеки плавателен съд, който отговаря едновременно на следните условия:
1. вписан е в общия единен регистър на корабите, плаващи под българско знаме, воден от Изпълнителната агенция „Морска администрация“, а за кораб, плаващ под чуждо знаме – вписан е в регистъра, воден от компетентния орган на държавата, под чието знаме плава;
2. комплектован с екипаж в съответствие с международни конвенции;
3. извършва превоз на стоки или пътници или търговска, промишлена или риболовна дейност;
4. плаванията му извън териториалното море на страната са най-малко 60 на сто от всичките му плавания за период от 12 месеца преди месеца на получаване на доставка с място на изпълнение на територията на страната, за която ще се прилага нулева ставка; при определяне дела на плаванията извън териториалното море на страната следва да е изпълнен един от посочените критерии:
а) изминатите мили на плавателния съд извън териториалното море на страната представлява най-малко 60 на сто от изминатите от съда общи мили за период от 12 месеца преди месеца на получаване на доставка с място на изпълнение на територията на страната, за която ще се прилага нулева ставка;
б) броят на маршрутите на плавателния съд извън териториалното море на страната представлява най-малко 60 на сто от общия брой на маршрутите на съда за период от 12 месеца преди месеца на получаване на доставка с място на изпълнение на територията на страната, за която ще се прилага нулева ставка;
в) броят превозени пътници от плавателния съд извън териториалното море на страната представлява най-малко 60 на сто от общия брой на превозени пътници от съда за период от 12 месеца преди месеца на получаване на доставка с място на изпълнение на територията на страната, за която ще се прилага нулева ставка;
г) превозеният тонаж на товари и/или поща от плавателния съд (при основна дейност превоз на товари, търговски или промишлени дейности и/или поща) извън териториалното море на страната представлява най-малко 60 на сто от общия превозен тонаж от съда за период от 12 месеца преди месеца на получаване на доставка с място на изпълнение на територията на страната, за която ще се прилага нулева ставка.
(2) Нулева ставка по чл. 31, т. 2, букви „а“ и „б“ от закона не се прилага за следните плавателни съдове:
1. използвани за търговски и промишлени дейности в рамките на териториалното море;
2. използвани за отглеждане на стриди и миди;
3. използвани за спортни и развлекателни цели или за лични нужди;
4. използвани за плаване по реки;
5. които не отговарят на условията по ал. 1.
 (3) Когато плавателният съд извършва плавания с инцидентен, случаен или нерегулярен характер, за определяне дела на плаванията извън териториалното море на страната при различни от посочените в ал. 4 доставки за прилагане на нулевата ставка по чл. 31, т. 2, букви „а“ и „б“ от закона следва да са изпълнени поне два от посочените критерия по ал. 1, т. 4, от буква „а“ до буква „г“.
(4) Делът на плаванията извън териториалното море на страната по ал. 1, т. 4 при строителство, доставка или наем на плавателен съд за прилагане на нулевата ставка по чл. 31, т. 2, букви „а“ и „б“ от закона се определя на база намерения за очакваните плавания или експлоатационния профил на плавателния съд. Когато плавателният съд е нает от един и същ корабопритежател най-малко по два договора, които следват един след друг и са с обща продължителност над 12 месеца, делът на плаванията извън териториалното море на страната по ал. 1, т. 4 се определя на база реални данни за съда за период от 12 месеца преди месеца на получаване на доставка с място на изпълнение на територията на страната, за която ще се прилага нулева ставка.
(5) Критериите по ал. 1, т. 4, от буква „а“ до буква „г“ се определят на база реални данни от корабния или бордовия дневник или информация от системата за навигация и позициониране, или от превозни документи, или на база намерения и екплоатационен профил на плавателния съд.
(6) Корабопритежател на плавателен съд, който е или ще бъде предназначен и използван за плаване в открито море, независимо дали е установен, или не е установен на територията на страната, декларира изпълнението на критериите за прилагане на нулева ставка по ал. 1, т. 4, от буква „а“ до буква „г“ чрез изготвяне на декларация по образец – приложение № 26, която се предоставя на доставчика при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или част втора, която е приложима.
(7) Когато плавателният съд е използван в продължение на по-малко от една година, за определяне дела на плаванията извън териториалното море на страната при различни от посочените в ал. 4 доставки за прилагане на нулевата ставка по чл. 31, т. 2, букви „а“ и „б“ от закона следва да е изпълнен поне един от посочените критерии по ал. 1, т. 4 от буква „а“ до буква „г“, считано от датата на започване на дейността до датата на изготвяне на декларацията по ал. 6.
(8) Всяко плаване между две пристанища, разположени в териториални води, териториални води на Европейския съюз или международни води, и където са извършвани операции по товарене или разтоварване на товари и/или по качване или слизане на пътници, се счита за един маршрут. За един маршрут се счита и когато тези операции са извършени на пристанището, от което плавателният съд е отплавал и на което пристига отново след плаване без спирка в друго пристанище.
(9) При определянето на процента по ал. 1, т. 4, от буква „а“ до буква „г“ не се включват плавания, извършени единствено с цел тестване на плавателния съд, ремонт или обучение на екипажа.“
§ 14. В чл. 32, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думата „необщностна“ се заменя с „несъюзна“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. митнически документи, от които е видно, че към датата, на която данъкът за доставката става изискуем, стоките са със статут на временно складирани стоки или са поставени в свободна зона или под митнически режими – митническо складиране, активно усъвършенстване, временен внос с пълно освобождаване от вносни мита, външен транзит.“
§ 15. В чл. 33 т. 1 се изменя така:
„1. митнически документ за поставяне на стоките под митнически режим „активно усъвършенстване“, в който той е вписан като титуляр, когато стоките са несъюзни, съответно документ, удостоверяващ приключването на митническите формалности при внос по чл. 16, ал. 3 от закона, когато стоките са съюзни и се въвеждат на територията на страната от трета територия;“.
§ 16. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За доказване на доставката по ал. 1 с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:
1. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви „а“ и „б“ от закона:
а) дисбурсментска сметка;
б) договор между корабопритежателя и корабния му агент или друг документ, доказващ наличието на договорни правоотношения между страните;
в) фактура за доставката;
г) декларация по образец – приложение № 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или част втора, която е приложима;
2. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви „в“ и „д“ от закона:
а) дисбурсментска сметка;
б) договор между корабопритежателя и корабния му агент или друг документ, доказващ наличието на договорни правоотношения между страните;
в) фактура за доставката.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За доказване на доставката по ал. 3 с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:
1. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви „а“ и „б“ от закона:
а) договор за морско посредничество или друг документ, доказващ наличието на договорни правоотношения между страните;
б) фактура за доставката;
в) декларация по образец – приложение № 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или част втора, която е приложима;
2. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви „в“ и „д“ от закона:
а) договор за морско посредничество или друг документ, доказващ наличието на договорни правоотношения между страните;
б) фактура за доставката.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Извън случаите по ал. 1 и 3 за доказване на доставки по чл. 31, т. 9 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:
1. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви „а“ и „б“ от закона:
а) документи, с които се доказва извършването на услугите по глава девета от Кодекса на търговското корабоплаване;
б) фактура за доставката;
в) декларация по образец – приложение № 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или част втора, която е приложима;
2. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви „в“ и „д“ от закона:
а) документи, с които се доказва извършването на услугите по глава девета от Кодекса на търговското корабоплаване;
б) фактура за доставката.“
4. В ал. 6, т. 1, буква „а“ думата „местна“ се заменя със „съюзна“.
§ 17. В чл. 40 ал. 2 се отменя.
§ 18. В чл. 47 ал. 3 се изменя така:
„(3) При внос на стоки по чл. 16 от закона под режим „временен внос с частично освобождаване от вносни мита“ в данъчната основа по чл. 55 от закона се включва пълният размер на определените от митническите органи вносни мита.“
§ 19. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „временен внос с частично освобождаване от митни сборове“ се заменят с „временен внос с частично освобождаване от вносни мита“, а думите „или обработка под митнически контрол“ се заличават.
2. В ал. 4 думите „временен внос с частично освобождаване от митни сборове“ се заменят с „временен внос с частично освобождаване от вносни мита“, а думите „или обработка под митнически контрол“ се заличават.
§ 20. Член 52 се отменя.
§ 21. В чл. 56, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. при режим „активно усъвършенстване“;“.
2. Точка 2 се отменя.
3. Точка 3 се изменя така:
„3. при режим „временен внос с частично освобождаване от вносни мита“;“.
§ 22. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 2 думата „вещи“ се заменя с „имоти“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Правото на приспадане на данъчен кредит на основание ал. 1 и 2 възниква, както следва:
1. по чл. 71а и 71б от закона – за стоки, които са или биха били дълготрайни активи и които ще се използват от правоприемника едновременно както за независима икономическа дейност, така и за негови лични нужди или за нуждите на собственика, на неговите работници и служители, или по-общо за цели, различни от неговата независима икономическа дейност;
2. по чл. 73 или 73б от закона – извън случаите по т. 1 за стоки и за услуги, които ще се използват от правоприемника в рамките на независимата икономическа дейност както за извършване на доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които няма такова право.“
3. В ал. 7 думата „три“ се заменя с „дванадесет“.
4. Създават се ал. 10 и 11:
„(10) Описът по ал. 5 може да се подава и на технически носител или по електронен път във формат, структура и валидационна схема на файл, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
(11) В случаите на чл. 10а, ал. 1 от закона за внесените стоки от съдружника, които се унищожават чрез употреба, се прилага чл. 10, ал. 2 от закона.“
§ 23. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Правото на приспадане на данъчен кредит на основание ал. 1 и 2 възниква, както следва:
1. по чл. 71а и 71б от закона – за стоки, които са или биха били дълготрайни активи и които ще се използват от регистрираното лице едновременно както за независима икономическа дейност, така и за негови лични нужди или за нуждите на собственика, на неговите работници и служители, или по-общо за цели, различни от неговата независима икономическа дейност;
2. по чл. 73 или 73б от закона – за стоки, извън тези по т. 1, и за услуги, които ще се използват от регистрираното лице в рамките на независимата икономическа дейност както за извършване на доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които няма такова право.“
2. Създава се ал. 8:
„(8) Описите по ал. 1 и 2 могат да се подават и на технически носител или по електронен път във формат, структура и валидационна схема на файл, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.“
§ 24. В глава девета се създава чл. 61б:
„Критерий за изчисляване на размера на данъка, съответстващ на използването на стоката за осъществяване на независима икономическа дейност
Чл. 61б. Критерий за разпределяне, който гарантира максимално точно изчисляване на размера на данъка за определяне на пропорцията по чл. 71а, ал. 4 от закона, е всеки разумен времеви или количествен критерий или комбинация от двата, който отчита степента на използване за независима икономическа дейност, съобразно спецификата на съответната стока, по отношение на която ще се прилага.“
§ 25. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „чл. 129“ се заменят с „чл. 10а и чл. 129“;
б) създават се т. 3 и 4:
„3. на дълготрайни активи, използвани от данъчно задълженото лице в рамките на независимата му икономическа дейност;
4. на недвижими имоти и на финансови услуги, които са с инцидентен характер.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Когато стоки или услуги, внесени за общо ползване при условията на чл. 10а от закона, се използват от неперсонифицираното дружество както за извършване на доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които няма такова право, съдружникът прилага чл. 73 от закона на база оборота на неперсонифицираното дружество.“
§ 26. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При изчисляване на разликата по ал. 1 за получените стоки и услуги, внесени за общо ползване, в случаите на чл. 10а, ал. 2 от закона съдружникът използва коефициента по чл. 73, ал. 2 от закона за текущата календарна година, изчислен на база на оборота на неперсонифицираното дружество.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в изречение първо от нея след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.
§ 27. Член 66 се изменя така:
„Чл. 66. (1) В случаите по чл. 78, ал. 4 и 5 от закона регистрираното лице коригира размера на ползвания данъчен кредит независимо дали доставчикът му е издал кредитно известие, или друг документ, когато документирането следва да се извърши по правилата на законодателството на друга държава членка не по-късно от 5 дни от развалянето на доставката, чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа:
1. номер, дата;
2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето;
3. основание за извършване на корекцията;
4. размер на ползвания данъчен кредит;
5. номер и дата на документ/и, по който/които е упражнено право на приспадане на данъчен кредит;
6. номер и дата на кредитното известие, когато е издадено такова.
(2) Протоколът по ал. 1 се отразява в дневника за покупките със знак „-“ и справка-декларацията за съответния данъчен период. Издаденото от доставчика кредитно известие не се отразява в дневника за покупки. Когато данъкът е изискуем от получателя по доставката, протоколът се отразява и в дневника за продажбите със знак „-“ за съответния данъчен период.
(3) Корекциите по чл. 79, ал. 1, 2 и 3 от закона се извършват чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа:
1. номер, дата;
2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето;
3. основание за извършване на корекцията;
4. описание на стоката или услугата;
5. начислен ДДС при производството, придобиването или вноса на стоката, включително при придобиването или изграждането на недвижим имот, или при получаване на услугата;
6. номер и дата на документ/и, по който/които е упражнено право на приспадане на данъчен кредит;
7. брой на съответните години по чл. 79, ал. 3 от закона;
8. пропорция на използването на съответната стока за независима икономическа дейност спрямо общото й използване в годината, през която е упражнено право на данъчен кредит за нея, когато е необходима за изчисляване на корекцията;
9. коефициент по чл. 73 от закона за годината, през която е упражнено право на данъчен кредит, когато е необходим за изчисляване на корекцията;
10. размер на дължимия данък.
(4) Корекциите по чл. 79, ал. 5 от закона се извършват чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа:
1. номер, дата;
2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето;
3. основание за извършване на корекцията;
4. описание на стоката или услугата;
5. начислен ДДС при производството, придобиването или вноса на стоката, включително при придобиването или изграждането на недвижим имот, или при получаване на услугата;
6. номер и дата на документ/и, по който/които е упражнено право на приспадане на данъчен кредит;
7. брой на съответните години по чл. 79, ал. 5 от закона;
8. пропорция на използването на съответната стока за независима икономическа дейност спрямо общото й използване в годината, през която е упражнено право на данъчен кредит за нея, когато е необходима за изчисляване на корекцията;
9. коефициент по чл. 73 от закона за годината, през която е упражнено право на частичен данъчен кредит, когато е необходим за изчисляване на корекцията;
10. размера на неползвания данъчен кредит, който лицето може да приспадне.
(5) Корекциите по чл. 79а от закона се извършват чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа:
1. номер, дата;
2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето;
3. основание за извършване на корекцията;
4. описание на стоката, която е или би била дълготраен актив, включително недвижим имот;
5. начислен ДДС при производството, придобиването или вноса на стоката, включително при придобиването или изграждането на недвижим имот;
6. номер и дата на документ/и, по който/които е упражнено право на приспадане на данъчен кредит;
7. пропорция на използването на съответната стока за независима икономическа дейност спрямо общото й използване в годината, през която е упражнено право на данъчен кредит за нея, когато е необходима за изчисляване на корекцията;
8. пропорция на използването на съответната стока за независима икономическа дейност спрямо общото й използване за годината на настъпване на изменението в използването на стоката до изтичане на 5-годишния срок, съответно 20-годишния срок, съгласно чл. 79а, ал. 3 от закона, когато е необходима за изчисляване на корекцията;
9. коефициент по чл. 73 от закона за годината, през която е упражнено право на данъчен кредит, когато е необходим за изчисляване на корекцията;
10. коефициент по чл. 73 от закона за годината на настъпване на изменението в използването на стоката до изтичане на 5-годишния срок, съответно 20-годишния срок, съгласно чл. 79а, ал. 3 от закона;
11. размера на увеличението/намалението на размера на данъчния кредит.
(6) Корекциите по чл. 79б от закона се извършват чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа:
1. номер, дата;
2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето;
3. основание за извършване на корекцията;
4. описание на услугата, която е или би била дълготраен актив;
5. начислен ДДС при получаване на услугата;
6. номер и дата на документ/и, по който/които е упражнено право на приспадане на данъчен кредит;
7. коефициент по чл. 73 от закона за годината, през която е упражнено право на данъчен кредит, когато е необходим за изчисляване на корекцията;
8. коефициент по чл. 73 от закона за годината на настъпване на обстоятелствата до изтичане на 5-годишния срок съгласно чл. 79б, ал. 3 от закона;
9. размера на увеличението/намалението на размера на данъчния кредит.
(7) Регистрирано лице, което е приспаднало данъчен кредит в резултат на извършена корекция по чл. 79а или 79б от закона, но не е приспаднало данъчен кредит на основание чл. 70 от закона при производството, придобиването или внос на стоката, включително при придобиването или изграждането на недвижим имот, или при получаването на услуга, които са или биха били дълготрайни активи, когато извърши облагаема доставка на стоката или услугата, има право по чл. 79, ал. 5 от закона да приспадне неползвания при придобиването данъчен кредит в размер, определен по следната формула:
1. за недвижимите имоти:
ДК = НДДСх1/20хБГ, където:
ДК е размерът на неползвания при придобиването или изграждане на имота данъчен кредит, който лицето може да приспадне;
НДДС – начисленият ДДС при придобиване или изграждане на имота;
БГ – броят на годините от настъпване на обстоятелството, включително годината на настъпване на обстоятелството, до изтичане на 20-годишния срок, като 20-годишният срок се брои считано от:
– началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, съответно от началото на годината на фактическото използване, в случай че имотът не се ползва повече от една година след годината на упражняване правото на данъчен кредит, или
– началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1, когато при придобиване или изграждане на имота не е упражнено право на данъчен кредит;
2. за всички останали стоки и услуги:
ДК = НДДСх1/5хБГ, където
ДК е размерът на неползвания при производството, придобиването или вноса на стоката или при получаване на услугата данъчен кредит, който лицето може да приспадне;
НДДС – начисленият ДДС при производството, придобиването или вноса на стоката или при получаване на услугата;
БГ – броят на годините от настъпване на обстоятелството, включително годината на настъпване на обстоятелството, до изтичане на 5-годишния срок считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, а когато не е упражнено право на данъчен кредит от началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1.
(8) За целите на изчисляването на корекциите по чл. 79, 79а и 79б от закона:
1. Кх е 1, ако през съответната година регистрираното лице използва стоката или услугата в рамките на независимата си икономическа дейност само за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит; в този случай коефициентът по чл. 73 от закона за съответната година не се взема предвид;
2. Кх е 0, ако през съответната година регистрираното лице използва стоката или услугата в рамките на независимата си икономическа дейност само за доставки, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит; в този случай коефициентът по чл. 73 от закона за съответната година не се взема предвид;
3. К0 е 1, ако при придобиване на стоката или получаване на услугата регистрираното лице изцяло е приспаднало данъчен кредит, тъй като е възнамерявало да я използва в рамките на независимата си икономическа дейност само за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит; в този случай коефициентът по чл. 73 от закона за годината, през която е придобита стоката или услугата, не се взема предвид;
4. К0 не може да е 0, ако при придобиване на стоката или получаване на услугата регистрираното лице е приспаднало частичен данъчен кредит, тъй като е възнамерявало да я използва в рамките на независимата си икономическа дейност както за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки, за които лицето няма такова право; в този случай се взема предвид коефициентът по чл. 73 от закона за годината, през която е придобита стоката или услугата;
5. К0 е 0, ако при придобиване на стоката или получаване на услугата регистрираното лице не е приспаднало данъчен кредит на основание чл. 70 от закона, тъй като е възнамерявало да я използва в рамките на независимата си икономическа дейност само за доставки, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, независимо дали при придобиване на стоката или получаване на услугата лицето е възнамерявало да я използва и за цели извън рамките на независимата икономическа дейност; в този случай коефициентът по чл. 73 от закона за годината, през която е придобита стоката или услугата, не се взема предвид;
6. ПрНИДх е 1, ако през съответната година регистрираното лице използва стоката или услугата само за независима икономическа дейност;
7. ПрНИДх е 0, ако през съответната година регистрираното лице използва стоката или услугата само за цели, различни от неговата независима икономическа дейност;
8. ПрНИД0 не може да бъде 0 или 1.“
§ 28. Член 67 се изменя така:
„Чл. 67. (1) Корекции по чл. 79, 79а и 79б от закона за стоки и услуги, внесени за общо ползване на основание чл. 10а, ал. 2 от закона, се извършват от съдружника съгласно използването на тези стоки или услуги в рамките на независимата икономическа дейност на неперсонифицираното дружество.
(2) За стоки и услуги, за които на основание чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от закона не е приспаднат данъчен кредит, корекция по чл. 79а, ал. 3, т. 2, буква „а“ от закона се извършва само ако за годината, през която се извършва корекцията, е изпълнено някое от следните условия:
1. в рамките на съответната година стоката или услугата се използва единствено за дейностите по чл. 70, ал. 2, т. 1 – 4 от закона, или
2. в рамките на съответната година стоката или услугата се използва и за дейности, различни от тези по чл. 70, ал. 2, т. 1 – 4 от закона, когато една или повече от изброените в чл. 70, ал. 2, т. 1 – 4 от закона дейности са основна дейност по смисъла на § 1, т. 18а от допълнителните разпоредби на закона.
(3) За стоки и услуги, за които е приспаднат изцяло данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 2, т. 1 – 5 от закона, за всяка от годините, следващи годината на упражняване на право на данъчен кредит, за която не са изпълнени изискванията на чл. 70, ал. 2, т. 1 – 5 от закона, за целите на изчисляване на корекцията по чл. 79а, ал. 3, т. 2, буква „б“ от закона Кх е 0.“
§ 29. В чл. 68 ал. 4 и 5 се отменят.
§ 30. В чл. 73 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) се създава ново изречение второ:
„В облагаемия оборот по изречение първо се включва и оборотът по чл. 96, ал. 4 от закона.“;
б) досегашното изречение второ става изречение трето.
2. В ал. 5 след думите „132“ се поставя запетая и се добавя „132а“.
3. Създава се ал. 7:
„(7) Лице, регистрирано на основание чл. 132 от закона, се счита за регистрирано на основанието, на което е регистриран прехвърлителят/праводателят към момента на регистрацията на приобретателя/правоприемника.“
§ 31. В чл. 74, ал. 2, т. 1 думите „чл. 96, ал. 1 и чл. 100, ал. 1“ се заменят с „чл. 96, ал. 1, чл. 100, ал. 1 и чл. 132а“.
§ 32. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „в случаите, когато са издадени“.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Когато не е налице основанието на чл. 107, т. 4, буква „г“ от закона, няма право да прекрати регистрацията си лице, регистрирано на основание чл. 132, ал. 5 от закона, докато някой от съдружниците е регистриран по закона.“
§ 33. В чл. 79, ал. 17 след думите „чл. 21, ал. 4“ се поставя запетая и се добавя „чл. 22, ал. 1“.
§ 34. В чл. 81, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„(1) Регистрираните лица издават задължително протокол по чл. 117, ал. 2 от закона за всеки от следните случаи:“.
2. В т. 5 думите „чл. 66, ал. 1 и 3, чл. 67, ал. 2“ се заличават.
3. Създава се т. 7:
„7. по чл. 6, ал. 4, т. 4 от закона – от регистрирано лице, предоставило безвъзмездно хранителни стоки.“
§ 35. В чл. 83 се създава ал. 7:
„(7) В случаите по ал. 5, когато собственикът на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекираната вещ) изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност е приспаднал данъчен кредит за стоките, предмет на освободена доставка, начислява и дължи данък в размер, определен по чл. 79, ал. 2 и 3 от закона.“
§ 36. В чл. 83а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думите „по реда на“ се добавя „чл. 499, ал. 1 от“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случаите на съдебно отстранение по реда на чл. 499, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс и по чл. 239, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс длъжникът, за който е установено, че не е бил собственик на продадения недвижим имот, и който изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност е приспаднал данъчен кредит за имота, предмет на продажбата/проданта, начислява и дължи данък в размер, определен по чл. 79, ал. 3 от закона.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Корекцията по ал. 4 се извършва по реда на чл. 79, ал. 4 от закона през данъчния период, през който е влязло в сила решението на компетентния съд, с което е установено, че длъжникът не е бил собственик на продадения имот. Обстоятелствата по чл. 79, ал. 1 от закона се считат възникнали не по-късно от годината, през която е влязло в сила постановлението за възлагане, съответно договорът за продажба, по които купувачът впоследствие е съдебно отстранен.“
§ 37. Член 87а се изменя така:
„Чл. 87а. (1) Член 136, ал. 1 от закона се прилага и когато туроператор предоставя от свое име стоки или услуги, получени от други данъчно задължени лица, на друг туроператор във връзка с пътуването на пътуващо лице, от които пътуващото лице се възползва пряко.
(2) Когато към обща туристическа услуга освен стоките или услугите, закупени от други данъчно задължени лица, от които пътуващото лице се възползва пряко, туроператорът предоставя като част от доставката и стоки или услуги, които не са закупени от други данъчно задължени лица, за тези стоки и услуги се прилага общият режим на закона.“
§ 38. В чл. 101 ал. 3 се изменя така:
„(3) Към декларацията по ал. 1 се прилага копие от документа, издаден от доставчика в съответствие с чл. 79б, ал. 2.“
§ 39. В чл. 103, ал. 2, т. 1 буква „в“ се изменя така:
„в) документа, издаден от доставчика в съответствие с чл. 79б, ал. 2 – когато превозното средство е придобито от вътреобщностно придобиване;“.
§ 40. В глава седемнадесета „а“ се създава чл. 111и:
„Замяна на обезпечение
Чл. 111и. (1) По искане на данъчно задълженото лице предоставено и вписано обезпечение може да бъде заменено с равностойно обезпечение от видовете обезпечения съгласно чл. 111в.
(2) Лицето предоставя новия вид обезпечение с подаване на заявление по образец – приложение № 36, в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
(3) Когато към момента на подаване на заявлението по ал. 2 е настъпила промяна на обстоятелствата, които са от значение за определяне размера на обезпечението, лицето предоставя новия вид обезпечение в размера по чл. 176в, ал. 2 и 3 от закона.
(4) Срокът на действие на новия вид обезпечение не може да бъде по-кратък от оставащия срок на обезпечението, чиято замяна е заявена.
(5) Компетентният орган по приходите извършва проверка по реда на чл. 111ж за вписване в регистъра по чл. 176в, ал. 10 от закона.
(6) След вписване на новия вид обезпечение в регистъра по чл. 176в, ал. 10 от закона замененото обезпечение се освобождава по реда на чл. 111д, ал. 2 – 4.“
§ 41. В чл. 113, ал. 4, 6, 8 и 14 думите „магнитен или оптичен носител“ се заменят с „технически носител“.
§ 42. Създава се чл. 113б:
„Деклариране и отчитане на безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки
Чл. 113б. Регистрирано лице, което извършва безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки, за което е приложим чл. 6, ал. 4, т. 4 от закона, отразява издадения протокол по чл. 81, ал. 1, т. 7 с код „95“ в дневника за продажби за съответния данъчен период, като задължително попълва информацията в колони от 1 до 9 включително на приложение № 10.“
§ 43. Създава се чл. 113в:
„Деклариране и отчитане на упражнено право на данъчен кредит пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност
Чл. 113в. В случаите по чл. 71а, 71б и 73б от закона регистрираното лице отразява в приложение № 11 дневник за покупките получените документи, като в колони от 10 до 13 включително се посочват стойностите, съответстващи на използването на стоката или услугата за независима икономическа дейност, а в колона 9 се посочват стойностите, съответстващи на използването на стоката или услугата за личните нужди на данъчно задълженото лице или за нуждите на собственика, работниците и служителите, или по-общо за цели, различни от неговата независима икономическа дейност.“
§ 44. В чл. 114 се правят следните изменения:
1. В заглавието и в ал. 1 думите „магнитните и оптичните носители“ се заменят с „техническите носители“.
2. В ал. 5 думите „магнитните или оптичните носители“ се заменят с „техническите носители“.
3. В ал. 6 думите „магнитния или оптичния носител“ се заменят с „техническия носител“, а в ал. 7 и 8 думите „магнитен или оптичен носител“ се заменят с „технически носител“.
§ 45. В чл. 115, ал. 4 думите „магнитен или оптичен носител“ се заменят с „технически носител“.
§ 46. Създава се чл. 119а:
„Справка-декларация, отчетни регистри и VIES-декларация за последния данъчен период при дерегистрация поради смърт на физическо лице или физическо лице – едноличен търговец
Чл. 119а. (1) В случаите по чл. 125, ал. 13 от закона справка-декларацията, отчетните регистри и VIES-декларацията се подават само на хартиен и технически носител в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на наследодателя, като се прилагат правилата за отчитане и деклариране по тази глава.
(2) Заедно със справка-декларацията, отчетните регистри и VIES-декларацията се прилагат и данни, неразделна част от справка-декларацията, за наследствените дялове на наследниците/заветниците по образец – приложение № 37.
(3) Приложение № 37 се подава само на хартиен носител.
(4) За целите на чл. 125, ал. 13 от закона последният данъчен период обхваща и данъчния период, предшестващ датата на дерегистрацията, по отношение на който срокът за подаване на справка-декларацията, отчетните регистри и VIES-декларацията не е изтекъл към датата на дерегистрацията и същите не са подадени от регистрираното лице.“
§ 47. Създава се чл. 119б:
„Корекции на грешки при декларирането
Чл. 119б. (1) В случаите по чл. 126, ал. 4 от закона след издаване на разрешение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите корекциите се извършват в отчетните регистри, съответно в справка-декларацията и VIES-декларацията, за данъчния период, в който е допусната грешката. В съответния дневник се отразява оригиналният запис на документа, като в полетата, описващи стойности, се попълват равни по размер, но с противоположен знак стойности и се отразява нов запис с коректните данни. Справка-декларацията, VIES-декларацията и отчетните регистри се подават само на хартиен и технически носител в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
(2) В случаите по чл. 126, ал. 7 и 8 от закона лице, на което е прекратена регистрацията, подава справка-декларация и отчетни регистри, като в дневника за продажби, съответно в справка-декларацията, за данъчния период, през който е издаден съответният документ, отразява само издадените документи, за които е издадено разрешение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Справка-декларацията и отчетните регистри се подават само на хартиен и технически носител в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, през който е издаден съответният документ.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 в справка-декларацията, VIES-декларацията и отчетните регистри се посочва идентификационният номер по чл. 94, ал. 2 от закона, под който лицето е било регистрирано до датата на прекратяване на регистрацията му.“
§ 48. В чл. 121, ал. 4 думите „магнитните и оптичните носители“ се заменят с „техническите носители“.
§ 49. В допълнителните разпоредби се създава § 1б:
„§ 1б. За целите на § 1, т. 83, буква „б“ от допълнителните разпоредби на закона при определяне на стойността при придобиване, производство или внос, равна на или по-голяма от 5000 лв., не се включва данъкът върху добавената стойност.“
§ 50. В приложение № 1 към чл. 74, ал. 1 в раздел Б „Правото (задължението) си за регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност реализирам на основание:“ след думите „Чл. 132, ал. 1 ЗДДС – задължителна регистрация на лице, което на основание чл. 10, ал. 1 ЗДДС придобива стоки и услуги от регистрирано лице“ се създават нови редове:
   Чл. 132, ал. 5 ЗДДС – задължителна регистрация на неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, който е регистрирано по този закон лице.
   Чл. 132а ЗДДС – регистрация по избор при смърт на регистрирано по този закон физическо лице или физическо лице – едноличен търговец, чието предприятие е поето по наследство или по завет, когато независимата икономическа дейност на починалото лице бъде продължена от лице, което не е регистрирано по този закон и за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 ЗДДС“.
§ 51. Приложение № 6 към чл. 68, ал. 4 се отменя.
§ 52. В приложение № 8 към чл. 77, ал. 1 в раздел Б „Правото (задължението) си за прекратяване на регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност реализирам на основание:“ след думите „Чл. 108, ал. 1, т. 4 ЗДДС – дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл. 97а, когато към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна дерегистрация“ се създава нов ред:
„     Чл. 108, ал. 3 ЗДДС – дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл. 132 и 132а, когато към датата на подаване на заявлението не е налице основание за задължителна регистрация“.
§ 53. В приложение № 12 към чл. 113, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието на раздел „Параметри, структура и изисквания към файловете на магнитния или оптичния носител“ думите „магнитния или оптичния носител“ се заменят с „техническия носител“.
2. В раздел „Общи изисквания към структурата на файловете“ думите „магнитен или оптичен носител“ се заменят с „технически носител“.
3. В раздел „Изисквания към конкретни полета“:
а) наименованието на раздела се отделя с един празен ред преди и след него;
б) в полето „Вид на документа“ в колони „Код“ и „Описание“ след ред с код 94 и наименование „Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което прилага специалния режим“ се добавя нов ред с код 95 и наименование „Протокол за безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки, за което е приложим чл. 6, ал. 4, т. 4 ЗДДС“.
4. В раздел „Дневник за продажбите – структура на файловете на магнитния или оптичния носител“:
а) в наименованието на раздела думите „магнитния или оптичния носител“ се заменят с „техническия носител“;
б) на ред за код 02-04, поле „Вид на документа“ в колона „Контроли/правила при приемане, водещи до отхвърляне на файла поради нарушена структура“ след думите „94 – Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което прилага специалния режим“ се добавя „95 – Протокол за безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки, за което е приложим чл. 6, ал. 4, т. 4 ЗДДС“.
5. В наименованието на раздел „Дневник за покупките – структура и изисквания към файловете на магнитния или оптичния носител“ думите „магнитния или оптичния носител“ се заменят с „техническия носител“.
§ 54. В приложение № 15 към чл. 118, ал. 1 в раздел „Параметри, структура и изисквания към файла, съдържащ VIES-декларацията, подавана по електронен път:“ в секция „Декларатор“ думите „магнитния или оптичния носител“ се заменят с „техническия носител“.
§ 55. В приложение № 19 към чл. 101, ал. 1 в раздел „Ж. Приложени документи“ се правят следните изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3) Копие от документ, издаден от доставчика (продавача), посочен в кл. Г (в случаите на вътреобщностно придобиване)“.
2. Точка 6 се изменя така:
„6) Копие от документ, издаден от доставчика (продавача) (когато превозното средство е придобито от вътреобщностно придобиване)“.
§ 56. В приложение № 22 към чл. 113, ал. 15 в раздел „Параметрите и изискванията към структурата на данните на електронния регистър“ думите „магнитен или оптичен носител“ се заменят с „технически носител“.
§ 57. Наименованието на приложение № 25 към чл. 25, ал. 1, т. 4, чл. 28, ал. 2, т. 2 и чл. 31б, ал. 3 се изменя така:
 „Приложение № 25   към чл. 31б, ал. 3“.
§ 58. Приложение № 26 се изменя така:
„Приложение № 26  към чл. 31в, ал. 6
ДЕКЛАРАЦИЯ
DECLARATION
Ние/We, ..........................................................................
(име на корабопритежателя/shipowner’s name – the company, that operates the ship on his own behalf regardless of whether he is the owner of the ship or using it on other legal grounds)
................................................................................................
(седалище, адрес на управление/registered seat, address)
................................................................................................
(ДДС номер (ако има такъв) на корабопритежателя/shipowner’s VAT registration number (if any)
ЧАСТ ПЪРВА/PART ONE
................................................................................................
(име и регистрационен номер (ако има такъв) на плавателния съд/Name and registration number (if any) of the vessel)
Декларираме, че посоченият по-горе плавателен съд:
Declare that the above mentioned vessel:
1. е вписан в корабен регистър на държавата ...................., под чието знаме плава;
is entered in а ship register of the State ..........................  under which flag she navigates;
2. извършва превоз на стоки или пътници срещу възнаграждение или търговска, промишлена или риболовна дейност;
Is engaged in the carriage of goods or passengers for reward or in commercial, industrial or fishing activity;
3. e комплектован с екипаж в съответствие с международни конвенции;
Has a crew employed in compliance with the international conventions;
4. е предназначен и използван за извършване на плавания в открито море, като плаванията му извън териториалното море на страната са повече или равно на 60 на сто (в процент) от всичките му плавания за период от 12 месеца преди месеца на получаване на доставка с място на изпълнение на територията на страната, за която ще се прилага нулева ставка, с което са изпълнени условията на чл. 31в, ал. 1, т. 4, буква ……...……
Is designed and used for navigation on the high seas where its journeys on the high seas are equal or exceed 60 % of all of its journeys for a period of 12 months prior to the acquisition of the zero rated supply taxable on the territory of Republic on Bulgaria, thus fulfilling the conditions under Art. 31c, par. 1, letter …...... are fulfilled.
Настоящата декларация се предоставя във връзка с прилагането на нулева ставка за ДДС по реда на чл. 31 ЗДДС и в съответствие с чл. 31в ППЗДДС на Република България.
The current declaration is presented in relation with the application of zero rate of VAT in accordance with art.31 of VAT Act and art.31c of the Regulation for Application of the VAT Act of the Republic of Bulgaria.
ЧАСТ ВТОРА/PART TWO
(прилага се за кораби в строеж, преустройство (модификация и трансформация) и новопридобити кораби/applicable for vessels under construction, transition (modification and transformation) and for vessels which have just been acquired)
................................................................................................
(Строителен номер или име и регистрационен номер (ако има такъв) на плавателния съд/Hull number or name and registration number (if any) of the vessel)
Декларираме, че посоченият по-горе плавателен съд/плавателен съд в строеж:
Declare that the above mentioned vessel/vessel under construction:
1. е вписан в регистър на корабите, на държавата …………........., под чието знаме плава или ще плава;
is entered in a register of ships of the State ...………… under which flag it navigates or will navigate;
2. ще се използва за извършване на превоз на стоки или пътници срещу възнаграждение или търговска, промишлена или риболовна дейност;
will be engaged in the carriage of goods or passengers for reward or in commercial, industrial or fishing activity;
3. е предназначен и ще се използва действително и предимно за извършване на плавания в открито море.
Is designed and will be used effectively and predominantly for navigation on the high seas.
Настоящата декларация се предоставя във връзка с прилагането на нулева ставка за ДДС по реда на чл. 31 ЗДДС и в съответствие с чл. 31в ППЗДДС на Република България.
The current declaration is presented in relation with the application of zero rate of VAT in accordance with art. 31 of VAT Act and art.31c of the Regulation for Application of the VAT Act of the Republic of Bulgaria.
Долуподписаният .......................................................... , декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Undersigned, ................................................................... , I declare that the information filled in this form is true and accurate.
Дата ..........   Длъжност .....................   Подпис................
Date ...........   Position ................ Signature ...............“
§ 59. В приложение № 36 към чл. 111б, ал. 1 и чл. 111г, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието се изменя така:
„Приложение № 36 към чл. 111б, ал. 1, чл. 111г, ал. 1 и чл. 111и“.
2. В основанията за подаването му след думите „     За предоставяне на обезпечение по чл. 176в, ал. 6 ЗДДС“ се добавя „     За замяна на предоставено обезпечение по чл. 111и ППЗДДС“.
§ 60. Създава се приложение № 37 към чл. 119а:
„Приложение № 37 към чл. 119а
ДАННИ ЗА НАСЛЕДСТВЕНИТЕ ДЯЛОВЕ НА НАСЛЕДНИЦИТЕ/ЗАВЕТНИЦИТЕ КЪМ СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ……………………. (ИН ПО ЗДДС НА НАСЛЕДОДАТЕЛЯ) ЗА ДАНЪЧЕН ПЕРИОД ..../.......ММ/ГГГГ
 

ВИЖ приложението

 Преходни и заключителни разпоредби
§ 61. В § 22, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 8 от 2016 г.) думите „недвижимите вещи“ се заменят с „недвижимите имоти“.
§ 62. Досегашното приложение № 6 към чл. 68, ал. 4 се прилага за данък за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване след приключила процедура по приспадане, посочен в справки-декларациите, отнасящи се за данъчни периоди до влизане в сила на този правилник, включително за данъчния период на влизане в сила на този правилник.
§ 63. За дата на регистрация при регистрация по чл. 132, ал. 5 от закона на основание § 46 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 97 от 2016 г.) се счита датата на връчването на акта за регистрация. В регистрационния опис по чл. 74, ал. 2, т. 3 от закона се включват наличните активи без тези, внесени от съдружник за общо ползване.
§ 64. При регистрация по чл. 132, ал. 5 (включително на основание § 46 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове – ДВ, бр. 97 от 2016 г.) и чл. 132а от закона до влизане в сила на този правилник се прилагат образците на документите по досегашните приложение № 1 към чл. 74, ал. 1 и приложение № 8 към чл. 77, ал. 1.
§ 65. Регистрираните лица прилагат чл. 113б и § 53, т. 3, буква „б“ и т. 4, буква „б“ за данъчния период, следващ месеца на влизането в сила на този правилник.
§ 66. При доставка на услуга, за която е уговорено поетапно изпълнение, за която ще възникне данъчно събитие по чл. 25, ал. 4 от закона, в сила от 1 януари 2017 г., но е издадена фактура за данъчно събитие, възникнало по чл. 25, ал. 4 от закона, в сила до 31 декември 2016 г., тази фактура се счита за издадена във връзка с получено авансово плащане.
§ 67. За стоки и услуги, налични към 1 януари 2017 г., които не са дълготрайни активи по смисъла на § 1, т. 83 от допълнителните разпоредби на закона и за които регистрираното лице не е приложило разпоредбите на чл. 79, ал. 6 и 7 от закона в сила до 31 декември 2016 г., при унищожаване, липси и брак на стоката или при доставка на стоката или услугата лицето извършва корекция по чл. 79, ал. 1 и 2 от закона.
§ 68. (1) За 2017 г. 20-годишният срок по § 42, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 97 от 2016 г.) за недвижими имоти, налични към 1 януари 2016 г., при определянето на данъчната основа по чл. 27, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност и извършването на корекции на ползван данъчен кредит по чл. 79а, ал. 3, т. 1 от същия закон се брои считано от началото на годината на упражняване на право на данъчен кредит.
(2) Алинея 1 се прилага и за придобити или изградени недвижими имоти през 2016 г.
(3) Издадените през 2016 г. протоколи по досегашния чл. 67, ал. 3 за недвижимите имоти по ал. 1 и 2 се анулират. За тези протоколи се прилага чл. 80, ал. 7 и 8.
§ 69. (1) В случаите на доставка на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 1 от закона, при извършването на които се използват стоки, налични към 1 януари 2017 г., които не са дълготрайни активи по смисъла на § 1, т. 83 от допълнителните разпоредби на закона, при определяне на сумата на направените преки разходи по чл. 27, ал. 2, изречение първо от закона, разходът за изхабяването се определя като разлика между данъчната основа, върху която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, и сумата на изхабяването, включено в преките разходи при формиране на данъчната основа по чл. 27, ал. 2, изречение второ от закона в сила до 31 декември 2016 г. на услугите, извършени до 31 декември 2016 г. включително.
(2) За стоките по ал. 1, с които до 31 декември 2016 г. включително не са извършвани доставки на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 1 от закона, при определяне сумата на преките разходи по чл. 27, ал. 2, изречение първо от закона, не следва да се отчита сумата на изхабяването относимо за периода от упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит до 31 декември 2016 г.
(3) Издадени протоколи по чл. 117, ал. 4 от закона, с които е начислен данък за доставки по чл. 9, ал. 3, т. 1 от закона за данъчните периоди след 1 януари 2017 г. до влизането в сила на този правилник, се анулират и издават нови по реда на чл. 80, ал. 5, като данъчната основа се определя по ал. 1 и 2. Анулирането на издаден протокол и издаването на нов се извършва в данъчния период, следващ периода на влизане в сила на този правилник.
§ 70. (1) Когато до 31 декември 2016 г. включително туроператор е получил от друг туроператор цялостно или частично авансово плащане за доставка, за която със закона в сила от 1 януари 2017 г. е променено данъчното третиране и данъчното събитие за нея възниква след тази дата, за доставката се прилагат разпоредбите на закона в сила до 31 декември 2016 г.
(2) Когато до 31 декември 2016 г. включително от туроператор е направено цялостно или частично авансово плащане към данъчно задължено лице – доставчик за доставка на стоки и услуги във връзка с пътуване на пътуващо лице, от които пътуващото лице ще се възползва пряко, и данъчното събитие за нея възниква след тази дата, за доставката се прилагат разпоредбите на закона в сила до 31 декември 2016 г.
(3) Когато туроператор е издал фактура с начислен данък за получено авансово плащане след 1 януари 2017 г. включително, от друг туроператор за доставка, за която със закона в сила от 1 януари 2017 г. е променено данъчното третиране и данъчното събитие за нея възниква след тази дата, туроператорът документира доставката чрез анулиране на издадената фактура за авансово плащане и издава нова фактура по реда на чл. 86. За анулирането се издава протокол по чл. 116, ал. 4 от закона. Корекциите се извършват през данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие на доставката.
 (4) За ползвания данъчен кредит по издадена от данъчно задължено лице фактура за направено авансово плащане от туроператор след 1 януари 2017 г. включително за доставка на стоки и услуги във връзка с пътуване на пътуващо лице, за която със закона е променено данъчното третиране и данъчното събитие за нея възниква след 1 януари 2017 г., се извършва корекция. Корекцията на ползвания данъчен кредит се извършва чрез отразяване на начисления за него данък с противоположен знак в дневника за покупки за данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие.
§ 71. За доставки по договори, сключени до 31 декември 2016 г. включително, се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 1, т. 8 от закона в сила до 31 декември 2016 г. и на чл. 27 и 31 в сила до влизане в сила на този правилник.
§ 72. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: Кирил Ананиев
2008